News: V edycja Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 22:33:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V edycja Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko!
Szkolne
 Startuje pi±ta edycja Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko! Zg³o¶cie swoj± szko³ê i wygrajcie! Poprzednie ods³ony projektu cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem po¶ród szkó³ na terenie ca³ego kraju, dlatego i w tym roku Fundacja Marcina Gortata, wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, organizuje ogólnopolski turniej sprawno¶ci SSC 2017.

Celem akcji jest zachêcenie uczniów do aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawno¶ci fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii warto¶ci ¶rodowiska szkolnego.

Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” jest projektem maj±cym na celu pokazanie dzieciom, ¿e dziêki codziennej gimnastyce, uczêszczaniu na szkolne zajêcia sportowe, ka¿de z nich rozwija siê sportowo, co w przysz³o¶ci mo¿e potêgowaæ osi±ganie sukcesów i to nie tylko sportowych.

Uczniowie piêædziesiêciu szkó³ podstawowych zakwalifikowanych do udzia³u w projekcie, pokonaj± na czas specjalnie przygotowany tor sprawno¶ciowy, którego poszczególnymi elementami bêd± zadania zwi±zane z dyscyplinami sportowymi najczê¶ciej uprawianymi w szkole. W ka¿dej ze szkó³ na podstawie czasu wy³oniony zostanie zwyciêzca, który zdobêdzie tytu³ mistrza. Dziesiêciu mistrzów zostanie zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego fina³u Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko 2017, który odbêdzie sie w £odzi - rodzinnym mie¶cie Marcina Gortata. Nagrod± dla zwyciêzcy, ale równie¿ dla nauczyciela wychowania fizycznego bêdzie wyjazd do USA na mecz ligi NBA oraz spotkanie z Marcinem Gortatem.

- Projekt Szkolny Skills Challange skierowany jest do Szkó³ Podstawowych

- Udzia³ jest bezp³atny


- Szkolny Skills Challenge odbêdzie siê w terminie: pa¼dziernik – grudzieñ 2017

- wydarzenie trwa oko³o 120 min.

- W turnieju mog± wzi±æ udzia³ uczniowie klas IV-VI

- Szko³a zakwalifikowana do udzia³u w SSC dostanie potwierdzenie od organizatorów do dnia 7 pa¼dziernika 2017 wraz ze szczegó³owymi informacjami

- W dniu wydarzenia trenerzy Fundacji MG13 przyjad± do danej szko³y wraz z niezbêdnym sprzêtem

- W SSC startuje wybrana grupa uczniów zg³oszona w dniu wydarzenia przez nauczyciela Wychowania Fizycznego w danej szkole bior±cej udzia³ w projekcie.

- Uczniowie szkó³ bior±cych udzia³ w wydarzeniu bêd± musieli pokonaæ specjalnie przygotowany tor przeszkód którego poszczególnymi elementami bêd± zadania zwi±zane z dyscyplinami sportowymi najczê¶ciej uprawianymi w szkole oraz ogólna sprawno¶æ fizyczna- Uczniowie pokonuj± tor na czas, tak aby po zakoñczeniu rywalizacji wy³oniæ zwyciêzcê w danej szkole oraz grupê finalistów, którzy wezm± udzia³ w wielkim finale SSC 2017 w £odzi.

Zg³o¶ szko³ê: http://mg13.com.pl/szkolny-skills-challenge-edycja-v/

Zg³oszenia przyjmowane s± do dnia 30 wrze¶nia 2017


 
Pawe³ Stalmach
PR Manager
Tel.537-408-777
Fundacja Marcina Gortata MG13 "MIERZ WYSOKO""
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
m³odsi na ³awce
m³odsi na ³awce
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi