News: Sebastian Walda na SKM juz szósty rok 2012-2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 03:05:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Sebastian Walda na SKM juz szósty rok 2012-2017
Wywiady

 Nie tak dawno w sieci ukaza³ siê ciekawy wywiad z Reprezentantem Polski zawodnikiem Trefla Sopotu Sebastianem Wald±.

Zibi o Sebastianie
Sebastiana pierwszy raz pozna³em w Bia³ymstoku na turnieju o Puchar Narodów mia³ 12 lat (mini-basket) Ju¿ wtedy by³o widaæ ¿e ten m³ody ch³opiec ma niesamowity potencja³. Koszykarski talent z Sopotu imponowa³ wszystkim niesamowitym wyskokiem, umiejêtno¶ci± gry pod koszem. Jego kariera sportowa do tej pory rozwija siê ¶wietnie. Mia³ kilka propozycji zmiany klubu jednak wychowanek UKS 7 Trefl do dzi¶ gra w Sopocie. Sebastian ma ¶wietnego menagera swego taty trenera odnowy biologicznej fizjoterapeuty w Treflu Sopot. Dziêki znakomitej pracy ojca Sebastiana mijaj± kontuzje. Kondycyjnie przygotowany jest do rozegrania kilkudziesiêciu spotkañ w sezonie i to w ró¿nych kategoriach wiekowych.

 Mi³y sympatyczny, pogodny  zawsze u¶miechniêty a przede wszystkim inteligentny zawodnik na parkiecie i poza nim. Jego najwiêkszym sukcesem sportowym do tej pory o czym wspomina w wywiadzie to MVP Super Fina³u EYBL z Kadra Pomorza szkoda ze rocznik 2000 zosta³ pominiêty kadra Pomorza mia³a du¿e szanse na MP a Sebastian pewnie na MVP. Sebastian na swej pó³ce w domu statuetek i medali ma mnóstwo: MVP Energa Basket Cup, MVP MP U16 to te najwa¿niejsze. Rekord punktowy Sebastiana 63 pkt double double nie sposób zliczyæ. 

Marzenia Sebastiana Waldy …jak ka¿dego koszykarza gra w NBA puki  co walczy o miejsce w sk³adzie Ekstraklasowym Teflu Sopot. W tym miejscu chcia³bym pozdrowiæ wszystkich którzy mu dopinguj± oczywi¶cie najbardziej rodzina Mama,Tata, Babcia i siostra która te¿ trenuje basket w Treflu

Podczas mojego pobytu na turnieju EYBL spotka³em Sebastiana w hali 100-lecie poprosi³em o wywiad dla SKM-u bez chwili zawahania powiedzia³ nie ma problemu. Aktualnie Sebastian wystêpuje w Juniorach i w zapleczu PLK II-ligowym Treflu Sopot


 Artyku³: M³oda Gdynia Autor Pawe³ Stasiak


Sebastian Walda - przysz³a gwiazda Polskiej koszykówki?

Sebastian Walda to Reprezentant Polski w koszykówce do lat 17. Na swoim koncie ma ju¿ m.in. zdobycie MVP Mistrzostw Polski. Na co dzieñ gra w Juniorach Trefla Sopot, gdzie wspiera równie¿ w 2 lidze rezerwy seniorskiej dru¿yny.

Mamy przyjemno¶æ z nim porozmawiaæ:

Jak to siê wszystko zaczê³o? Kto Ciê zaprowadzi³ na pierwszy trening koszykówki?

 Na pierwszy trening koszykówki na halê Stulecia zaprowadzi³ mnie Tata. Chodzi³em trzy razy w tygodniu na popo³udniowe zajêcia. Mia³em wtedy 10 lat. Wtedy w czwartej klasie przenios³em siê do szko³y sportowej w Sopocie, bo tam po raz pierwszy powsta³a klasa koszykarska rocznika 2000. Pozna³em mojego trenera Tomasza Chwia³kowskiego, z którym zdobyli¶my w³a¶nie rok temu upragnione z³oto U16. Do zmiany szko³y te¿ przekonywa³ mnie trener i dyrektor Bart³omiej Perzanowski. Tak w³a¶nie zaczê³a siê moja przygoda z basketem.

Ju¿ od najm³odszych lat wyró¿niasz siê na parkietach fenomenaln± gr± i przegl±dem pola, w którym momencie ¿ycia zdecydowa³e¶, ¿e koszykówka to jest to, co chcesz robiæ i po¶wieciæ temu ¿ycie.

Staram siê najlepiej jak potrafiê i na razie wszystko siê udaje, ale trzeba du¿o pracowaæ, bo sam talent nie wystarcza. Chyba w gimnazjum wiedzia³em, ¿e koszykówka to moja pasja i ¿e chcia³bym osi±gn±æ sukces, a jak bêdzie? Zobaczymy.

 Grasz od samego pocz±tku w UKS 7 Sopot, co mo¿esz powiedzieæ o tym klubie?

Dla mnie UKS 7 TREFL SOPOT to najlepszy klub w Polsce. Jestem jego wychowankiem. S± ¶wietni trenerzy, super Hala Stulecia i warunki do szkolenia m³odych koszykarzy. Zawsze bêdê dobrze wspomina³ tamte czasy.

Wa¿nym etapem twojej m³odzie¿owej kariery koszykarskiej by³a Kadra Pomorza. Marzenie nie jednego ch³opaka. Tobie uda³o siê w niej znale¼æ i to jeszcze bardzo dobrze zostaæ zapamiêtany. Jak wspominasz ten okres w twoim ¿yciu?

To prawda. Na pocz±tku gra³em z rocznikiem '99 na czele z trenerem Jakubiakiem. By³y obozy, rozgrywki EYBL i OOM. Dobrze mi siê gra³o ze starszymi kolegami. Pó¼niej z rocznikiem 2000 nasze Pomorze z trenerem Perzanowskim zdoby³o tytu³ MISTRZA EYBL i tym samym by³ to pierwszy taki sukces. Na koniec wystêpów w EYBL zagrali¶my jako UKS 7 Trefl Sopot i dotarli¶my do Super Fina³u jako zespó³ klubowy. To jest twarda gra, obrona, koncentracja i walka do koñca.

Po zakoñczonym etapie gry w Kadrze Pomorza, czeka³a na Ciebie Reprezentacja Polski, w której równie¿ dosta³e¶ szanse i grasz z Or³em na piersi do dnia dzisiejszego. Jak to jest reprezentowaæ nasz kraj?


Tak, to kolejne nowe wyzwanie. W kadrze gra siê zupe³nie inaczej ni¿ w klubie. Pierwsze wystêpy z orze³kiem na piersi czy Mazurek D±browskiego to co¶, czego siê nie zapomina.

 Który turniej i jaki mecz miêdzynarodowy wspominasz najbardziej?

Dobrze wypadli¶my na Turnieju Nadziei Olimpijskich, te zawody wygrali¶my. Uda³o nam siê wygraæ z Rosjanami, Chorwatami (w tym meczu dosta³em wyró¿nienie) z Francj± no i z Grecj± na sam koniec ME. Z Grekami dosta³em 23 minuty i je wykorzysta³em. Turniej we Francji i Turniej Wielkanocny to by³y udane wystêpy naszej reprezentacji.

Teraz wróæmy do Sopotu, a dok³adniej do twojego klubu. Rok temu zdoby³e¶ wraz z dru¿yn± Mistrzostwo Polski do lat 16 oraz zosta³e¶ MVP ca³ego turnieju. Nie s±dzisz, ¿e jest to idealna przepustka do profesjonalnej kariery?

Tak to by³y niezapomniane zawody, z³oto U16 z Uks 7 Trefl Sopot z naszym trenerem Tomaszem Chwia³kowskim. W Treflu Sopot mam ¶wietne warunki do trenowania. Jestem w domu i skupiam siê na treningach i szkole. Teraz prowadzi mnie ¶wietny trener Krzysztof Roszyk i Janusz Kocio³ek. Mam cich± nadziejê, ¿e uda mi siê zostaæ graczem ekstra klasowym, ale jeszcze du¿o pracy mnie czeka.

Zadebiutowa³e¶ równie¿ w 2 lidze mê¿czyzn w wieku 15 lat. Jak odnajdujesz siê na tym poziomie rozgrywek, jako tak m³ody koszykarz?


Jest ciê¿ko, ale nikt nie mówi³, ¿e bêdzie lekko. Ju¿ jako 15-latek zagra³em w II lidze. Pamiêtam mecz we W³adys³awowie. Wróci³em do domu i Tata pyta, jak posz³o. Odpowiedzia³em, ¿e przegrali¶my, ¿e dosta³em po twarzy i pierwszy raz i nie zdoby³em punktów. Druga liga to zupe³nie inna gra, na wiêkszej szybko¶ci, trzeba zd±¿yæ w obronie.

Jeste¶ ¿ywym przyk³adem, ¿e marzenia siê spe³niaj±, po tym wszystkim, co przeczytali¶my. Czujesz siê ju¿ spe³niony, czy masz jeszcze jakie¶ marzenia? Zdradzi³by¶ nam je?

Mam dopiero 16 lat i du¿o grania przede mn±. Moim marzeniem jest gra w NBA. Ale teraz jestem w Sopocie w Treflu i podejmujê kolejne wyzwania.

Ju¿ na koniec, co masz w planach, jeste¶ ju¿ w stanie powiedzieæ, gdzie widzisz siebie za 5 lat?


Tak daleko nie wybiegam w przysz³o¶æ. Chyba na pocz±tek, chcia³bym zadebiutowaæ w ekstraklasie, a potem…. Zobaczymy, czas poka¿e.

 

Komentarze
BRODA67 dnia luty 06 2017 17:55:50
¦ledzimy Patrzymy Kibicujemy i Trzymamy kciuki
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogon II - Czelad¼..
Pogon II - Czelad¼..
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi