News: Oferta obs³ugi statystycznej turnieju koszykówki - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 07:34:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Oferta obs³ugi statystycznej turnieju koszykówki
Reklama
 Oferta obs³ugi statystycznej turnieju koszykówki

Ka¿dy zespó³ statystyczny sk³ada siê z wykfalifikowanych statystyków wykonywuj±cych ¶rednio 100 obserwacji meczów rocznie, z aktualnymi licencjami PZKosz + 2 osoby ( licencja FIBA ) oraz odpowiednio przeszkolonych z najnowszych interpretacji statystycznych. Wyposa¿enie ka¿dego zespo³u to minimum 2 laptopy ( jeden zapasowy ), drukarka oraz ³±cze internetowe.

Wycena spotkañ zak³ada mecze trwaj±cy w ca³o¶ci nie d³u¿ej ni¿ 1 godzinê rozgrywanych na 1 boisku.

Opcja 1 : 2 statystyków – wydruki statystyk bezpo¶rednio po meczu, mo¿liwo¶æ udostêpnienia statystyk na stronie organizatora. Generowanie zestawieñ najlepszych zawodników po ka¿dym dniu jak
i ca³ego turnieju na zakoñczenie imprezy. Klasyfikacje w wybranych kategoriach dostêpne po ka¿dym dniu turnieju.

Ilo¶æ meczów    Cena za mecz   
do 8    100  z³.
9 - 16    80 – 90  z³.
17 - 24    75   z³.
25 i wiêcej     wycena indywidualna    

Opcja 2
: 2 statystyków + 1 osoba wykonywuj±ca bie¿±ca obs³ugê strony turnieju – wydruki statystyk bezpo¶rednio po meczu, udostêpnienia statystyk na stronie zapewniona przez Lukasoft bezpo¶rednio po zakoñczeniu ka¿dego spotkania. Generowanie zestawieñ najlepszych zawodników po ostatnim meczu ka¿dego dnia jak i ca³ego turnieju na zakoñczenie imprezy. Klasyfikacje w wybranych kategoriach dostêpne po ka¿dym dniu turnieju.

Ilo¶æ meczów    Cena za mecz 

do 8    150 z³. 
9 - 16    140  z³.
17 - 24    130   
25 i wiêcej     wycena indywidualna    

Pozosta³e koszty: zwrot kosztu dojazdu ( z Bia³egostoku ) zapewnienie noclegów oraz wy¿ywienia.

Istnieje mo¿liwo¶æ udostêpnienia kamery Full HD w celu nagrania i udostêpnienia meczów na dedykowanej stronie turnieju ( wycena indywidualna w zale¿no¶ci od opcji oraz ilo¶ci spotkañ ). Us³uga zawiera szkolenie z obs³ugi kamery oraz pó¼niejsze ( wykonywanej ju¿ przez statystyków ) obróbki materia³u video i umieszczenie jej na stronie.

Wychodz±c na potrzeby organizatorów jest mo¿liwo¶æ obs³ugi spikerskiej oraz muzycznej wybranych spotkañ oraz ca³ego turnieju. Oprawê wykonuje licencjonowany spiker PZKosz. Us³uga zawiera obs³ugê ca³ego spotkania pocz±wszy od prezentacje zawodników ( oprawie muzycznej ), puszczanie muzyki przed, w trakcie oraz po meczu jak i relacjonowania meczu publiczno¶ci.

W zale¿no¶ci od wybranej opcji oraz wielu mo¿liwo¶ci wspó³pracy ( czas trwania turnieju ) proponowane ceny maj± charakter orientacyjny a ka¿dy turniej wyceniany jest w miarê mo¿liwo¶ci indywidualnie. Cenimy sobie wspó³pracê z Zibim ( SKM ) wiêc najlepsze referencje mo¿na zasiêgn±æ w³a¶nie tam.

Kontakt: £ukasz Grygiel tel. 516-109-267 mail: statystyki@lukasoft.net

Przyk³adowa dedykowana strona turnieju na serwerach firmy Lukasoft wraz z materia³ami video : http://www.lukasoft.net/Statystyki/PN/

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK Gliwice - IV  miejsce
GTK Gliwice - IV miejsce
Dru¿yny rocznik 1992 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi