News: X Edycja Marcin Gortat Camp! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:15:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Edycja Marcin Gortat Camp!
Campy / Obozy

 £ód¼ – 30.07.2017 – Fina³ „Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie”

Bilety na „Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie” – dostêpne na: https://kupbilet.onet.pl/Gortat_Team_vs_Wojsko_Polskie_2017

MARCIN GORTAT CAMP £ÓD¬
Ponad 140 dzieci uczestniczy³o w ostatnim koszykarskim treningu tegorocznego cyklu Gortat Camp w rodzinnej £odzi Marcina Gortata. Jubileuszow±, dziesi±t± edycjê imprezy zakoñczy niedzielny mecz jego dru¿yny z Wojskiem Polskim w ³ódzkiej Atlas Arenie.

"Nasz pierwszy camp odby³ siê tu bardzo dawno temu, ale dobrze go pamiêtam. Na tej sali mieli¶my banany, które by³y nagrodami. W zajêciach uczestniczy³o 40 dzieciaków i prowadzi³em je z zawodnikami oraz trenerami £KS, a teraz, po prawie 10 latach, jeste¶my z koszykarzami NBA i znacznie lepszymi nagrodami" - powiedzia³ w rozmowie z dziennikarzami jedyny Polak w NBA, wystêpuj±cy w Washington Wizards. Urodzony w £odzi koszykarz doda³, ¿e przez ten czas wiele siê zmieni³o, ale wakacyjnej akcji wci±¿ przy¶wieca ta sama idea, któr± jest promocja uprawiania koszykówki i sportu w¶ród dzieci i m³odzie¿y. "Mo¿e wprowadzili¶my trochê wiêcej elementów, które pomagaj± nie tylko dzieciom, ale te¿ rodzicom. Ja sam jestem dzi¶ lepszym pedagogiem i trenerem. Po latach do¶wiadczeñ wiem, jak rozmawiaæ z dzieæmi, jaki prowadziæ treningi i jak zainteresowaæ je koszykówk±" - t³umaczy³ 33-letni zawodnik.

Podkre¶li³, ¿e campy ciesz± siê nies³abn±ca popularno¶ci±. W jej jubileuszowej edycji wziê³o udzia³ w sumie blisko 600 dzieci w wieku 9-13 lat oraz 200 niepe³nosprawnych ruchowo. Oprócz £odzi, dwudniowe obozy odby³y siê w lipcu w jednostce wojskowej w Powidzu oraz w Rumii i D±browie Górniczej. W ³ódzkiej hali MOSiR 140 uczestników campu, wybranych z ok. 1000 dziewczynek i ch³opców z ca³ej Polski, przez blisko trzy godziny trenowa³o pod okiem Gortata i zaproszonych przez niego koszykarzy Washington Wizards - Otto Portera i Daniela Ochefu, trenera Davida Adkinsa i weterana ligi NBA Charlesa "Bo" Outlawa.

"Koszykówka to nie tylko odbijanie pi³ki i przyjemno¶ci. To te¿ si³ownia, d±¿enie do celu, szczególnie kiedy nie ma z wami rodziców i gasn± ¶wiat³a. Równie¿ wszystko to, co siê robi poza boiskiem" - mówi³ Gortat do najm³odszych. By³y reprezentant Polski przeprowadzi³ rozgrzewkê, a pó¼niej uczestnicy campu zostali podzieleni na cztery grupy i na poszczególnych stacjach uczyli siê koszykarskiej techniki - m.in. koz³owania pi³ki, dryblingów, podañ, rzutów do kosza oraz postawy w obronie. Najwiêksz± atrakcj± by³ pojedynek rzutowy koszykarzy NBA oraz mini mecze. Ostatni± czê¶ci± treningu by³ quiz oraz pytania adeptów koszykówki do gwiazd, wspólne zdjêcia i autografy.

MVP zosta³y 11-letnia Maja Komaszyñska z Olsztyna i 12-letnia Kaja Flaszyñska z Wroc³awia. Obie maj± szanse wyjazdu na mecz ligi NBA.
Po po³udniu zaplanowano Klinikê Junior NBA, w której ma uczestniczyæ 50 nastolatków (13-17 lat) graj±cych w klubach oraz kadrach wojewódzkich. Zwieñczeniem 10. edycji Gortat Camp bêdzie w niedzielê charytatywny mecz Gortat Team - Wojsko Polskie, który po raz pierwszy odbêdzie siê w rodzinnym mie¶cie koszykarza. Wychowanek £KS nie kry³ rado¶ci z mo¿liwo¶ci wystêpu przed ³ódzk± publiczno¶ci±. "Nie gra³em w £odzi od mistrzostw Europy, które odby³y siê w Atlas Arenie osiem lat temu. Dlatego zagranie na tym parkiecie bêdzie dla mnie wielkim wydarzeniem" - przyzna³.

W jego dru¿ynie ma wyst±piæ wielu znanych sportowców i gwiazd show-biznesu - m.in. Urszula Radwañska, Kasia Kowalska, Agnieszka W³odarczyk, Maciej Musia³, Jerzy Dudek, Mariusz Wlaz³y, Piotr Gruszka, Konrad Bukowiecki, Piotr Skowyrski, Radzimir Dêbski. Gortat zaznaczy³ jednak, ¿e do pojedynku powa¿nie podchodz± te¿ ¿o³nierze, którzy od tygodnia trenuj± w £asku i do swojego zespo³u ¶ci±gnêli stacjonuj±cych w Polsce Amerykanów maj±cych za sob± wystêpy w uniwersyteckiej lidze NCAA.

Prezydent £odzi Hanna Zdanowska poinformowa³a, ¿e przed meczem Gortatowi uroczy¶cie zostanie wrêczony tytu³ Honorowego Obywatela £odzi. "Marcin jest nie tylko fantastycznym koszykarzem, ale przede wszystkim wielkim ³odzianinem. Choæ od lat przebywa poza naszym krajem, do £odzi zawsze wraca i to miasto ma g³êboko w sercu" - powiedzia³a. Spotkanie, z którego dochód ze sprzeda¿y biletów przekazywany jest na cele charytatywne, rozpocznie siê o godz. 17.

¼ród³o przegl±d sportowy

D¡BROWA GÓRNICZA

Oko³o 160 dzieci wziê³o udzia³ w Marcin Gortat Camp w D±browie Górniczej.. Atmosfera by³a wspania³a. Marcinowi Gortatowi w prowadzeniu zajêæ pomagaj± tak¿e inne gwiazdy NBA 

 W pierwszej turze wtorkowych zajêæ bra³o udzia³ oko³o 100 m³odszych dzieci. Marcinowi Gortatowi w treningu pomagali koledzy z Washington Wizards – Otto Porter i Danoel Ochefu, by³y zawodnik ligi NBA Bo Outlaw, trener David Adkins oraz koszykarz MKS-u D±browa Górnicza Bart³omiej Wo³oszyn. 

 W czasie przywitania z prezydentem D±browy Górniczej Zbigniewa Podrazy, ¿artowano, ¿e mo¿e kiedy¶ Gortat zagra w MKS-ie. - Halê musieliby¶my sprzedaæ – zawo³a³ kto¶ z trybun, na co Gortat odpar³: - Halê to mo¿e nie… Przy¶lê mojego agenta na rozmowy – u¶miecha³ siê najlepszy polski koszykarz, który po zajêciach chêtnie pozowa³ do zdjêæ z dzieciakami. Uczestnicy Gortat Camp dostali koszulki i pi³ki, a najlepsi maj± szansê polecieæ za ocean na mecz NBA. Popo³udniowe zajêcia zaczê³y siê o godz. 15. Wstêp na trybuny by³ darmowy.

MARCIN GORTAT CAMP RUMIA

Ponad setka m³odych mi³o¶ników koszykówki mia³a niepowtarzaln± okazjê potrenowaæ pod okiem polskiego gwiazdora NBA. Marcin Gortat ze swoim campem po raz trzeci ju¿ odwiedzi³ Rumiê. Nadkomplet w hali MOSiR to najlepszy dowód na to, ¿e zawodnik Washington Wizards wci±¿ jest idolem adeptów basketu.

Rumia po raz trzeci ju¿ znalaz³a siê na koszykarskiej mapie campów Marcina Gortata. ¦rodkowy wystêpuj±cy na co dzieñ w najlepszej lidzie ¶wiata od 10 lat je¼dzi po ca³ej Polsce i uczy m³odych zawodników nie tylko zachowania na parkiecie, ale i poza nim. Bo w sporcie, tak jak w ¿yciu, do sukcesów potrzebna jest ch³odna g³owa, niekoñcz±ca siê motywacja i chêæ stawania siê lepszym. W³a¶nie tak± my¶l uczestnikom koszykarskich obozów wpaja gwiazda Washington Wizards.

Gortat treningi w hali MOSiR w Rumi rozpocz±³ ju¿ w pi±tek. Zajêcia skierowane by³y do zawodników niepe³nosprawnych, poruszaj±cych siê na wózkach inwalidzkich. Natomiast w sobotê pod okiem reprezentanta Polski szkolili siê najm³odsi, nawet kilkuletni, amatorzy basketu. G³ówny organizator sportowego zamieszania nie kry³ rado¶ci z powodu imponuj±cej frekwencji.

- Cieszê siê,bo by³ to bardzo du¿y camp pod dwoma wzglêdami. Po pierwsze najwiêksza chyba liczba dzieciaków, prawie 160 osób. Po drugie najwiêksza liczba kibiców. Rozwijamy wiele rzeczy, staramy siê wiele rzeczy pokazaæ, uczestnicy mog± zobaczyæ, ¿e koszykówka wcale nie jest taka ³atwa - komentowa³ po zajêciach Marcin Gortat.

MVP CAMPU w D±browie Górnicza:  JAKUB UCIESZYÑSKI - MKS D±browa Górnicza rocznik 2005MVP CAMPU w Rumi: HUBERT KONOWALSKI -  MKK Gniezno  2004 (grudzieñ)
CIEKAWOSTKA:    
  19.12.2016 w Szkole Marcina Gortata w £odzi odby³ siê Fina³ Szkolnego Skills Challenge 2016, w którym wzi±³ udzia³ zawodnik MKK Gniezno – Hubert Konowalski. Hubert do Fina³u trafi³ z eliminacji przeprowadzonych w SP5 w Gnie¼nie, w czasie których uzyska³ najlepszy wynik w kraju. Nagrod± w konkursie organizowanym przez Fundacjê Marcina Gortata MG13 by³ wyjazd wraz z nauczycielem W-F do Stanów Zjednoczonych na mecz Washington Wizards i spotkanie z Marcinem Gortatem.Hubert po pierwszej rundzie mia³ najlepszy czas Fina³u, jednak w decyduj±cym momencie pope³ni³ ma³y b³±d i ostatecznie zakoñczy³ zawody na III miejscu. Szkolny Skills skm gratuluje wytrwa³o¶ci


.


MVP CAMPU w Rumi: WERONIKA KASSIN - UKS 7 TREFL SOPOT.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grzybek Rafa³ r.94 MKKS Rybnik
Grzybek Rafa³ r.94 MKKS Rybnik
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi