News: OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 03:12:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017
U-15 Kadry Woj
 W Cz³uchowie (województwo Pomorskie) zakoñczy³ siê Turniej Klasyfikacyjny Dywizji B w ramach Ogólnopolskie Olimpiady M³odzie¿y. By³ to historyczny turniej gdy¿ w takiej formie rozegrany by³ po raz pierwszy. G³ównym celem rozdzielenia mocniejszych kadr od s³abszych by³o unikniêcie wyników o du¿ej ró¿nicy punktowej jak to dzia³o siê wcze¶niej w pó³fina³ach OOM region pó³noc i po³udnie.

Turniej w liczbach ciekawostkach

W Cz³uchowie rozegrano 16 spotkañ z czego 12 spotkañ koñczy³o siê przewaga ponad piêædziesi±t punktów, by³y to mecze do jednego kosza bez historii

Do historii turnieju przejdzie rozdanie medali. Jak  d³ugo SKM je¼dzi po turniejach nie mia³ okazji zobaczyæ wrêczenia dwóch kompletów z³otych medali (awans do turnieju bara¿owego) i dwóch kompletów br±zowych medali (przegrani w meczu o awans)

 102 zawodników
13 trenerów
17 zawodników z rocznika 2005
5 zawodników nie zdoby³o punktów
2 pary bli¼ni±t
16 Kubków MVP meczu
2 zawodników powy¿ej 190 cm wzrostu: Maciej Szalak i Tomasz Kardasz
9 wyró¿nieñ trenerów (MVP turnieju + 8 MVP dru¿yny
Najm³odsza kadra ¦wiêtokrzyskie (7 zawodników 2005)
Najstarsza kadra Warmiñsko-Mazurskie i Podkarpackie (wszyscy 2004)
Najliczniejsza kadra Lubelskie (15 zawodników)
Najwiêcej klubów w jednej kadrze – Pomorskie 6 !
Nowe stroje (Warmiñsko-Mazurskie i Pomorskie)
Najwiêcej kibiców (Warmiñsko-Mazurskie i Pomorskie)
Fatalna skuteczno¶æ za trzy punkty 31 trójek na 16 meczy to nawet nie dwie trójki na mecz … najlepszy zawodnik Maksymilian Witczak rzuci³ 6 trójek na 4 mecz co daje 1,5 na mecz 
 Wszyscy zawodnicy dostali listy do wype³nienia (rok temu tylko zawodnicy powo³ani na listê centraln±
Z ramienia PZKosz zawodników obserwowali trenerzy: Ryszard Pietruszak i Tomasz Chwia³kowski
Wszyscy sêdziowie i komisarz zawodów z województwa Pomorskiego
Dominik Miecznikowski to wnuk trenera Jacka Miecznikowskiego i syn by³ego  zawodnika Karola Miecznikowskiego
Alan Duda – Pomorskie MVP Fina³ów Energa SP a teraz MVP Dywizji B
Mi³osz Toczek wybrany na Campie Gortata w Rumii w styczniu leci  do USA
W zapowiedziach na SKM pisali¶my  Kadra Warmiñsko-Mazurskiego czarny koniem Dywizji B i to siê sprawdzi³o , dla wielu awans tej kadry to niespodzianka
Szymo Kirwiel rodzice pochodz± z Bia³orusi, a jego dziadek by³ Mistrzem Bia³orusi w Podnoszeniu ciê¿arów
Gniewosz Kowalik Mistrz Polski MTB, B³a¿ej Magda Wice-Mistrz Polski w Karate oboje reprezentowali kadrê podkarpacia
W czasie turnieju zibi przeprowadzi³ wiele konkursów z nagrodami.

 Najwiêcej zbiórek -- Jakub Koz³owski (47) Podlaskie zajê³o przedostanie miejsce….chyba nie mia³ tam kto inny zbieraæ
Królami asyst zostali zawodnicy pomorskiego: Alan Duda i Dominik Miecznikowski  po 17 asyst
Najwiêcej strat  Jakub Trytek z województwa opolskiego. 
Najlepszy EVAL +/-  oraz  Najskuteczniejszy zawodnik na linii rzutów wolnych   Oskar Borkowski
Najbardziej ,, wyeksploatowanym,, zawodnikiem, na parkiecie - spêdzi³ maksymalna ilo¶æ minut  100 Tibor Ga³ezyka z Opolskiego
Najszybsze rêce – przechwyty Jan Wachowicz z Lubelskiego  21 przechwytów
Najskuteczniejszy zawodnik z pomorskiego Dominik Miecznikowski 80% z gry
To tyle ciekawostek

NIEOFICJALNIE: Prawdopodobnie turniej bara¿owy odbêdzie siê  w dniach 6-8 grudnia
OFICJALNIE:  o organizacje mog± staraæ siê kadry: Pomorskie, Ma³opolskie, £ódzkie i Warmiñsko-Mazurskie
NIEOFICJALNIE: Fina³u koniec lutego pocz±tek marca podkarpackie Krosno
NIEOFICJALNIE: trenera kadry Polski rocznika 2004 poznamy w grudniu

SKM serdecznie dziêkuje Pomorskiemu za zaproszenie na turniej,Federacji Opolskiej za transport do Cz³uchowa, panu Tomaszowi Kowalikowi za transport. Bardzo dobra organizacja, wy¿ywienie, zakwaterowanie, nagrody dla wyró¿nionych relacja video LIVE  Brawo pomorskie

 MVP Turnieju: Alan Duda - Pomorskie  (Czarni S³upsk)

Najlepsi Strzelcy Turnieju:
1 Oliwier Duchnowski - Warmiñsko-Mazurskie 72 pkt.   
2 Ilian Wêgrowski - Lubuskie 67 pkt.   
3 Klaudiusz Tarnawski - Podkarpackie 60 pkt.   
4 Jakub Sudo³ - Podkarpackie 59 pkt.   
5 Maksymilian Przybylski - Opolskie 58 pkt.   
 
Mecz o 7 miejsce  ¦wiêtokrzyski - Podlaskie  51 : 91  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ko³akowski  VIDEO
Mecz o 5 miejsce  Lubuskie - Opolskie  103 : 39  STATYSTYKI  MVP: Pawe³ WróbeVIDEO
Mecz o awans Podkarpackie - Warmiñsko-Mazurskie  56 : 73  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Koz³owski VIDEO
Mecz o awans  Pomorskie -
Lubelskie   97 : 30  STATYSTYKI   MVP: Oskar Chrzanowski  VIDEO

ZAPRASZAM DO OGL¡DANIA FOTEK, FILMIKÓW


FOTO ZIBI       FOTO PMEDIA  FOTO     FOTO ENDE LUBLIN   FOTO TK PRZEMY¦L 

SYLWETKI ZAWODNIKÓW

FILMIKI ZIBI   OOM PZKOSZ

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   SK£AD.....mecze....punkty......klub....................
MVP Zespo³u
1


POMORSKIE

13 zawodników
6 klubów
 Alan Duda 4/56 Czarni S³upsk
Adam Kalinowski 4/56  Czarni S³upsk  >>>>
Oskar Chrzanowski 4/52  UKS 7 Trefl Sopot
Eryk Adamiec 4/50 Czarni S³upsk
Wiktor Malek 4/39 Czarni S³upsk
Jakub Birunt 4/36  Bryza Kolbudy
Kacper Lipiñski 4/31 Bryza Kolbudy
Oskar Borkowski 4/27 UKS 7 Trefl Sopot
Dominik Miecznikowski 4/25  SKS Starogard
Mi³osz Toczek 4/23 SKS Starogard
Olgierd Kobiak 4/11 UKS 7 Trefl Sopot
Piotr Krzebietke 2/8 GTK Gdynia
Miko³aj Wrzeszcz 2/5 M³ode Lwy Gdañsk

Trenerz: Robert Jakubiak
Asystent: Artur Gussmann
1

WARMIÑSKO
MAZURSKIE

12 zawodników
2 kluby
 Oliwier Duchnowski 4/72 RO¦ Pisz
Maksymilian Tañski 4/47 JB Olsztyn
Szymon Prokopowicz 4/37 JB Olsztyn
Aleksander Rutkowski 4/32 ROS Pisz
Maciej Milewski 4/29 RO¦ Pisz
Tymoteusz Tañski 4/28 JB Olsztyn
Oliwier Koz³owski 4/28 JB Olsztyn
Wiktor Kosiorek 4/24 Pas³ek
B³a¿ej Bzdyra 4/13 JB Olsztyn
Kacper Mirowski 4/8 JB Olsztyn
Bartosz Mróz 4/8 JB Olsztyn
Stanis³aw Graczykowski 3/0 Trójeczka Olsztyn

Trener: Rafa³ Kacprzak
Asystent: Rafa³ Chmielewski


XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3


PODKARPACKIE


12 zawodników
2 kluby
 Klaudiusz Tarnawski 4/60 Nied¼wiadki Przemy¶l
Jakub Sudo³ 4/59  KK Stalowa Wola
Karol Complak 4/51 Nied¼wiadki Przemy¶l
Maciej Puchalski 4/40 Nied¼wiadki Przemy¶l
B³a¿ej Magda 4/30 Nied¼wiadki Przemy¶l
Oskar Wysocki 4/29 Nied¼wiadki Przemy¶l
Szymon M³odziñski 4/20 Nied¼wiadki Przemy¶l
Jan £opatka 4/18 KK Stalowa Wola
Kamil Borowski 4/16 Nied¼wiadki Przemy¶l
Gniewosz Kowalik 4/13 Nied¼wiadki Przemy¶l
Micha³ Radochoñski 4/8 Nied¼wiadki Przemy¶l
Marcin Sówka 3/2 Nied¼wiadki Przemy¶l

Trenerka: Aanna Banaszczak
3


LUBELSKIE


15 zawodników

3 kluby
 Jan Wachowicz 4/46 Start Lublin
Mateusz Halecki 4/37 Kadet Bia³a Podlaska
Piotr Padrak 4/36 Start Lublin  >>>>>>>>>
Micha³ Grzesiak 4/35 Start Lublin
£ukasz Panasiuk 4/33 Kadet Bia³a Podlaska
Bartosz Tyburek 4/32 Start Lublin
Maciej Szalak 4/23 Start Lublin
Micha³ G³±b 4/18 Start Lublin
Wojciech Lewandowski 4/14 Start Lublin
Szymon Kirwiel 2/14 Pi±tka Lublin
Karol Woch 2/10 Start Lublin
Rafa³ Jab³oniec 2/9 Start Lublin
Jakub Kudelski 3/8 Start Lublin
£ukasz Borysiuk 2/4 Start Lublin
Marcel Czarnota 1/3 Start Lublin
Trener: Marcin Cieæko, 
Asystent: Grzegorz Paszek
5


LUBUSKIE

13 zawodników

3 kluby

 Ilian Wêgrowski 4/67 Zastal Zielona G. >>>
Pawe³ Wróbel 4/48  MKK Gorzów Wlkp
Franciszek Korniluk 4/44 Zastal Zielona Góra
Amadeusz £upiñski 4/32  MKK Gorzów Wlkp.
Rafa³ Szpakowski 4/28 Zastal Zielona Góra
Adam Dubrawski 4/22 Zastal Zielona Góra
Maksymilian Witczak 4/21 Zastal Zielona Góra
Kacper Ho³y¶ 4/15 Zastal Zielona Góra
Jan Góreñczyk 4/9 Zastal Zielona Góra
Konrad Wyrwicki 3/6 Zastal Zielona Góra
Kacper B³aszczyszyn 3/4 Chromik ¯ary
Jakub Kra¶ 3/4 Zastal Zielona Góra
Miko³aj Walczak 3/4 Zastal Zielona Góra

Trener: Micha³ Siwicki


6


OPOLSKIE


12 zawodników
5 klubów
 Maksymilian Przybylski 4/58 MOS Opole
Szymon ¦wiczewski 4/35 Smyk Prudnik
Szymon Koz³owski 4/16  MKS Otmuchów
Tibor Ga³êzyka 4/16  MOS Opole >>>>>>>
Bartosz Szklarski 4/14 Jedynka Niemodlin
Jakub Trytek 4/10 Smyk Prudnik
Kacper ¯urawel 4/7 MKS Strzelce Opolskie
Kornel Bracichowicz 4/4 MKS Otmuchów
Micha³ Ma³yszka 4/3 MKS Strzelce Opolskie
Micha³ Krajewski 4/2  MKS Strzelce Opolskie
Adrian Kublicki 4/0  Smyk Prudnik
Tobiasz Kopa 4/0  MKS Strzelce Opolskie

Trenerzy: Remigiusz Polek
Asystent: Bartosz Trytek

7


PODLASKIE

13 zawodników
4 kluby
 Antoni Zdanowicz 4/46  SPK Bia³ystok >>>>
Jakub Ko³akowski 4/34  Dziewi±tka £om¿a
Kacper Borawski 4/20  Batory Bia³ystok
Patryk Go³ubowski 4/18 Batory Bia³ystok
Alan Zalewski 4/17 Dziewi±tka £om¿a
Dawid Sarosiek 4/14 SPK Bia³ystok
Karol Kamiñski 4/10 SPK Bia³ystok
Tomasz Kardasz 4/8 SPK Bia³ystok
Szymon Chrzanowski 3/7  SPK Bia³ystok
Gabriel Zawadzki 4/7 SPK Bia³ystok
Hubert Mitkiewicz 4/2 SPK Bia³ystok
Micha³ Babiñczuk 3/2
Jakub Koz³owski 2/0 ¯ubry Bia³ystok

Trener: Andrzej Silielinikow

8


¦WIÊTOKRZYSKIE


12 zawodników
2 kluby

Daniel Piorun 4/31 UJK Kielce  >>>>>>>>>>>
Dominik Basa 4/28  UJK Kielce
Oskar Lesisz 4/20 MKK  Kielce
Jakub Kundera 4/19  MKK Kielce
Igor Augustyn 4/19 MKK Kielce
Igor Jurzyñski 4/13  UJK Kielce
Piotr Kaczmarczyk 4/12 MKK Kielce
Maciej Suwaluk 4/6 UJK Kielce
Adam Strojek 4/5  UJK Kielce
Jan Suchenia 4/5 MKK Kielce
Filip Smardzewski 4/4 MKK Kielce
Stanis³aw Strojek 4/3  UJK Kielce


Trenerzy: Przemys³a Sztorc
Asystent: Tomasz Serek


 
GRUPA A
Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie   113 :28  STATYSTYKI   MVP: Oskar Wysocki #15  VIDEO
Lubelskie - Opolskie  93 : 39 STATYSTYKI   MVP: Micha³ Grzesiak #7  VIDEO
¦wiêtokrzyskie - Opolskie  55 : 57 STATYSTYKI   MVP: Micha³ Przybylski #11  VIDEO
Podkarpackie - Lubelskie  84 : 64 STATYSTYKI   MVP: Karol Complak #5  VIDEO
Lubelskie -  ¦wiêtokrzyskie   135 : 31  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Tyburek #10  VIDEO
Opolskie - Podkarpackie  30 : 93  STATYSTYKI   MVP: Jakub Sudo³  VIDEO

1 Podkarpackie   6 pkt  +168
2 Lubelskie 5 pkt. +138
3 Opolskie  4 pkt. -115
4 ¦wiêtokrzyskie   3 pkt  -191


GRUPA  B
Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  91 : 52  STATYSTYKI   MVP: Alan Duda  VIDEO
Podlaskie - Lubuskie  32 : 81  STATYSTYKI MVP: Pawe³ Wróbel   VIDEO
Warmiñsko-Mazurskie Lubuskie  91 : 62  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Duchnowski  VIDEO
Pomorskie Podlaskie 124 : 36  STATYSTYKI MVP: Kacper Lipiñski  VIDEO
Podlaskie - Warmiñsko-Mazurskie 26 : 110   STATYSTYKI   MVP:Maksymilian Tañski  VIDEO  
Lubuskie - Pomorskie  58 : 107  MVP: Jakub Birunt  STATYSTYKI   VIDEO

1 Pomorskie  6 pkt  +176
2 Warmiñsko-Mazurskie  5 pkt.  +74
3 Lubuskie 4 pkt.  -29
4 Podlaskie 3 pkt.  -221

przygotowa³ zibi


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Zwolinski vs. Wiecha 2
Zwolinski vs. Wiecha 2
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi