News: OOM Dywizja A rocz.2004 Szczyrk 10-12.XI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 21:41:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

OOM Dywizja A rocz.2004 Szczyrk 10-12.XI.2017
U-15 Kadry Woj
 Turniej  Kadr Wojewódzkich Dywizji A w Szczyrku zakoñczony.
By³em ju¿ na kilkudziesiêciu turniejach ale nigdy na turnieju o ,,rozstawienie,, do turnieju Fina³owego. Po raz pierwszy na turnieju na jakim by³em  nie by³o pucharów, medali statuetek itd. Turniej  w COS-ie  w Szczyrk mia³ na celu rozstawienie dru¿yn do grup Fina³owych OOM Podkarpackie 2018 ,a tak¿e wyszukania utalentowanych, zdolnych oraz perspektywicznych zawodników do szkolenia centralnego. Wszystkie spotkania ogl±da³ przedstawiciel PZKosz pan Ryszard Pietruszak. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ na szef wyszkolenia PZKosz pan Kazimierz Miko³ajec.

Rozegrano 15 spotkañ z czego po³owa by³a dosyæ wyrównana,. Mecz który przeniós³ nam najwiêcej emocji to mazowieckie vs ¶l±skie zwyciêstwo mazowieckie dwoma punktami (na turnieju w Krakowie +30 dla mazowieckiego). ¯aden z trenerów nie ,,kalkulowa³,, z jakiego miejsca wyj¶æ do Fina³ów, tym bardziej ¿e nie wiadomo jakie dru¿yn dojd± do grup fina³owych (turniej bara¿owy dopiero w grudniu). Za oko³o piêæ miesiêcy Fina³y do tego czasu jeszcze wiele mo¿e siê zmieniæ. Fina³y na podkarpaciu prawdopodobnie w Kro¶nie (nieoficjalnie) zawodników obserwowaæ bêd± ju¿ trenerzy kadry Polski, a to mobilizuje do jeszcze lepszej gry

Turniej w Szczyrku w liczbach i ciekawostkach

77 zawodników
12 trenerów
5 zawodników z rocznika 2005 (m³odszy zawodnik w kadrze to wyró¿nienie a nie uzupe³nienie sk³adu jak to ma miejsce w innych kadrach)
2 zawodników nie zdoby³o punktów
2 zawodników powy¿ej 190 cm wzrostu:  Jakub Bereszyñski i Maksymilian Duda
151 cm tyle mia³ najni¿szy zawodnik z wielkopolski Hubert Konowalski. Lubiany przez wszystkich Hubercik wygra³ Gortat Camp i w Styczniu 2018 leci do USA. Mia³ tak¿e najlepszy czas w Polsce w Szkolnych skills challenge
Najliczniejsza kadra Kujawsko-Pomorskie(15 zawodników)
Najwiêcej klubów w jednej kadrze – Mazowieckie 6 !
Nowe stroje (Wielkopolskie)
Najwiêcej kibiców (¦l±skie)
Jakub Andrzejewski to jedyny medalista MP U15 zloto z TKM w rocz.2003)
Zdecydowana lepsza skuteczno¶æ za ,,trzy punkty,, Dywizja B 31 trójek na 16 meczy Dywizja A TO 90  !!! trójek na 15 meczy
Wszyscy zawodnicy dostali listy do wype³nienia (rok temu tylko zawodnicy powo³ani na listê centraln±)
Wszyscy sêdziowie i komisarz zawodów z województwa ¦l±skiego
Synowie by³ych  zawodników  Polskiej Ekstraklasy (PLK) Maciej Zab³ocki, Maksymilian Wilczek, Jakub Andrzejewski, Pawe³ Sowiñski, Pawe³ Brandysiok, Wiktor Czy¿nielewski i Igor Fiedosiewicz 
Franciszek Janus zachodniopomorskie to syn znanego pi³karza (192 wystêpy w ekstraklasie) syn wybra³ koszykówkê
Adam Banach to brat Kingi  zawodniczki ENEA AZS Poznañ

SKM serdecznie dziêkuje PZKosz za zaproszenie na turniej, za transport panu Nowakowskiemu i panu Szeremecie
Wyró¿nieni zawodnicy otrzymali kalendarze kadry Polski w tym miejscu dziêkuje drukarni Chroma z ¯ar za Kalendarze MVP meczu otrzymali magazyny MVP dziêkuje redakcji za spor± ilo¶æ magazynów MVP. Król strzelców otrzyma³ koszlkê z Draft Camp dziêkuje organizatorom za koszulki

FOTO ZIBI     FILMIKI ZIBI    SYLWETKI ZAWODNIKÓW   PZKOSZ   FOTO KOZ£OWSKI  

FOTO POPIS   ..

UWAGA: Wszystkie wyró¿nienia s± nieoficjalne !


 MVP: Eryk G±siñski
Mazowieckie
UKS Trójka ¯yrardów

 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU:
1. Oliwier Szczêsny     Mazowieckie 89 pkt.
2. Jan Czorny     ¦l±skie 73
3. Miko³aj Wojciechowski     Kujawsko-Pomorskie 72
     Maksymilian Wilczek 72    
5. Jan ¦miglak     Wielkopolskie 70 cztery

 Najlepsi Strzelcy za ,,3,, punkty

1 Miko³aj Wojciechowski - Kujawsko-Pomorskie 8

2 Filip Wspania³y - ¦l±skie 6    
  Maksymilian Witczak - Lubuskie 6    
  Jêdrzej Janowicz - Wielkopolskie 6

Najwiêcej zbiórek (49) Jan Czorny - ¶l±skie
Król asyst (18) Micha³ Matusiak - Kujawsko-Pomorskie
Najwiêcej strat  (22) Jakub Stupnicki - zachodniopomorskie
Najlepszy EVAL +/-  Jan Czorny - ¦l±skie
Najbardziej ,, wyeksploatowanym zawodnik,, Jan Czorny - ¶l±skie
Najszybsze rêce  (21) przechwytów: Eryk G±siñski – mazowieckie (nieoficjalnie MVP turnieju)
Najskuteczniejszy zawodnik (58%) Oliwier Szczêsny – mazowieckie (król strzelców)


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   Zawodnik......mecze........punkty..........kub......
Wyró¿nienie trenera
1


MAZOWIECKIE

12 zawodników
6 klubów
 Oliwier Szczêsny 5/89 Grójec/Radom
Bartosz Prokopowicz 5/58 Polonia Warszawa>>
Eryk G±siñski 5/57 Trójka ¯yrardów
Jakub D³u¿ewski 5/42 Labasket Warszawa
Dominik Stasiak 5/41 Grójec/Radom
Patryk Roso³owski 5/36  Grójec/Radom
Kamil Witczak 5/23  Gim 92 Ursynów
Marcel Piotrowicz 5/21  Polonia Warszawa
Kacper Cholewa 5/16  Grójec/Radom
Norbert Kaliciñski 5/16  Grójec/Radom
Mateusz Kwiatkowski 5/12  UKS Bia³o³êka
Kaj Zarzycki 5/8 Gim 92 Ursynów

Trener: Wojciech Rogowski - Pruszków
Asystent: Jaros³aw £ukasiewicz - Warszawa2


¦L¡SKIE


12 zawodników

5 klubów

 Jan Czorny 5/73  MKKS Rybnik  >>>>>>>>>>
Kacper Nowakowski 5/59  MOSM Bytom
Filip Wspania³y 5/51 MOSM Tychy
Krzysztof Macha³a 5/34  MOSM Tychy
Kacper Szczepanek 5/33  MOSM Tychy
Karol £ebek 5/28  MOSM Tychy
Kajetan Kuczawski 5/27  SP 27 Katowice
Pawe³ Brandysiok 5/23  MOSM Bytom
Maksymilian Duda 5/21  SP 27 Katowice
Micha³ Grzymys³awski 5/15 MOSM Tychy
Maciej Radziszewski 5/13  MOSM Tychy
Oliwier Koz³owski 5/4 ¯AK ¯ory

Trener: Jakub Krakowczyk - Rybnik
Asystent: Wojciech Jagie³ka - Tychy
3


WIELKOPOLSKIE

13 zawodników
4 klubów
 Jan ¦miglak 5/70  BC Sieraków
Jakub Bereszyñski 5/67 Obra Ko¶cian
Kajetan Frydrych 5/50  Obra Ko¶cian  >>>>>>
£ukasz Waligórski 4/41 Pyra poznañ
Jêdrzej Janowicz 4/33 BC Sieraków
£ukasz Ciorga 5/24  Obra Ko¶cian
Mateusz Kaczmarek 5/23  Pyra Poznan

Kamil Paluszak 4/22  BC Sieraków
Hubert Konowalski 4/22  MKK Gniezno
Piotr Kruszyñski 5/22  BC Sieraków
Marcin Puchalski 3/10  BC Sieraków
Aleks Najder 3/9  BC Sieraków
Adam Banach 5/6  Obra Ko¶cian

Trener: Jakub Czwakiel - Poznañ
Asystent: Katarzyna Tomczak - Poznañ
4


KUJAWSKO
POMORSKIE

15 zawodników
3  Kluby
 Miko³aj Wojciechowski 5/72  TKM W³oclawek >>
Jakub Andrzejewski 5/48  TKM W³oclawek
Oliwier Szczepañski 5/42
TKM W³oclawek
Hubert Sêkowski 5/36  Twarde Pierniki Toruñ
Micha³ Matusiak 5/34
TKM W³oclawek
Jerzy Ziembiñski 5/34 Twarde Pierniki Toruñ
Pawe³ Sowiñski 5/26  Twarde Pierniki Toruñ

Pawe³ Jêdrzejczak 3/22
TKM W³oclawek
Artur Marek 4/19 
TKM W³oclawek
Wiktor Czy¿nielewski 5/18 
TKM W³oclawek
Wiktor Urban 4/9  Basket RegnumBydgoszcz
Szymon Jaskó³d 3/7
TKM W³oclawek
Jan Wdziêczny 4/4 
TKM W³oclawek
Kacper Ku¼miñski 1/0 
TKM W³oclawek
Hubert Lobermajer 1/0 
TKM W³oclawek
Hubert Lobermajer 1/0 MCHKK Che³mno
Trener: Grzegorz Ko¿an As. Jacek Stajszczak
5


DOLNO¦L¡SKIE

13 zawodników

4 kluby
 Maksymilian Wilczek 5/72  ¦l±sk Wroc³aw
Bartosz Jada¶ 5/37  WKK Wroc³aw
Filip Szturo 5/28  Sudety Jelenia Góra
Maciej Markowicz 5/26  WKK Wroc³aw
Mateusz Samiec 4/24  Sudety Jelenia Góra
Piotr Górecki 5/21  ¦l±sk Wroc³aw
Maciej Zab³ocki 4/19  Turów Zgorzelec
Kamil Kubiak 5/15  WKK Wroc³aw
Damian Mijalski 4/8  WKK Wroc³aw
Mateusz Kudzia 5/8  WKK Wroc³aw
Pawe³ Szponder 5/6  WKK Wroc³aw
Kacper Koñczy³o 3/6  ¦l±sk Wroc³aw
Dawid Stêpieñ 4/6  Turów Zgorzelec

Trener: Micha³ Rutkowski - Wroc³aw
Asystent: Piotr Nizio³ - Wroc³aw

6
 

ZACHODNIO
POMORSKIE

12 zawodników
3 kluby
 Igor Drozdowski 5/54  Wilki Morskie Szczecin
Jakub Stupnicki 5/52 
Wilki Morskie Szczecin
Nikodem Kaniecki 5/43 
Wilki Morskie Szczecin
Igor Fiedosewicz 5/41 Kotwica Ko³obrzeg >>>
Oliwier Znamierowski 5/22
Wilki Morskie Szcz.
Aleksander Dêbicz 5/21
Wilki Morskie Szczecin
Jakub Sucharski 5/19
Wilki Morskie Szczecin
Karol So³tyka 5/15  ¯AK Koszalin
Franciszek Janus 5/15  ¯AK Koszalin
Krzysztof Nosal 5/8
Wilki Morskie Szczecin
Kamil Borzuchowski 5/3 
Wilki Morskie Szczecin
Maurycy Chudyk 4/1 
Wilki Morskie Szczecin

Trener: Marek ¯ukowski - Szczecin
Asystent; Andrzej Kanikowski - Szczecin
WYNIKI
Zachodniopomorskie – Wielkopolskie   41 : 83  STATYSTYKI   MVP: Jan ¦miglak
Mazowieckie – ¦l±skie  57 : 55  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Szczêsny
Dolno¶l±skie - Kujawsko-Pomorskie   51 : 81  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Szczepañski
Zachodniopomorskie – Mazowiecki  46 : 104  STATYSTYKI MVP: Dominik Stasiak
Kujawsko-Pomorskie – Wielkopolskie  70 : 104  STATYSTYKI   MVP: Kamil Paluszak
Dolno¶l±skie – ¦l±skie  46 : 83  STATYSTYKI   MVP: Jan Czorny
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie  75 : 87  STATYSTYKI  MVP: Eryk G±siñski
Dolno¶l±skie – Wielkopolskie  50 : 90  STATYSTYKI   MVP: Hubert Konowalski
Zachodniopomorskie – ¦l±skie  59 : 67  STATYSTYKI   MVP: Kacper Nowakowski
Mazowieckie – Dolno¶l±skie  89 : 54  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Propkopowicz
Zachodniopomorskie – Kujawsko-Pomorskie  78 : 82  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Matusiak
¦l±skie – Wielkopolskie  81 : 54  STATYSTYKI   MVP: Filip Wspania³y
Zachodniopomorskie – Dolno¶l±skie  70 : 82  STATYSTYKI   MVP:  Filip Szturo
Mazowieckie – Wielkopolskie  82 : 71  STATYSTYKI   MVP: Jakub D³u¿ewski

Zachodniopomorskie – Dolno¶l±skie  70 : 82  STATYSTYKI   MVP:  Filip Szturo
Mazowieckie – Wielkopolskie  82 : 71  STATYSTYKI   MVP: Jakub D³u¿ewski
Kujawsko – Pomorskie - ¦l±skie 63 : 95  STATYSTYKI   MVP: Krzysztof Macha³a

TABELA:

1 Mazowieckie 5/0  10 pkt. +107
2 ¦l±skie 4/1  9 pkt.  +102
3 Wielkopolskie  3/2 8 pkt.  +89
4 Kujawsko-pomorskie 2/3 7 pkt.  -44
5 Dolno¶l±skie 1/4 5 pkt.  -142
6 Zachodniopomorskie 0/5 4 pkt  -112


ZNAMY PODZIA£ NA GRUPY W FINALE OOM PODKARPACKIE 2018

GRUPA I
1 m. Dywizji A  Mazowieckie
4 m. Dywizji A Kujawsko-Pomorskie
5 m. Dywizji A  Dolno¶l±skie
2 m turnieju o awans do Dywizji A

GRUPA II
2 m. Dywizja A ¦l±skie
3 m. Dywizja A Wielkopolskie
6 m. Dywizja A  Zachodniopomorskie
1 m. turnieju o awans do Dywizji A

Turnieje fina³owe OOM Ch³opców i Dziewcz±t odbêd± siê na terenie Podkarpacia w dniach 7-11 lutego 2018 roku.

Przygotowa³ zibi

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Hartwig - GTK Sanny
Hartwig - GTK Sanny
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi