News: Campy Lato 2017 - Bia³y Bór, Sierakowice, Przywidz - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 21:49:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Campy Lato 2017 - Bia³y Bór, Sierakowice, Przywidz
Campy / Obozy
 Bia³y Bór, Sierakowice czy Przywidz to kolejne Campowe przystanki na drodze podró¿nika ,,Zibiego,, W tych trzech miejscowo¶ciach po³o¿onych blisko siebie trenowa³o/trenuje prawie 200 Campowiczów z ca³ej Polski.

FILMIKI ZIBI


Elite Camp w Bia³ym Borze to trzeci koszykarski obóz który odwiedzi³em tego lata.
Gdy tylko przyjecha³em dowiedzia³em siê od organizatorów ¿e jestem 100 uczestnikiem Campu - go¶ciem specjalnym.  Wiêkszo¶æ uczestników Campu to zawodnicy Akademii Koszykówki Basket Koszalin, do tej przewa¿aj±cej grupy do³±czyli ch³opcy z województw: pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,  mazowieckiego kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i dolno¶l±skiego. Pojedynczo byli te¿ ch³opcy z USA, Anglii i Hiszpanii.

Organizator Campu trener pan Bart³omiej Siewruk do wspó³pracy  zaprosi³ przyjació³ trenerów z Hiszpanii i Litwy.  Organizatorzy podzielili uczestników na kilka grup od mini-koszykówki do kadeta. Poziom wyszkolenia ch³opców by³ na przyzwoitym poziomie a, kilkudniowe treningi w hali i na ,,orlikach,, z ¶wietnymi zagranicznymi trenerami z pewno¶ci± powiêksz± ich koszykarskie rzemios³o.  Jedyn± poza koszykarsk± atrakcja to wyj¶cie na pla¿e nad jezioro.

 Podczas obozu uczestnicy mieli konkurs  skills challenge i kilka konkursów przeprowadzonych przez Zibiego. W przedostatni dzieñ Campu odby³ siê mecz wszystkich uczestników którzy byli podzieleni na dwa zespo³y biali i czarni. W ostatnim dniu Campu odby³y siê konkursy miêdzy trenerami i  zawodnikami.

Podczas ceremonii zakoñczenia VII Elite Camp organizatorzy wyró¿nili po kilku zawodników z  ka¿dej grupy treningowej w nagrodê otrzymali markowe koszykarskie koszulki oraz skarpety. Dla 100 czetników  przygotowano pami±tkowe zdjêcia.  Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom za zaproszenie i mi³y pobyt w Bia³ym Borze. Wszystkim uczestnikom za ¿yczenia urodzinowe i od¶piewanie 100 lat nigdy wcze¶niej tak wiele osób (ponad 90) nie ¶piewa³o mi ,,100 lat,,

FOTO ZIBI

 Prosto z Bia³ego Boru uda³em siê na kolejny Camp do Sierakowic. W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ osobom które dowioz³y mnie do Sierakowic. Obóz koszykarski to pe³na nazwa Campu. Moje odwiedziny na Campie trwa³y zaledwie kilkana¶cie godzin z noclegiem, przez ten krótki czas zd±¿y³em zapoznaæ siê z piêknym obiektem sportowym oraz poprowadziæ mecze gwiazd.

 Jak na ka¿dym Campie odby³o siê uroczyste zakoñczenie imprezy. Wyró¿nieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, s³odycze oraz statuetki.
Wszyscy Campersi otrzymali kalendarz NBA z drukarni Chroma ¯ary.
 Na drugi dzieñ rano trener UKS 7 Trefl Sopot Tomasz Chwia³kowski odwióz³ mnie na kolejny Camp Koszykarski do Przywidza. Serdeczne podziêkowania dla organizatorów Obozu koszykarskiego za krótki pobyt w Sierakowicach i za ,,100 lat,, od¶piewane przez 50-ciu uczestników

FOTO ZIBI

 Kolejny przystanek w pó³nocno centralnej Polsce to Players Camp w Przywidzu. W nowo wybudowanej hali która jeszcze nie ma roku trenuje 50 uczestników w przedziale wiekowym 2006-2000. Dziewczêta i ch³opcy przyjechali do Przywidza z kilku województw.pod okiem  najlepszych trenerów m³odzie¿owej koszykówki, dzieci i m³odzie¿ mog± sprawdziæ siê i skorzystaæ z ich do¶wiadczenia i zaanga¿owania! Trenerami s±: Jerzy Szambelan, Janusz Kocio³ek, Tomasz Jankowski, Roman Prawica, oraz asystent Kamil Le¶niewski.
W trakcie tych 10 dni, na codzienne treningi sk³adaæ siê bêdzie praca indywidualna nad technik±, treningi z trenerem przygotowania motorycznego i fizjoterapeut±, a tak¿e wieczorne mecze wewnêtrzne.

Wszyscy uczestnicy Campu maj±  przygotowany  zdrowy plan ¿ywienia, opracowany przez pani± Agnieszkê Danielewicz  która w drugi dzieñ Campu przeprowadzi³a wyk³ad o zdrowym ¿ywieniu sportowca”

Wiêcej informacji z kolejnych dni  Campu WKRÓTCE

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

CAMPY ODWIEDZONE PRZEZ ZIBIEGO

Obóz Koszykarski - Sierakowice 2017
Elite Camp - Bia³y Bór 2017
Basket Camp - Wa³cz x2  2016
Draft Camp - Kozienice,  Brodnica x2, Brzesko
Players Camp  - Przywidz  2017
College Camp - Bia³y Dunajec 2016
ABC Camp - Tresna 2017
Energa Camp - Bia³a Podlaska 
WKK Camp - Wroc³aw 2016
Nationale Basket Camp  - ¦wiêta Lipka
Dawid's Camp - Nowy Trag, Piekary  
Pyra Camp - Karnice
Ru¿emberok - S³owacja
¯ylina -S³owacja

Na którym Campie by³e¶, a je¶li nie by³e¶ nigdzie to na który chcia³by¶ w przysz³o¶ci pojechaæ bo s³ysza³e¶ ¿e warto

Sierakowice (29)4%4%
Elite Camp (67)9%9%
Basket Camp (81)10%10%
Draft Camp (86)11%11%
Players Camp (189)24%24%
Basketmania Camp (8)1%1%
AA Camp (9)1%1%
HoopLife Camp (34)4%4%
College Camp (24)3%3%
ABC Camp (16)2%2%
Energa Camp (6)1%1%
Big Mike Camp (3)0%0%
Klinika Koszykarska (8)1%1%
WIT Elite Athletics (3)0%0%
WKK Camp (53)7%7%
Probasket Camp (138)18%18%
Meadow Camp (10)1%1%
Walonis Camp (1)0%0%
NBC ¦wiêta Lipka (5)1%1%
Dawid's Camp (16)2%2%

£±cznie oddano 786 g³osów

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1
1
I Gala ¦KM Zabrze rocz.90/87
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi