News: Pivot Cup Pruszkow Pa¿dziernik 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 28 2020 06:00:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pivot Cup Pruszkow Pa¿dziernik 2007
Turnieje Podsumowanie
 Nie uda³ siê wyjazd naszych m³odych koszykarzy na IV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Pivot Cup 2007. ¯adnej ¶l±skiej dru¿yny nie by³o w pierwszej czwórce Turnieju. W tej bardzo rozbudowanej imprezie rozgrywanej w dniach 12-14 pa¿dziernika w  Piastowie i Pruszkowie, udzia³ wziê³y: 3 zespo³y MOSM-u Tychy, 2 dru¿yny UKS SP27 Katowice (dziewczyny i ch³opcy rocznik 1996) oraz 1 ekipa MOSM-u Bytom (ch³opcy rocznik 1994).

W tym roku po raz pierwszy na Pivot Cup nie przyjecha³a ¿adna dru¿yna z zagranicy, ale i tak liczba zg³oszonych zespolów by³ spora:  52  dru¿yny,  oko³o 600 zawodników; 36 dru¿yn ch³opców (16 rocznik 96 i po 10 zespo³ów w roczniku 94 i 95) oraz 16 zespo³ów dziewczêcych (po 8 w rocznikach 94 i 96). Wszyscy uczestnicy turnieju zakwaterowani byli w trzech szko³ach w Piastowie a mecze rozgrywane by³y w Piastowie i Pruszkowie w  4 halach. Atrakcja dla m³odych koszykarzy by³o darmowe wej¶cie na mecz DBL  pomiêdzy Poloni± Warszawa – Prokomem Sopot.  W pi±tkowy wieczór zorganizowano dla uczestników Turnieju dyskotekê, która tyrwala do godz.23.00 - ze wzg³edu na odbywaj±ce siê nastêpnego dnia mecze W sobotê, po rozgrywkach, odby³ siê mecz pokazowy Trenerzy -  Organizatorzy. Obie dru¿yny wyst±pi³y w mieszanych sk³adach. G³o¶ny doping dla trenerów, którzy mieli za sob± 200 garde³ swoich podopiecznych, pomóg³ im w odniesieniu zwyciêstwa. M³oda publczno¶æ by³a zachwycona trójkami 8-9 metrów i wsadami do kosza trenera z Kolbud.


 1 i 2  miejsce  w konkursie  rzutów wolnych przypad³o trenerom z Wieliczki potem. Na lini rzutów wolnych ustawili siê te¿ wybrani zawodnicy a na sam koniec konkurs Slam Danging - zawodnik z MOSM Bytom Mateusz Skorek zaj±³ w nim drugie miejsce. W ostatnim dniu zawodów  odby³y siê mecze fina³owe w poszczególnych kategoriach a w przerwach pokaz cheerleaders oraz freestylowej grupy The Squad.

Podsumowuj±c Turniej uwa¿am, ¿e by³ bardzo udany a co najwa¿niejsze, ¿e uczestnicy Pivotu m³odzi koszykarze i koszykarki czuli siê na nim bardzo dobrze. Upominki dostali wszyscy. Pami±tkowe koszulki bêd± czêsto noszone z dum±. Najwiêcej meczy obserwowa³em z najstarszego rocznika 1994 m³odzicy starsi w przysz³ym roku bêd± grac o Mistrzostwo Polski . Poziom meczy by³ zbli¿ony. Nie by³o zespo³u  zdecydowanie lepszego od pozosta³ych. Gdyby ten turniej odby³ siê za parê dni jeszcze raz, kolejno¶æ mog³aby byæ ca³kiem inna , ale po to s± w³a¶nie organizowane tego rodzaju turnieje, ¿eby zespo³y siê bli¿ej poznawa³y .Najwiêcej zespo³ów by³o z rocznika ch³opców 96. Dla nich to takie nieoficjalne MP. Mecz fina³owy pomiêdzy Kolbudami a gospodarzami przyniós³ wiele emocji. Wygra³a dru¿yna z Pomorza. W dzieciêcej koszykówce nie s± najwa¿niejsze sukcesy a dobra zabawa jak mawia³ wielki Michael Jordan

Zapraszam do Fotoreporta¿u
Spo¶ród 400 fotek wybra³em te naj³adniejsze a pomagali mi przy wyborze zawodnicy MOSM Bytom

http://pogonnb.fotopages.com/?entry=1313060

Autorzy Fotografii :

Tomasz Sadowski Studio Fotograficzne Piastów tel.602608342
Bytomski Zbigniew ( Zibi ) Fotograf - amator pasjonat m³odzie¿owej koszykówki

To nie koniec z fotkami je¶li dostanê p³ytki do³±czê kolejne ...juz nied³ugo w dziale filmiki uka¿± sie bardzo fajne ujêcia filmowe ..wsady freestyle dramatyczne koñcówki

Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za mo¿liwo¶æ mojego uczestnictwa w tym najwiêkszym turnieju w Polsce :

Panu Rados³awowi Fudalimu trenerowi MOSM Bytom
Panu Wojtkowi szoferowi busa MOSM Bytom
Organizatorom Pivotu

tutaj znajdziesz wszystkie wyniki z Turnieju

http://www.pivotcup.pl/index1.htm
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
UKS SP 27 Katowice
UKS SP 27 Katowice
¦KM sezon 07/08 U-13 rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi