News: MP U16 KADECI rocz.2001/02 Pó³fina³y: Toruñ, Bialytstok, Ostrów Wlkp. Zielona Góra 19-21.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 28 2020 03:44:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 KADECI rocz.2001/02 Pó³fina³y: Toruñ, Bialytstok, Ostrów Wlkp. Zielona Góra 19-21.V.2017
U-16 Kadeci

Na rozegranych 24 spotkañ tylko w 9 koñcowa ró¿nica punktowa miêdzy zespo³ami by³a poni¿ej 10 pkt.

W grupie czwartej by³ tylko jeden mecz decydowa³ o awansie (Polonia –Ku¼nia) W pierwszej po³owie za 5 przewinieñ spad³ lider Ku¼ni Jakub Iskra mimo tego ,,ch³opaczki Szambelana wygrali minimalnie mecz i awansowali do Fina³u. Brawa dla Biofarmu (rocz.2002) za rok bêd± gro¼ni i dla Polonii  po³owa sk³adu to rocznik m³odszy.

W grupie trzeciej zawiod³a Spójnia nie wygrywaj±c ¿adnego spotkania, ostatni mecz z WKK by³ ju¿ o ,,pietruszkê,, W meczu o awans znakomicie zagrali zawodnicy Andrzeja Suskiego na w³asnym parkiecie przy dopingu wiernych kibiców ograli Politechnikê Gdañsk±.

W grupie drugiej dzia³o siê najwiêcej
. Na pó³fina³y prosto z USA przylecia³ rok m³odszy Jakub Ulczyñski chod¼ jego dru¿yna nie awansowa³a zagra³ znakomite zawody przeciwko rok starszym zawodnikom (kto wie czy nie dostanie powo³ania na kadrê Polski  z rocznikiem 2001). W pierwszym wygranym meczu przeciwko ¦l±skowi ,,Ulczas,, zdoby³ 23 pkt przy 14 zb. W drugim przegranym meczu z SPK zdoby³ 26 pkt. I 14 zb.  W ostatnim powalczy³ z ros³ymi zawodnikami  Trefla zaliczaj±c ponownie dauble-dauble 23 pkt. i 11 zb. Mecz decyduj±cy o awansie pomiêdzy WKS-em a SPK to mecz dla kibiców o mocnych nerwach. ¦l±sk musia³ ten mecz wygraæ powy¿ej 11 pkt. po trzech kwartach prowadzi³ +18. Do¶wiadczeni trenerzy i znakomici byli zawodnicy PLK Kamil Zakrzewski Andrzej Silienikow  nie raz jako zawodnicy mieli podobne koñcówki. Dobrze pokierowali gra SPK, a ch³opcy na parkiecie zagrali z charakterem odrabiaj±c straty. Pomimo pora¿ki 6 pkt to SPK w ,,uk³adzie trójkowym mia³ najlepszy bilans i to oni awansowali do Wielkiego Fina³u.

W grupie pierwszej nie uda³o siê awansowaæ gospodarzom turnieju Twardym Piernikom Toruñ. Z trzech rozegranych spotkañ wice-mistrzowie Polski U14 przegrali minimalnie z Asseco 7 punktami i 8 z LBV Warszawa. Ekipie trenera Kadry Polski Micha³a Mroza ma³o kto dawa³ szanse wyj¶cia z Æwieræfina³ów , a co dopiero z pó³fina³ów a jednak  JESTE¦MY  ASSECO W FINALE. Szkoda Pierników szkoda Lublina ale taki jest sport. Dopiero po Fina³ach dowiemy siê która grupa pó³fina³owa by³a najmocniejsza

Zibiego nie by³o na ¿adnym pó³finale , ale ca³y czas w Internecie ogl±da³ live. Z  WKK, UKS 7, SPK, Kasprowiczank±, Asseco, Zastalem, LBV i KK zobaczy siê w Finale….TYLKO GDZIE. Wszystkim ch³opakom którym nie uda³o siê awansowaæ ¿yczê wszystkiego dobrego, pewnie polowa z was zakoñczy przygodê z koszykówk± a Ci co zostan± bêd± walczyæ za dwa lata o MP U18

Grupy (turniej fina³owy)    07-11.06.2017
organizatora poznamy w ¶rodê o 12.00

GRUPA A

UKS La Basket Warszawa
UKS Siódemka Trefl Sopot
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
CSM Ku¼nia-Cerkamed Stalowa Wola

GRUPA B

WKK Wroc³aw
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
Asseco Gdynia
SPK Bia³ystok


RELACJA LIVE STATYSTYKI


Grupa I - Organizator: Twarde Pierniki Toruñ

La Basket Warszawa - Pi±tka Lublin   89 : 63  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - Twarde Pierniki Toruñ   57 : 50 STATYSTYKI 
La Basket Warszawa - Asseco Gdynia   80 : 45  STATYSTYKI
Pi±tka Lublin - Twarde Pierniki Toruñ   62 : 71  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - Pi±tka Lublin   68 : 51  STATYSTYKI
Twarde Pierniki Toruñ - La Basket Warszawa  61 : 69  STATYSTYKI    

  
   
1
  MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
6
2001: Adamiak Maciej, Cecot Bartosz, Gajewski Aleksander
Gronwald Piotr, Kucharski Bartosz, Kurowski Kacper, Szymczak M.
Piechowicz Kacper, Sadowski Jakub, Seku³a Maksymilian,
Skowroñski Damian, Stefañski Filip,
Sulima Eryk, Turowski Filip
2002: Bia³ow±s Aleksander

Trener: Wi¶nik Tomasz

Finalista MP U14  (5 miejsce) 
(Szkolenie centralne 1)
2
 III miejsce

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
5
2001: Mi³osz Korolczuk, Piotr Lis, Oskar Rydzewski
Tomasz Jêczmieñ, Krzysztof Nowicki, Micha³ Szel±gowski
Dominik Noga, Micha³ Ostrowski
Adrian Pajkert, Piotr Olszewski, Piotr Gutowski
2002: Oskar Starosta

Trener: Micha³ Mróz
(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 1)
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  MISTRZ

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
4
2001: Jakub Jagodziñski, Kamil Kru¿yñski, Jakub Ciemiñski
Jakub Bierski, Adam Hirsz, Jakub Lambarski
Kajetan Kociuba, £ukasz Gliszczyñski, Hubert Paluch
Miko³aj Szumañski, Szymon Michalski, Wojciech Kaniewski

Trener: Marek Zió³kowski

Finalista MP U14 (2 miejsce)  (Szkolenie centralne 3)
4

 II miejsce

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
3
2001: Pawe³ Nieradko, Wojciech Kosiuk, Micha³ Nem¶
Micha³ Gr±dzki, Maciej Dobrowolski, Mateusz Zdyb 
Jakub £ód¼-¦migielski, Bartosz Stelmasiewicz
2002: Adam Dudziak

Trener: Rafa³ Ziemol±g

(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 1)


 Grupa II -  organizator:  SPK Bia³ystok

¦l±sk Wroc³aw - Novum Bydgoszcz  62 : 66  STATYSTYKI

7 Trefl Sopot - SPK Bia³ystok  81 : 67  STATSYTYKI  
7 Trefl Sopot -  ¦l±sk Wroc³aw  56 : 54  STATYSTYKI 
SPK Bia³ystok - Novum Bydgoszcz  91 : 72  STATYSTYKI
Novum Bydgoszcz - 7 Trefl Sopot  61 : 74   STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - SPK Bia³ystok  66 : 63  STATYSTYKI  

  
 
 
1
  MISTRZ

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
6
Finalista MP U14 (8 miejsce)
 2   III miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
42001: Przemys³aw Bielski, Filip Bieliñski, Mateusz Przytulski
Piotr Targoñski, Jakub Nie¶ciór, Dawid Chojnowski
Damian ¯ero, Adam Wi¶niowski, Adrian Iwaniuk
Patryk Dzienis, Micha³ Ajdyna
2002: Bart³omiej Bielski

Trener: Kamil Zakrzewski
(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 3)
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

 III miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2001: Jakub Kuczyc, Jakub Malik, Aleks ¯mijak
Maciej Nowak, Piotr Cebula, Marcel W³odarski
Mateusz Czempiel
2002: Roch Krawczyk, Kacper Burakiewicz, Marek Mitman
Krzysztof Niedorys  , Micha³ Mindowicz

Trener: Piotr Portas
(Pó³finalista MP U14)  (Szkolenie centralne 1)
4
 III miejsce

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
4
2001: Kacper Bochat, Mateusz Zió³kowski, Hubert Kijowski
Dawid Kwiatkowski, Micha³ Mroziñski, Dawid Stasiñski
Kamil Koz³owski, Igor Ulanowski
2002: Nataniel Kolasiñski, Adam Fr±ckiewicz, Oliwier Wi¶niewski

Trener: Zbigniew Próchnicki

 

Grupa III - organizator:  UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp

WKK Wroc³aw - Politechnika Neptun Gdañsk  105 : 71  STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Spójnia Stargard  66 : 58  STATYSTYKI
Spójnia Stargard - Politechnika Neptun Gdañsk  66 : 82 STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - WKK Wroc³aw   41 : 81  STATYSTYKI 
WKK Wroc³aw - Spójnia Stargard   71 : 70  STATYSTYKI
Politechnika Neptun Gdañsk -Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  66 : 85  STATYSTYKI    

  
 
 
1  II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
62001: Tomasz Madejski, Aleksander Lentka, Mateusz Bielecki
Igor Yoka-Bratasz, Szymon Eitelthaler, Mateusz Kaszowski
Artur Krzy¿yñski, Jakub Król, Jakub Balawejder
Marcin Brysz, Aleksander £añcucki
2002: Miko³aj Koelner, Jan Zieniewicz

Trener: £ukasz Dzierkowski
Finalista MP U14 (1 miejsce)  (Szkolenie centralne 3)
2
   MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
5
2001: Krawczyk Maksymilian, Ka¿mierczak Micha³,
Tyburcy Miko³aj, Zió³ek Bartosz, Szuka³a Cezary
Fornalik Mateusz, Koczura Hubert, G³ówka Micha³
Pa³atyñski Domini, Zaradny Kamil,
Miko³ajczyk Jakub
Strzelczyk Wiktor, Semczyszyn Kacper,
Matschi  Jakub
2002: Marchewka Kacper

Trener: Andrzej Suski
Finalista MP U14 (4 miejsce) 
(Szkolenie centralne 2)
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4
  II miejsce

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
4
2001: Mateusz Pieczykolan, Piotr Duriasz
Jan Karbowiak, Przemys³aw Kowalski, Jakub Wittstock
Jan Gulczyñski, Marcin Dolny, Hubert Majewski
Tomasz Kuczyñski, £ukasz Krueger, Jakub Kêpiñski
2002: Maciej Pilski

Trener: Mariusz Karol

3
  II miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom
3
2001: Bart³omiej Górzyñski, Micha³ Huk, Franciszek Gross
Hubert Resiak, Mateusz De Weyher, Konrad Mucha
Micha³ Litwin, Hubert Dorosz, Aleks Pietruski
2002: Oliwer Korolczuk, Szymon Szmit, Patryk Zaj±c

Trener: Micha³ Trypuæ

(Pó³finalista MP U14)


 Grupa IV  organizator:
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

Polonia Warszawa - Biofarm BJ Poznañ  70 : 52  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Ku¼nia-Stalowa Wola  132 : 55  STATYSTYKI 
Ku¼nia Stalowa Wola - Biofarm BJ Poznañ  66 : 50  STATYSTYKI  
Zastal  Zielona Góra - Polonia Warszawa  97 : 53  STATYSTYKI  
Polonia Warszawa - Ku¼nia Stalowa Wola  55 : 57  STATYSTYKI
Biofarm Basket Junior Poznañ - Zastal  Zielona Góra   72 : 121  STATYSTYKI  

  
 
 
1
  MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2001: Mateusz Cha³upka, Martin Szymañski, Jakub Morgiel
Edwin Mackiewicz, Jan Gawlik, £ukasz Szpakowski
Mi³osz Góreñczyk, , Miko³aj Siminski
Wojciech Dymiñski, Marcin Matkowski, Micha³ Siminski
Sergiusz Bator, Jakub Pietrañ, Kacper Szarkowicz
2002: Konrad Szymañski
Trener:  Marek Hossa
Finalista MP U14 (7 miejsce)  (Szkolenie centralne 2)

2  MISTRZ

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
52001: Jakub Iskra, Szymon Siembida, Micha³ Soból
Patryk Ha³ka, Oliwier Bona, Jan Kotulski
Filip Ogonowski, Dominik Typiak, Jakub Patrzyk
2002: Micha³ Godawski, Mateusz Grochowina

Trener:
Jerzy Szambelan
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  IV miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
4
2001: Bartosz Bartoszewski, Olgierd Dmochewicz , 
Jakub Kowalewski, Pawe³ Snopek, Maciej Szewczyk,
Kamil Wójcik
2002: Kacper Gordon, Jakub Ambroziak, Jakub Janik
Krzysztof Cichocki, Iwo Pokorski, Sebastian Stanis³awski

Trener: Dariusz Sworst
(Szkolenie centralne 4 )
4

III miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom
3
2001: Mateusz Micha³ Andrzejewski
2002: Igor Burzyñski, Wojciech Tomaszewski,
Szymon Sobiech, Krzysztof Kruszyñski,
Adam Jerzy Piotrowski, Jan Szuba
Szymon Koper, Jeremiasz Marciniak
2003: Nikodem Królikowski, Aleksander Wi¶niewski

Trener: Cezary Kurzawski

Przygotowa³ zibi

Komentarze
madej1972 dnia maj 22 2017 10:51:57
Z 8 tegorocznych finalistów MP U16 ... 5 dru¿yn to finali¶ci U14 smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kasprowiczanka Ostrów Wlk.
Kasprowiczanka Ostrów Wlk.
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi