News: Gimnazjada Elbl±g 14-17.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 03:48:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Gimnazjada Elbl±g 14-17.VI.2017
Szkolne
 OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA  W  GRACH ZESPO£OWYCH POD PATRONATEM PREZYDENTA ELBL¡GA ELBL¡G 2017  KOSZYKÓWKA CH£OPCÓW

1 GIMNAZJUM NR 15 BIA£YSTOK (SPK)

2 GIMNAZJUM NR 3 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (KASPROWICZANKA)
3 GIMNAZJUM NR3 SOPOT (UKS 7 rocz.2002)
4 GIMNAZJUM NR4 STALOWA WOLA  (KU¯NIA)
5 GIMNAZJUM NR1 STARGARD (SPÓJNIA)
6 GIMNAZJUM NR5 LUBLIN (PI¡TKA0
7 GIMNAZJUM D¡BROWA GÓRNICZA  (MKS  rocz.2002)
8 GIMNAZJUM NR 4 ELBL¡G (TRUSO)
9 GIMNAZJUM NR 1 RADOM (PIOTRÓWKA)
10 GIMNAZJUM NR 11 £OD¬  (£KS)
11 GIMNAZJUM NR2 O¦WIÊCIM (KADET)
12 GIMNAZJUM NR7 KIELCE (MKK MDK)
13 GIMNAZJUM NR 1 PRUDNIK  (SMYK)

z miejsca I NAJLEPSZY „CENTER” PRZYTULSKI MATEUSZ
z miejsca II NAJLEPSZY „OBROÑCA” MIKO£AJCZYK JAKUB
z miejsca III NAJLEPSZY „ROZGRYWAJ¡CY”- PERZANOWSKI OLAF

W turnieju zabrak³o

Mistrza Dolno¶l±skiego Gimnazjum z Wroc³awia - Klubowy  Mistrz Polski WKK
Mistrza Lubuskiego - Gimnazjum z Zielonej Góry - Klubowy Wice Mistrz Polski ZASTAL
Mistrza Kujawsko-Pomorskiego Gimnazjum z Torunia - PIERNIKI

Na pro¶bê trenera Kadry Polski w Finale Gimnazjady nie wyst±pili Kadrowicze  Polski (¶cis³a szesnastka)

Zawodnicy spali w klasach na materacach

Ca³y koszt Gimnazjady by³ op³acony ze ¶rodków uczestników

Tekst Mistrzów Polski

Mistrzostwo w Gimnazjadzie ,czy to du¿e osi±gniêcie ,dla naszej dru¿yny ,ogromne.W zawodach tych bierze udzia³ setki szkó³ .Eliminacje gminne,miejskie ,powiatowe wojewódzkie,a¿ wreszcie fina³ w którym bior± udzia³ najlepsze zespo³y z ca³ej Polski.S± to zespo³y szkolne wiêc szanse na sukces maj± wszyscy nie zale¿nie od mo¿liwo¶ci finansowych klubów.Dla naszej dru¿yny jest to przeogromny sukces.Zespó³ ten powsta³ 6 lat temu w Szkole podstawowej 47 .W koszykówce rozkocha³ ich Pan Miros³aw Wierzbicki ich pierwszy trener to u niego stawiali pierwsze kroki na parkiecie.W turnieju Szkó³ Podstawowych Energa Cup zdobyli 10 miejsce.Po skoñczeniu podstawówki ca³a dru¿yna przesz³a do 15 Gimnazjum w Bia³ymstoku a ich trenerem zosta³ Pan Kamil Zakrzewski .W Mistrzostwach Polski w M³odziku doszli do pó³fina³ów.W kolejnym roku rozpoczê³a siê bardzo ciê¿ka praca ch³opcy rozegrali ponad 70 meczów Brali w EYBLU w turnieju PYHH.To przynios³o znakomite efekty w tym sezonie.W Mistrzostwach Polski Kadetów dru¿yna zajmuje 6 miejsce i na koniec najwiêkszy sukces Mistrzostwo Polski w Gimnazjadzie po pokonaniu zespo³u Kaspro By³ to wspania³y rewan¿ za pora¿kê tydzieñ wcze¶niej w Ostrowie.To s± ch³opcy którzy pochodz± z jednej dzielnicy .Nasza sala nazywana jest kurnikiem bo nie ma wymiarów boiska do koszykówki ,nie mo¿na nawet rzucaæ za trzy z konta zerowego .Treningi odbywa³y siê na po³owie sali poniewa¿ druga po³owa by³a zajêta przez inn± grupê.To ¿e zaszli tak wysoko zawdzieczaj± przede wszystkim potê¿nemu zaanga¿owaniu Trenera.Ch³opaki dziêki za wszystkie chwile wzruszeñ i emocji które z wami prze¿yli¶my.

FOTO JANUSZ

FOTO ZS NR 1 ELBL¡G
      
I    Grupa
Radom -  Prudnik +8 Radom         
Bia³ystok - Lublin  +30 SPK   
Bia³ystok - Prudnik 105 : 39
Radom - Lublin  +2 Lublin
Radom - Bia³ystok      50 : 75     
Lublin  - Prudnik 


1 Gim. Nr 15 Bia³ystok (SPK Bia³ystok)  6 pkt.
Gim. Nr 1 Radom  (Rosa Radom)  4 pkt.
Gim. Nr 5  Lublin  (5 Lublin bez Kosiuka i Nieradko)
Gim. Nr 1 Prudnik (Smyk Prudnik)


III    Grupa
Elbl±g - Kielce      
Radom - Lublin  +2 Lublin
Stalowa Wola - Kielce 
Stalowa Wola -  Elbl±g  +15 Stalowa


1 Gim. Nr 4 Stalowa Wola (KK Stalowa Wola)  4 pkt.
2 Gim. Nr 4 Elbl±g (Truso Elbl±g)  3 pkt.

3 Gim. nr 7 Kielce (MKK MDK Kielce)  2 pkt.GRUPA  „A” z zaliczeniem meczy z grupy eliminacyjnej I i III
Im.GR I  Bia³ystok
IIm.GR I
Im.GR III  Stalowa Wola  2 pkt.
IIm.GR III Elbl±g 1 pkt

Elblag - Bia³ystok
Stalowa Woal -II    Grupa 
Sopot - Ostrów Wlkp.  +11 Ostrów WLKP
Sopot - O¶wiêcim                
O¶wiêcim - Ostrów Wlkp.
         

1 Gim. Nr 3 Ostrów Wielkopolski  4 pkt.
2 Gim Nr 3  Sopot  (2 klasa rocz.2002 UKS 7 Trefl Sopot)  3pkt.
3 Gim. Nr 2 O¶wiêcim  (Kadet O¶wiêcim bez Zapa³y)  1 pkt.

IV Grupa

D±browa G - Stargard    
D±browa G.- £ód¿            
£ód¼ - Stargard   
   

1 Gim. Nr 4 Stargard   4 pkt.
2 Gim. D±browa Górnicza (MKS 2 klasa rocznik 2002)  3 pkt.

3 Gim. Nr 11 £ód¼   (£KS SMS MG)  2 pkt.

  
GRUPA „B”   z zaliczeniem meczy z grupy eliminacyjnej II i IV
Dabrowa Górnicza - Ostrów Wlkp  +2 DG
Sopot - Stargard
Sopot - D±browa Górnicza
Ostrów Wlkp - Stargard

Im. GR II Ostrów Wielkopolski   3 pkt
IIm. GR II  Sopot  1 pkt
Im. GR IV Stargard  2 pkt
IIm. GR IV  Dabrowa Górnicza  3 pkt

   

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
w oczekiwaniu na dekoracje
w oczekiwaniu na dekoracje
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi