News: Damian Wicher trener Smyka Prudnik - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 24 2019 03:15:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Damian Wicher trener Smyka Prudnik
Wywiady
DAMIAN WICHER - M³odzicy Smyka Prudnik zajêli w minionym sezonie 5 miejsce w Polsce, bêd±c prawdziw± rewelacj± tych gier. W tym roku ten sam zespó³ bierze udzia³ w rozgrywkach ligi ¶l±sko-opolskiej. Ku zdumieniu wszystkich, Smyk awansowa³ do drugiego etapu, pozostawiaj±c za plecami ekipy z Rudy ¦l±skiej, czy Cieszyna. O znakomitych wystêpach rozmawiamy z trenerem Tomaszem Michalakiem.- Smyk jest prawdziw± rewelacj± tegorocznej ligi kadetów. Jak oceniasz pierwszy, jak¿e dla was udany etap rozgrywek?

- Pierwszy etap by³ bardzo emocjonuj±cy, szczególnie w naszej grupie, gdzie do ostatniej kolejki spotkañ cztery dru¿yny mia³y szanse zakwalifikowaæ siê do grupy fina³owej. Jak siê okaza³o trafili¶my do najsilniejszej grupy razem z Rybnikiem i Cieszynem, który uplasowa³ siê na trzecim miejscu i graæ bêdzie o 9 lokatê.
Przed sezonem nie stawiali¶my sobie takiego celu, gdy¿ jeste¶my m³odsi rocznikiem od pozosta³ych dru¿yn, ale uda³o siê i teraz chcemy powalczyæ o pierwsz± czwórkê, która pó¼niej bêdzie uczestniczyæ w æwieræfina³ach mistrzostw Polski. W innych grupach dosz³o tak¿e do kilku niespodzianek, choæby postawa MOS-u II Bytom, który graj±c równie¿ m³odszym rocznikiem dotar³ do fina³u A, eliminuj±c Kêdzierzyn-Ko¼le.

- Wiêc postawa zespo³u zaskoczy³a nawet ciebie. Czego spodziewa³e¶ siê realnie tu¿ przed rozgrywkami?

- Przed rozpoczêciem sezonu wiedzia³em, ¿e sporym sukcesem bêdzie dostaæ siê do pierwszej ósemki na ¦l±sku. Ciê¿ko pracowali¶my na obozie letnim, a tak¿e na ka¿dym treningu i to przynios³o efekty ju¿ na pocz±tku sezonu. Jestem mile zaskoczony z wyniku jaki osi±gnêli¶my i jak ju¿ wcze¶niej powiedzia³em powalczymy o czwórkê.

- Których rywali w drugim etapie powinni¶my siê najbardziej obawiaæ?

- Najgro¼niejsze wydaj± siê byæ zespo³y z Zabrza i Chorzowa, ale tak naprawdê wszyscy s± mocni, poniewa¿ graj± w nich zawodnicy starsi od naszych.

- W ubieg³ym sezonie “lokomotyw±” Smyka by³ Kacper Stalicki, rzucaj±cy nawet po 50 punktów w meczu. Czy odpowiedzialno¶æ za grê i wynik w dalszym ci±gu spoczywa na jego barkach, a mo¿e pojawili siê nowi liderzy?
- To prawda, ¿e Kacper by³ i jest nadal liderem zespo³u. Jednak cieszy fakt, i¿ ch³opcy po pó³torej roku gry - bo trzeba zaznaczyæ, ¿e niektórzy zawodnicy tyle dopiero trenuj± – zaczynaj± graæ na dobrym poziomie. Nie ma ju¿ czego¶ takiego, ¿e je¿eli Kacpra nie ma na boisku, to nikt nie we¼mie na siebie odpowiedzialno¶ci. Mamy ju¿ zawodników, którzy potrafi± ud¼wign±æ grê na swoich barkach, choæby Tomasz Madziar. Przy dobrym treningu mo¿e byæ jednym z lepszych zawodników w swoim roczniku. Wspólnie z Kacprem naprawdê stanowi± zgrany duet. Mamy dobrych rozgrywaj±cych: Marcina Soko³owskiego i Kamila ¯urawskiego, którzy powoli zaczynaj± graæ pouk³adan± koszykówkê. Postêpy w grze na pozycjach 4 i 5 robi± te¿ wysocy gracze: Dawid Drozdowski i Marcin Staszewski.

- Po kilku latach przerwy powróci³o w naszym mie¶cie szkolenie m³odzie¿y. Czy dostrzegasz znacz±cy postêp w tym temacie?

- Postêp jest widoczny, to fakt. Jest grupa m³odzików, któr± prowadzi Grzegorz Jankowski, pó¼niej kadeci, juniorzy i na koñcu seniorzy. Dawno nie by³o szkolonych tylu grup m³odzie¿owych. Lecz trzeba zwróciæ uwagê, i¿ szkolenie to rozpoczyna siê od wieku gimnazjalnego. Sta³o siê to w momencie, kiedy w Publicznym Gimnazjum nr 1 powsta³a klasa sportowa o profilu koszykówki, gdzie m³odzie¿ naprawdê du¿o mo¿e siê nauczyæ. W ubieg³ym roku powsta³a typowa klasa sportowa. W obecnym klasa z poszerzonym programem koszykówki, a w nastêpnym znowu powstanie klasa sportowa. My¶lê, ¿e jest to dobry system, ale musi byæ tak¿e stosowany w szko³ach podstawowych. Pamiêtajmy, ¿e ucznia w wieku 13 lat, gdy trafia do gimnazjum, nie nauczymy tyle, a mo¿e w ogóle jest to niemo¿liwe, co ucznia w czwartej klasie szko³y podstawowej, dlatego takie klasy powinny jak najszybciej powstaæ w podstawówkach.

- Ale do tego niezbêdne jest odpowiednie wsparcie. Jakie jest zainteresowanie w³adz Prudnika waszym klubem? Czy w ogóle jakie¶ przejawiaj±?

- Zainteresowanie my¶lê, ¿e jest, lecz nie takie, jakiego by siê chcia³o. Chodzi przede wszystkim o finanse. Moim zdaniem koszykówka w Prudniku jest dyscyplin± wiod±c±, która promuje nasze miasto na arenie krajowej. O zainteresowaniu i zapotrzebowaniu niech ¶wiadcz± setki osób, jakie pojawiaj± siê na meczach.
Musimy inwestowaæ w tê m³odzie¿, gdy¿ mo¿e ona pó¼niej zast±pi naszych seniorów i nie wyjedzie z miasta. Chodzi g³ównie o przejazdy na ¦l±sk. Nasz klub ma trzy sekcje – m³odzików, kadetów i juniorów, z czego dwie uczestnicz± z rozgrywkach ligi ¶l±sko-opolskiej, dlatego koszty przejazdów oraz zapewnienia posi³ków s± wysokie. Mamy tak¿e zawodników doje¿d¿aj±cych, np. z Otmuchowa, Strzelec Op., którzy chc± graæ i zapowiadaj± siê bardzo dobrze. Jeste¶my po wyborach, mamy nowe w³adze, wiêc z mojej strony pro¶ba o wiêksze dotacje finansowe na sport, a co za tym idzie tak¿e na nasz klub. Ze swojej strony mo¿emy obiecaæ, ¿e odwdziêczymy siê wieloma sukcesami.

- Nie w±tpiê. Zapytam jeszcze o koszykówkê w wykonaniu seniorów, bo tym teraz ¿yje ca³y sportowy Prudnik. Czy twoim zdaniem Pogoñ rzeczywi¶cie ma szansê awansowaæ do I ligi?

- W tym roku jak nigdy szansa ta jest naprawdê du¿a. Ch³opcy ogrywaj± siê w takim sk³adzie ju¿ bodaj¿e czwarty sezon i podczas meczów widaæ do¶wiadczenie. W zespole panuje dobra atmosfera. Zawodnicy s± dobrze przygotowani do sezonu. Wybrany zosta³ nowy zarz±d kluby, który wydaje mi siê, ¿e bêdzie dobrze

wspó³pracowa³ z koszykarzami.
Je¶li po pierwszej rundzie Pogoñ bêdzie mia³a tylko jedn± pora¿kê, to widzê bardzo du¿± szansê. Pamiêtajmy, ¿e w³a¶nie pierwsza dru¿yna jest motorem napêdowym dla naszej m³odzie¿y, w¶ród której wzrasta zainteresowanie tym sportem, dlatego z ca³ego serca ¿yczê trenerowi Tomaszowi W³odowskiemu i zawodnikom tego awansu.

- Dziêkujê za rozmowê.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
I Pivot Cup Piastów 2004
I Pivot Cup Piastów 2004
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi