News: Rozgrywki ¦LKK 2007 zakoñczone Katowicka Penigra mistrzem! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 21:34:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Rozgrywki ¦LKK 2007 zakoñczone Katowicka Penigra mistrzem!
Ligi Amatorskie
 Puchary, medal, statuetki nagrody rozdane.Katowicki zespó³ Penigra zosta³ mistrzem ¦LLK. W rozegranym  finale ekipa ta pokona³a Dru¿ynê o Bardzo Tajemniczej Nazwie (DOBTN) 69:63. Po dwóch pierwszych kwartach fina³owego spotkania prowadzi³ zespó³ DOBTN 33:28, jednak wygrana wysoko trzecia kwarta 15:6 przez zespó³ Penigry da³a im ostatecznie tytu³ mistrzowski. W meczu o III miejsce, rudzki zespó³ Strong Men rozgromi³ ekipê Da Bronx 99:49.Przed rozpoczêciem spotkania by³o ju¿ wiadomo, ¿e powinno byæ ciekawe gdy¿ w obydwu dru¿ynach zagrali zawodowcy. W gorszej sytuacji postawili siê jednak koszykarze z osiedla Odrodzenia, poniewa¿ przybyli w piêcioosobowym sk³adzie.

    Od pierwszych akcji lepiej prezentowali siê zawodnicy DOBTN, którzy grali sk³adniej i spokojniej. Rywali natomiast wyra¼nie sparali¿owa³a stawka spotkania, bo oddawali czêsto nieprzemy¶lane rzuty oraz w prosty sposób tracili pi³ki. Takich prezentów nie marnowali Jankowski z Kosmowskim, zamieniaj±c je w ³atwe punkty. Po zaledwie 5 minutach gry przewaga ich dru¿yny siêgnê³a 10 punktów (17-7). W koñcówce pierwszego starcia graczy DOBTNu dopad³y pierwsze oznaki zmêczenia, dziêki czemu przeciwnicy nieco zniwelowali straty. Kolejna kwarta to ju¿ bardzo wyrównane widowisko. Rozkrêcaæ zaczêli siê Zmarlak z Sebral±, co pozwoli³o ich zespo³owi powoli odrabiaæ straty. Rozs±dna gra i oszczêdne szafowanie si³ami przez DOBTN umo¿liwi³o im utrzymaæ niewielk± przewagê do koñca pierwszej po³owy.

    O losach meczu zadecydowa³a bez w±tpienia trzecia kwarta. Swój popis strzelecki rozpocz±³ Byrczek, wtórowa³ mu Sebrala, a idealnymi podaniami obs³ugiwa³ ich Zmarlak. Wystarczy³y tylko 3 minuty 2 kwarty, aby Penigra mog³a wyj¶æ na prowadzenie. Z ka¿d± up³ywaj±c± minut± to gracze spod znaku ¶rodka na potencje coraz wyra¼niej dominowali, co w konsekwencji przek³ada³o siê na punkty.

    Ostatnie starcie to ju¿ niemal gra punkt za punkt. Podopieczni J. Urycha starli siê za wszelk± cenê zniwelowaæ straty, odpuszczaj±c nieco obronê. To pozwala³o g³ównie Byrczkowi zdobywaæ kolejne punkty spod kosza. W odpowiedzi kilkakrotnie przymierzy³ z dystansu Ko¼miñski. W emocjonuj±cej koñcówce Penigrze uda³o siê utrzymaæ niewielk± przewagê i to oni po ostatnim gwizdku sêdziego mogli siê cieszyæ ze zwyciêstwa w tegorocznych rozgrywkach ¦LLK.

Penigra
: Byrczek 27 (2), Sebrala 19 (3), Zmarlak 13 (3), Dobczyñski 5 (1), Kaszycki 2, Ka¼mierski 0, Boruszewski 0, Cymorek 0, Majewski 0, Jurczyñski 0, Kilian 0

DOBTN: Kosmowski 23 (1), Jankowski 17 (1), Ko¼miñski 14 (4), Marchacz 4, Urych 2, Szafraniec 0

Mecz o III miejsce:

    Trudno by³o siê spodziewaæ innego rozstrzygniêcia jak jedna z dru¿yn stawia siê w 4 osobowym sk³adzie, ponadto bez kluczowych zawodników. W odpowiedzi Strong Men przyje¿d¿aj± w liczbie dwukrotnie wiêkszej.

    Od pierwszego gwizdka sêdziów rozpocz±³ siê wyrok na Da Bronx. W role egzekutorów wcielili siê Bracia Nowrotek. Standardowa akcja tego meczu to strata katowiczan, szybka pi³ka do którego¶ z wy¿ej wymienionych braci i w konsekwencji ³atwe punkty dla nowobytomian. Przewaga do przerwy 57:23 mówi wszystko. Druga po³owa to ju¿ spokojny basket dwóch dru¿yn pogodzonych co do miejsc jakie zajm± w tegorocznych rozgrywkach.

    Nie rozumiemy tylko Katowiczan, którzy je¼dzili przez ca³y sezon w bardzo mocnym sk³adzie, a w starciu decyduj±cym o podium zwyczajnie odpu¶cili....dziwne podej¶cie....

Strong Men: Nowrotek J. 35 (1), Nowrotek P. 22 (3), Milbrandt 12, Kujon 11 (3), Bia³dyga 5, Gros 4, Witek 4

Da Bronx: Woszczyk 18, Skrabuski 18, Wydmañski 14 (1), Krawczyk 1

NAGRODY INDYWIDUALNE
Nagroda Fair-play: Da Bronx


 Nagroda MVP: Arkadiusz Byrczek (Penigra)

 Najlepszy strzelec: Jakub Nowrotek (Strong Man)

 Zwyciêzca konkursu rzutów za trzy punkty: Rafa³ Sebrala (Penigra)
 Statuetka i encyklopedia formu³y 1 dla najm³odszego zawodnika ¦LLK  Norberta Kujona(Strong Man)

Manager i kapitan dru¿yny Strong Man Grzegorz Gros d³ugo siê zastanawia³ czy wpisaæ do swojego teamu m³odego utalentowanego koszykarza  Norberta Kujona . W po³owie rozgrywek SLLK okienko transferowe pozwala na dopisywanie zawodników i tak w miejsce Krzysztofa Plonki wszed³ Norbert Kujon, by³ to chyba strza³ w dziesi±tkê jak wszyscy wiemy o pozycje rozgrywaj±cego jest zawsze trudno podczas nieobecno¶ci Dawida Kuczery ( II –liga KS Pogoñ ) Norbert by³ pierwszym rozgrywaj±cym w zespole Strong Man. Norbert mo¿e byæ przyk³adem dla wszystkich m³odych koszykarzy pracowity zdyscyplinowany w tym roku zosta³ wypo¿yczony do dru¿yny MOSM Bytom. W sobotê 1 wrze¶nia zagra³ w ma³ym finale SLLK ze swoja dru¿yna zdoby³ br±zowy medal a nasz portal koszykarski wraz z MOSiR Ruda ¦l±ska nagrodzi³ go statuetk± z napisem NORBERT KUJON lat 15 najm³odszy zawodnik ¦LLK 2007 do tego otrzyma³ jeszcze encyklopedie formuly 1


Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów

Fotorelacja
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Liceum z Prudnika
Liceum z Prudnika
¦KM sezon 07/08 U-20 rocznik 89-88
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi