News: BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:13:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018
Campy / Obozy
 BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018

Ruszy³y zapisy na zimowy Basket Camp w Wa³czu. Wykorzystaj ferie zimowe, aby koñcówka sezonu nale¿a³a do Ciebie. „W ferie zimowe skupimy siê g³ównie na technice indywidualnej i pracy nad z³ymi nawykami. Oczywi¶cie pojawi± siê tak¿e elementy wytrzyma³o¶ci i szybko¶ci, jednak tego typu treningów bêdzie mniej ni¿ latem. Zale¿y nam na tym, aby nasi Campersi zagrali bardzo dobrze w kluczowej fazie sezonu” - mówi za³o¿yciel i g³ówny trener Basket Campu, Wojciech Zeidler.

Basket Camp to miejsce dla koszykarzy i koszykarek trenuj±cych w klubach lub ma³ych o¶rodkach szkolnych z ca³ej Polski. Tej zimy Camp odbêdzie siê w czterech terminach. Basket Camp to pierwszy tego typu Camp w Polsce odbywaj±cy siê regularnie od 2010 roku.  Ponad 90% czasu na Campie po¶wiêcisz na tytaniczn± pracê, 10% to gierki. Zale¿y Ci na zawodowej karierze? To miejsce dla Ciebie. Przez 7 lat przeszkolili¶my ponad 700 koszykarzy, mamy swoich podopiecznych we wszystkich ligach w Polsce i kilku ligach zagranicznych. Nie licz±c naszych Campersów, którzy aktualnie ucz± siê w USA.

Szansa na karierê!

Perspektywiczni, utalentowani i przede wszystkim pracowici Campersi dziêki Basket Campowi maj± szansê na rozpoczêcie profesjonalnej kariery bez wzglêdu na to w jakim klubie obecnie graj±. Dziêki rozwiniêtej siatce klubów partnerskich w Polsce gracze z mniejszych miejscowo¶ci przez Basket Camp mog± trafiæ do wiêkszych o¶rodków. Najbardziej perspektywiczni gracze mog± wyjechaæ graæ i uczyæ siê do Stanów Zjednoczonych lub do krajów zachodnich.

Zakwaterowanie i wy¿ywienie
Koszykarze i koszykarki trenuj± i mieszkaj± w O¶rodku Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu. Jest to baza o standardzie trzech gwiazdek hotelowych. Treningi odbywaj± siê w dwóch halach, w terenie, trzech si³owniach i salce fitness. Campersi maj± do dyspozycji tak¿e basen, odnowê biologiczn± oraz skrzyd³o rehabilitacyjne. Na kontrakcie mamy lekarza sportowego i fizjoterapeutê. Wszystko to znajduje siê w naszym kompleksie sportowym.

Wy¿ywienie w COS Wa³cz jest przygotowywane specjalnie dla sportowców, a dieta u³o¿ona jest tak, aby ka¿demu starczy³o mocy na ciê¿kie treningi. Nie porcjujemy jedzenia – jesz ile potrzebujesz, by na³adowaæ siê zdrow± energi±!

Czego siê spodziewaæ na Basket Campie w Wa³czu?
- Trzech treningów dziennie! Mega ciê¿kich. Tak jeszcze nie pracowa³e¶!
- Indywidualnej pracy nad Twoj± technik± od 7 do 22
- odnowy biologicznej i wy¿ywienia na poziomie olimpijskim
- wyk³adów motywacyjnych oraz informacji na temat zdrowego ¿ywienia
- diety przygotowanej specjalnie dla sportowców przez ca³y Basket Camp
- trenujemy w hali, si³owni, basenie oraz w terenie!
- trenerów, którzy dbaj± o Twój rozwój nie tylko podczas trwania Campu!

Najbardziej perspektywiczni i pracowici Campersi otrzymaj± od nas bezp³atn± pomoc± w rozwoju kariery. Wielu koszykarzy zmieni³o swój klub na lepszy w Polsce lub wyjecha³o graæ i uczyæ siê do Stanów Zjednoczonych. Darmowa ca³oroczna opieka mentorska!
Nie marnujemy czasu na gierki na treningach.Skupiamy siê przede wszystkim na tym, aby ka¿dy po wyje¼dzie z Wa³cza potrafi³ pracowaæ nad swoj± technik± bez udzia³u trenera w klubie. Je¶li gramy - to tylko szkoleniowo. Zwracamy uwagê na detale i robimy wszystko, aby ka¿dy nasz Campers oprócz doskona³ej gry z pi³k± odnajdywa³ siê na parkiecie tak¿e bez niej.

Graczy dzielimy na grupy pod wzglêdem potencja³u i talentu. Treningi indywidualne zaczynamy ju¿ o 6:30 rano!

Czekamy na Was w czterech terminach w ferie zimowe 2018!

Rejestracja i informacje na www.basketcamp.pl
FanPage Basket Campu  www.facebook.com/basketcamp
 
Przeczytaj tak¿e nasz Campowy poradnik dla rodziców koszykarzy:

https://www.facebook.com/notes/basket-camp/jeste%C5%9B-rodzicem-m%C5%82odego-sportowca-przeczytaj-to-podaj-dalej/1618219724908301/


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kadra ,¦l±sk,, r.1994 Nowy Trag 2008
Kadra ,¦l±sk,, r.1994 Nowy Trag 2008
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi