News: Norbert Kujon najm³odszym graczem w ¦LLK w sobote zagra o br±z - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 04:48:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Norbert Kujon najm³odszym graczem w ¦LLK w sobote zagra o br±z
Ligi Amatorskie
 ¦LLK to najwiêksze w regionie otwarte rozgrywki koszykarskie. W rozgrywkach tych uczestnicz± zarówno amatorzy jak i zawodnicy na co dzieñ graj±cy w dru¿ynach naszego regionu. Obecnie dobiega koñca ju¿ pi±ty sezon tych rozgrywek, a w tegorocznej edycji wystêpuje 14 dru¿yn  (z Rudy ¦l±skiej, Katowic, Bytomia, Siemianowic ¦l±skich, Piekar ¦l±skich, Zabrza  i Chorzowa). ¦l±ska Letnia Liga Koszykówki
to liga nie tylko dla starszych zawodników w tej lidze od samego pocz±tku istnienia ( pierwsza edycja 2003 ) wystêpuje bardzo wielu zawodników poni¿ej 18-tego roku ¿ycia , najm³odszym zawodnikiem w tej edycji jest Norbert Kujon 29 sierpnia bêdzie obchodzi³ swoje  15 urodziny .Norbert wraz ze swoimi kolegami z dru¿yny Strong Man  w najbli¿sza sobotê zagra mecz o br±zowy medal ¦LLK

¦LLK to bardzo silna liga przekona³a siê o tym nie jedna ekipa , pamiêtam pocz±tki kiedy to do rozgrywek zg³asza³y siê dru¿yny z³o¿one z samych nastolatków ( Dzieci Tartanu, Dream Team czy Shoxy) w walce z doros³ymi nie mieli ¿adnych szans i ju¿ po pierwszej fazie rozgrywek odpada³y z rywalizacji. W tej lidze ¿eby nawi±zaæ równorzêdn± walkê z silnymi zespo³ami to trzeba mieæ przede wszystkim 2 zawodowców ( regulamin nie pozwala na wiêcej ) Juniorów 19-17 lat ( bez ograniczeñ )  Kadetów 15-16 lat ( tych jest bardzo ma³o )   i paru zawodników z przesz³o¶ci± koszykarsk±. Na pocz±tku rozgrywek zespo³y dysponuj± bardzo szeroka kadr±  ( 8-12 zawodników ) natomiast w fazie play-off wtedy to wielu zawodników przebywa na obozach klubowych  zespo³y wystêpuj± w  ( sk³adach 4-7 osobowych ) wygrywa ten zespó³ który nie tylko ma w swoich szeregach zawodników na co dzieñ graj±cych w klubach ¦l±skich ale takich zawodników którzy zrezygnowali z czynnego uprawiania basketu ale z koszykarsk± przesz³o¶ci± 

W tym sezonie na szkolnych czy podwórkowych boiskach ¦LLK  mo¿na by³o zobaczyæ takich zawodników jak : Wac³aw Adamczyk, Dawid Jacaszek ( UKS SP 27 Katowice ) Daniel Kubista, Kamil Lato, Wojciech Korach Kamil Nowak , Szymon ¯ym³a Tomasz Patyna, Przemys³aw Tomecki, Mateusz Lisiak, Norbert Kujon ( KS Pogoñ Ruda ¦l±ska ) Maciej Balcerzak( MKS Zabrze ) Pawe³ Jurczyñski ( Hajduki Chorzów )Filip Zamrzycki Adam Hofmann, Micha³ B³êdowski ( MOSM Bytom ). Z  pewno¶ci± kogo¶ pomin±³em ale nie jestem w stanie wszystkich zapamiêtaæ

DOBTN - Penigra - tak wygl±da para fina³owa turnieju ¦l±skiej Letniej Ligi Koszykówki. Ju¿ 1 wrze¶nia oka¿e siê, która ekipa zas³uguje na miano najlepszej na ¦l±sku. Rozgrywki SLLK to najwiêksze w naszym regionie otwarte rozgrywki koszykarskie. Bior± w nich udzia³ zarówno amatorzy jak i zawodnicy na co dzieñ graj±cy w dru¿ynach naszego regionu. Obecny, dobiegaj±cy koñca sezon to ju¿ pi±ta ods³ona tego turnieju, a w tegorocznej edycji wystêpowa³o 14 dru¿yn (z Rudy ¦l±skiej, Katowic, Bytomia, Siemianowic ¦l±skich, Piekar ¦l±skich, Zabrza i Chorzowa)


W finale zmierz± siê dwie ekipy z Katowic. W zespole Penigra na uwagê zas³uguje udzia³ dwóch zawodników znanych na co dzieñ z parkietów PLKosz - Paw³a Zmarlaka i Rafa³a Sebrala. To oni tworz± trzon zespo³u. Oprócz wspomnianej dwójki team Penigra tworz±: Mi³osz Boruszewski, Pawe³ Ka¼mierski, Andrzej Cymorek, Jakub Majewski, Tomasz Marzec, Marcin Jurczyñski, £ukasz Kaszycki, Arek Byrczek, Rafa³ Dopczyñski, Jacek Kilian.

Drugim finalist± jest Dru¿yna o Bardzo Tajemniczej Nazwie (DOBTN). Tutaj trzon zespo³u tworz± II ligowcy - Pawe³ Wo³k - Jankowski oraz £ukasz Kosmowski. Pozostali zawodnicy to: Adrian Klimasz, Artur Król, Marcin Wydrych, Dawid Jacaszek, Adam Marchacz, Adam Szafraniec, £ukasz Urych, Piotr Wawrowski, Jaros³aw Ko¼miñski, £ukasz Matlok.

Ca³y fina³ zorganizowany zostanie na boisku przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Nr 3 III LO , w Rudzie ¦l±skiej przy ul. O¶wiêcimskiej 90, a start meczu fina³owego przewidziany jest na godz. 18:00. Wcze¶niej, bo ok. godz. 15:05, rozegrany zostanie tzw. ma³y fina³, czyli mecz o III miejsce ¦LLK. Wyst±pi± w nim zespo³y z Rudy ¦l±skiej i Katowic - Strong Men i Da Bronx. W rudzkim zespole wystêpuj± m. in. ligowcy Dawid Kuczera i Krzysztof Morawiec, natomiast w ekipie Da Bronx z uprawnionych do gry zawodowców zobaczymy £ukasza Kowala i Jakuba Staszkiewicza.

Ramowy harmonogram turnieju fina³owego:

15:00 Rozpoczêcie
15:05 Mecz o 3 miejsce
16:40 Konkurs 3 (braæ udzia³ mo¿e ka¿dy)
17:30 Konkurs wsadów (braæ udzia³ mo¿e ka¿dy)
18:00 Mecz fina³owy
19:40 Wrêczenie nagród
20:00 Zakoñczenie


Na koniec raz jeszcze przedstawiamy idee i rys organizacyjny ¦l±skiej Letniej Ligi Koszykówki.


¦l±ska Letnia Liga Koszykówki (SLLK) to inicjatywa mi³o¶ników koszykówki z Górnego ¦l±ska. Pomys³ ligi zrodzi³ siê w 2003 roku, a pomys³odawc± by³ Piotr Pustelnik – zawodnik Pogoni Ruda ¦l±skiej. To w³a¶nie Piotr stworzy³ idee tej ligi czyli mo¿liwo¶æ zmierzenia siê dru¿yn osiedlowych z ekipami z s±siednich miast oraz spotkanie siê na boisku z zawodnikami wystêpuj±cymi na co dzieñ na ligowych parkietach.

System rozgrywek "ka¿dy z ka¿dym" daj±cy du¿± ilo¶ci meczy powoduje, ¿e rozgrywki te to jednocze¶nie ciekawy sposób spêdzania wakacji w mie¶cie dla osób interesuj±cych siê koszykówka. Mecze rozgrywane s± na boiskach osiedlowych, a wiêc ka¿da dru¿yna ma „w³asne” boisko. System rozgrywek przewiduj±cy mecze zarówno „u siebie” jak i „na wyje¼dzie” jest te¿ dodatkow± okazja do poznania s±siednich miast jak i nowych sympatyków koszykówki. Rozgrywki SLLK obecnie nie przewiduj± limitów wiekowych dziêki czemu na boiskach wystêpuj± zwodniczy nie rzadko z ró¿nych pokoleñ (najm³odszy uczestnik mia³ 15 lat a najstarszy powy¿ej 40). Dodatkow± atrakcja rozgrywek jest tak¿e mo¿liwo¶æ udzia³u zawodników zrzeszonych czyli „zawodowców”. Dziêki temu osoby na co dzieñ kibicuj±ce klubom z naszego regionu maja okazje spotkaæ siê z zawodnikami na boisku. W naszych rozgrywkach uczestniczyli do tej pory zawodnicy takich dru¿yn jak Pogoñ Ruda ¦l±ska, Alba Chorzów, Mickiewicz Katowice, CKS Czelad¼, Bobry Zabrze, Zag³êbie Sosnowiec - czyli praktycznie wszystkich klubów koszykarskich w naszym regionie. System rozgrywek, oprócz rundy zasadniczej - wzorem prawdziwych rozgrywek koszykarskich - przewiduje rundê play-off a w po³owie sezonu organizowany jest mecz gwiazd. Rozgrywki koñcz± siê wielkim fina³em – jest to dzieñ gdy rozgrywane s± dwa ostatnie mecze – czyli mecz o 1 i 3 miejsce a ca³a impreza ma charakter festynu.

W pierwszej edycji 2003 uczestniczy³o 9 dru¿yn (6 z Rudy ¦l±skiej oraz po jednej z Chorzowa, Bytomia i Siemianowic ¦l±skich) a liczba zawodników graj±cych w rozgrywkach to oko³o 100 osób. Natomiast w drugiej edycji 2004 liczba dru¿yn wynosi³a 14 (8 z Rudy ¦l±skiej, 2 z Bytomia, 2 z Chorzowa i po jednej z Siemianowic ¦l±skich i Zabrza) a liczba zawodników to ponad 150 osób. W nadchodz±cym, ju¿ trzecim sezonie SLLK liczba dru¿yn wzro¶nie gdy¿ powinny do³±czyæ jeszcze dru¿yny z Katowic i ¦wiêtoch³owic oraz byæ mo¿e innych okolicznych miejscowo¶ci. Liga nasza ma, od samego pocz±tku jej powstania, tak¿e swój patronat medialny – jest nim Goniec Górno¶l±ski, który systematycznie na swoich ³amach zamieszcza wyniki i relacje ze spotkañ SLLK.

Dotychczasowi Mistrzowie ¦LLK

2003 - WEST SIDE WIREK ( Ruda ¦l±ska )
2004 - POWSTAÑCY ( Ruda ¦l±ska / Bytom )
2005 - BLACK PANTHERZZ  ( Bytom )
2006 - STRONG MAN ( Ruda ¦l±ska )
2007 - Penigra ( Katowice )

¬ród³o: sllk.kurian.pl

Trójeczka Norberta Kujona
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Athletes In Action-8
Athletes In Action-8
Camp Athletes In Action
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi