News: OSSM PZKosz Cz³uchów - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 20:13:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

OSSM PZKosz Cz³uchów
Szkolenie
 1 wrze¶nia 2017 roku przy ZSS w Cz³uchowie rozpocznie funkcjonowanie O¶rodek Szkolenia Sportowego M³odzie¿y Polskiego Zwi±zku Koszykówki

Bêdzie to pierwszy i na razie jedyny stacjonarny OSSM w którym zawodniczki i zawodnicy bêd± zakwaterowani w o¶rodku i bêd± szkoleni w rozbudowanym programie treningowym zarówno technicznym jak i motorycznym. O¶rodek bêdzie dysponowa³ najnowocze¶niejszym sprzêtem treningowym. W programie o¶rodka znajd± siê zajêcia z psychologiem i dietetykiem. Wszyscy uczestnicy objêci bêd± opiek± fizjoterapeuty. Baz± szkoleniow± OSSM bêd± obiekty Powiatowej Bursy Szkoleniowej w Cz³uchowie obejmuj±ce dwie pe³nowymiarowe hale, kompleks boisk odkrytych wraz ze stadionem z tartanow± bie¿ni±, basen, si³ownia, sala video. Za³o¿enie o¶rodka jest takie, ¿e w pi±tek zawodniczki i zawodnicy bêd± wracaæ do swoich klubów by móc tam odbyæ trening i uczestniczyæ w sobotnich i niedzielnych meczach.

Do pracy w o¶rodku poszukiwani s± trenerzy g³ówni. POZKosz chce zatrudniæ g³ównego trenera do kobiet i mê¿czyzn, nasze oczekiwania to: uprawnienia pedagogiczne, licencja trenera koszykówki (minimum B), dobry kontakt z m³odzie¿±, do¶wiadczenie w prowadzeniu zespo³ów m³odzie¿owych, minimum 5-letni udokumentowany sta¿ pracy, umiejêtno¶æ pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienno¶æ i odpowiedzialno¶æ. Oferujemy: zatrudnienie etatowe w ZSS Cz³uchów, dodatkowe wynagrodzenie, zakwaterowanie i wy¿ywienie, sprzêt sportowy, udzia³ w unikalnym programie szkoleniowym, doskonalenie zawodowe, profesjonalne wsparcie, profesjonalne warunki pracy, wspó³pracê z fizjoterapeut± oraz trenerem motoryki. oferty wraz z listem motywacyjnym i CV prosimy kierowaæ na adres: biuro@pozkosz.com wiêcej informacji: Marcin Korpolewski - koordynator o¶rodka - +48 696 093 052.

W o¶rodku bêd± szkolone zawodniczki i zawodnicy uczêszczaj±cy do nowej klasy VII szko³y podstawowej oraz klas II i III Gimnazjum. Standardowo s± to osoby urodzone w latach 2002-2004. Uczestnicy programu bêd± mieli zapewnione zakwaterowanie i wy¿ywienie, sprzêt sportowy, opiekê pedobjêty zosta³ agogiczn±, udzia³ w programie szkoleniowym i opiekê medyczn±. Osoby zainteresowane udzia³em w OSSM proszone s± o przesy³anie zg³oszeñ na adres biuro@pozkosz.com zg³oszenia bêd± przyjmowane do 7 maja 2017. W dniach 20-21 maja na obiektach PBS Cz³uchów planowany jest trening selekcyjny.

Projekt OSSM PZKosz Cz³uchów to nowatorski pomys³, który mo¿e uzupe³niæ szkoleniowe akcje POZKosz oraz program szkolenia m³odzie¿y Polskiego Zwi±zku Koszykówki. Uroczysta inauguracja OSSM odby³a siê podczas Gali Pomorskiej Koszykówki. Tytu³ Partnera Projektu otrzyma³y wtedy Urz±d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Cz³uchowie, Polski Zwi±zek Koszykówki oraz Radio Gdañsk S.A.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
39
39
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi