News: MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Fina³ - Opalenica 13-17.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:26:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Fina³ - Opalenica 13-17.VI.2017
U-14 M³odzicy St.
 Zaczynaj±c podsumowanie Fina³ów Mistrzostw Polski  w najm³odszej kategorii U14 chcia³bym w imieniu Brajana Mroczkowskiego podziêkowaæ organizatorom oraz rodzicom za kwestê na rzecz rehabilitacji po wypadku samochodowym bardzo utalentowanego 12-letniego koszykarza z Nenufaru E³k. Przez piêæ dni w sklepiku by³a udostêpniona puszka do której wrzucano pieni±¿ki za kawê, herbatê czy ciastko w sumie nazbierano 1000 z³oty (zebrana kwota ju¿ przelana na konto Nenufara dla Brajana)

By³y  to moje czwarte Fina³y w Opalenicy (dwa raz U14 i dwa razy U16) jestem przekonany ¿e nie ostatnie.  Gdy zapytano mnie czy poprzednie Fina³y by³y lepsze czy gorsze pod wzglêdem organizacji, moja odpowied¼ brzmi nie, nie by³y. Ka¿de Fina³y by³y zorganizowane na takim samym wysokim poziomie organizacyjnym ! Chyle czo³a w kierunku Prezesów BT Opalenica. W tym roku na organizacje Fina³ów zarz±d BT Opalenica mia³a zaledwie siedem dni ! Nikt spo¶ród pozosta³ych finalistów nie z³o¿y³ aplikacji do PZKOSZ o organizacje,  dobrze ¿e mamy ,,tak± Opalenice,, i pomoc od miasta i sponsorów. W porównaniu do Fina³ów U20, U18 czy U16 czternastoletni finali¶ci w Grodzisku Wielkopolskim mieli najlepsze warunki zakwaterowania

 Po ka¿dym spotkaniu (18) wybrano MVP meczu wyró¿niony zawodnik otrzyma³ pami±tkowa statuetkê. Na zakoñczenie  trenerzy wybrali wyró¿nionych zawodników w swoich dru¿ynach od miejsca 5-8 zawodnicy otrzymali statuetki i okoliczno¶ciowe kalendarze NBA.W tym miejscu dziêkuje Drukarni Chroma z ¯ar za Kalendarze z miejsc 1-4 zawodnicy otrzymali markowe pi³ki (prezent PZKosz). Pierwsza pi±tka turnieju otrzyma³a torby sportowe spalding. MVP otrzyma³ statuetkê , torbê i pi³kê. Najlepszy strzelec i zbieraj±cy otrzymali statuetki. Oprócz pi³ek wszystkie powy¿sze nagrody oraz Puchary za miejsca V-VIII s± od organizatora BT Opalenica. PZKosz przekaza³ 3 puchary, 3 komplety medali, 5 pi³ek i flagê Mistrzów

Ju¿ wcze¶niej pisali¶my ¿e bêd± to ciekawe fina³y których dawno nie by³o. Po przegranych spotkaniach WKK Wroc³aw (1 pkt z Wilkami) , MOSM Bytom, ¦l±ska Wroc³aw czy gospodarze BTO (pora¿ka po dogrywce z TKM) widzieli¶my na twarzach trenerów z³o¶æ boiskowa a u m³odych ch³opców ³zy w oczach.

Ale by³y te¿ ³zy rado¶ci (Kacper Kazimierski) zawodnik Wilków Morskich po jedno-punktowym zwyciêstwie nad WKK p³aka³ jak niemowlak mówi±c zibi JESTE¦MY W CZWÓRCE,, pokonali¶my WKK

Mistrzowie Polski TKM W³oc³awek w pó³finale a potem w finale zagrali  rewelacyjnie zachowuj±c w ka¿dym pojedynku zimna krew. Ch³opcy  trenera Krystiana Kurlapskiego pokazali charakter, a ich emocjonuj±ce wrêcz dramatyczne koñcówki dla kibiców by³y ,,horrorami,,

Gdy organizatorzy wrêczali Puchary za miejsca 1-8 komentator za ka¿dym razem powtarza³ ch³opcom jeste¶cie w najlepszej ósemce w Polsce jeste¶cie koszykarsk± Elit± !
Nie potrafiê zrozumieæ trenera Ochoty Warszawa Tomasza Fodera który d³ugo nie potrafi³ pogodziæ siê z pora¿k± w Finale z TKM (pierwszy przegrany mecz w tym sezonie) Historyczne Wice-Mistrzostwo Polski to ogromny sukces Warszawskiej dru¿yny. Zastanawia nas dlaczego trener Tomasz Foder wystawi³ do Pi±tki ALL-STARS zawodnika który praktycznie nie gra³ z powodu kontuzji ( po raz pierwszy spotka³em siê z takim przypadkiem)

Prawie wszystkie spotkania ogl±da³ trener Kadry Polski U14 Dawid Mazur. W czasie Fina³ów na stronie PZKosz pojawi³a siê lista 21 nazwisk na Camp Centralny ,po Fina³ach U14 zostanie dopisanych kolejnych 11 nazwisk
Na widowni by³ jeden tajemniczy pan który obserwowa³ zawodników i sporz±dza³ notatki, pewnie to skaut ich nigdy nie brakuje na Fina³ach Mistrzostw Polski

 Jeszcze kilka s³ów o kibicach,
Bêbny, tr±bki syrena stra¿acka to atrybuty kibica, chod¼ dla mnie najfajniejszy jest doping s³owny z fajnymi ciekawymi tekstami W OSiR Arenie by³ tak g³o¶no ¿e trener Kadry zak³ada³  s³uchawki d¼wiêkoszczelne , ja przyzwyczajony do dopingu zibi musia³ na kilka chwil wychodziæ z hali. Fajnie ¿e jest doping…. jeden mecz…. dwa mecze i wychodzimy z hali ale s± osoby które siedz± tam od rana do wieczora. Na szczêcie Fan-Cluby siê dogada³y i nie przeszkadza³y dzieciakom w czasie wykonywania rzutów wolnych
13 Fina³y U14 przechodz± do Historii jak zawsze szkoda mi dru¿yn z którymi by³em bardziej zwi±zany ni¿ z innymi ¿e nie zdoby³y upragnionego medalu TAKI JEST SPORT

Za dwa lata Fina³y Kadetów U16 i ostania Gimnazjada  ZANIM JEDNAK TO NAST¡PI
SKM wyszed³ z propozycj± dla trenerów by zorganizowaæ drug± edycje     PYHH (mia³ to rocznik 2001)
Propozycja dla trenerów:
Dwie konferencje
Pó³noc zaproszenia dla ( TKM, BTO, CZARNI, TREFL, ZASTAL WILKI, CHROMIK, WARSZAWA) organizacje zadeklarowa³ klub Chromik ¯ary
Po³udnie zaproszenia dla: (WKK, ¦LASK, BYTOM, RYBNIK, £ÓD¬, WIS£A, £KS STALOWA WOLA) organizacje zadeklarowa³ klub WKK
Ka¿da konferencja 1 turniej (pa¼dziernik lub listopad)  3 lub 4 najlepsze dru¿yny z ka¿dej konferencji  zagraj± fina³ U15 PYHH w grudniu w Opalenicy    CO WY NA TO


mecz o 7 miejsce
¦l±sk Wroc³aw - MOSM Bytom  53 : 69  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Dziekañski
mecz o 5 miejsce WKK Wroc³aw - Basket Tam Opalenica  55 : 59 STATYSTYKI   MVP:  Wiktor Kozal
mecz o 3 miejsce:  MKKS Rybnik - Wilki Morskie Szczecin 71 : 49  STATYSTYKI   MVP: Igor Lewandowski
FINA£: MKS Ochota Warszawa - TKM W³oc³awek  43 : 49  STATYSTYKI   MVP: Jakub Andrzejewski

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
- wyró¿nienie trenera


1 TKM W³oclawek - Micha³ Szabelski
2 MKS Ochota Warszawa - Jan Kry¶ko
3 MKKS Rybnik - Kacper Margiciok
4 Wilki Morskie Szczecin - Dawid Adamski
5 Basket Team Opalenica - Adrian Szajek
6 WKK Wroc³aw - Szymon Paluch
7 MOSM Bytom - Maciej Michalski
8 WKS ¦l±sk Wroc³aw - Jakub Strysz

 MVP:
Oliwier Bednarek

TKM W³oc³awek

 5 ALL-STARS:

Wiktor Paczkowski
- Wilki Morskie Szczecin
Kacper Kowalczyk-Kudziarz - MKKS Rybnik
Dawid Bykowski - TKM Wloclawek
Bartosz Sitek - MKS Ochota Warszawa
Jakub Wojciechowski - MKS Ochota Warszawa


Wyró¿nienia organizatorów

 Król Strzelców:
Wojciech Nojszewski
-
MKS Ochota Warszawa

 Najlepszy zbieraj±cy:
Wiktor Paczkowski
-
Wilki Morskie Szczecin

 Wyró¿nienie BT Opalenica
Jakub Gruszczyñski

Wyró¿nienia SKM

 Najlepszy zawodnik rocznika 2004
Jakub Andrzejewski
TKM W³oc³awek


 Perpspektywiczny zawodnik:
Adrian ¦cieszka

MKKS Rybnik

http://www.tvcom.pl/

http://rozgrywki.pzkosz.pl/

FOTO ZIB I   FILMIKI ZIBI  Sk³ad......ilo¶æ.......spotkañ..w..MP......punkty
 
1

 Dawid Bykowski 11 / 133
Micha³ Szabelski 11 / 122  >>>>>>>>>>>
Jakub Andrzejewski 11 / 120 (rocz.2004)
Oliwier Bednarek 11 / 87
Igor Bladoszewski 11 / 47
Maciej W³udarski 11 / 46
Maciej Wojciechowski 11 / 41
Wiktor £ukasik 11 / 36
Krystian Szortyka 11 / 33
Damian B³êdowski 11 / 23
Marcel Parowiñski 7 / 4
Adam Janowski 9 / 0
Adam Chodulski 1 / 0

Trener: Krystian Kurlapski
 2


Wojciech Nojszewski 11 / 218
Bartosz Sitek 11 / 208
Alan Wilkowski 9 / 135
Jan Kry¶ko 11 / 129  >>>>>>>>>>>>>>
Stanis³aw Kosterski 11 / 39
Jakub Wojciechowski 9 / 38
£ukasz Hendrych 11 / 22
Patryk Czy¿ewski 11 / 15  (rocz.2004)
Jakub Trybek 11 / 7
Aleksander Micha³ Raplewski 11 / 6
Jakub Lendzioszek 9 / 5
Mateusz Czechowski -D±browski 9 / 2
Adam Sanigórski 5 / 0
Bernard Lewandowski 1 / 0

Trener: Tomasz Foder
 3

 Kacper Kowalczyk-Kudziarz 11 / 194
Igor Lewandowski 11 / 140
Igor Legierski 10 / 56
Adrian ¦cieszka 11 / 51
Jan Czorny 11    40  (rocz.2004)
Patryk Legierski 11 / 39
Adrian Fojcik 11 / 38
Franciszek O¶li¼lok 11 / 34
Kacper Margiciok 11 / 33  >>>>>>>>>>
Maciej Golda 11    33
Kamil Królikowski5 / 10
Karol Piotrowski 6 / 2
Pawe³ Rzeszut 5 / 2
Sebastian Ko³owrot 3 / 0  (rocz.2004)
Seweryn Cysarz 3 / 0

Trener: Stanis³aw Grabiec
 4


Wiktor Paczkowski 11 / 134
Kacper Ka¼mierski 11 / 122
Aleksander Wi¶niewski 11 / 102
Maksym Ko³odziej 11 / 96
Maksym Gerszkow 11 / 51
Jakub Koralewski 11 / 48
Aleksander Stacherzak 11 / 29
Jakub Stupnicki 11 / 26
Dawid Adamski 11 / 22  >>>>>>>>>>>>
Ireneusz Wietecha 11 / 15
Jakub Sucharski 10 / 8  (rocz.2004)
Piotr Stanecki 11 / 5  (rocz.2004)

Trener: Adam Sell
 5


Adrian Szajek 10 / 155  >>>>>>>>>>>>>
Jakub Gruszczyñski 10 / 80
Jan Jakubiak 10 / 75
Miko³aj Rutkowski 10 / 68
Jêdrzej B³aszak 10 / 61
Wiktor Kozal 10 / 55
Kacper Dudziñski 10 / 38
Mateusz Jakubiak 10 / 29
Olivier Czeka³a 10 / 17
Kacper Kozal 10 / 12
Jêdrzej Kubiak 3/ 0  (rocz.2004)
Jan Nowak 2/ 0
Aleksander Kamiñski 2 / 0  (rocz.2004)
Hubert Zimny 8 / 0  (rocz.2004)

Trener:
  Aleksander Ziobro

 6


Mateusz G³odek 10 / 156
Szymon Paluch 10 / 129  (rocz.2004)  >>>
Filip Wójcik 9 / 88
Micha³ Nowak 10    58
Mateusz Nizio³ek 10 / 39
Szymon Kilian 10 / 35
Jakub Wójcicki 10 / 32
Tomasz Piwoda 8    30
Bartosz Jada¶ 10 / 28  (rocz.2004)
Daniel Soroka 10 / 21
Dariusz Jaworski 7 / 10
Patryk Dochniak 6 / 6
Rados³aw Jaworski 2 / 5
Kamil Kubiak 3 / 0  (rocz.2004)

Trener: Mariusz Mazur
 7


Maciej Michalski 10 / 154  >>>>>>>>>>

Oskar Suwa³a 10 / 102
Igor Krzych 9 / 94
Aleksander Dziekañski 10 / 82
2Kacper Nowakowski 10 / 55  (rocz.2004)
Dominik Gania 10 / 44
Pawe³ Wiesio³ek 10 / 35
Marek Dragon 10 / 32
Pawe³ Brandysiok 10 / 27  (rocz.2004)
Aleksander Hosumbek 7 / 24
Jakub Greñ 9 / 10  (rocz.2004)
Andrzej Mo³dawa 4 / 4
Mateusz Zawada 7 / 2

Trener: Aleksander Sêdzik 

 8Wojciech Siembiga 10 / 204
Mateusz Buras 10 / 100
Jakub Strysz 10 / 100  >>>>>>>>>>>>
Maksymilian Wilczek 10 / 66  (rocz.2004)
Mateusz Go³êbiowski 10 / 60
Piotr Górecki 10 / 42  (rocz.2004)
Juliusz Pawe³ka 10 / 37
Oskar Kowalski 9 / 30
Kajetan Krzak 10 / 29
Micha³ Mikulski 10 / 27
Miko³aj Olesiñski 10 / 10
Witold Ostrowski 10 / 1
Jêdrzej Kociêcki 1 / 0

Trener: Tomasz WilczekGrupa A

¦l±sk Wroc³aw - MKKS Rybnik  56 : 77  STATYSTYKI   MVP:  Franciszek O¶li¼lok
TKM W³oc³awek - Basket Team Opalenica   62 : 60 po dog. STATYSTYK MVP: Micha³ Szabelski
MKKS Rybnik - TKM W³oc³awek  53 :57  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Bednarek
Basket Team Opalenica - ¦l±sk Wroc³aw   56 : 52  STATYSTYKI   MVP: Adrian Szajek
¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek  68 : 66 po dog.  STATYSTYKI   MVP: Mateusz Buras
Basket Team Opalenica - MKKS Rybnik  38 :53  STATYSTYKI   MVP: Kacper Kowalczyk-Kudziarz

1 TKM W³oc³awek 5 pkt.
2 MKKS Rybnik 5

3 Basket Team Opalenica 4
4 Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw 4
 
Grupa B

UKS MOSM Bytom - WKK Wroc³aw   41 : 55  STATYSTYKI   MVP: Szymon Paluch
MKS Ochota Warszawa - Wilki Morskie Szczecin 66 : 36  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Sitek 
WKK Wroc³aw - Ochota Warszawa   66 : 77  STATYSTYKI   MVP:  Wojciech Nojszewski  
MKS Ochota Warszawa    - UKS MOSM Bytom   73 : 71  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Sitek
KK Wilki Morskie Szczecin - WKK Wroc³aw  47 : 46  STATYSTYKI   MVP: Kacper Kazimierski

1 MKS Ochota Warszawa 6   pkt.
2 KK Wilki Morskie Szczecin 5   

3 WKK Wroc³aw 4   
4 MOSM Bytom 3   

Pó³fina³y
 
MKKS Rybnik  -  MKS Ochota Warszawa 46 : 67  STATYSTYKI   MVP: Jan Kry¶ko
Wilki Morskie Szczecin - TKM W³oc³awek  42 : 77  STATYSTYKI  MVP: Dawid Bykowski
 
Przygotowa³ zib

Przygotowa³ Zibi
Komentarze
wilk dnia czerwiec 16 2017 18:55:51
Dziêkujemy takim dru¿ynom jak Rybnik Wl³oc³awek, którzy kibicuj± tylko tr±bkami. Dziêki Wam kibicowanie Polskiej Koszykówce M³odzie¿owej nabiera nowego wymiaru. Zachowujecie siê jak kibole na meczach pi³ki no¿nej. BRAWO WY smiley
paolo69 dnia czerwiec 17 2017 08:28:25
Niestety, jest to szerszy problem, wielu rodziców m³odych sportowców zachowuje siê po prostu skandaliczne, co gorsza s± tego zupe³nie nie ¶wiadomi , i bardzo czêsto nie maj± zielonego pojêcia o dyscyplinie swojego dzieckasmiley
BEBNIARZ dnia czerwiec 19 2017 12:15:31
Jako kibic Basket Team Opalenica z tego miejsca pragnê podziêkowaæ kibicom ¦l±ska Wroc³aw i WKK Wroc³aw za wspania³e kibicowanie i doping. Równie¿ kibice Ochoty Warszawa i Wilków Morskich wspaniale zachowywali siê podczas meczów swojej dru¿yny. A reszta.... no có¿ zapraszam na mecze pozosta³ych dru¿yn, bior±cych udzia³ w Mistrzostwach ¿eby ka¿dy sam móg³ wyrobiæ sobie w³asne zdanie, czy to co dzia³o siê podczas meczy mo¿na nazwaæ jeszcze sportowym dopingiem czy....
silesia_fan dnia czerwiec 19 2017 12:47:07
Z tego co widzia³em, to jedynym zespo³em "bez tr±bek i bêbna" by³ UKS MOSM BYTOM. Jak to potwierdzali trenerzy wszystkich dru¿yn, takie tr±bkowanie i bêbnowanie, a nie ¶piewanie tylko przeszkadza, a nie pomaga.
Jaka¶ chora moda na te tr±bko-wuwuzele.

Co do poziomu mistrzostw i organizacji. Hmmm
Gratulacje dla Rybnika za medal, podziêkowanie dla Bytomia za walkê. Ogólnie poziom bardzo wyrównany, wiele niespodzianek, ale te¿ do¶æ niskie wyniki. Czy to z powodu znanych w opalenickiej hali twardych desek? Mo¿liwe, bo skuteczno¶æ wszystkich dru¿yn by³a poni¿ej ¶redniej.
Organizacja? Có¿ w Bytomiu w æwieræfina³ach i pó³fina³ach wszyscy mieli dostêp do bezp³atnej kawy, herbaty, wody, czy poczêstunku, dotyczy to tak¿e dzieciaków, nie tylko rodziców. Rozumiem - puszka dla Brajana, ale ¿eby za wodê czy herbatê po meczu dzieciaki mia³y p³aciæ od 2 do 4 z³? S³abo....
Dobre warunki pobytowe (Motel Leobus - ¶wietna sprawa, szkoda, ¿e tak daleko od hali )
BEBNIARZ dnia czerwiec 19 2017 13:23:35
By³em na pó³fina³ach w Bytomiu. Hala wygl±da jakby j± Gierek wczoraj po¶wiêci³ ( nasza ma swoje lata ale jest ZDECYDOWANIE m³odsza). Na pó³fina³y przyje¿d¿aj± 3 dru¿yny nie 7 a to lekka ró¿nica i trwaj± 5 dni a nie 3. Mecz w Bytomiu z BTO - dali¶cie niez³y popis na tr±bkach - ja nie mam sklerozy. No i porównanie Bytomia z Opalenic± to jakby porównaæ Las Vegas i las ¶wierkowy, gdzie zaznaczam Opalenica w tym porównaniu lasem ¶wierkowym nie jest. Zgodzê sie na 'chor± modê" na tr±bki - zasada im g³o¶niej tym g³upiej nie pasuje do kulturalnego sposobu kibicowaniasmiley
wilk dnia czerwiec 19 2017 13:56:09
Opalenica od wielu ju¼ lat organizuje ró¿ne turnieje i mistrzostwa. Zawsze wszystko, w tak zwanej kawiarence, by³o dostêpne za darmo. Ciata i kawka smiley i wiele innych rzeczy. W tym roku potanowi³a pomóc Brajanowi. Dlatego niektóre rzeczy by³y odp³atne. Reszta co ³aska. Widzê ¿e Szczytny cel co niektórych przerasta.... fakt wydaæ dwa trzy cztery z³ote na wodê to naprawdê maj±tek...w maszynie obok by³a woda po 3.50 smiley nie trzeba by³o wspomagaæ m³odego zawodnika... nikt nie zmusza³ smiley
BEBNIARZ dnia czerwiec 19 2017 14:34:32
Drogi panie silesia_fan drobne sprostowanie. Jednak mam sklerozê, na pó³fina³ach w Bytomiu tr±bili kibice z £odzi. Przepraszam za pomy³kê. smiley
silesia_fan dnia czerwiec 19 2017 15:10:25
Panie Wilk. Dla Brajana by³a puszeczka i tam wrzuca³o siê na ów szczytny cel, a oprócz tego by³ normalny cennik za wszystko. I o tym mówiê... I czy kto¶ mówi, ¿e na ten szczytny cel nie by³y wrzucane pieni±¿ki? Proszê czytaæ ze zrozumieniem. Widzê ¿e to pana przerasta. Napisa³em, ¿e dla mnie by³o s³abo, bo jako¶ ten cennik, nie dla rodziców móg³ byæ problemem, ale przynajmniej dla dzieciaków, którzy po meczu mogliby zje¶æ jakie¶ ciasteczko i wypiæ herbatê.
Panie Bêbniarz dla pana kilka ³y¿ek dziegciu w beczce miodu, to od razu musi byæ kontra zupe³nie nie w temacie. Dobrze ¿e pan przeprosi³ za pomy³kê. Chylê czo³a. Ja te¿ nie mam sklerozy i pamiêtam jak czêsto pan siê kaw±, herbatk± i ciasteczkiem czêstowa³. I bardzo dobrze, bo po to zrobili¶my, ¿eby pan czu³ siê swobodnie, a tak¿e inni go¶cie bêd±cy na turnieju. Uwa¿a pan ¿e w Opalenicy przygotowali¶cie wiêcej kawy, herbaty, wody, ciast i wielu innych smako³yków ni¿ my w Bytomiu na 3 dru¿yny? Pomimo tego, ¿e u Was by³y p³atne? Te¿ nie s±dzê, a mogli¶cie siê tego spodziewaæ organizuj±c fina³.
Podkre¶lam jeszcze raz. Organizacja - OK, Hotel -OK, Hala - ca³kiem w porz±dku. Jedyny dla mnie minus to, to ¿e w kawiarcence by³ cennik dla wszystkich, a wystarczy³oby przecie¿, ¿e zawodnicy (mieli przecie¿ karty zawodników) wodê, ciasteczko, czy herbatê dostaliby gratis. PUSZKA DLA BRAJANA i tak sta³a obok.
wilk dnia czerwiec 19 2017 15:59:51
Panie silesia_fan do puszeczki zgodnie z komunikatem, który zamie¶cili¶my na stronie Basket Team na facebooku mo¿na by³o wrzucaæ pieni±¿ki w zamian za kawkê/herbatkê i ciasteczko. Powtarzam MO¯NA BY£O , poniewa¿ nikt nikogo do tego nie zmusza³. Ale jest Pan w b³edzie mówi±c, ¿e cennik by³ na wszystkie produkty dostêpne w barze. ¯adne ciep³e napoje oraz ciasto nie by³y ujête w cenniku - a dlaczego - bo by³y darmowe, a w dobrym tonie by³o wrzuciæ symboliczn± z³otóweczkê na szczytny cel. Proszê odszukaæ sobie zdjecie w galerii Zibiego zrobione pierwszego dnia z cennikiem (zaznaczam, ¿e ceny nastêpnego dnia zosta³y obni¿one). Woda dla zawodników w trakcie meczu by³a zapewniona, jednak trudno by³oby nam zapewniæ tak¿e wodê dla wszystkich zawodników przez ca³y dzieñ. Uwa¿am, ¿e ta rozmowa nie powinna toczyæ siê tutaj, bo nie jest to miejsce do tego typu dyskusji.
zibi dnia czerwiec 19 2017 19:38:45
Do silesia fun od trenera Mateusza Buka³y

Nie mam w zwyczaju komentowaæ rzeczy na skm ale teraz muszê. Naprawdê nie rozumiem krytyki BTO za cennik w kawiarence. Jest to normalna rzecz ze taki sklepik jest robiony podczas turniejow. By³em na wielu zagranicznych turniejach i zawsze taki sklepik by³. zbierana kasa by³a na potrzeby klubu, akcje charytatywna czy inne potrzeby to jest ma³o istotne. Ka¿dy ma do tego ¶wiête prawo podczas organizacji swojej imprezy i trzeba to uszanowaæ. W dzisiejszy czasach nie ma nic za darmo wszystko kosztuje. Dzieci dosta³y pieni±¿ki na wyjazd i mog³y spokojnie wydaæ kasê na rzeczy w sklepiku. Sam co roku organizuje turniej w Krakowie i taki sklepik jest zawsze robiony a przyk³ad wziêli¶my z turnieju z Francji. Twoje ¶wiête prawo kupiæ lub isc do sklepu i zaoszczêdziæ 50 gr. Nie krytykuj na sile bo nigdzie nie pisze w komunikatach ze taki k±cik w ogóle musi byæ. Mogli¶cie jako klub zorganizowaæ fina³y MP i przej±æ wszystkie koszty na siebie.
wos dnia czerwiec 21 2017 21:47:40
Wreszcie jaka¶ ciekawa dyskusja na SKM-e, w ostatnim czasie brakuje takowych, za naszych czasów to siê dzia³o smiley. Jak to zwykle bywa temat organizacji, co by³o ¼le, co dobrze i kto jakby zrobi³ lepiej... to te¿ norma. Ja mo¿e wypowiem siê tylko co do kibicowania- takiego shit-u to jeszcze w Opalenicy nie by³o ( a i w innych miastach sobie nie przypominam a by³em na wielu mistrzostwach polski). Drodzy rodzice sk±d wy¶cie siê zerwali? Co to by³o? - odreagowywanie stresów dnia codziennego przez dmuchanie w tr±bkê bez ³adu i sk³adu? Kibicowanie to zagrzewanie do walki, to okrzyki, skandowanie hase³, wybijanie rytmu itp. A dmuchanie? No nie wiem, mo¿e komu¶ po prostu tego dmuchania brakuje. Inna rzecz o której chcia³bym co¶ powiedzieæ to aspekty sportowe - poziom bardzo wyrównany ale dlaczego? Jak zosta³o wspomniane w Opalenicy s± bardzo twarde obrêcze i naprawdê trzeba dobrze przymierzyæ, ¿eby pi³ka wpad³a do kosza. I tu dla niektórych trenerów sprawa sta³a siê prosta- zagê¶ciæ trumnê, niech rzucaj± z dystansu, nagroda dla tych co osi±gn± z 20% skuteczno¶ci z tych rzutów. I tak na MP U14 nie zobaczyli¶my za wiele gry 1/1, jak ch³opacy potrafi± broniæ "na nogach", bo kto próbowa³ zagraæ w taki sposób zawsze wbija³ siê na 2 lub 3 obroñców. I ok. nikt nie widzia³ problemu czy to jest strefa czy nie- w³±cznie z komisarzami czy sêdziami i niech tak sobie pozostanie, tylko pó¼niej nie poruszajmy ogólnokrajowej dyskusji o nêdznym poziomie polskiej koszykówki zarówno m³odzie¿owej (przypomnê wszystkie dru¿yny juniorskie graj± w dywizji smiley czy seniorskiej gdzie szukamy rozgrywaj±cych za wielka wod±. Oczywi¶cie nie wszyscy tak zagrali, tzn. sukcesu ci nie osi±gnêli smiley ale ... po prostu trzeba w przysz³o¶ci policzyæ swoich wychowanków, którzy graj± na poziomie ekstraklasy czy I ligi i sobie odpowiedzieæ czy to by³ dobry kierunek szkolenia w tym U14.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi