News: £yk statystyk - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:30:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

£yk statystyk
Sondy Ankiety
 Informacje s± rzetelne i co najwa¿niejsze aktualizacja jest prowadzona na bie¿±co.Dla mnie osobi¶cie news który nie uka¿e siê w przeci±gu 24 godzin to ju¿ nie jest ¿aden news. Moja obecno¶æ na Mistrzostwach Polski Kadetów i M³odzików  Starszych spowodowa³a ¿e wyniki i relacje by³y przekazywane na ¿ywo. Jako jedyni przeprowadzili¶my Foto-Relacje z Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych.
Nasz portal  w du¿ej mierze przyczyni³ siê do organizacji Silesia All Star Game. 
Dzia³ Silesia Streetball ma ogromna popularno¶æ  to w³a¶nie z niego mo¿ecie siê dowiedzieæ gdzie organizowany jest najbli¿szy Turniej Koszykówki Ulicznej.
To dziêki naszemu portalowi uda³o mi siê zorganizowaæ wyjazd fanów koszykówki do Wroc³awia na Mecz Gwiazd Ekstraklasy wspomnienia z tego wydarzenia pozostan± na d³ugo w pamiêci
Wiele czasu i serca wk³adam w prowadzenie tej strony, ale zdarzaj± mi siê chwile zw±tpienia i rezygnacji. Obiecuje jednak, ¿e do póki czas i zdrowie mi pozwol±, to bêdê prowadzi³ tê stronê. W tym miejscu chcia³em zaapelowaæ o wasz± pomoc w redagowaniu serwisu. Liczê, ¿e z pocz±tkiem nowego sezonu poka¿± siê osoby które bêd± chcia³y do³±czyæ do grona redaktorów strony.

wpisz siê do Ksiêgi Go¶ci
Z koszykarskim pozdrowieniem zibi

Miesi±c ca³kowita
liczba 
u¿yteczników
 21.073
ca³kowita
liczba
wizyt
100.146
ca³kowita
liczba
ods³on
744.889
 
Wrzesieñ    531   1.832  18.899ruszylismy 15.09.07 
Pa¿dziernik  1.864  7.451 79.046 rozgrywki 
Listopad  2.547 10.506103.906  rozgrywki
Grudzieñ  2.404 10.433 103.691 ¶wiêta 
Styczeñ  2.563 10.950 92.066okres ferii 
Luty  2.114  8.231  49.844okres ferii 
Marzec  2.793 12.606  78.034rozgrywki 
Kwiecieñ  2.501 9.992  49.669MP 
Maj  4.10114.291  87.908MP 
czerwiec 4.10813.407  79.040MP 

Dzieñ o najwiêkszej liczbie uzytecznikow 4.Czerwiec 2007 ( 551 wej¶æ )
( Mistrzostwa Polski M³odzików Starszych w Ostrowie Wielkopolskim )

Dzieñ o najwiêkszej liczbie wizyt 4 Czerwca 2007 ( 758 )
( Mistrzostwa Polski M³odzików Starszych w Ostrowie Wielkopolskim )

Dzieñ o najwiêkszej liczbie odslon 18 Czerwca ( 7.261 ods³on )
( Silesia All Star Game - MP Szkó³ Postawowych )


Najwiêksza ogl±dalno¶æ strony jest w godz. 20.00-23.00

¶redni czas wizyty na naszej stronie to 7 minut
 
Polska


Najwiêcej go¶ci mamy z województwa Dolno¶l±skiego , Mazowieckiego Pomorskiego, Ma³opolskiego , Wielkopolskiego i Zachodnio Pomorskiego
Najmniej z  ¦wiêtokrzyskiego, Podlaskiego i  Lubuskiego
 
Katowice, Wroc³aw, Warszawa, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Pszczyna, Jaworzno, Kraków, Poznañ, Gliwice, Ostrów Wielkopolski, Bytom, Zabrze, £ód¼, Szczecin, Gdañsk, Lublin, Bydgoszcz, S³upsk, D±browa Górnicza, i wiele innych miast  wchodzi na nasz portal
Komentarze
HeXe dnia lipiec 03 2007 22:26:27
gratulacje!
i oczywi¶cie powodzenia w dalszym prowadzeniu strony..a przedewszystkim wytrwa³o¶ci!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi