News: Organizatorzy Turniejów towarzyskich - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 09:44:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Organizatorzy Turniejów towarzyskich
Ciekawostki
 Minê³o 11 lat od mojego pierwszego wyjazdowego turnieju (Ostrów Wielkopolski 2006)przez te kilkana¶cie lat zje¼dzi³em Polskê wzd³u¿ i wrzesz, dziesi±tki tysiêcy kilometrów (autem, busem autokarem czy PKP) Na Turniejach by³em w ponad 60 miastach (czasami gminie czy wsi) Pozna³em wielu wspania³ych ludzi - ¶wietnych organizatorów którzy pasj± do koszykówki zara¿eni s± tak jak i ja. Organizacja turnieju to nie lada wezwanie, s± organizatorzy bardziej czy mniej do¶wiadczeni – wszyscy staraj± siê ¿eby turniej wypad³ jak najlepiej, a uczestnicy wyjechali zadowoleni. Turnieje z roku rak rok zyskuj± na jako¶ci nie tylko sportowej ale i organizacyjnej. Kluby maj± w czym wybieraæ moim skromnym zdaniem to zas³uga portalu SKM.

Poni¿ej stworzy³em turniejow± koszykarsk± mapê Polski, jak widzicie najwiêcej turniejów organizuj± województwa mazowieckie i wielkopolskie, nastêpnie warmiñsko-mazurskie, podlaskie czy kujawsko-pomorskie. Moim zdaniem ka¿dy profesjonalny m³odzie¿owy klub w Polsce powinien ,,zaliczyæ,, minimum dwa turnieje - jeden przed sezonem drugi w trakcie lub po sezonie Nie wyobra¿am sobie koszykówki m³odzie¿owej bez turniejów towarzyskich, treningi mecze ligowe nie zast±pi± spotkañ turniejowych. Kluby szukaj± turniejów by pograæ z mocniejszymi przeciwnikami bo  w swoich ligach w sezonie maja 2…4 mecze wyrównane reszta do jednego kosza.

Puchary, medale, statuetki, nagrody, koszulki, oprawa muzyczna, spiker, konkursy, mecze gwiazd  to norma na turniejach. Spogl±daj±c na zak³adki w menu SKM mo¿emy sprecyzowaæ z kim w Polsce trzeba siê liczyæ. Na turniejach mo¿na szybko zauwa¿yæ utalentowanych, ambitnych, pracowitych ch³opców zafascynowanych koszykówk± którzy w pó¼niejszych latach zasil± seniorskie kluby, kadry narodowe. Dzi¶ ogl±daj±c sk³ady PLK, 1 czy 2 ligi pojawia siê coraz wiêcej nazwisk zawodników których pamiêtam z turniejów jak byli m³odymi ch³opcami

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia gdzie¶ tam w Polsce na kolejnym turnieju bo ju¿ siê stêskni³em za emocjami, rywalizacj±, zabawa itd

* miasta z pogrubion± czcionk± to miasta -turnieje w których by³em
je¶li mi czego¶æ brakuje piszcie zbyszekbytomski@gmail.com

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


WARSZAWA
UFFO Wawer Cup


WARSZAWA
Ursynów CupWARSZAWA
Wielkanocny
Dziugie³a
Olesiewiczó
WARSZAWAWARSZAWA
Praga CupWARSZAWA
Bia³o³êka
I PYHH

WARSZAWA
SOCHACZEW
Badory


¯YRARDÓW
Puchar Dyrektora
Puchar Prezyd.

Stasinki


     
PIASECZNO
PucharRADOM
RBC


 
KOMORÓW
I Puchar AK
MIÑSK MAZ.
Probasket Cup 
GRÓJEC
II Parkietowo Cup

Kwitn±cej Jab³oni
Wielkanocny
Dyrektora GOS
LEGIONOWO
PIASTÓW

¯YRARDÓW
Piwot Cup

M£AWA
Zakrzew Cup


 
 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIEPOZNAÑ
Dzieñ Dziecka

Gramse
Draba
POZNAÑ
Kijewskiego
Frankiewicz
Puchar Biofarm
OSTRÓW WLKP.
Kaspro Cup
Puchar Prezesa
PYHH

OSTRÓW WLKP.KO¦CIAN
Jedynka CupWIELICHOWO
Puchar PrezesaGNIEZNO
MTK


 
OPALENICA
Byk -Pol


 


   
MIÊDZYCHÓD
Krainy 100 jezior
PNIEWY
BIEZDROWO

Niepodleg³o¶ciRAWICZ
Konata
Pietraszka

Firmy Pasmer

OSIECZNA
Spotkania
aktualnie nie
robi± turniejów

WRZE¦NIA
Puchar Burmistrza

aktualnie nie
robi± turniejów

   

WOJEWÓDZTWO WARMIÑSKO MAZURSKIE
DZIA£DOWO
Sokó³ Cup
Dzia³dowo Cup

DZIA£DOWO
Przedwio¶nie

Mikolajkowy

DZIA£DOWO
Zima Cup
aktualnie nie
robi± turniejów

OLSZTYN
Grzegorzewskiego


OLSZTYN
Warmia Cup


E£K
Nenufar Cup
Mazurska Wiosna

 
E£K
Dwójka Cup

aktualnie nie
robi± turniejów

MR¡GOWO
NMR
aktualnie nie
robi± turniejów


       
PISZ
Miko³ajkowy

Mazury Cup
NIDZICA
Nida Cup


      

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

BYDGOSZCZ
Enea Cup
BYDGOSZCZ
Bydgoszcz Cup
BYDGOSZCZ
Puchar Dyrektora

BYDGOSZCZ
Zamiary 
KRUSZWICA
Cie¶laka 
CHE£MNO
Puchar Burmistrza
aktualnie nie
robi± turniejów


INOWROC£AW
B±czkowskiego

Kujawianka Cup
etransport Cup
aktualnie nie
robi± turniejów
TORUÑ
Gothic Junior Cup

aktualnie nie
robi± turniejów


        
W£OC£AWEK
W³oc³awek Cup
       

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE


BIA£YSTOK
Dojlidy CupBIA£YSTOK
Batory Cup


BIA£YSTOK
Puchar Narodów
Bia³ystok Cup


BIA£YSTOK
U Klemensa
Niepodleg³o¶ci

BIA£YSTOK
Lenczewskiego
aktualnie nie
robi± turniejów

£OM¯A
£om¿yñska Zima
£om¿yczki


ELBL¡G
Elbasket£OM¯A
Olimpijczyk
£om¿a


WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIEKRAKÓW
Wawelskie Smoki

Puchar Prezesa


KRAKÓW
KowalikaKRAKÓW
Puchar Rektora
WIELICZKA
Puchar Solny
Wieliczka CupTARNÓW
Smêtka
O¦WIÊCIM
Puchar Wolno¶ci
NOWY TARG
Puchar Gorc
Puchar Tatr

aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO ¦L¡SKIE


KATOWICE
MTB
Ziêtka
Sajdy
Silesia

RUDA ¦L¡SKA
Puchar
Prezydenta


ZABRZE
Puchar
Niepodleg³o¶ci


CZÊSTOCHOWA
KowalskiegoCIESZYN
Festiwal Kosz.

aktualnie nie
robi± turniejów

PAW£OWICE
Wojan Cup PYHH
aktualnie nie
robi± turniejów

WIS£A
Wis³a Cup
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

TCZEW
Kamiñskiego


PELPLIN
Pelplin Cup
aktualnie nie
robi± turniejów
WEJHEROWO
Wejherowo Cup
aktualnie nie
robi± turniejów
GDYNIA
Netz Cup

Gdynia Cup

GDAÑSK
Dela Salle Cup


GDAÑSK
Puchar Ba³tyku
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIESZCZECIN
Solven Cup


SZCZECIN
Niebuszewo Cup

Dunsta
Gryfino Cup
STARGARD
Puchar Prezydenta RP
¦wiêtoñskiego
KO£OBRZEG
Puchar Kredytum
aktualnie nie
robi± turniejów
KOSZALIN
¯y³y
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO DOLNO¦L¡SKIE

WROC£AW
Deichman Cup
Zieliñski Cup
Energa Kontrol
70 lecie WKS

WROC£AW
Krasnal Cup
Wójcik Cup

Christmans Cup

JELENIA GÓRA
Sudety CupWA£BRZYCH
Z³ota Dru¿yna
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO £ÓDZKIE
SIERADZ
Borowina Cup 
£ÓD¬
£ódeczka Cup
Puchar Prezesa
Puchar Rektora

£ÓD¬
aktualnie nie
robi± turniejów

 
PABIANICE
15-lecie
Pabianice Cup
aktualnie nie
robi± turniejów


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PRZEWORSK
II Przeworsk CupSTALOWA WOLA
aktualnie nie
robi± turniejów


PRZEMY¦L
Puchar Twierdzy

aktualnie nie
robi± turniejów

PRZEMY¦L
Karpatia
aktualnie nie
robi± turniejów

2017
   

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


BRZEG
Marchewki

STRZELCE OPOL.
Wspólna Europa


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELUBLIN
Kozio³ek Cup

LUBLIN
BLC


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIEZIELONA GÓRA
Winobranie
Czerniejewskiego
Kopalskiego
¯ARY
Puchar Burmistrza
Puchar Chroma


WOJEWÓDZTWO ¦WIÊTOKRZYSKIE


KIELCE
Puchar MOSiR

aktualnie nie
robi± turniejówPrzygotowa³ zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
24
24
LOSSM PZKosz
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi