News: WKK Wroc³aw - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 16:46:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

WKK Wroc³aw
Kluby
 Dzi¶ chcia³bym wam przedstawiæ kolejny m³odzie¿owy klub koszykarski.WKK Wroc³aw istnieje dopiero drugi rok a ju¿ ch³opcy z rocz.1993/94 zdobyli Mistrzostwo Polski m³odzików starszych. M³odych Wroc³awian finansowo wspiera miasto i mocny  sponsor firma Koelner. Bud¿et dru¿yny musi byæ poka¼ny skoro zespó³ bierze udzia³ w licznych turniejach krajowych ...ju¿ kolejny rok WKK wystêpuje w elitarnych rozgrywka EYBL ( Europejska M³odzie¿owa Liga Koszykarska ) w przysz³ym roku w maju we Wroc³awiu odbêdzie siê SUPERFINA£  rocznika 1994

WKK Wroc³aw - Wroc³awski Klub Koszykówki powsta³ w 2006 roku. Zrzesza
ponad 100 zawodników  z roczników 1993-1996 ch³opcy, 1995-1997 dziewczêta.
Klub bierze udzia³ w rozgrywkach PZKosz wystawiaj±c zespo³y w kategorii
Kadetów, M³odzików i M³odziczek. Organizuje równie¿ rozgrywki Wroc³awskiej
Ligi Mini Koszykówki , w których bior± udzia³ dzieci ze szkó³ podstawowych.
W gimnazjum nr 39 we Wroc³awiu klub posiada klasy uczniowskie,  do których
uczêszczaj± zawodnicy zrzeszeni w klubie.
 
WKK z powodzeniem  bierze tak¿e udzia³ w presti¿owych rozgrywkach EYBL
(European Younth Basket League). W sezonie 2006/2007 uzyskuj±c awans do
SUPERFINA£U rozgrywanego w Odessie na Ukrainie zajmuj±c tam 8 miejsce.
W sezonie 2007/08 WKK by³ organizatorem jednego z trzech turniejów
kwalifikacyjnych EYBL - U14.Turniej odbywa³ siê we Wroc³awiu a zespó³ WKK
zaj±³ 3 miejsce. Zespó³ z rocznika 1993 bra³ udzia³ w turnieju EYBL- U15
rozgrywanym w Wilnie gdzie zaj±³ 4 miejsce.


 

Kadeci rocz.93/94: Marek Olesiewicz, Sebastian Potoczny ( Misrzowie Polski m³odzik starszy Ostrów W. Czerwiec 2007
Najlepsi zawodnicy: Jakub Koelner, Piotr Nied¼wiedzki.M³odzicy rocz.94 - Piotr Gliniak ( Br±zowe medale - Wroc³awski turniej EYBL Listopad 2007 )
 Jan Grzeliñski (MVP Mistrzostwa Polski, Turniej EYBL Wroc³aw Listopad 2007 foto nr 4), Kacper Kuta.
Kadra Dolnego ¦l±ska : G³uchowicz Micha³, Grzeliñski Jan, Kubiak Wojciech, Kuta Kacper,Zarówny Mateusz, Zuber Norman
MINI KOSZYKÓWKA M³odzicy 95/96
- Filip Gryszko ( Medali¶ci z Turnieju - S³owacja ¯ylina Maj 2007 )
M³odziczki: Sebastian Potoczny
M³odziczki rocznik 95 - 3 Oliwia Olesiewicz, Agnieszka Siembiga.

WKK W internecie http://wkk.basket.wroc.pl/

 Jan Grzeliñski  rocznik 1994 – niezwykle utalentowany zawodnik z Wroc³awia.... czy w przysz³o¶ci bêdzie takim drugim Zieliñskim czas poka¿e .Jasiu bo tak na niego mówi± wystêpuje w dwóch kategoriach wiekowych w kadetach ( rocz.1993) i w m³odzikach starszych rocz.1994. W tamtym roku w Ostrowie Wielkopolskim z dru¿yn± WKK Wroc³aw zdoby³ Mistrzostwo Polski i zosta³ uznany najlepszym zawodnikiem tych fina³ów. W tym sezonie w swoim roczniku ponownie ma du¿e szanse na zdobycie Pucharu PZKoszu. WKK Wroc³aw to faworyt  rozgrywek 2007/2008
W Styczniu tego roku we Wroc³awskim turnieju EYBL Jasiu z dru¿yn± ( r.93 ) zdoby³ pierwsze miejsce
W maju  WKK w rozgrywkach EYBL zajê³o 8 miejsce ju¿ samo uczestnictwo w SUPERFINALE to wielki sukces Jasia i jego dru¿yn...w EYBL 2007/2008 Jasiu je¼dzi na wszystkie turnieje  z dwoma zespo³ami WKK. Kilka dni temu we Wroc³awiu Jasiu zdoby³ ze swoja dru¿yna III miejsce i zosta³ uznany najlepszym zawodnikiem ( statuetka MVP ) ten 13-latek z Wroc³awia to bardzo skromy i mi³y ch³opak ka¿dy swój wystêp bardzo prze¿ywa w niedziele kiedy walczyli o drugie miejsce we Wroc³awski turnieju EYBL jego zespól przegra³ dwoma punktami przeciwnicy zdobyli kosza w ostatnich sekundach meczu Jasiek nie umia³ siê powstrzymaæ od ³ez... pora¿ki przyjmuje ze smutkiem...jego zdaniem cztery dru¿yny w tym turnieju prezentowa³y zbli¿ony poziom i ka¿dy móg³ wygraæ z ka¿dym...ka¿dy mecz w EYBL to dla mnie nauka Litwini, £otysze, Estoñczycy Rosjanie Ukraiñcy... wiele mogê u nich podpatrzeæ w przysz³o¶ci na pewno to bêdzie procentowaæ ...¿ebym tylko urós³ marzy mi siê 190 cm 

Gre Jasia obserwowa³em na kilku meczach...dysponuje dobrym rzutem z dystansu i pó³dystansu jak trzeba potrafi wjechaæ pod kosz...nie¼le sobie radzi w grze 1x1...dobry przegl±d tego co siê dzieje na parkiecie ...¶wietne asysty...gorzej w obronie...zdyscyplinowany i m±dry gracz
 
Poza koszykówka Jasiu lubi poczytaæ.. jego ulubiona ksi±¿ka to Harry Potter ...przy komuterzy tez chêtnie posiedzi... jak jest g³odny to najlepiej wybra³ by siê do MC Donalda na hamburgery i fante... a przy tym pos³ucha³ by piosenki zespo³u Boys
Jeste¶-szalona

 Ciekawostka - starsza siostra Jasia
Ania Grzeliñska
to najlepsza Polska zawodniczka w Pucharze ¦wiata PKRA w kitesurfingu  ma ju¿ na koncie Wicemistrzostwo w Pucharze ¦wiata a w ¦wiatowym rankingu jest na VII miejscuAnia o swoim bracie - Jasiek wszechstronny 13-to latek, za co siê nie z³apie we wszystkim jest najlepszy. Co prawda na razie jego pasj± jest koszykowka, w która gra naprawdê super (jest rozgrywaj±cym), to mam nadziejê, ¿e ju¿ niebawem tak¿e zakocha siê w kitesurfingu !!! Jak na razie pilnie siê uczy startów z wodywww Ani
http://www.kiteania.webpark.pl/

W przysz³ym roku Jasia czeka wiele meczy w lidze, MP, EYBL, no i pewnie z kadr± Donego ¦l±ska w rocz.93 na MP Kadr Wojewódzkich
we tych wszytskich meczach ¿ycze Jasiowi sukcesów...i zostañ z koszykówka masz talent
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Z³oci ch³opcy
Z³oci ch³opcy
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi