News: Po³udnie wygrywa.....Andrzej Pluta MVP i wygrana w konkursie 3 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 08:33:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Po³udnie wygrywa.....Andrzej Pluta MVP i wygrana w konkursie 3
Fanclub
 Moim zdaniem jedno-dniowy wypad pasjonatów koszykówki na mecz Gwiazd do Wroc³awia by³ w 100% udany my¶lê ¿e wszyscy wrócili zadowolenie i na d³ugie lata bêd± wspominaæ to koszykarskie ¦wiêto !
Andrzej Pluta ,,nasz cz³owiek,, wychowanek Pogoni Ruda ¦l±ska potem kilka sezonów gracz w Bytomskich Bobrach odniós³ podwójny sukces wygrywaj±c konkurs trójek i otrzyma³ MVP, czyli najwiêksze wyró¿nienie w meczu Gwiazd


Muszê pochwaliæ ca³± grupê wyje¿d¿aj±ca do Wroc³awia wszyscy punktualnie wstawili siê na miejsce zbiorek mogli¶my spokojnie wyruszyæ w drogê do Wroc³awia
 
W autokarze na pocz±tek rozprowadzenie pami±tkowych smyczy i plakietek, nastêpnie rozdanie biletów przedstawienie wszystkich uczestników  grupy no i obiecane konkursy
 
Do konkursu wiedzy o historii Meczy  Gwiazd stanê³y 22 dru¿yny
A oto najlepsi
 
 1.Pawlenka Team Ruda ¦l±ska  21 pytañ 19 prawid³owych odpowiedzi !
1.Pietrzyk Marcel Katowice 21 pytañ 19 prawid³owych odpowiedzi
 
2.Makie³a Tomasz Ruda ¦l±ska 21 / 18 ( drugi od lewej )
3.Borzucki Daniel Ruda ¦l±ska 21 / 15 ( pierwszy od lewej )
 
Pawlenka i Pietrzyk stanêli do dogrywki lepszy o 2 prawid³owe odpowiedzi okaza³ siê o kilkana¶cie lat starszy Piotr Pawlenka z Rudy ¦l±skiej ( trzeci od lewej )
Piotrek to znawca koszykówki kiedy¶ redaktor dla www.polskikosz.pl to by³ ju¿ jego 4 mecz Gwiazd który ogl±da³ na ¿ywo
W nagrodê otrzyma³ pi³kê do koszykówki
 
Kto bra³ udzia³ w drugim konkursie musia³  wytypowaæ kto wygra konkurs trójek a kto wygra konkurs wsadów

W konkursie trójek zdecydowanie stawiali¶my na Andrzeja Plutê i  Thomasa Kelatiego widaæ ¿e uczestnicy konkursu mieli pojêcie kto jest specjalista w rzutach za 3 zarówno Pluta jak i Kelati dostali siê do fina³u
Po raz pi±ty w historii meczy Gwiazd Wygra³ Andrzej Pluta !
 
Je¶li chodzi o konkurs wsadów to g³osy by³y podzielone podaj¿e czterech da³o prawid³owe odpowiedzi
Spo¶ród 30 prawid³owych odpowiedzi najm³odszy uczestnik naszego wyjazdu na mecz Gwiazd Oliwer Dytko ( 13 lat GTK Gliwice wylosowa³ nagrodê zestaw w Mc Donaldzie dla Mateusza Famuloka z Pszczyny
 
Po konkursowych emocjach nast±pi³o rozlu¼nienie mogli¶my na ekranie TV podziwiaæ  popisy
Teamu Harlem Globloters tu chcia³bym skierowaæ podzieñkowanie dla Piotra Pawlenki za przygotowanie kasety 
 
 Na godzinê przed otwarciem hali dotarli¶my na miejsce brzydka pogoda spowodowa³ ze musieli¶my poczekaæ w autobusie otwarcie bram ...warto by³o czekaæ tak siê z³o¿y³o ze akurat jak wchodzili¶my do hali Ludowej organizatorzy rozdawali darmowe koszulki  które maj± promowaæ Euro 2009 w Polsce musze przyznaæ ze ¶wietne koszulki niesamowita pami±tka i to Gratis
 
 Pozosta³e pami±tko mo¿na ju¿ by³o nabyæ za kasê w punkcie Spaldinga trzeba przyznaæ ¿e w tym roku naprawdê by³y niskie ceny
Przyk³adowo pami±tkowa koszulka meczu gwiazd co kosztowa³a w tamtym roku 80 w tym roku kosztowa³a 40 zloty
Ale najfajniejsze by³y pi³ki Spaldinga za jedyne 35 zloty
 

Teraz spokojnie mogli¶my zasi±¶æ na swoje miejsca które by³y rewelacyjne mieli¶my doskona³y widok
Konkurs Trójek i rewelacyjne rzuty Andrzeja Pluty, konkurs Wsadów i efektowny wygrany wsad kiedy to zawodnik umie¶ci³ pi³kê wraz ze swoim butem jednocze¶nie w koszu ), ¦wietne akcje w meczu co tu du¿o pisaæ to trzeba samemu zobaczyæ ... m³odzi koszykarze ze ¦l±ska byli pod wra¿eniem tego co widzieli na parkiecie a jak siê pokaza³ francuska grupa akrobatów koszykarski to zafascynowani ogl±dali co mo¿na wyprawiaæ z pi³ka maj±c prze koszem trampolinê, w przerwach meczu za¶piewali dla nas Satchurski i Kasia Nowak a na koniec zespól Lady Pank
 
Koñcówka meczu te¿ by³a ciekawa w ostatniej sekundzie meczu zawodnik z pó³nocy stan±³ na lini rzutów wolnych przy wyniku 114 –112 pierwszego nie trafi³ w drugim próbowa³ odbiæ od obrêczy i skoñczy koszem tez mu siê to nie uda³o tym samym wygra³o po³udnie
 
Podsumowuj±c tegoroczny Mecz Gwiazd  my¶lê ¿e impreza udana lepsza od tej z ubieg³ego roku jedyny tylko mankament: panowie organizatorzy ten mecz i gwiazdy polskiej koszykówki s± dla kibiców szczególnie dla m³odych kibiców. Na drugi raz dajcie sobie spokój z koñcowym  koncertem wpu¶cie po meczu na parkiet ³owców autografów i zbieraczy fotek tak jak to by³o rok temu  i wszyscy byli szczê¶liwi i zadowoleni !!!
 
Mnie cieszy fakt ¿e we wroc³awskiej hali z naszego województwa by³o nas conajemnie 200
Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda ¦l±ska, Katowice, D±browa Górnicza Pszczyna, Wodzis³aw ¦l±ski, Cieszyn, Rybnik, Tychy, Knurów, Bêdzin, Siemianowice ¦l±skie, Chorzów
 
Do zobaczenia za rok !

Nasze Galerie

FOTO 126-RAFA£ PIGU£A

FOTO 500-RAFA£ KURIANOWICZ

FOTO-122-KIBICE-SILESIA-BASKETBALL-FANCLUB

FILMIKI-ZIBIMateria³y prasowe

http://kurian.internetdsl.pl/mg2008/
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bytom-Prudnik
Bytom-Prudnik
Turniej kadetów r.92/93 Bytom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi