News: I Turniej M³odzikow Starszych Radom Wrzesieñ 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 11:02:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej M³odzikow Starszych Radom Wrzesieñ 2007
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 14-16 Wrzesien Uczniowski Klub Sportowy Czterdziestka Radom zorganizowa³ I Ogólnopolski Turniej M³odzików Starszych o Puchar Prezydenta Radomia. Do udzia³u w tym turnieju gospodarze zaprosili nastêpuj±ce dru¿yny : GTK Gliwice, WKK Wroc³aw, Novum Bydgoszcz, Bryza Kolbudy i Polonie Warszawê, wy¿ej wymienione dru¿yny to ¶cis³a czo³ówka krajowa w roczniku 1994


Bezkonkurencyjnym zespo³em w tym turnieju okazali siê m³odzi ch³opcy z Wroc³awia wygrali oni wszystkie mecze... jedynie zespó³ z powiatu Gdañskiego Kolbudy nawi±za³ z nimi wyrównana walkê. Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem z mistrzowskiej druzyny by³ Jan Grzeliñsk, Jasiu zdoby³ 65 punktow i zaliczy³ kika ¶wietnych asyt szczególnie mog³y sie podobaæ jego akcje a skrzydlowym Kut±  WKK Wroc³aw w tym sezonie bêdzie wystêpowaæ w  bardzo silnych rozgrywkach EYBL ju¿ w listopadzie bêd± gospodarzami jednego z eliminacyjnych turnieji w którym spotkaj± :
wygrali oni wszystkie mecze... jedynie zespó³ z powiatu Gdañskiego Kolbudy nawi±za³ z nimi wyrównana walkê. Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem z mistrzowskiej druzyny by³ Jan Grzeliñsk, Jasiu zdoby³ 65 punktow i zaliczy³ kika ¶wietnych asyt szczególnie mog³y sie podobaæ jego akcje a skrzydlowym Kut±  WKK Wroc³aw w tym sezonie bêdzie wystêpowaæ w  bardzo silnych rozgrywkach EYBL ju¿ w listopadzie bêd± gospodarzami jednego z eliminacyjnych turnieji w którym spotkaj± :
A. Sabonis BS Kaunas, Lithuania BS Panevezys Panevezys, Lithuania BS Vilnius Vilnius, Lithuania
W przysz³ym roku 14 -18 mAJ we Wroc³awiu odbêdzie siê  Superpuchar  EYBL

Drugie miejsce zdobyli nasi ch³opcy ze ¦l±ska GTK Gliwice w turnieji przegrali z WKK Wroc³aw i Poloni± Warszawa w pozosta³ych meczach ju¿ tylko wygrywali. Trener GTK najbardziej zadowolony by³ z zwyciêstwa nad Mistrzami Polski Szkó³ Podstawowych Bryz± Kolbudy , pomimo ni¿szego sk³adu ograli¶my Novum Bydgoszcz. Najbardziej widocznym zawodnikiem w Gliwickim zespole by³ Stanferd Sanny ( Stanfero )

Trzecie miejsce nale¿a³o do zespo³u Bryzy Kolbudy. 130 punktów w 5 meczach Daniela Szymkiewicza da³o mu króla strzelców w tym Turnieju

Czwarte miejsce dla gospodarzy UKS SP 40 Radom .Gospodarze dopingowani przez liczn± rzesze kibiców zagrali dobre zawody z Polonia Warszawa i z Novum Bydgoszcz a w ostatnim meczu dzielnie walczyli z Kolbudami gdyby  nie 49 punktów ! Daniela Szymkiewicza pewnie by ten mecz wygrali i zajêli 3 miejsc e a tak osta³o im siê 4 miejsce . Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem w radomskim zespole by³ Miturski który w ka¿dym meczu dawa³ powy¿ej 10 punktów 
 
Pi±te miejsce dla Poloni Warszawa.Poloni¶ci grali w kratkê pierwsze mecze dnia wygrywali drugie przegrywali jeszcze na dodatek ch³opcy ubzdurali sobie ze wygrywaj± mecze jak graj± w czarnych koszulach wprawdzie to siê sprawdza³o na turnieju ale nie mo¿na t³umaczyæ pora¿ki ...a bo grali¶my w bia³ych strojach . W tym zespole nie ma lidera sk³ad jest wyrównany ale Czarne Koszule mieli w turnieju najwy¿szego zawodnika ( 192 cm )


Szóste miejsce dla Novum Bydgoszcz. Ostanie miejsce w turnieju Wicemistrzów Polski Szkó³ Podstawowych to rozczarowanie jedynie co mo¿e t³umaczyæ ich s³aby wystêp w tym turnieju to podzielenie zespo³u na dwie dru¿yny gdy¿ w tym samym terminie kilku ch³opców z tego sk³adu by³o na innym turnieju


Ca³y turniej by³ bardzo udany i sta³ na dobrym wyrównanym poziomie o czym mo¿e ¶wiadczyæ fakt ¿e oprócz WKK Wroc³aw ka¿dy wygrywa³ z ka¿dym

Organizacja, wy¿ywienie, zakwaterowanie i zarz±dzanie ca³ym turniejem na bardzo dobrym poziomie
Moim zdaniem Radomski turniej by³ takim przedsmakiem przysz³orocznych fina³ów mistrzostwa Polski który odbêdzie siê w czerwcu 2007 pewnie zobaczymy 3 a mo¿e nawet 4 dru¿yny z tego turnieju

Wszystkie wyniki

Bryza Kolbudy - GTK Gliwice 43 : 72
Novum Bydgoszcz - MKS Polonia Warszawa 40 : 59
GTK Gliwice - WKK Wroc³aw 41 : 63
Novum Bydgoszcz - Bryza Kolbudy 43 : 38
UKS 40 Radom - MKS Polonia Warszawa 48 : 41
UKS 40 Radom - WKK Wroc³aw 43 : 83
UKS 40 Radom - GTK Gliwice 48 : 65
MKS Polonia Warszawa - Bryza Kolbudy 45 : 80
WKK Wroclaw  - Novum Bydgoszcz 76 : 38
GTK Gliwice - MKS Polonia Warszawa 50 : 58
UKS 40 Radom - Novum Bydgoszcz 51 : 42
WKK Wroc³aw - Bryza Kolbudy 51 : 47
GTK Gliwice - Novum Bydgoszcz 57 : 42
WKK Wroc³aw - MKS Polonia Warszawa 89 : 39
UKS 40 Radom - Bryza Kolbudy 53 : 56


Koñcowa tabela turnieju

  Dru¿ynaPKT 
 1 WKK Wroc³aw 5 10
 2GTK Gliwice   8
 3Bryza Kolbudy   7
 4UKS 40 Rdom5   7
 5Polonia Warszawa    7
 6Novum Bydgoszcz 5   6

Najlepsi strzelcy

 Nazwisko Klub pkt ¶re 
Daniel Szymkiewicz Kolbudy 5130 26
2Stamferd Sanny GTK Gliwice 5102 20,4
3Patryk Miturski 40 Radom  5 75 15
4Maciej Parszewski 40 Radom  5  65 13
5Jan Grzeliñski WKK Wroc³aw 565 13
6Przemys³aw Kubicki Bydgoszcz  5 58 11,6
7Kacper Kuta WKK Wroc³aw  5  57 11,4
8Micha³ G³uchowicz WKK Wroc³aw 5  43 8,6
9Malinowski Polonia Warszawa  5 42 8,4
10Kosma Ko³cz GTK Gliwice  541 8,2


I MIEJSCE WKK WROC£AW ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d : Trener Piotr Gliniak,Wojciech Kubiak ( 38 ) Norman Zuber ( 31 ) Kacper Kuta ( 57 ) Micha³ G³uchowicz ( 43 ) Mateusz Zarówny ( 21 ) Mateusz Gawe³ ( 23 )
od lewej dolny rz±d :  Bart³omiej Przybo¶ ( 12 ) Jan Grzeliñski ( 65 ) Tymoteusz Turlejski (33 ) Witold Sojka ( 10 ) Jakub Miszkowski ( 14 )

II MIEJSCE GTK Gliwice ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d: trener Janusz Ko³cz ,  Marcin Wêgrzyn ( 7 ) £ukasz Knora ( 2 ) Patryk Zubrzycki ( 12 ) Adrian Goryczka ( 7 ) Kosma Ko³cz ( 41 ) Micha³ £astawiecki ( 7 )

od lewej dolny rz±d: Stanferd Sanny ( 102 ) Kajetan Pañczyk ( 6 )Wojciech Duda ( 28 ) Oliwier Dytko ( 4 ) Marcin Witek ( 13 ) Krzysztof W±sowicz ( 29 )

III MIEJSCE Bryza Kolbudy ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d: £ukasz Paszkowski ( 36 ) Bart³omiej Etmañski ( 19 ) Przygoda Mateusz ( 0 ) Daniel Zacharek ( 4 )  Daniel Szymkiewicz ( 49 ) G±siorowski

od lewej dolny rz±d: Sebastian Lidzbarski ( 9 ) Karol G³±bski (31 ) Ignacy Bonna ( 4 ) Przemys³aw Jachimicz  ( 9 ) Bartek  Gr±dzki ( 9) Szymon £yczak  ( 6 )

IV MIEJSCE UKS 40 Radom ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )Maciej 'ameryka' Stano(0), Bartosz '£o¶' Maci±g(15), Patryk 'Francuz' Miturski(75), Mateusz 'Jajo' Zweglinski(12), Dawid 'Wieloryb' Sowa(10), Jakub 'Garbacz' Garbacz(27), Maciej "Jony" Parszewski(65), Jakub 'Celach' Celuch(2), Karol 'Mazan' Mazan(4), Pawe³ 'Bio³y' Bia³ek(0), Mateusz 'Bata' Bator(0), Michal 'niedzwiedz' Walczyna(19), Maciej 'Pujanek' Pujanek(0), Kuba 'kaczor' Wierzga³a(0)

V MIEJSCE Polonia Warszawa ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )sklad

VI MIEJSCE Novum Bydgoszcz ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d: Kierownik Jaros³aw Pilarski  Jakub Tiede ( 5 ) Tomasz P³aczkiewicz ( 10 ) Bartosz Posadzy ( 18 ) Jakub Staszak ( 13 ) Przemys³aw Kubicki ( 58 ) Pawe³ Jakubowski ( 26 ) Trener Maciej Kulczyk,
 
od lewej dolny rz±d: Arkadiusz Pilarski ( 29 ) Seweryn Modniewski ( 6 ) Marcin Deja ( 6 ) Miko³aj Ziemiñski ( 8 ) Mateusz Mariañski ( 2 ) £ukasz Kantowicz ( 2 )

Wszystkie fotki z turnieju TUTAJ

W dniach 14-16.09.2007r. zespo³y MKKS Zabrze i m³odzików starszych MKS Zabrze uczestniczy³y w Turnieju Koszykówki "Dru¿ba 2007" w ukraiñskim Równym.
Oto wyniki uzyskane przez nasze zespo³y w tym turnieju:


MKS Zabrze-BK 93 Pulsar Równe 73:66
MKS Zabrze-Gowerlia Iwano-Frankowsk (Ukraina) 70:72 po dogr.
MKS Zabrze-OZAA Miñsk (Bia³oru¶) 57:69

Wyró¿nienie dla najlepszego zawodnika zespo³u otrzyma³ Jakub Kramek.


Na koniec  jescze jeden wynik, w meczu kontrolnym pomiêdzy MOSM Bytom I a MKKS Rybnik niespodziewanie lepsi okazali siê Bytomianie wygrywaj±c mecz kilkoma punktami w tym spotkaniu przykrej kontuzji nabawi³ sie czo³owy gracz MKKS Rybnik Nawrat
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik rocz.1993
MKKS Rybnik rocz.1993
Turniej kadetów r.92/93 Bytom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi