News: MP U14 M£ODZICY rocz.2003 Æwieræfina³y: Szczecin, Sopot, W³oc³awek, Opalenica, Wroc³aw, Bytom, Kraków 12-14.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 03:20:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 M£ODZICY rocz.2003 Æwieræfina³y: Szczecin, Sopot, W³oc³awek, Opalenica, Wroc³aw, Bytom, Kraków 12-14.V.2017
U-14 M³odzicy St.
 Pamiêtacie turnieje w Wieliczce i Ostrowie Wielkopolskim, po æwieræfina³ach widaæ który z turniejów by³ ,,mocny,, z Ostrowskiego turnieju w pó³fina³ach zobaczymy wszystkie dru¿yny z wielickiego ¿adnej. Strefa dolno¶l±skie lubuskie do pó³fina³ów przekaza³a wszystkie cztery ekipy, co ciekawe w Fina³ach OOM lubuskiego nie by³o a dolno¶l±skie na czwartym miejscu. W ¿adnej grupie nie zanotowali¶my ,,uk³adu trójkowego,,  SKM spodziewa³ siê  na turnieju w Opalenicy wyrównanych spotkañ tak jednak nie by³o Gospodarze BTO z III miejsca w strefie nie dali szans przeciwnikom.  Gratuluje awansu dru¿ynie z S³upska ( 5 zawodników w sk³adzie rocznika 2004!) teraz bêdzie dylemat gdzie maj± ci ch³opcy pojechaæ na fina³y Energa Basket Cup czy na pó³fina³y MP U14 (po raz kolejny SZS i PZKosz nie mog± siê dogadaæ co do terminów ! a mia³o ju¿ byæ lepiej)

SKM by³ przekonany ¿e z ligi ¶l±skiej do pó³fina³ów awansuj± minimum trzy dru¿yny, jednak tak siê nie sta³o. MKS Dabrowê Górnicz± wyeliminowa³ zespó³ ma³o mi znany Zastal Zielona Góra a, MOSM Tychy blado wypad³ w Sopocie. Królem strzelców æwieræfina³ów z najlepszym Evalem  zosta³ Szymon Siembiga z ¶r 32 pkt na mecz, najwiêcej pi³ek na deskach zebra³ Wit Szymañski ale jego dru¿yna z Inowroc³awia nie awansowa³a  do pó³fina³ów. W asystach najlepszy by³ Hubert £a³ak z Sopotu, w przechwytach Bartosz Sitek z Ochoty Godne zauwa¿enia by³o 33 pkt w jednym meczu  Aleksandra Busza z rocznika 2004

Dobrze zagrali zawodnicy z listy do szkolenia centralnego, pokaza³o siê tak¿e kilku zawodników z poza listy. 32 zawodników na Camp Centralny Kadry Polski poznamy po Fina³ach Mistrzostw Polski 
Do pó³fina³ów awansowali po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy æwieræfina³owej.


http://rozgrywki.pzkosz.pl/ Grupa I    
Basket Team Opalenica - organizator

Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - MUKS 1811 Unia Tarnów  67 : 50  MVP: Kacper S³owik  STATYSTYKI
Czarni S³upsk - Basket Team Opalenica   36 : 66 MVP: Miko³aj Rutkowski   STATYSTYKI
MUKS 1811 Unia Tarnów - Basket Team Opalenica  41 : 56 MVP: Adrian Szajek  STATYTSYKI
Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - Czarni S³upsk  40 : 67  MVP: Cezary Jankowski  STATYSTYKI
Czarni S³upsk - MUKS 1811 Unia Tarnów 56 : 45 MVP: Bartosz Olechnowicz   STATYSTYKI
Basket Team Opalenica - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  63 : 42 MVP: Jakub Gruszczyñski  STATYSTYKI

FOTO ZIBI       FILMIKI ZIBI

III - Basket Team Opalenica
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
II - Czarni S³upsk
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
XX
XX
XX
MISTRZ - KK Stalowa Wola
Podkarpackie
Lubelskie
IV - MUKS 1811 Unia Tarnów
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie

 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce 6 pkt II miejsce 5 pkt
XX III miejsce  4 pkt.
 IV miejsce 3 pkt
X
Grupa II     TS Wis³a Kraków – organizator

Wis³a Kraków - Jedynka Pelplin  80 : 46  STATYSTYKI
GIM 92 Ursynów Warszawa - ¦l±sk Wroc³aw  58 : 76  STATYSTYKI
Jedynka Pelplin - ¦l±sk Wroc³aw  41 : 94  STATYSTYKI
Wis³a Kraków - GIM 92 Ursynów Warszawa  57 : 59  STATYSTYKI
GIM 92 Ursynów Warszawa - Jedynka Pelplin  72 : 40  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - Wis³a Kraków  88 : 66  STATYSTYKI

III - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Dolno¶l±skie
Lubuskie
II - Gim 92 Ursynów Warszawa
Mazowieckie
Podlaskie
XX
XX
XX
MISTRZ - TS Wis³a Kraków
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
IV - Jedynka Pelplin
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


I miejsce 6 pkt. II miejsce  5 pkt
XX
III miejsce 4 pkt
 IV miejsce 3 pkt

Grupa III           KK Wilki Morskie Szczecin – organizator


Wilki Morskie Szczecin - Zastal Zielona Góra 77 : 69  STATYSTYKI
Kadet Bia³a Podlaska - MKS D±browa Górnicza  55 : 88  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - MKS D±browa Górnicza  75 : 62  STATYSTYKI
Wilki Morskie Szczecin - Kadet Bia³a Podlaska  88 : 47  STATYSTYKI
Kadet Bia³a Podlaska - Zastal Zielona Góra  48 : 102  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza -Wilki Morskie Szczecin   59 : 67  STATYSTYKI

MISTRZ - Wilki Morskie Szczecin
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
IV - Zastal Zielona Góra
Dolno¶l±skie
Lubuskie
XX
XX
XX
III MKS D±browa Górnicza
¦l±skie
Opolskie
II - BSK Kadet Bia³a Podlaska
Podkarpackie
Lubelskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce  6 pkt
II miejsce   5 pktXX
 III miejsce 4  pkt.
 IV miejsce 3 pkt.

Grupa IV         TKM W³oc³awek – organizator

TKM W³oc³awek - MKK Gniezno  87 : 45  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - Pi±tka Start Lublin  67 : 35  STATYSTYKI
MKK Gniezno  Pi±tka Start Lublin  68 : 62 p/d STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - MKKS Rybnik  41 : 55 STATYSTYKI
MKKS Rybnik - MKK Gniezno   72 : 40  STATYSTYKI
Pi±tka Start Lublin - TKM W³oc³awek

II - MKKS Rybnik
¦l±skie
Opolskie
MISTRZ - TKM W³oc³awek
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
XX
XX
XX
IV - MKK Gniezno
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
III Pi±tka Start Lublin
Podkarpackie
Lubelskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


I miejsce:  6 pkt II miejsce  5 pkt
XX 3 mecz  4 pktIV miejsce 3 pkt

 Grupa V      WKK Wroc³aw – organizator

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Cracovia Kraków 54 : 34  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów  83 : 41  STATYSTYKI
BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów - Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków   27 : 69  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.   62 : 46  STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów  88 : 38  STATYSTYKI
Cracovia Kraków - WKK Wroc³aw  27 : 76  STATYSTYKI

MISTRZ - WKK Wroc³aw
Dolno¶l±skie
Lubuskie
II - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
XX
XX
XX
III - Cracovia 1906 Kraków
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
IV - Politechnika Rzeszów
Podkarpackie
Lubelskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

 I miejsce  6 pkt.
 II miejsce 5 pkt
XX
 III miejsce   4 pkt.
  IV miejsce  4 pkt

Grupa VI    MKS Ochota Warszawa – organizator

Ochota Warszawa - AZS PWSZ Skierniewice   94 : 33 STATYSTYKI
Basket Gorzów Wielkopolski - Junior Basket Club Olsztyn  46 : 27  STATYSTYKI
AZS PWSZ Skierniewice - Junior Basket Club Olsztyn   60 : 65  STATYSTYKI
Ochota Warszawa - Basket Gorzów Wielkopolski   91 : 46  STATYSTYKI
Basket Gorzów Wielkopolski - AZS PWSZ Skierniewice   47 : 27 STATYSTYKI
Junior Basket Club Olsztyn - Ochota Warszawa   34 : 111  STATYSTYKI

MISTRZ - MKS Ochota Warszawa
Mazowieckie  (foto 2015)
Podlaskie
II - Basket Gorzów Wlkp.
Dolno¶l±skie
Lubuskie
XX
XX
XX
III Basket Junior Olsztyn
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
IV - AZS PWSZ Skierniewice
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce  6 pkt
 II miejsce   5 pkt.
XX III miejsce  4 pkt.
 IV miejsce  3 pkt.

 Grupa VII    UKS 7 Trefl Sopot – organizator

Siódemka Trefl Sopot - MOSM Tychy  52 : 28 STATYSTYKI
£KS  £ód¼ - MOSiR Bielsk Podlaski  59 : 50  STATYSTYKI
MOSM Tychy - MOSiR Bielsk Podlaski  68 : 62  STATYSTYKI
Siódemka Trefl Sopot - £KS  £ód¼   65 : 26  STATYSTYKI
£KS £ód¼ - MOSM Tychy 75 : 34  STATYSTYKI
MOSiR Bielsk Podlaski - Siódemka Trefl Sopot 42 : 56  STATYSTYKI

MISTRZ - UKS 7 Trefl Sopot
Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
II £KS £ód¼
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
XX
XX
XX
III - MOSIR Bielsk Podlaski
Mazowieckie
Podlaskie    (foto 215)
IV - MOSM Tychy
¦l±skie
Opolskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


 I miejsce   6 pkt
 II miejsce  5 pkt
XX
 III miejsce   4 pkt
 IV miejsce   3 pkt.

 Grupa VIII  
UKS MOSM Bytom – organizatorMOSM Bytom - Piotrówka Radom   87 : 46 STATYSTYKI 
Regis Wieliczka -Kasprowicz Inowroc³aw   75 : 81  STATYSTYKI 
Piotrówka Radom - Kasprowicz Inowroc³aw   77 : 58  STATYSTYKI
MOSM Bytom - Regis Wieliczka    75 : 35  STATYSTYKI
Regis Wieliczka - Piotrówka Radom  57 : 62  STATYSTYKI
Kasprowicz Inowroc³aw -  MOSM Bytom   60 : 89  STATYSTYKI

MISTRZ - MOSM Bytom
¦l±skie
Opolskie
IV - Piotrówka Radom
Mazowieckie
Podlaskie
XX
XX
XX
III Kasprowicz Inowroc³aw
Kujawsko-Pomorskie
£ódzkie
II UKS Regis Wieliczka
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie


XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


I MIEJSCE:   6 pkt.
 II miejsce  5 pkt.XX
 III miejsce  4 pkt. IV miejsce   3 pkt.

W rozgrywkach centralnych bior± udzia³ po cztery najlepsze dru¿yny z o¶miu stref.
 


Komentarze
BEBNIARZ dnia kwiecie 26 2017 13:14:39
Zibi a my JU¯ wiemy. Jeden z æwieræfina³ów odbêdzie sie w Opalenicy
Jaszczurka dnia kwiecie 29 2017 20:41:03
Moje typy:

Grupa I - Czarni S³upsk, Basket Team Opalenica
Grupa II - Gim 92 Ursynów Warszawa, WKS ¦l±sk Wroc³aw
Grupa III - Wilki Morskie Szczecin, MKS D±browa Górnicza
Grupa IV - TKM W³oc³awek, MKKS Rybnik
Grupa V - WKK Wroc³aw, Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Grupa VI - MKS Ochota Warszawa, Basket Gorzów Wlkp.
Grupa VII - UKS 7 Trefl Sopot, £KS £ód¼ Szko³a Gortata
Grupa VIII - MOSM Bytom, Kasprowicz Inowroc³aw
ToniK dnia maj 01 2017 08:49:24
Ja obstawiam tak:
I BT Opalenica, Czarni S³upsk
II Wis³a Kraków, ¦l±sk Wroc³aw
III Wilki Szczecin, MKS D±browa
IV TKM W³oc³awek, MKKS Rybnik
V WKK Wroc³aw, Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski
VI Ochota Warszawa, Basket Gorzów
VII Trefl Sopot, MOSM Tychy
VIII MOSM Bytom, Kasprowicz Inowroc³aw
smiley
xx_men dnia maj 08 2017 10:57:24
Jeszcze jedne typy na najbli¿eszy weekend
Grupa I - Basket Team Opalenica,Czarni S³upsk,
Grupa II - Gim 92 Ursynów Warszawa, Wis³a Kraków
Grupa III - Wilki Morskie Szczecin, MKS D±browa Górnicza
Grupa IV - TKM W³oc³awek, MKKS Rybnik
Grupa V - Kasprowiczanka Ostrów, WKK Wroc³aw
Grupa VI - MKS Ochota Warszawa, Basket Gorzów Wlkp.
Grupa VII - UKS 7 Trefl Sopot, £KS £ód¼
Grupa VIII - MOSM Bytom, Regis Wieliczka
silesia_fan dnia maj 09 2017 18:45:15
to ja tak przekornie smiley
Grupa I - Basket Team Opalenica, CSM Ku¼nia Stalowa Wola
Grupa II - WKS ¦l±sk Wroc³aw, Wis³a Kraków
Grupa III - Wilki Morskie Szczecin, MKS D±browa Górnicza
Grupa IV - MKKS Rybnik, MKK Gniezno
Grupa V - WKK Wroc³aw, Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Grupa VI - MKS Ochota Warszawa, Basket Gorzów Wlkp.
Grupa VII - UKS 7 Trefl Sopot, MOSM Tychy
Grupa VIII - MOSM Bytom, Kasprowicz Inowroc³aw
tafal1978 dnia maj 10 2017 12:08:40
Grupa I : Basket Team Opalenica, CSM Ku¿nia Koszykówki Stalowa Wola
Grupa II: Wis³a Kraków , Gim 92 Ursynów Warszawa
Grupa III: MKS Dr±browa Górnicza, Wilki Morskie Szczecin
Grupa IV: TKM W³oc³awek, MKKS Rybnik
Grupa V: WKK Wroc³aw, Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski
Grupa VI: MKS Ochota Warszawa, Basket Gorzów Wielkopolski
Grupa VII: UKS Siódemka Sopot, MOSIR Bielsk Podlaski
Grupa VIII: MOSM Bytom , Kasprowicz Inowroc³aw
silesia_fan dnia maj 12 2017 23:43:39
W Bytomiu:
Pierwszy mecz, dojrza³a koszykówka ch³opców Sêdzika, spokojne prowadzenie meczu, mocna defensywa, w sumie mecz bez wiêkszych emocji.
Za to drugie spotkanie...
O jeju co tam siê dzia³o. Ze statystyk wynika, ¿e oddano w sumie 156 rzutów. Dziko¶æ, chaos, prowadzenie Kasprowicza do przerwy i ambitna pogoñ Regisu po przerwie. Na pewno mecz z emocjami, ale czy to by³a fajna koszykówka? hmm. zale¿y, kto co lubi. Mnie osobi¶cie taki ba³agan na boisku nie przypad³ do gustu.
Jaszczurka dnia maj 13 2017 23:07:49
Zaczarowane kosze w Sopocie? Kolejna dru¿yna rzuca poni¿ej 30 punktów. UKS 7 Trefl Sopot w dwóch meczach straci³ zaledwie 54 punkty.
ToniK dnia maj 14 2017 21:23:56
Jak to zwykle bywa nikt nie trafi³ typowañ smiley
Najwiêkszym zaskoczeniem jest chyba Radom ...

We Wroc³awiu WKK, wykorzysta³o atut w³asnej, piêknej hali. Widaæ, ¿e w pe³nym sk³adzie s± bardzo silni.
Kaspro ambitnie, walecznie ale trochê bez b³ysku w ataku. Ciekawostk± jest fakt, ¿e mamy najwiêcej bloków z wszystkich dru¿yn.
Cracovia przez dwie i pó³ kwarty stawia³a siê Ostrowowi, w koñcówce zabrak³o si³, ale jest potencja³ w tej ekipie.

Gratulacje dla wszystkich pó³finalistów.
Jaszczurka dnia maj 15 2017 13:03:26
Takie tam kilka spostrze¿eñ po æwieræfina³ach...

Najwiêcej zdobytych punktów - 296 MKS Ochota Warszawa
Najmniej straconych punktów - 96 UKS Siódemka Trefl Sopot
We wszystkich grupach o awansie decydowa³y "du¿e" punkty.
Ze strefy dolno¶l±skie/lubuskie awansowa³y wszystkie 4 zespo³y
Ze stref podkarpackie/lubelskie i ma³opolskie/¶wiêtokrzyskie nie awansowa³a ¿adna dru¿yna
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny 5
dziewczyny 5
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi