News: EYBL ¯ory - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:39:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EYBL ¯ory
EYBL
 EYBL ¯ORY 2017 !!!
Podsumowanie turnieju;-)
Zakoñczy³ siê turniej, na który wszyscy czekali¶my i d³ugo siê przygotowali¶my.
Od strony sportowej jeste¶my bardzo zadowoleni z postawy naszych zawodników, Pokazali, ¿e maj± charakter i wolê walki oraz wielkie umiejêtno¶ci. Rozegrali¶my 5 bardzo ciê¿kich spotkañ. Turniej koñczymy na 7 miejscu. Oczywi¶cie miejsce mog³o byæ lepsze... ale to jest sport.
Pokazali¶my kawa³ dobrej koszykówki w naszym wykonaniu. Kilka meczów bardzo dobrych, które trzyma³y w napiêciu. To kolejne do¶wiadczenie, które mamy nadziejê i sobie tego ¿yczymy, ¿eby zaowocowa³o w niedalekiej przysz³o¶ci.
Wiemy i mamy ¶wiadomo¶æ nad czym musimy pracowaæ, jeste¶my pe³ni zapa³u i determinacji do dalszej pracy. Wyci±gamy wnioski i zaczynamy przygotowania do nastêpnego sezonu.
O strony organizacyjnej ogromne wyzwanie dla naszego klubu. Jeste¶my bardzo zadowoleni, wszystko wypad³o znakomicie i wszyscy wyje¿d¿ali z ¯or zadowoleni. Sp³ywaj± do nas opinie, ¿e by³ to najlepiej zorganizowany Turniej "EYBL" na jakim byli. Takie s³owa s± najlepszym podsumowaniem ca³ego turnieju.
Dzisiaj bêd±c na hali a¿ ¿al, ¿e tak szybko to wszystko siê skoñczy³o;-)
Chcieliby¶my w tym miejscu podziêkowaæ:
Wspania³ym rodzicom ch³opców z rocznika 2002, Wasze wsparcie i pomoc w organizacji turnieju by³y nieocenione, Dziêkujemy;-) Po raz kolejny ¶wietnie siê spisali¶cie i oczywi¶cie mamy nadziejê, ¿e nie ostatni.
Zawodnikom z roczników 2000 i 2001, którzy rewalacyjnie siê spisali jako sêdziowie stolikowi, prezenterzy, t³umacze i organizatorzy. Jeste¶cie ¦wietni - Dziêkujemy;-)
Naszemu (ju¿ mo¿emy powiedzieæ) Klubowi Kibica pod przywództwem Kacpra Wojciechowskiego. Wszyscy s± zachwyceni atmosfer± na naszej hali i w tym du¿a Wasza zas³uga. A co najwa¿niejsze, jak powiedzia³ Kacper Wojciechowski," jeste¶my WSZYSCY jedn± dru¿yn±". Takie emocje i wsparcie buduj± Klub.
Kibicom, którzy przybywali na mecze w ogromnej ilo¶ci i sprawili, ¿e atmosfera podczas spotkañ by³a wyj±tkowa.
Pani Annie Merda, która bardzo pomog³a w ca³ej organizacji turnieju i wzorowo wypisa³a z Marzen± Antoñczyk 20 protoko³ów meczowych;-)
Sylwii Juszczyk - za graficzn± pomoc i przygotowanie wielu rzeczy, bez których, turniej by siê nie odby³.
Dominice Ziêtkiewicz - za wykonanie ¶wietnego plakatu i za liczne ekspresowe poprawki;-)
El¿biecie Wolnik, za pomoc, obecno¶æ, dobre s³owo oraz wsparcie w komunikacji.
Ma³gorzacie Gandor za przygotowanie sêdziów stolikowych i zapewnienie bardzo dobrej obsady sêdziowskiej.
Zibiemu za obecno¶æ i pomoc w organizacji
Trenerom: Andrzej Bartosz, Pawe³ Wo³k - Jankowski, Aleksander Sêdzik, Zbigniew Dusza, Kamil Vastak i Kamil Vastak jr. oraz Andrzej Zygmunt.
Widzieli¶my równie¿ na trybunach wielu zawodników z innych klubów MKKS Rybnik. Sneakes Ostrava, MOSM Tychy, UKS 27 Katowice, MOSM Bytom, MKS D±browa Górnicza i zapewne jeszcze z innych klubów których przeoczyli¶my.
(Smutne jest to, ¿e pomimo wielu informacji, zaproszeñ, tak ma³o trenerów przyjecha³o zobaczyæ koszykówkê m³odzie¿ow± na wysokim poziomie... Ale patrz±c, kto przyjecha³ Andrzej Bartosz Trener Kadry Polski, Jankowski - Mistrz ¦l±ska MU 16, Sêdzik Mistrz ¦l±ska MU 14, Vastak Mistrz Czech, Andrzej Zygmunt - legenda ¦l±skiej Koszykówki... wnioski wyci±gnijmy sami...
Smutne jest równie¿ to, ¿e nikt z ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki siê nie pojawi³...ani z komisji ds. wyszkolenia ani z w³adz zwi±zku)
Oraz najwiêksze podziêkowania dla TOMASZA JUSZCZYKA, nie ma s³ów jak opisaæ robotê, któr± wykona³e¶... Transport, zakwaterowanie, posi³ki... Wiêcej pisaæ nie trzeba... DZIÊKUJEMY
DZIÊKUJEMY RAZ JESZCZE WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIÊ DO ORGANIZACJI TURNIEJU.
Dziêkujemy Miastu ¯ory na czele Prezydentem Miasta Waldemarem Soch± oraz ca³emu sztabowi z Biura Promocji Kultury i Sportu,którzy konsekwentnie wspieraj± nasze dzia³ania.
Dziêkujemy zaproszonym go¶ciom za przybycie i kibicowanie:
Doradca Prezydenta Miasta Pani Anna Ujma- dziêkujemy za obecno¶æ i pomoc :-)
Pani Naczelnik Edukacji Bo¿ena D±browska
Paniom Dyrektor Monice Wi¶niewskiej i Jolancie Owczarek oraz Joannie Lewandowskiej
Przewodnicz±cemu Komisji Sportu w ¯orach Panu Arkadiuszowi Ku¶
W³a¶cicielowi firmy Atlas Tours, która nas wspiera - Panu Markowi Piksa
¯ORY MIASTO WSPIERAJ¡CE SPORT


WYNIKI / RESULTS

Georgia/ Gruzja 2002  - ¯AK ¯ory 82 : 64   
Biofarm JB Poznañ  - Pallacanestro Trapani  W³ochy 64 : 71 
BS Klaipeda-Authentic Cars Litwa - A. Sabonis BS  Kowno Litwa 55 : 70
BS Ryga/Ridzene £otwa  - SKM-Electrolux Wilno Litwa  50 : 67
Pallacanestro Trapani W³ochy - Georgia Gruzja 2002 64 : 61
¯AK ¯ory   Biofarm BJ Poznañ  52 : 45
A. Sabonis BS Kowno Litwa - BS Ryga/Ridzene  £otwa  70 : 45
BS Klaipeda-Authentic Cars Litwa - SKM-Electrolux Wilno Litwa  58 : 57
Biofarm BJ Poznañ    - A. Sabonis BS  Kowno Litwa  38 : 60
Georgia Gruzja 2002  - SKM-Electrolux Wilno Litwa   61 : 62
Klaipeda-Authentic Cars  Litwa - ¯AK ¯ory 71 : 46
BS Riga/Ridzene £otwa - Pallacanestro Trapani W³ochy 63 : 66
A. Sabonis BS  Kowno Litwa - Georgia Gruzja 2002  47 : 51  
SKM-Electrolux Wilno Litwa - Biofarm BJ Poznañ 74 : 44
Pallacanestro Trapani W³ochy  - BS Klaipeda-Authentic Cars Litwa 53 : 49   
¯AK ¯ory  - BS Ryga/Ridzene Lotwa 55 : 65
BS Klaipeda-Authentic Cars - BC Biofarm Basket  59 : 50  
A. Sabonis BS Kowno Litwa  - Pallacanestro Trapani W³ochy  68 : 55
Georgia Gruzja 2002  - BS Ryga/Ridzene £otwa  63 : 31
SKM-Electrolux Wilno Litwa  - ¯AK ¯ory 80 : 47


 MVP:
Karolis Sepetys
SKM-Electrolux Vilnius , Lithuania

 ALL-STARS:

Giorgi Biganashvili - Georgia 2002Tbilisi , Georgia
Maciej £atka - ¯AK ¯ory
Salvatore Basciano - Pallacanestro Trapani Santa Margherita Ligure , Italy
Matas Masiliunas - A. Sabonis BSKaunas , Lithuania
Titas Vaitekunas - SKM-Electrolux Vilnius , Lithuania

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI (komplet do 21.III.2017)

FB ¯orska Akademia Koszykówki
KLASYFIKACJA KOÑCOWA / FINAL STANDINGS
- WYRÓ¯NIENIE TRENERA / MENTION COACH


    
19 POINTS

4 / 1


29 POINTS

4 / 1


3
9 POINTS

4 / 1
48 POINTS

3 / 2
 
 
 
58 POINTS

3 / 1

6


6 POINTS

1 / 4
76 POINTS

1 / 4


85 POINTS

0 / 5AKTUALNA TABELA

 Od  pi±tku w hali MOSiR w ¯orach rozpocznie siê rywalizacja Euroligi M³odzie¿owej U15. Do niewielkiej miejscowo¶ci na ¶l±sku (60 000 mieszkañców) przyjad± – przylec±   kuby koszykarskie  z Litwy, £otwy, Gruzji i W³och. ¯ory to druga miejscowo¶æ na ¦l±sku (pierwsza Paw³owice) która organizuje Turniej M³odzie¿owej Euroligi. Od pi±tku do niedzieli zostanie rozegranych 20 spotkañ. Gospodarz turnieju ¯orska Akademia Koszykówki to aktualny Mistrz Polski U14, rok temu dru¿yna z miasta ognia awansowa³a do Superfina³u EYBL.

W tym sezonie ch³opcy z ¯or m³odszym rocznikiem (2002 - U15) awansowali do najlepszej ósemki kadetów U16 na ¶l±sku. Drugim Polski zespo³em bêd± ch³opcy z Wielkopolski Biofarm Basket Junior Poznañ. Podopieczni  Cezarego Kurzawskie tak¿e m³odszym rocznikiem (2002 - U15) awansowali do rozgrywek U16 Strefy Poznañ. Po dwóch turniejach EYBL ¯AK ¯ory z jednym zwyciêstwem zamyka tabelê. Biofarm BJ Poznañ z dwoma zajmuje XIII pozycje. Miejmy nadzieje ¿e po ¯orskim turnieju EYBL-a konto zwyciêstw Polskich zespo³ów bêdzie zdecydowanie lepsze. W zespole ¯AK-A zabraknie Reprezentanta Polski  Kacpra K³aczka.

SKM zosta³ zaproszony przez organizatorów na turniej do ¯or (bêdzie wiele konkursów dla publiczno¶ci, filmiki fotki pe³na relacja na SKM) Przed ¯orskim turniejem EYBL poprosi³em trenerów Grzegorza i Czarka o kilka zdañ

 ZIBI:  Minê³o kilka miesiêcy od twoich sukcesów - udzia³u w Superfinale EYBL,  Mistrzostwo Polski U14 no i jako asystent Mistrz Polski OOM (6 zawodników z ¯or). Jakie zmiany  nast±pi³y w zespole ?

GRZEGORZ:Je¿eli mówimy o zmianach kadrowych uby³o mam dwóch zawodników Bartosz Kaletka kapitan zespo³u z przyczyn rodzinnych musia³ siê wyprowadziæ. Kacper K³aczek obecnie jest zawodnik Mickiewicza Katowice. Trenuje z nami Tobiasz Ptak choæ nie ma uregulowanej  sytuacji w poprzednim klubie. Pozostali zawodnicy s±, pracujemy i przygotowujemy siê do turnieju EYBL-a i przysz³ego sezonu. Ten by³ ciê¿ki ale jako trener optymistycznie patrzê  przysz³o¶ci

ZIBI: Po dwóch wyjazdowych turniejach EYBL-a  uda³o wam siê wygraæ tylko raz. Na ile zwyciêstw liczysz ,,u siebie,,

GRZEGORZ: Jedno zwyciêstwo mamy ale kilka meczu rozegrali¶my naprawdê dobrych, mam nadziejê ¿e to do¶wiadczenie zaprocentuje w przysz³o¶ci.  Na co liczê? Hmmm… na dobr± grê moich zawodników i obiecujê w imieniu swoim i zawodników ¿e damy z siebie wszystko

ZIBI: Najbardziej ciekawi mnie wasz mecz z Biofarmem to nowa si³a w Polsce w roczniku 2002/03. Rok temu W U14 nie zagrali. Twoim zdaniem jak potoczy siê mecz miêdzy wami?

GRZEGORZ: Zobaczymy:-) duet Wojciechowski - Burzyñski brzmi ciekawe ponadto Wi¶niewski którego mia³em okazjê ogl±daæ podczas OOM. Boisko zweryfikuje , na pewno zapowiada siê bardzo dobre spotkanie jak i wiele innych.

ZIBI: Z dru¿yn które zawitaj± do twojego miasta która jest najmocniejsza , która ma szanse na Superfina³, bo polskie zespo³y raczej nie awansuj±

GRZEGORZ: ¯ory i Poznañ szans na awans ju¿ nie maj±. Tak¿e nie powtórzymy sukcesu z zesz³ego sezonu. Najwiêksze szansê na awans maj± Litewskie dru¿yny SKM Wilno i K³ajpeda, tak¿e te zespo³y z  pewno¶ci wiedz± po co przybywaj± do ¯OR

ZIBI: Czy pomagasz w organizacji albo tylko zajmujesz siê prowadzeniem dru¿yny?. Czy przygotowali¶cie co¶ dla kibiców, a dla dru¿yn przyjezdnych atrakcje pozasportowe ? kto pomaga w organizacji a kto sponsoruje kosztown± imprezê

GRZEGORZ; Pomagam bo to ¶wiêto Zorskiej Koszykówki i wszyscy jeste¶my zaanga¿owani. Podczas tego turnieju nie ma wiele czasu na atrakcje, 2 mecze ka¿dego dnia to spore obci±¿enie tak¿e trzeba daæ zawodnikom czas na odpoczynek. Codziennie gramy od 9.00 do 21.00 bez przerwy. Dla kibiców mamy kilka gad¿etów .Miasto ¯ory  wspieraj±  nas w tej inicjatywie. Ogromne podziêkowania dla firmy Atlas Tours, rodziców oraz wszystkich którzy w³±czaj± siê w pomoc

ZIBI
: Je¶li awansujesz do MP U16 bêdziesz dobiera³ do zespo³u zawodników m³odszych . Czy masz ju¿ ,,pewniaków,,

GRZEGORZ; Zobaczymy:-) znam warto¶æ zawodników 2002 i EYBL tego nie zmieni, choæ mo¿e? Nie wykluczam wzmocnieñ czas poka¿e, obecnie przed nami ostatnia prosta i 4 spotkania w drodze do awansu. Wszyscy ciê¿ko pracuj± zobaczymy!

ZIBI: Ostanie pytanie widzia³e¶ sporo zawodników z europejskich klubów jak wygl±daj± nasi ch³opcy w porównaniu z europejskimi rówie¶nikami mam na my¶l graczy pierwszoplanowych

GRZEGORZ:
Wyszkolenie techniczne wed³ug mojej oceny mamy na podobnym poziomie, sposób gry oparty jest g³ównie na szybkim ataku oraz grze 1x1. Obrona agresywna w ró¿nych wariantach i przede wszystkim ¿aden zespó³ nie kryje obronê strefowa. Chyba takie najwiêksze ró¿nice wed³ug mojej oceny. Zapraszam wszystkich do ¯or, okazja zobaczyæ zespo³y, taktykê i systemy gry oraz jak to wygl±da na tym poziomie w innych krajach. ZIBI: Gratuluje awansu do Strefy z m³odszym rocznikiem , to du¿y sukces w lidze Polskiej. Biofarm 2002-03 to nowa si³a w Polsce. Od czego rozpoczê³o siê budowanie zespo³u i jak znale¼li¶cie siê w Dywizji A  EYBL-a

CZAREK: Budowa zaczê³a siê w po³owie ubieg³ego sezonu. Tak naprawdê to nie musieli¶my budowaæ zespo³u od podstaw bo kilku zawodników to wychowankowie, cze¶æ zawodników zg³osi³a siê sama - to efekt rozwoju klubu, chcemy i¶æ droga naszych starszych dru¿yn, dobra postawa pierwszoligowego zespo³u, br±z w U20 i pewne utrzymanie m³odzie¿y w drugiej lidze.
Dlaczego dywizja A? Tak naprawdê walczyli¶my o Eybla - by³y wzloty i upadki bo by³ moment latem ze mieli¶my nie graæ (brak miejsc), fajnie ze siê uda³o , super ze Dywizja A bo tam odrabiamy dobre lekcje. Ciekawostka jest to ze tam nas ,,bij±,, a jak my siê chcemy tutaj ,,pobiæ,, to okazuje siê ze to s± faule.

ZIBI: W drugim spotkaniu pierwszego dnia EYBL-a zagrasz przeciwko Mistrzom Polski gospodarzom turnieju. Jaki to bêdzie mecz dla twojej dru¿yny

CZAREK; Jedziemy ze sportow± z³o¶ci± bo w Moskwie nie zaznali¶my zwyciêstwa,. Z  ¯orami zagramy tak samo skoncentrowani jak z ka¿dym innym zespo³em.

ZIBI: Czy kogo¶ zabraknie w sk³adzie a, mo¿e poka¿e siê kto¶ nowy ?

CZAREK: Nowych,, twarzy,, nie bêdzie, mamy drobne kontuzje, oka¿e siê na miejscu kto mo¿e graæ.

ZIBI: Ostanie pytanie; Wielkopolska wróci³a na tron OOM Ty sam zdoby³e¶ Z³oto na Olimpiadzie czy od tamtego czasu Polska koszykówka m³odzie¿owa idzie do przodu ? Jak wygl±damy na tle europejskich dru¿yn m³odzie¿owych ?

CZAREK: Z³oto OOM Zdoby³em w Wieliczce w 2012 z rocznikiem 1997. Koszykówka M³odzie¿owa w Polsce na pewno idzie do przodu , szkolimy coraz lepiej mamy wiêksza wiedzê i ¶wiadomo¶æ. Fizycznie wygl±damy nie¼le, technicznie te¿ coraz lepiej, ja widzê trochê ró¿nice w zadziorno¶ci i w charakterach. Ro¿na jest te¿ linia sêdziowania, w Moskwie mocno pozwalano siê biæ i graæ na kontakcie, nie mogli¶my wygraæ 1x1.

SKM: Dziêkuje wam za rozmowê

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Warzychowski r.94 MOS S³upca
Warzychowski r.94 MOS S³upca
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi