News: MKS Grójec w Hiszpani na turnieju Globasket - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:12:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MKS Grójec w Hiszpani na turnieju Globasket
Turnieje Podsumowanie
 Za nami kolejne s³oneczne dni w przepiêknej Katalonii. Pogoda i humory dopisuj±, a co najwa¿niejsze wszyscy zdrowi.  Dzisiaj (¶roda) rozegrali¶my ostanie spotkanie w turnieju. Rozgrywki koñczymy z dodatnim bilansem  cztery zwyciêstwa i dwie pora¿ki. Pokonali¶my dru¿yny z Hiszpanii, Maroka i Litwy. W drodze do sukcesu przeszkodzi³y nam dru¿yny z Francji.

Francuska lekcja basketu to: krycie na ca³ym boisku pressing na ka¿dym naszym zawodniku, nie ma co ukrywaæ ch³opcy z nad Sekwany byli szybsi i technicznie lepsi. Z drugim zespo³em ,,sz³o powalczyæ,, niestety  za 5 fauli spad³ nasz drugi rozgrywaj±cy  Filip Poradzki (wtedy to przewaga francuzów wynosi³a 3 pkt.) Ostanie spotkanie rozegrali¶my z Litwinami mieszkaj±cymi na co dzieñ w Anglii zespó³ o nazwie ,,Ba³tyckie Gwiazdy,, 

 Muszê siê poprawiæ nasi ch³opcy rozgrywali mecze na niskie kosze 2.60 i grali z swoimi rówie¶nikami. Kategoria Elite by³a dla ch³opców z rocznika 2005.

Wtorek 11 kwietnia by³ dniem wycieczki do Barcelony stolicy Katalonii. Ch³opaki zwiedzili stadion s³ynnej FC Barcelony i wiele ciekawych miejsc z pani± przewodnik. Jutro dzieñ wolny mo¿e pojedziemy zobaczyæ mecz fina³owy, z pewno¶ci± zaliczymy pla¿e. Szkoda ¿e woda zimna…jak dla mnie bo ch³opaki siê mocz± w falach morza ¶ródziemnego 

Zapraszam do kolejnej serii fotek mojego autorstwa

FOTO ZIBI

FILMIKI WKRÓTCE

TABELKI GRUPOWE 
  SYSTEM PLAY-OFF


Zapraszam na oficjaln± stronê turnieju

http://globasket.com/


I do ¶ledzenia SKM bêd± filmiki , fotki i relacje z koszykarskiej przygody gdzie koszykówka stoi na bardzo wysokim poziome


 CZÊ¦Æ 1:

Zibi aktualnie przebywa w Hiszpanii w Lloret de Mar - najs³ynniejszym kurorcie na Costa Brava . Ju¿ w grudniu zosta³em zaproszony przez MKS Grojec by pojechaæ z ich dru¿yn± rocznika 2006 na Miêdzynarodowy Turniej koszykówki ch³opców i dziewcz±t (dwie Polskie dru¿yny z województwa ¦l±skiego Czechowice oraz Wis³a)  GLOBASKET w kategorii U12, U14. 150 dru¿yn od soboty 8 kwietnia do czwartku 13 kwietnia. Podró¿ z Warszawy do Barcelony przemierzyli¶my Liniami Lotniczymi Norwegian. Ju¿ sam przelot samolotem by³ du¿± frajd± dzieciaków, dla po³owy uczestników by³ to pierwszy lot w ¿yciu
 
Do Barcelony przylecieli¶my oko³o pierwszej w nocy, nastêpnie ponad godzinkê autokarem do Loret de Mar. Pokoje hotelowe otrzymali¶my grubo po trzeciej w nocy. Rano pobudka smaczne ¶niadanie, nastêpnie podpatrzeæ przeciwników i na pla¿e. Po po³udniu rozegrali¶my  dwa spotkania (gramy w kategorii 2005 rocznikiem 2006) pierwszy mecz z Hiszpañsk± dru¿yn± drugi z Marokañsk±

Dzieciaki ,,Juranta,, spisali siê znakomicie wygrywaj±c znacz±co oba spotkania. Dzisiaj gramy przeciwko silnej dru¿ynie z Francji. Pogoda w Hiszpanii cudowna 22 stopnie, mo¿e trochê ch³odne ale nie dla ch³opaków z Grójca. Tak jak wczoraj dzi¶ pla¿a zaliczona. Mieszkamy w ogromnym luksusowym Hotelu z 4 basenami w tym jeden zakryty i podgrzewan± wod±. Ka¿dego dnia losujemy nagrodê w¶ród uczestników turnieju.

Nasz grupa liczy poda 30 osób (16 zawodników plus fan club MKS-u Grójec)

NASI PRZECIWNICY

Litwa  (wygrana)Francja  (pora¿ka)...Francja  (przegrana)Maroko  (wygrana)Hiszpania  (wygrana)


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Smyk Prudnik -  Pogon I
Smyk Prudnik - Pogon I
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi