News: MP U18 JUNIORZY rocz.1999/00 Fina³ - Radom 24-28.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:21:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U18 JUNIORZY rocz.1999/00 Fina³ - Radom 24-28.V.2017
U-18 Juniorzy
 Mistrzostwa sta³y na ¶rednim poziomie sportowym jako ¿e nie wystêpowali w nich wszyscy nasi najlepsi zawodnicy z rocznika 1999 i 2000. Zw³aszcza w decyduj±cej fazie rozgrywek zabrak³o emocji, które mog³yby to trochê zrekompensowaæ. Zwyciêski zespó³ gospodarzy by³ bardzo zdyscyplinowany i dobrze prowadzony przez trenera Mazura oraz posiada³ zbilansowany sk³ad. Wroc³awskie zespo³y w tej kategorii nie dysponuj± a¿ takim talentem jak zazwyczaj wiêc awans WKK do najlepszej ósemki i srebro ¦l±ska uwa¿am za spory sukces.

Fantastycznie ogl±da³o siê zespó³ Cracovi napêdzany przez Karola Sasnala, który bardzo pomóg³ sobie tym turniejem i zg³osi³ mocn± kandydaturê do wyjazdu na mistrzostwa w Estonii. Trefl by³ bardzo aktywny na rynku transferowym i ma graczy z naprawdê du¿ym potencja³em i ¶wietnymi warunkami fizycznymi, ale tym razem nie prze³o¿y³o siê to na osi±gniêty rezultat. Sebastian Walda zrobi³ delikatny postêp rzutowy, lecz wci±¿ ma spor± do poprawy w tym elemencie. £ukasz Kolenda wci±¿ nie gra na 100% swoich mo¿liwo¶ci i jego komunikacja z partnerami pozostawia wiele do ¿yczenia. Nied¼wiadki mia³y naprawdê sporo meczów tym roku i jako zespó³ z³o¿ony wy³±cznie z 2000 rocznika nale¿± im siê s³owa uznania za 6 miejsce. Szymon Janczak nie trafi³ z form±, ale mia³ na pocz±tku turnieju k³opoty zdrowotne i generalnie jestem spokojny o jego rozwój. Biofarm mo¿na chyba uznaæ za najwiêkszego pechowca mistrzostw. Niestety ogl±da³em ich najmniej z wszystkich dru¿yn wiêc ciê¿ko mi co¶ wiêcej dodaæ. Korona za¶ bez Mateusza Szlachetki po prostu nie mia³a wystarczaj±co atutów aby co¶ ugraæ.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 Rosa Sport Radom
2 ¦l±sk Wroc³aw
3 Cracovia Kraków
4 Trefl Sopot
5 Bifarm BJ Poznañ
6 Hensfort Przemy¶l
7 WKK Wroc³aw
8 Korona Kraków


VIDEO       STATYSTYKI

FOTO ZIBI     FILMIKI ZIBI

MEDALI¦CI MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 1990 - 2016


 MVP turnieju fina³owego
Norbert Zió³ko (KS Rosa-Sport Radom)

 Pierwsza pi±tka
Karol Sasnal (Cracovia 1906 Szko³a Gortata Kraków)
£ukasz Kolenda (Trefl Sopot)
Dominik Wilczek (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Konrad Dawdo (Rosa-Sport Radom)
Karol Nowakowski (Rosa-Sport Radom)

 Wyró¿nienia organizatorów:


Najlepszy Strzelec Turnieju:

Norbert Zió³ko (KS Rosa-Sport Radom)

 Najlepszy obroñca Turnieju:
Maksymilian Zagórski 
(Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)

 Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju:
Dawid Golus 
(Rosa-Sport Radom)
FINA£
: ¦l±sk Wroc³aw Rosa Radom  37 : 82  STATYSTYKI   MVP: Konrad Dawdo

Mecz o 3 miejsce 10:45 Trefl Sopot - Cracovia Kraków  55 : 65  STATYSTYKI   MVP: Kacper Nowak
mecz o 5 miejsce: Hensfort Przemy¶l - Biofarm BJ Poznañ  62 : 81  STATYSTYKI  MVP: Marcin Woroniecki
mecz o  7 miejsce: Korona Kraków - WKK Wroc³aw  
60 : 82  STATYSTYKI   MVP: Kacper Grzelak

Pó³fina³: Cracovi Kraków - Rosa Radom
  49 : 70  STATYSTYKI  MVP: Konrad Nowik
Pó³fina³:
Trefl Sopot - ¦l±sk Wroc³aw  51 ; 79  STATYSTYKI   MVP: Tymoteusz Matusiak Za nami 12 spotkañ grupowych Fina³u Mistrzostw Polski Juniorów. Emocji w Radomiu nie brakuje ! Wczoraj wszystkie dru¿yny walczy³ o awans do pó³fina³ów. Najwiêkszy dreszczyk emocji by³ w meczu Rosy Radom z Biofarmem Poznañ. Kibice Sopotu dopingowali  Rosê, a gdy ona przegrywa³a 11 pkt. zaczêli dopingowaæ  Biofarm. Ostatecznie jednym punktem wygrali gospodarze i to Trefl awansowa³ do pó³fina³ów, chyba zas³u¿enie bo w bezpo¶rednim meczu Sopot wygra³ z Poznaniem.
Zawodnicy Biofarmu znakomicie wykonywali rzuty wolne 15/16 chyba do szczê¶cia zabrak³o tego ostatniego trafionego osobistego wykonywanego przez lidera zespo³u Macieja Leszczyñskiego. Na dwie sekundy przed koñcem w ostatniej akcji Radomia faulowany zosta³ Zió³ko (zobacz filmik zibiego) trafi³ pierwszego osobistego i da³ Rosie trzecie zwyciêstwo w turnieju (po meczu dosta³ osobiste podziêkowania o mamy i babci Waldy (panie z Sopotu bardzo emocjonalnie prze¿ywa³y to spotkanie).

Czarnym koniem spotkañ grupowych okaza³ siê zespó³ z pod Wawelu Cracovia, pewne zwyciêstwo Mateusza Buka³y z WKK przypieczêtowa³o historyczny awans Cracovii do najlepszej czwórki w Polsce. WKK Wroc³aw zagra o VII miejsce z Koron± Kraków (bêdzie okazja rewan¿u za pora¿kê WKK w æwieræfinale) Korona os³abiona dwoma kontuzjami (Szlachetka i Jewu³a) Nied¼wiadki nie podo³a³y wczoraj ¦l±skowi Wroc³aw dzi¶ zagraj± o pi±te miejsce w Polsce przeciwko Biofarmowi. W ty meczu zobaczymy 4 kadrowiczów Polski rocznika 2000 (przewaga po stronie nied¼wiadków 3-1)

A co do Kadrowiczów Polski w Radomskich fina³ach jest wiêcej ch³opców z rocznika 2000 ni¿ z rocznika 1999 (siedmiu z 2000 czterech z 1999) Kadrowicze i pozostali zawodnicy ca³y czas obserwowani s± przez trenerów Kadry U18 Marcina Kloziñskiego i Rafa³a Knapa, dzi¶ do³±czy Wojciech Rogowski. Uczestnicy fina³ów s± tak¿e obserwowani przez skautów (naliczy³em 5) Jedno spotkanie obejrza³ trener Kadry Polski Mike Taylor i skaut NBA Rafa³ Juæ. Na chwilê do Radomia zawita³ Micha³ Chlebowicki i pan Karolak.  Wszystkie dru¿yny zakwaterowane s± w Hotelu ,, U Grubego,, Wczoraj by³ Gril dla trenerów. Dzi¶ hotel opuszczaj± dru¿yny z miejsc V-VIII.  Pozsta³a trójka (Trefl, ¦l±sk, Cracovia i gospodarze Rosa walcz± o medale


 Zaczynamy drugi dzieñ fina³ów. Po wczorajszych emocjach we wszystkich meczach dzi¶ powinno byæ podobnie. Na widowni trener Kadry Polski Marcin Kloziñski, jest tak¿e Jurek Szambelan i Kazimierz Miko³ajec. S± kibice s± skauci i najwa¿niejsi naliczy³em 103 zawodników, 17 trenerów , s± kierownicy klubów, fizjoterapeuci od przygotowania motorycznego ale nie we wszystkich dru¿ynach
Wszyscy uczestnicy i kibice wys³uchali wczoraj Mazurka D±browskiego, by³ i wiceminister SiT i w³a¶ciciel Rosy Sport Radom
Ciekawie zapowiadaj± siê derby Wroc³awia WKK-WKS (Foto zibi i wroc³awscy trenerzy)

ZAWODNICY PODKRE¦LENI NIE SA WYCHOWANKAMI DANYCH KLUBÓW
 GRUPA ,,A,,


Rosa Radom - Korona Kraków  78 : 67
  STATYSTYKI  MVP: Dawid Galus
Biofarm BJ Poznañ - Trefl Sopot  53 : 56  STATYSTYKI   MVP: Sebastian Walda
Trefl Sopot  - Rosa Radom  58 : 66  STATYSTYKI   MVP: Szymon Bernasiak
Korona Kraków - Biofarm BJ Poznañ   55 : 64  STATYSTYKI   MVP: Filip Drozdowski
Korona Kraków - Trefl Sopot 56 : 72  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Mochnacz
Biofarm BJ Poznañ - Rosa Radom  64 : 65  STATYSTYKI   MVP: Norbert Zió³ko


 M   PKT.   
1
 MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
6
1999: Karol Nowakowski, Norbert Zió³ko, Patryk Lis
Konrad Dawdo , Miko³aj Krakowiak , Konrad Nowik
Daniel Dawdo , Szymon Bernasiak, Dawid Golus
Patryk Wo¼niak , Kamil Waniewski
2000: Szymon Walski

Trener: Dawid Mazur
  
2
  MISTRZPomorskie
51999: £ukasz Kolenda, Wiktor Kujtkowski, Kacper Burczyk
Maksymilian Jakubek
2000: Sebastian Walda, Patryk Pu³kotycki
Micha³ Mochnacz , Mateusz Zozuñ , Mateusz Kowalski
Micha³ Mrozicki , Konrad Kolka , Dominik Groth , Micha³ Pawlak

Trener: Janusz Kocio³ek
  
3
  MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
41999: Maciej Leszczyñski, Jaros³aw Gi¿yñski, Jan Ilnicki
Adam Krajewski, Filip Sauter
2000: Aleksander Lewandowski, Marcin Woroniecki
Filip Drozdowski, Andrzej Krajewski
2002: Wojciech Tomaszewski, Adam Piotrowski
Krzysztof Kruszyñski

Trener: 
  
4
 II miejsce

STREFY

Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
3
1999: Mateusz Szlachetka, Maciej Koperski, Jan Graniczka
Micha³ Pieni±¿ek, Jan Brykalski, Tomasz Betley
Maciej Pluciñski
2000: Micha³ Przepiórski, Gabriel Ra¶, Krystian Zawada
Maciej Wolnicki  
2001: Kamil Jewu³a

Trener: Andrzej Dudek
  


 GRUPA  ,,B,,

¦l±sk Wroc³aw - Cracovia Kraków 74 : 64  STATYSTYKI  MVP: Jan Malesa
Hensfort Przemy¶l - WKK Wroc³aw  70 : 57  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Strzêpek
Cracovia Kraków - Hensfort Przemy¶l  85 : 62  STATYSTYKI  MVP: Karol Sasnal
WKK Wroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw   51 : 70  STATYSTYKI   MVP: Dominik Wilczek
WKK Wroc³aw - Cracovia Kraków  46 : 69  STATYSTYKI   MVP: Patryk Pacho³ek
¦l±sk Wroc³aw - Hensfort Przemy¶l  65 : 53  STATYSTYKI   MVP: Maksymilian Zagórski


 M   PKT.
  
1

 MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1999: Dominik Wilczek, Maksymilian Zagórski, Micha³ Drybañski,
Patryk Grabowski, Jan Malesa, Tymoteusz Matusiak,
£ukasz Olbromski, Jakub Zdeb,
2000: Wo³odymir Kwaszczuk,
2001: Piotr Cebula, Jakub Kuczyc, Mateusz Czempiel

Trener: Tomasz  Jankowski
  
2
  MISTRZ

STREFY

Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
51999: Mateusz Nowacki , Karol Sasnal, Kacper Nowak
Tomasz Wójcicki, Patryk Pacho³ek, Bartosz Salamon
£ukasz Bogus³awski, Damian Puchalski, Dominik Borkowski
Micha³ Ku¶mierz
2000: Yakoub Charef, Cezary Karpik, Rados³aw Skubiñski
Micha³ Sakowski

Trener: Mateusz Buka³a
  
3
 II miejsce

STREFY

Podkarpackie
Lubelskie
4
2000: Kacper Walciszewski, Szymon Janczak, Pawe³ Strzêpek
Miko³aj Kleszcz, Karol Radoñ, Bartosz Kosior, Jakub Kucharski
Wiktor S³aby, Szymon Prusak, Rafa³ Serwañski


Trener: Daniel Puchalski
  
4
 II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
3
1999: Fryderyk Matusiak, £ukasz Uberna, Kacper Grzelak
Jakub ¦ciegienny, Micha³ Omasta, £ukasz Horn
Adrian Kwiatkowski, Dominik Kwiatkowski, Dominik Tarkiewicz
2000: Arkadiusz Pi±tek, £ukasz Piotrowski, Micha³ Sitnik
Mateusz Trêbowicz

Trener: Tomasz Niedbalski
   MP U14
MP U16
MP U18
1
Chromik ¯ary
Chromik ¯ary
Rosa Radom
2¦l±sk Wroc³aw
Rosa Radom
¦l±sk Wroc³aw
3Rosa Radom
Trefl Sopot
Cracovia Kraków
4WKK Wroc³aw
MKS Pruszków
Trefl Sopot
5Trefl Sopot
¦l±sk Wroc³aw
Biofarm BJ Poznañ
6Polonia warszawa
Novum Bydgoszcz
Hensfort Przemy¶ll
7Novum Bydgoszcz
GTK Gdynia
WKK Wroc³aw
 8Wis³a Kraków
Wis³a Kraków
Korona Kraków


 Nowe dru¿yny w Fina³ach MP rocznika 1999
Korona Kraków, Cracovia Kraków, Nied¼wiadki Przemy¶l, Biofarrm Poznañ..a gdzie Chromik, Wis³a, Novum, Polonia, GTK, MKS
Trzy dru¿yny zaliczy³y wszystkie Fina³y U14, U16, i U18: ¦l±sk Wroc³aw, Rosa (Piotrówka) Radom i Trefl (UKS 7) Sopot
Rosie Radom brakuje tylko z³ota w ,,kolekcji,, medali.
JEST Z£OTO

Czy po raz drugi na podium stan± zawodnicy ¦l±ska czy Trefla ?
¦L¡SKA
Kto jest ,,Czarnym koniem Fina³ów,, ?
CRACOVIA KRAKÓW
Która dru¿yna gra najwiêksz± liczba wychowanków?
KORONA KRAKÓW
Która dru¿yna zrobi³a najwiêksze ,,zakupy,,. ?
BIOFARM BJ POZNAN
Dlaczego tak ma³o Kadrowiczów Polski w Fina³ach (4 z rocz.99) ?
5 ZAWODNIKÓW ZA GRANIC¡ 3 NIE DOSTA£O SIÊ DO FOINA£ÓW
Ilu wiernych kibiców przyjedzie do Radomia ?
PRZEMY¦L, SOPOT 

 

Komentarze
BRODA67 dnia maj 17 2017 12:50:18
No zapowiada siê ciekawie Wroc³aw i Kraków po dwa zespo³y M³odzi z 2000 w wielu sk³adach najm³odszy zestaw z Przemy¶la , czy Trefl przeszed³ metamorfozê od 1/2 MP , gospodarz -czy bêdzie wsparty kibicami-M£ODZIE¯¡ , DZIEÆMI , jak zaprezentuje siê Poznañ ...bêdê w Radomiu trzeci rok z rzêdu dwa lata temu br±z U-16 , rok temu z³oto U-16 w tym roku...pisze o Sopocie do zobaczeniasmiley
W-w dnia maj 23 2017 00:37:03
Super ¿e moje miasto reprezentuj± dwa zespo³y. A propos typowania to pierwsza grupa niezwykle silna, na papierze mocniejsza od drugiej grupy. Ale to fina³y i dyspozycja dnia oraz taktyka zdecyduj± o kolejno¶ci dru¿yn w grupach i pó¼niej. Widzia³em na ¿ywo z pierwszej grupy Biofarm i Koronê. W pierwszym przypadku zbilansowany zespó³, w drugim zespó³ z wyró¿niaj±cym siê liderem. Patrz±c ponadto na si³ê Rosy i obserwuj±c Trefl od paru lat ( szczególnie ch³opaków z rocznika 2000 ) stawia³bym Rosê gospodarza na pierwszym miejscu a o drugie miejsce najprawdopodobniej walka Trefla z Biofarmem. Druga grupa to czarna magia. Znam doskonale ¦l±sk i WKK, obserwujê Przemy¶³. Nie typujê jednak ze wzglêdu na brak obiektywizmu. Sportowej rywalizacji fair i braku kontuzji ¿yczê wszystkim dru¿ynom.
JOKER dnia maj 25 2017 08:22:08
Witam
Dla tych którzy nie widzieli meczy
Wygrali faworyci.
Ale nie oby³o siê bez emocji
W pierwszym meczu Cracovia do 3 kwarty by³a równorzêdnym rywalem dla koszykarzy ¦l±ska.Trochê szkoda ze nie wytrzyma³a do koñca.
Drugi mecz
My¶la³em ¿e WKK uda siê rewan¿ za przegran± w 1/2 MP i byli tego blisko nawet bardzo czego nie odzwierciedla wynik.Nied¼wiadki jednak pokaza³y ze przyjecha³y walczyæ o medale i m±dra dru¿ynowa gra da³a im pewne zwyciêstwo.
Trzeci mecz
Gospodarz i 'faworyt imprezy' nie zawiód³ chocia¿ nie b³yszcza³.Momentami grali super zespo³owo piêknie a¿ siê chcia³o ogl±daæ.Korona gdyby mia³a jeszcze jednego Szlachetkê i Pieni±¿ka mog³aby byæ jednym z faworytów tej imprezy.
Czwarty mecz
No to by³y emocje kto nie ogl±da³ niech ¿a³uje.
Po pierwszej kwarcie wspania³ej grze Trefla by³em pewny meczu bez historii jednak sport jest przewrotny druga kwarta odwrotno¶ci± pierwszej i na po³owê poznañ wychodzi na prowadzenie +2
Trzecia kwarta kuriozum gry obydwu dru¿yn wynik 9-9 z czego dla Trefla 8 pkt. rzuca S. Walda. Biofarm mia³ szanse odjechaæ ale jej nie wykorzysta³ i przegra³ nie wielk± ró¿nic±.Leszczyñski Lewandowski i Woroniecki to jednak za ma³o na Waldê i spó³ka.
Czekam na dzisiejszy mecz Rosa-Trefl niech wygra lepszy a kto mnie zna to wie kto
Pozdrawiam

PS.Kibice z RDM proszê o g³o¶ny doping pomó¿my ch³opakom.
BRODA67 dnia maj 25 2017 11:07:03
Cze¶æ
Radom przywita³ nas deszczem ale na szczê¶cie BASKET jest pod dachem i jak siê okaza³o parkiet zrekompensowa³ emocjami niezbyt sprzyjaj±c± aurê
Z trybun okiem kibica naj naj mecz no.1 to Przemy¶l - WKK szybki , ³adny , z emocjami potwierdza ¿e Nied¼wiadki nie przypadkiem s± w Fina³owej ÓSEMCE nie ujmuj±c nic Wroc³awowi
Meczem pod jednak kontrol± od pocz±tku do koñca by³o spotkanie Radomia z Koron± - mimo waleczno¶ci Krakowa jednak Gospodarze mieli przewagê i my¶l taktyczn± co zaprocentowa³o wygran±
Mecz otwarcia ¦l±ska vs Cracovia to du¿e zaskoczenie postaw± Krakowa - o ma³o co a by³aby jednak niespodzianka czyli Victoria zespo³u z Ma³opolski jednak liderzy Wroc³awia w odpowiednich momentach pokazali dlaczego s± zauwa¿alni w Polsce i dlaczego brawo ¦l±sk
no i ostatni mecz najbli¿szy memu sercu Sopot-Poznañ -pocz±tek wymarzony , ale od drugiej kwarty Biofarm pokaza³ ¿e nie przyjecha³ tu tylko na wycieczkê - walka do samego koñca i czwarta kwarta koñcówka Kolenda trójeczka i minuta prze³omowa Seby - dwa pkt. , blok , przechwyt i dunk i to trochê podciê³o skrzyd³a Poznaniakom i da³o Treflowi jak¿e wa¿ne zwyciêstwo
A dzi¶ s³oneczko ale mimo to idziemy na Halê smiley
Acha i brawo dla kibiców Gospodarzy -prawie pe³ne trybuny , brawo dla widocznych Funów spod znaku Nied¼wiedzia -widoczni i s³yszalni a MY z Sopotu z dnia na dzieñ siê wzmacniamy - dzi¶ zapraszamy na relacje LIFE bêdzie nas widaæ LET'S GO SOPOT LET'S GO
W-w dnia maj 25 2017 13:16:36
Szanowny Jokerze, ma³a pomy³ka, WKK nie gra³o z Przemyslem w pó³fina³ach. Szkoda ¿e WKK nie wytrzymalo koñcówki bo 3 minuty przed koñcem by³ remis. Ale fajny mecz. Natomiast najwiêksze wra¿enie ( ogl±da³em go na spokojnie ) zrobi³ na mnie ostatni mecz. Niesamowita walka do koñca. Oby taki fina³ by³ zaciety. Sebastian Walda ma dynamit w nogach i podniós³ kilka razy kibiców z krzese³ek. Brawo! Poznañ jest mocny ale zabraklo im niewiele. W pozosta³ych meczach bez zaskoczenia.
skubi180 dnia maj 25 2017 15:01:35
no i gdzie ten Przemy¶l grzecznie siê pytam,,,,,,,i ten nieudacznik przy nich,,,bravo Cracovia ,,, pozdrawiam wszystkich typuj±cych oby tak dalej smiley
W-w dnia maj 25 2017 21:25:15
Skubi180, he he na szczê¶cie nie typowalem naszej grupy ale dzi¶ Cracovia sprawi³a przyjemno¶æ nie tylko sobie. Szkoda ¿e wczoraj tak ¼le WKK zagralo 3 ostatnie minuty meczu bo ju¿ dzi¶ by³oby o wiele ja¶niej . W gr 2 dwa mecze bez wyrównanej koñcówki ale za to w pierwszej obydwa z emocjami. I dwóch pó³finalistów ju¿ pewnych.
W-w dnia maj 25 2017 21:27:31
Tzn dwóch pó³finalistów w sensie Rosy i ¦l±ska
W-w dnia maj 26 2017 01:09:39
Ale jak s³usznie stwierdzi³ Polishhoops nikt jednak jeszcze nie jest pewien awansu do strefy medalowej
JOKER dnia maj 26 2017 09:39:47
Witam
NO NO ale siê dzieje
W-w sorki za pomy³kê staro¶æ nie rado¶æ a i nie wszystko spamiêtam
Skubi189 to wiem Przemy¶l le¿y na po³udniowym wschodzie Polskismiley
No finalistów jeszcze nie znamy ale ¦l±sk (musia³by przegraæ -33 pkt) co nie wydaje siê mo¿liwe chyba ¿e cud i Rosa(musia³aby przegraæ -14) ale wie¿ê w ch³opaków ¿e nie dadz± wygraæ ze sob± nikomu.
A wracaj±c do drugiego dnia fina³ów pierwszy mecz i co tu napisaæ..............Cracovia Kraków Hej Hej Hej
Mecz wyrównany nawet niewielka przewaga na pocz±tku Cracovii ale Nied¼wiadki siê nie poddaj±.Wydawa³oby siê ze trener i zawodnicy ma wszystko pod kontrol±.
Nie wiem co "taryfiarz"powiedzia³ ch³opakom w szatni ale trzecia kwarta w wykonaniu CRACOVII to jeszcze czego¶ takiego nie widzia³em na fina³ach MP.......... 40-12...... i mamy niespodziankê super rewan¿ za 1/4 MP tym samym Nied¼wiadki prawie ca³e poza fina³em MP
Derby Wroc³awia dla ¦l±ska.Pe³na kontrola meczu WKK ju¿ po¿egna³ siê z fina³ow± czwórk± i dzi¶ walczy o honor
Mecz 3 ROSA-Trefl.Najbardziej emocjonuj±cy mecz dnia wczorajszego.
Pocz±tek ch³opaki z Radomia woleliby o nim zapomnieæ po 3 min. gry 0-13 dla Trefla
ale faceta poznaje siê po tym jak koñczy a nie jak zaczyna
Nie wiem co siê dzieje z Treflem w 2 kw. ale to nie mój problem dziêki temu po³owa koñczy siê remisem.
3 kw.mecz staje siê wyrównany ze wskazaniem na Trefl który prowadzi nie znacznie lecz przez ca³± kwartê.
no i 4kw.pogoñ Radomian dogonili przegonili i wygrali
Chwa³a pokonanym
bardzo dobry mecz brawo dla kibiców stworzyli fajn± atmosferê.
ostatni mecz fajny pod kontrol± Biofarmu przez ca³y mecz.Korona walczy³a ale siê nie uda³o, ju¿ bez szans na na fina³ow± czwórkê.
BRODA67 dnia maj 26 2017 10:53:05
Drugi dzieñ a Radomiu up³yn±³ w miarê spokojnie trzy mecze z przewag± koñcow± Cracovii , ¦laska i Biofarmu choæ podczas gry i ich przebiegów do pewnych czê¶ci meczy nie wygl±da³o tak jednoznacznie ale wynik jest wynikiem i brawo dla zwyciê¿ców i jeden mecz zaciêty Rosa-Trefl . Na pewno BRAWO za Trybuny -pe³na hala , doping i emocje do koñca ROSA wykorzysta³a" atut" w³asnego parkietu choæ pocz±tek spotkania na to nie wskazywa³ .Suma sumarum dzi¶ rozstrzygniêcia tylko Korona Kraków i WKK Wroc³aw bez mo¿liwo¶ci gry o strefê medalow± ale Brawo za walkê i dzi¶ na pewno nie oddadz± parkietu bez walki a pozosta³e sze¶æ zespo³ów GRAÆ DO OSTATNIEGO GWIZDKA i wieczorem bêdzie wiadomo kto zostaje do niedzieli i pamiêtajcie CH£OPACY DZI¦ DZIEÑ MATKI wiêc zêby w parkietsmileysmileysmiley
skubi180 dnia maj 26 2017 19:16:27
do JOKERA ,,,,czasami "STRA¯AK" czasami "TARYFIARZ" a gdzie piêkny Przemy¶l le¿y ,,ja wiem tylko czy wy wiecie gdzie POlska jest,,,,,pozdrawiamsmiley
BRODA67 dnia maj 27 2017 09:26:22
Uffff zacznê od przedostatniego wczorajszego meczu takich emocji nie mia³ ¿aden dotychczasowy mecz , to spotkanie decydowa³o o uk³adzie tabeli piszê o meczu Rosa-Biofarm ( KRAKÓW zaj±³ po pora¿ce z Sopotem czwarte miejsce w grupie ) KTO WYJDZIE DO 1/2 FINA£ÓW MP le¿a³o w rêkach i nogach zawodników tych dwóch zespo³ów i uwierzcie mi ¿e w sercach kibiców i zespo³u Trefla-wygrana Rosy -Sopot z drugiego miejsca , wygrana Poznania do 13 pkt odpada Trefl wygrana powy¿ej 13 pkt odpada Radom i wszystkie te scenariusze by³y mo¿liwe w trakcie przebiegu meczu a rozstrzygniêcie nast±pi³o na 2 sekundy przed koñcem WYGRYWA ROSA 1 PKT I ROSA Z I MIEJSCA A MY ¯Ó£TO CZARNI Z DRUGIEGO ale za mecz brawo dla ch³opaków z Poznania i Radomia kto nie by³ nie widzia³ niech ¿a³ujesmiley ..aaa i jeszcze jedno super gest Ch³opaków z Radomia na pocz±tku spotkania ka¿dy wrêczy³ Mamie czerwon± ró¿ê smiley wcze¶niejszy mecz Trefla z Koron± bez zbytnich emocji Trener sprawdzi³ ch³opaków z 2001 rocznika i w miarê kontrolowa³ mecz ten mecz trzeba by³o wygraæ a rozstrzygniêcie zapad³o wy¿ej - kto dalej - a niespodziankê / prezent sprawi³ Mamie Micha³ Mochnacz zostaj±c MVP spotkania W drugiej grupie sukces Cracovii jest w 1/2 MP a my¶lê ¿e niewielu widzia³o ich w czwórce i bardzo fajnie bo Kraków mia³ tu dwóch przedstawicieli co znaczy ¿e wróci³ do Basketu M³odzie¿owego na dobre WKK my¶lê ¿e trochê zaskoczy³ na minus nie wygra³ ¿adnego meczu ..na ale za to drugi zespó³ z Wroc³awia zosta³ no.1 w swojej grupie i dzi¶ zmierzy siê z Sopotem a Nied¼wiadki có¿ najm³odszy zespó³ ma dzi¶ szansê wywalczyæ V miejsce w meczu z Poznaniem ³atwo nie bêdzie ale czy kto¶ mówi³ ¿e na MP ma byæ ³atwo lubiê i znam te dwa zespo³y i spodziewam siê ³adnego meczu bo Trenerzy fajnie ich-ch³opaków-przygotowali
No to có¿ My zostajemy do niedzieli smiley zapraszamy posi³ki Rodziców i znajomych ch³opaków na Trybuny do zobaczenia
BRODA67 dnia maj 28 2017 08:30:02
No i mamy Ma³y i Du¿y FINA£ - do pierwszego trafi³y zespo³y Trefla i Cracovii i to ca³kiem zas³u¿enie bo obydwa nie mog³y sprostaæ swoim przeciwnikom Trefl jedynie w trzeciej kwarcie prowadzi³ równorzêdn± walkê ale jak¿e ³atwiej by³o wtedy ¦l±skowi który mia³ ca³y czas kilkunastowopunktow± przewagê . Radom od pocz±tku narzuci³ swoje granie Krakowowi i tym faktem dwie niepokonane dru¿yny w FINALE A -bêdzie siê dzia³o , a My z Sopotu podobno dziewczyny lubi± br±z tylko ¿e s± to Mistrzostwa Mêskie i nie wiem czy naszym On bêdzie pasowa³....
skubi180 dnia maj 28 2017 12:45:02
mo¿na ---mo¿na hej CRACOVIA,,,,,wywalczony awans do drugiej ligi teraz br±zowy medal,,,wiara i ciê¿ki trening no i oczywi¶cie bez trenera nie by³o by tych sukcesów jeszcze raz gratulacje,,,,,,,,,i powodzenia dla ¦L¡SKA 3mam kciuki,,,,,
W-w dnia maj 28 2017 20:35:54
No to BRODA67, tak zupe³nie ¿artem, jak siê grymasi na ewentualny br±z to bez medalu siê zosta³o. A serio to dla mnie du¿e zaskoczenie, ¿e Trefl bez medalu i analogicznie Cracovia pozytywnie zaskoczy³a w fina³ach. A mo¿e zaskoczy³a tylko tych, którzy jej nie znali zbyt dobrze? Sl±sk wczesniej bardzo stabilny, z nieba w pó³finale do piek³a w finale. Znokautowa³ wczoraj a dzi¶ dosta³ têgie lanie. Nie ogl±da³em, nie wiem jak to wygl±da³o, ale obrona Rosy musia³a byæ bardzo solidna. Rosa najsolidniejsza w turnieju - po prostu zespó³. Drug± dla mnie dru¿yn±, która zrobi³a na mnie bardzo dobre wra¿enie to Biofarm. Widaæ, ¿e jest tam dobra atmosfera, dobry zespó³. I jak siê przegrywa grê o pó³fina³ z gospodarzem jednym punktem po piêknej walce to mo¿na nie przespaæ pó¼niej kilku nocy. Ale to urok sportu. Wszak prowadzili parê minut przed koñcem 11oma. Szóste Nied¼wiadki, no có¿, my¶la³em, ¿e zajd± dalej po prze¶ledzeniu wyników w meczach wcze¶niejszych etapów, szczególnie w meczu z Treflem. Nie tak bardzo du¿o brakowa³o, ¿eby zakoñczyli bez zwyciêstwa w grupie a stawiano ich w gronie faworytów do medali. Chyba jednak ten rok ró¿nicy do¶wiadczenia dobrych teamów z³o¿onych bardziej z 99 to jednak atut. A mo¿e te¿ potrzeba jakich¶ indywidualno¶ci? WKK, dru¿yna, dla której sukcesem by³ udzia³ w fina³ach, ale jeszcze nie ograna z tak mocnymi dru¿ynami ( tylko ze ¦l±skiem w sezonie wygrywaj±c jeden mecz) i wysz³o to w pewnych momentach, bo maj±c potencja³ potrafili w pewnych etapach meczów narzucaæ swój styl ( np. +14 z Cracovi± w I kwarcie ), ale te¿ pope³niali za du¿o b³êdów w ma³ym odstêpie czasu ( -13 z Przemy¶lem w parê minut ). Korona - w grupie I ciê¿ko by³o im co¶ ugraæ, bo tam niezwykle mocne ekipy by³y. W meczu o siódme polegli wyra¼nie, ale bez swojego lidera. Dla mnie kibica, bardzo ciekawe kilka dni przy ulubionej dyscyplinie, poznanie fajnych ludzi, pierwszy raz kibicowa³em na fina³ach jako kibic- rodzic. Na koniec jedna uwaga. Atmosfera by³aby idealna, gdyby nie bardzo g³o¶ne, pretensjonalne i czêste uwagi do sêdziów ze strony kibiców jednej dru¿yny ( oczywi¶cie nie wszystkich ). S³abo to wygl±da³o. Trzeba zrozumieæ, ¿e jak siê przegrywa, to nie jest to wina sêdziów, no mo¿e w paru procentach. Pozdrawiam
W-w dnia maj 28 2017 20:43:24
I jeszcze dodam, ¿e bez Zibiego to ciê¿ko sobie tak± imprezê wyobraziæ. Poza aspektem czysto redaktorskim, to cz³owiek, który z kazdym czy zawodnikiem czy kibicem znajdzie inny temat do krótkiej rozmowy i tworzy niepowtarzaln± atmosferê. Pozdrawiam raz jeszcze
BRODA67 dnia maj 29 2017 05:27:24
Cze¶æ pozdrawiam ju¿ z Pó³nocy - co do BR¡ZU i czy on przystoi to nie grymaszenie tylko -ciê¿ko to pisaæ-czy tak graj±cy ZESPÓ£ mia³ prawo do br±zu , jak siê okaza³o nie , Trefl mia³ zrywy fajne momenty gry ale to za ma³o na Fina³ MP U-18 choæ fakt wiêkszo¶æ ch³opaków to U-17 czy to do¶wiadczenie da rezultaty za rok ...a teraz czas na odpoczynek i pracê a przed nami U-16 U-14 i ME poszczególnych kategorii 3mam kciuki za dobry BASKETsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK Gliwice - IV  miejsce
GTK Gliwice - IV miejsce
Dru¿yny rocznik 1992 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi