News: NBA Tur Camp Katowice 14 - 17 Lipiec 2006 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:25:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

NBA Tur Camp Katowice 14 - 17 Lipiec 2006
Campy / Obozy
 Od dzi¶ w Gimnazjum nr 6 na Osiedlu Witosa w Katowicach rozpocz±³ siê czterodniowy NBA Tour Camp. Od 9.00 zaczêli zbieraæ siê zawodnicy a jest ich 45, najwiêksza grupa zawodników to ¦l±scy koszykarze,  s± tak¿e zawodnicy miêdzy innymi z Warszawy, Szczecina, Gdañska Tarnowa, S³upska. Zajêcia prowadzi S³oweñski szkoleniowiec Walerianem Klimontowicz .


Na pocz±tku rozgrzewka podstawowe æwiczenia, æwiczenia panowania nad pi³k± (ball handling), æwiczenia z zakresu podañ pi³ki ,æwiczenia rzutów do kosza gra, nauka i æwiczenie gry w ataku i obronie w sytuacji 1/1 , 2/2, 3 /3

po obiedzie mecze w poszczególnych grupach wiekowych po 12 minut mecz i rewan¿

Spo¶ród wszystkich uczestników Campu trenerzy wybior± najbardziej obiecuj±cych i ambitnych zawodników którzy pojada we Wrze¶niu na kilkudniowy darmowy PRE DRAFT CAMP do Grecji

W poniedzia³ek 17 Lipca zakoñczy³ siê po raz pierwszy organizowany w Polsce w Katowicach NBA Tour Camp . Spo¶ród 42 uczestników 30 dosta³o mo¿liwo¶æ wyjazdu na piêciodniowy PRE DRAFT CAMP do Grecji , kto skorzysta z tego z tego wyjazdu ?sam jestem ciekaw wprawdzie sam Camp jest darmowy ale dojazd i wy¿ywienie w hotelu p³atne ( oko³o 600 z³ ) Je¶li dostane informacje to na pewno zamieszczê na tej stronie

Na zakoñczenie Campu wybrano najlepszego zawodnika MVP dosta³ junior z Uni Tarnów Krystian Kapa³ka wybrano tak¿e 12-tke wyró¿niaj±cy, ambitnych i aktywnych zawodników w kategorii najm³odszej 1993 najlepszym okaza³ siê Mateusz Ponitka z Ostrowa Wielkopolskiego w kategorii 1992 wybrano zawodnika który ¶mia³o móg³by ju¿ wystêpowaæ jako junior a jest nim Jakub Kocjan z Korsarza Gdañsk ca³a dwunastka zosta³a obdarowana koszulkami które zosta³y za sponsorowane przez koszykarski portal internetowy
www.polskikosz.pl .  

Specjalna nagroda ( Konstrukcja kosza ) zosta³a przyznana Wojciechowi Jarmakowskiemu ch³opakowi z Gdañska który na pocz±tku Campu dozna³ kontuzji , za³o¿ono mu gips na nogê jednak w ten sam dzieñ na w³asn± pro¶bê sciagno³ gips i uczestniczy³ dalej w Campie

W konkurencji 2 BALL OPEN zwyciê¿yli

M³odzicy – Norbert Kujon – Micha³ Lewicki ( nagroda pi³ki Baden )

Kadeci – Wacek Adamczyk – Tomek Siuda (nagroda pi³ki Baden )

Juniorzy – Artur Kijanowski – Tomasz Zygierewicz ( nagroda pi³ki Baden )

Na koniec Campu zosta³ rozegrany ALL STARS i konkurs wsadów zwyciêsc± zosta³

Pawe³ Grzywocz z AZS Katowice ( nagroda Bluza )

Zapraszam do obejrzenia obszernej foto-relacji z Campu
Wszyscy trenerzy Campu otrzymali okoliczno¶ciowe Certyfikaty Basketball Academyod lewej: Micha³ Bentkowski,  Tomasz Niedbalski , Micha³ Lichtañski ,trener ze S³oweni Smajo Gupta Safic ,Rados³aw Fudali

Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom a przede wszystkim panu Micha³owi Bentkowskiemu za umo¿liwienie mi pobytu na NBA Tour Camp w Katowicach
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
wpadnie trójeczka czy nie wpadnie
wpadnie trójeczka czy nie wpadnie
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi