News: Pogoñ w wielkim finale - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:17:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pogoñ w wielkim finale
U-20 Juniorzy St.
Turniej fina³owy mistrzostw Polski juniorów starszych w koszykówce odbêdzie siê w dniach 3-7 marca w Sopocie. Udzia³ w tej imprezie we¼mie osiem zespo³ów z ca³ej Polski, które podzielone zosta³y na dwie grupy. W grupie I wyst±pi± ekipy Prokomu Trefla Sopot, gospodarz , Pogonii Ruda ¦l±ska, Polonii Warszawa oraz PGE Turów Zgorzelec. Grupa ta nazywana jest grup± ¶mierci. W grupie II natomiast, potencjalnie s³abszej, rywalizowaæ bêd± zespo³y Pyry Poznañ ( obroñca tytu³u z przed roku ), Czarnych S³upsk, Kotwicy Ko³obrzeg i Polonii 2011 Warszawa.

¬ród³o: nowybytom.type.pl


trzeci ostatni dzien pó³fina³ów

Rywalizacjê Pyry z Pogoni± lepiej rozpoczêli gospodarze. Bohater poprzedniego dnia Micha³ Dudek w pierwszej kwarcie trafia³ znowu jak natchniony i by³o 25:15. Po zagraniach Kamila Nowaka (wcze¶niej dobrze kryty przez poznaniaków) ¦l±zacy doszli na 28:26

ale rywale znowu odskoczyli. W trzeciej czê¶ci przewaga spad³a ponownie do tylko 6 punktów, lecz na wiêcej Pogoni nie by³o staæ. ¦wietnie po przerwie spisywali siê Pawe³ Mowlik oraz Albert Skowroñski, a w koñcówce trener Maciej Piekarczyk móg³ wypu¶ciæ na parkiet rezerwowych. Pyra zwyciê¿y³a 87:67.Kasprowicz Inowroc³aw - Zastal Zielona Góra 86:81

(25:15, 16:17, 20:21, 25:28)

Kasprowicz: Grod 19 (1x3), Walczak 16, Burdacki 16 (4x3), Bernasiak 14 (4x3), Sroczyñski 7 (1x3), W³odarski 7 (1x3), Majer 4, Soko³owski 2, Kaczalski 1, Ku¶mierek 0

Zastal: Busz 25 (4x3), Rajewicz 24, Stefanowicz 13 (3x3), Cierzniewski 12 (2x3), Redelski 7 (2x3), Zawodziñski 0, Janecki 0

Pyra Poznañ - Pogoñ Ruda ¦l±ska 87:67

 (25:15, 20:19, 20:13, 22:20)

Pyra: Dudek 25 (3x3), Skowroñski 22 (2x3), Mowlik 17 (2x3), Bartkowiak 7 (1x3), Gierwazik 7 (1x3), Sulowski 4, £ukomski 2, Szepelowski 2, Beszterda 1, Niepoñ 0, Florek 0

Pogoñ: Nowak 20, Tomecki 12 (2x3), Goldammer 10, Lemañski 9 (3x3), ¯ym³a 8 (2x3), Kubista 6, Patyna 2, Grochowski 0, Stawowski 0, Gruth 0, Goczok 0

koñcowa tabele

1. Pyra 3 6 +47
2. Pogoñ 3 5 +14
3. Kasprowicz 3 4 -20
4. Zastal 3 3 -41


Drugi dzieñ pó³fina³ów MP

W Poznaniu kibice byli ¶wiadkami dwóch pasjonuj±cych pojedynków. Zawodnicy Kasprowicza Inowroc³aw w pierwszych 15 minutach trafili a¿ 9 "trójek" i prowadzili z faworyzowan± Pogoni± Ruda ¦l±ska 39:11! Trzeba jednak dodaæ, ¿e oprócz dobrej skuteczno¶ci ¶wietnie grali oni tak¿e w obronie. Lider przeciwnika Kamil Nowak w tym okresie odda³ tylko jeden celny rzut. Pozosta³e 25 minut spotkania nale¿a³o ju¿ do Pogoni, która stopniowo odrabia³a straty i imponowa³a tym samym co dzieñ wcze¶niej - ¶wietn± gr± zespo³ow±. W trzeciej kwarcie rozegra³ siê duet Nowak - Daniel Kubista i ró¿nica po raz zmniejszy³a siê do mniej ni¿ 10 "oczek". Taka utrzyma³a siê przez d³u¿sz± chwilê, ale pó¼niej na parkiecie istnieli tylko koszykarze ze ¦l±ska. Po dwóch trafieniach z dystansu Dawida Grochowskiego w koñcu wyszli na prowadzenie 66:65 i nie oddali go do samego koñca mimo serii pude³ z linii rzutów wolnych wygrywaj±c ostatecznie 74:68.

Równie ciekawie by³o w konfrontacji Pyry z Zastalem. W pierwszej po³owie ogl±dali¶my prawdziwy koncert gry w ofensywie. Efekt to wynik 63:55 dla zielonogórzan prowadzonych przez Artura Busza i Roberta Rajewicza. Tu¿ po starcie trzeciej kwarty seri± udanych akcji popisa³ siê skrzyd³owy poznaniaków Krystian Bartkowiak (w tym momencie mia³ a¿ 27 punktów na koncie) i strata gospodarzy zmala³a do 4 "oczek". Chwilê pó¼niej pope³ni³ on jednak czwarte przewinienie i usiad³ na ³awce rezerwowych. Pierwsze skrzypce w tym widowisku przej±³ Busz i ró¿nica znowu zrobi³a siê dwucyfrowa. W czwartej czê¶ci przyjezdnym zaczê³o brakowaæ si³. W koñcu po rzucie Alberta Skowroñskiego by³o 90:89 dla Pyry. Walcz±cych rywali dobi³ Micha³ Dudek. Rozgrywaj±cy ekipy ze stolicy Wielkopolski by³ nie do powstrzymania - trafia³ po penetracji, zza ³uku i wykorzystywa³ rzuty wolne. W sumie w tej ods³onie zdoby³ 18 ze swoich 36 punktów, a jego dru¿yna zwyciê¿y³a 104:96.

Kasprowicz Inowroc³aw - Pogoñ Ruda ¦l±ska 68:74
(23:6, 18:18, 17:23, 10:27)

Kasprowicz: Burdacki 13 (3x3), Walczak 12 (1x3), W³odarski 12 (4x3), Grod 11 (1x3), Soko³owski 10 (2x3), Bernasiak 6 (2x3), Majer 2, Sroczyñski 2, Kaczalski 0

Pogoñ: Nowak 32, Kubista 14 (1x3), Tomecki 12 (2x3), Goldammer 6 (1x3), Grochowski 6 (2x3), ¯ym³a 4, Gruth 0, Goczok 0, Lemañski 0, Stawowski 0

Pyra Poznañ - Zastal Zielona Góra 104:96
(25:28, 30:35, 20:19, 29:14)

Pyra: Dudek 36 (5x3), Bartkowiak 29 (3x3), Sulowski 11, Skowroñski 9 (1x3), Mowlik 9 (1x3), Gierwazik 4, Beszterda 4, Szepelowski 2

Zastal: Busz 30 (4x3), Rajewicz 23 (14 zbiórek), Stefanowicz 18 (4x3), Janecki 10 (1x3), Zawodziñski 8, Redelski 5 (1x3), Cierzniewski 2, Chodkiewicz 0


Pierwszy dzieñ pó³fina³ów MP

Pogoñ Ruda ¦l±ska - Zastal Zielona Góra 86:58
(19:15, 25:12, 19:18, 23:13)

Pogoñ: Nowak 31, Kubista 11 (1x3), Tomecki 8, Grochowski 8, ¯ym³a 6 (2x3), Goldammer 6, Lemañski 6, Gruth 5, Goczok 3 (1x3), Patyna 2, Stawowski 0

Zastal: Busz 20 (6/13 za 3), Rajewicz 14, Janecki 10, £ojko 6, Cierzniewski 3, Narkiewicz 3, Zawodziñski 2, Stefanowicz

Pyra Poznañ - Kasprowicz Inowroc³aw 95:76
 (28:24, 20:21, 27:18, 23:13)

Pyra: Mowlik 19 (3x3), Dudek 18 (1x3), Bartkowiak 18, Beszterda 13, Skowroñski 13, Gierwazik 10 (1x3), Sulowski 4, Jurkowski 0, Szepelowski 0, £ukomski 0

Kasprowicz: Grod 17, Burdacki 16 (4x3), Bernasiak 13 (3x3), W³odarski 9 (1x3), Taczalski 9, Walczak 5, Sroczyñski 2, Baranowski 0

¬RÓD£O: www.polskikosz.pl

Do turnieju fina³owego (3-7.03.2008) awansuj± po dwa zespo³y z grup (1 i 2 miejsca).od lewej w górnym rzêdzie:
trener: Ryszard Poznañski, Kamil Nowak, Daniel Goldamer, Dawid Grochowski, Dominik Goczok, Przemys³aw Tomecki, Tomasz Patyna asystent trenera: S³awomir Wêgiel, masa¿ysta: £ukasz Pêpliñski, asytent trenera: Marcin Lichtañski
od lewej dolny rz±d: ma³y kibic Pogoni, Szymon ¯ym³a, Bartosz Stawowski, Rados³aw Lemañski, Daniel Kubista, Rafa³ Miku³a, Jakub Gruth

z tego sk³adu do Poznania nie pojecha³ Rafa³ Miku³a

PYRA POZNAÑKASPROWICZ INOWROC£AWStoj± od lewej:
Mateusz Tojek, Martin Bartoszcze, Mi³osz Sroczyñski, Miko³aj Grod, Mateusz Kaczalski, Maciej Soko³owski, trener Dariusz Sikora
Klêcz± od lewej:Filip Burdacki, Sebastian Walczak, Amadeusz W³odarski, Tomasz Malinowski, Wojciech Bernasiak, Maciej Baranowski

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SP 58 Katowice z pania Dyrektor
SP 58 Katowice z pania Dyrektor
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi