News: KS Pogoñ Ruda ¦l±ska br±zowym medalist± Mistrzostw Polski U-20 PODSUMOWANIE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:11:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

KS Pogoñ Ruda ¦l±ska br±zowym medalist± Mistrzostw Polski U-20 PODSUMOWANIE
U-20 Juniorzy St.
 Podsumowuj±c tegoroczne fina³y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Sopocie to trzeba przyznaæ ¿e by³y dla nas bardzo udane w koñcu zespól KS Pogoñ Ruda ¦l±ska zdoby³ medale, piêkny prezent na 88-lecie Klubu. Zloty medal dla Tomasza ¦niega ( Polonia 2011 Warszawa ) to te¿ nasz ¦l±ski sukces gdy¿ pierwszy rozgrywaj±cy Poloni 2011 jest wychowankiem MCKiS Jaworzno

FOTO-Szymañski FOTO-Zibi FILMIKI-ZibiRoman Ludwiczuk
(prezes PZKosz): Ostatni mecz Mistrzostw Polski pod wzglêdem sportowym i emocjonalnym zdecydowanie przewy¿szy³ rang± ten fina³. Oba zespo³y zagra³y doskonale, w szczególno¶ci w drugiej po³owie i dogrywce. Wiêkszo¶æ dru¿yn z ekstraklasy mog³oby braæ z tych ch³opców przyk³ad. Jestem zadowolony i szczê¶liwy widz±c taki potencja³ dla polskiej koszykówki. Widz±c to, co zaprezentowa³o kilku graczy podczas turnieju i przede wszystkim w meczu fina³owym mogê z ca³± pewno¶ci± stwierdziæ, ¿e mogliby znale¼æ miejsca w czê¶ci dru¿yn ekstraklasy, nie tylko na ³awce, ale podczas meczu na parkiecie.

Mladen Starcevic (Polonia 2011 - I liga): Drugi rok pracujê w Polsce, jednak dzisiejszy mecz by³ najlepszym, najdramatyczniejszym jaki tutaj widzia³em. Wydaje mi siê, ¿e kibice gospodarzy nie bêd± opuszczaæ hali w smutku, ani bardzo zawiedzeni, poniewa¿ ten mecz wygra³a koszykówka.
Generalnie m³odzi koszykarze w Polsce ró¿ni± siê od swoich rówie¶ników, np. z Ba³kanów. Jednak bardzo du¿o zale¿y od odpowiedniej selekcji. Jednych i drugich mo¿na bardzo du¿o nauczyæ, pamiêtaj±c o tym, ¿e nie zawsze wzrost i szybko¶æ s± najwa¿niejsze, tylko wiele detali, z których sk³ada siê koszykówka. Dzi¶ widzieli¶my wielu dobrych koszykarzy (tak¿e widzia³em takich w Pyrze Poznañ i Turowie, którym nie uda³ siê turniej), którzy ju¿ du¿o umiej±, ale tak¿e takich, którzy równie¿ s± pewni siebie i nie boj± siê podejmowaæ decyzji w najwa¿niejszych momentach meczu.
Cieszê siê, ¿e akurat te dwa zespo³y (Polonia 2011 i Prokom Trefl) awansowa³y do fina³u. Oba kluby maj± dobrze przygotowane programy dla m³odych koszykarzy, obejmuj±ce dru¿yny juniorskie, II ligê i I ligê. W obu klubach tak¿e rozumie siê, ¿e szkolenie m³odych, utalentowanych i wyselekcjonowanych graczy to nie s± niepotrzebne koszty tylko inwestycja. Tam rozumie siê to, ¿e my pracuj±c z m³odzie¿± jeste¶my dla nich partnerami i ¿e to, co robimy dzisiaj, "jutro" bêdzie procentowa³o dla ca³ej polskiej koszykówki.

Miros³aw Noculak (Prokom Trefl Sopot): Poziom turnieju by³ bardzo wysoki. Ogl±dali¶my wiele wyrównanych spotkañ, a ostatnie najlepiej to obrazuje.
Prokom w pierwszej po³owie, nie potrafi³ znale¼æ sposobu na dobrze zorganizowan± obronê Polonii 2011. Zabrak³o szybkiego ataku, w grze tego zespo³u. W drugiej po³owie gra wygl±da³a ju¿ znacznie lepiej, ale zabrak³o jednej akcji by wygraæ to spotkanie. Zespó³ z Warszawy by³a lepsza o jeden punkt i zdoby³a z³oty medal. Gratuluje ca³emu zespo³owi z Warszawy wygranej w fina³owym pojedynku.

Koñcowa kolejno¶æ

1. Polonia 2011 Warszawa
2. Prokom Trefl Sopot
3. Pogoñ Ruda ¦l±ska
4. Kotwica 50 Ko³obrzeg
5. Polonia Warszawa
6. Czarni S³upsk
7. Turów Zgorzelec
8. Pyra Poznañ

Najlepsza pi±tka turnieju

Piotr Pamu³a (Polonia 2011 Warszawa), Adam Waczyñski (Prokom Trefl Sopot), Dardan Berisha (Polonia 2011 Warszawa), Mateusz Kostrzewski (Prokom Trefl Sopot), Mateusz Jarmakowicz (Turów Zgorzelec) - brak na fotce

MVP: Jaros³aw Mokros ( rocz.1990 )
(Polonia 2011 Warszawa)

Najlepsi statystycznie

Punkty

1. Adam Waczyñski (Prokom Trefl Sopot) 23.2
2. Hubert Pabian (Czarni S³upsk) 22.0
3. Sebastian Szymañski (Turów Zgorzelec) 21.5
4. Dardan Berisha (Polonia 2011 Warszawa) 19.4
5. Mateusz Jarmakowicz (Turów Zgorzelec) 19.0

Asysty

1. Tomasz ¦nieg (Polonia 2011 Warszawa) 4.2 ( rocz.1989 )
2. Dawid Mieczkowski (Czarni S³upsk) 3.3
3. Szymon ¯ym³a (Pogoñ Ruda ¦l±ska) 3.2
4. Jakub Kietliñski (Prokom Trefl Sopot) 3.0
5. Krystian Bartkowiak (Pyra Poznañ) 3.0

Zbiórki

1. Kamil Nowak (Pogoñ Ruda ¦l±ska) 10.0 ( rocz.1988 )
2. Mateusz Jarmakowicz (Turów Zgorzelec) 9.0
3. Albert Skowroñski (Pyra Poznañ) 9.3
4. Wojciech Pisarczyk (Polonia Warszawa) 8.8
5. Karol Gruszecki (Polonia Warszawa) 8.8

Przechwyty

1. Sebastian Szymañski (Turów Zgorzelec) 3.8 ( rocz.1991 )
2. Karol Gruszecki (Polonia Warszawa) 3.3
3. Dariusz Kusper (Polonia Warszawa) 2, 8
4. Adam Waczyñski (Prokom Trefl Sopot) 2.6
5. Piotr Pamu³a (Polonia 2011 Warszawa) 2.6

Bloki

1. Mateusz Jarmakowicz (Turów Zgorzelec) 2, 5
2. Hubert Pabian (Czarni S³upsk) 1.5
3. Mateusz Kostrzewski (Prokom Trefl Sopot) 1.4
4. Piotr Wojdyr (Prokom Trefl Sopot) 1.0
5. Szymon Rduch (Kotwica 50 Ko³obrzeg) 0.8

mecze KS Pogoñ Ruda ¦l±ska


KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - MKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG 65:55
(14:10 20:14 13:21 18:10)
Pogoñ: Nowak 16, Goldammer 13, Tomecki 13, Grochowski 8, Kubista 7, ¯ym³a 6, Lemañski 2.
Kotwica: Brêk 19, Fabiañczyk 16, Matys 8, Blechacz 6, Rduch 6.

W meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Starszych spotka³y siê zespo³y z Rudy ¦l±skiej i Ko³obrzegu. Pogoñ podobnie jak w poprzednich meczach rozpoczê³a mecz graj±c agresywnie w obronie i nie dopuszczaj±c do ³atwych pozycji rzutowych przeciwników (30% z gry Kotwicy). Najwiêkszy wk³ad punktowy w 10-punktowe prowadzenie Pogoni (34:24) po pierwszej po³owie, mia³ Kamil Nowak, który do 14 punktów do³o¿y³ tak¿e 7 zbiórek. W trzeciej kwarcie bardziej ni¿ w pierwszej po³owie skoncentrowani podopieczni Paw³a Blechacza odrobili niemal wszystkie starty rozpoczynaj±c ostatni± czê¶æ gry przy wyniku 47:45. Na pocz±tku czwartej kwarty boisko musia³ opu¶ciæ Kamil Nowak (16 pkt i 14 zb) z powodu piêciu fauli. Graj±cy bez swojego lidera Rudzianie, byli jednak w stanie odpowiedzieæ na rzuty zza obwodu Marcina Fabiañczyka i Dawida Brêka skutecznymi zagraniami w ofensywie i ostatecznie wygrali 65:55 zdobywaj±c br±zowy medal Mistrzostw Polski.

Ryszard Poznañski (Pogoñ): Na pewno by³ to ciê¿ki mecz. Spotka³y siê dwa zespo³y o podobnej klasie. Trudno siê gra³o, decydowa³y detale, charakter, na szczê¶cie mieli¶my dzi¶ kilku liderów i uda³o siê wywalczyæ br±zowy medal, którego dawno nie by³o w Rudzie ¦l±skiej.

Daniel Kubista (Pogoñ): Chcieli¶my zdobyæ ten medal, poniewa¿ dla wiêkszo¶ci z nas by³a to ostatnia szansa w rozgrywkach juniorskich. Chcia³bym jeszcze podziêkowaæ ch³opakom z Jaworzna, którzy bardzo nam pomogli w ca³ym turnieju.

Pawe³ Blechacz (Kotwica): Nie uda³a nam siê pierwsza po³owa, któr± przegrali¶my 10 punktami i zagrali¶my zbyt ma³o ambitnie, jak widaæ mecz te¿ zakoñczy³ siê tak± ró¿nic±. W trzeciej kwarcie uda³o siê zbli¿yæ do rywali na 2 punkty, mogli¶my nawet prowadziæ, ale nie trafili¶my siedmiu rzutów wolnych z rzêdu. Gratuluje ca³emu zespo³owi, który pokaza³ przez ca³y turniej, ¿e staæ ich na wiele, ch³opacy s± z rocznika 1989, wiêc za rok spróbujemy poprawiæ nasz wynik.


POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - POLONIA 2011 WARSZAWA 55:66
(7:25 13:11 20:11 15:19)
Pogoñ: Grochowski 12, Nowak 10, Kubista 9, Tomecki 8, Lemañski 6, Goldammer 5, ¯ym³a 5.
Polonia 2011: Berisha 22, ¦nieg 13, Pamu³a 10, Nowakowski 9, Mokros 5, Pe³ka 4, Popio³ek 3.

Polonia 2011 jako pierwszy zespó³ wywalczy³a awans do fina³u Mistrzostw Polski Juniorów Starszych pokonuj±c Pogoñ Ruda ¦l±ska 88:88. Decyduj±ca dla losów spotkania by³a pierwsza kwarta wygrana przez podopiecznych Arkadiusza Mi³oszewskiego 7:25. W po³owie czwartej kwarcie Pogoñ zbli¿y³a siê do rywali na cztery punkty (46:50), jednak os³abiony agresywn± obron± na ca³ym boisku zespó³ Ryszarda Poznañskiego, nie by³ w stanie odpowiedzieæ ju¿ na cztery "trójki" Dardana Berishy (22 punktów) w koñcówce czwartej kwarty. Tomasz ¦nieg zdoby³ 13 punktów dla swojego zespo³u, a Piotr Pamu³a 10 (wszystkie w pierwszej po³owie). W zespole Pogoni najlepszym strzelcem by³ Dawid Grochowski, który zdoby³ 12 punktów. Na tablicach podobnie jak w poprzednich spotkaniach dominowa³ Kamil Nowak (11 zbiórek i 10 punktów).

Ryszard Poznañski (Pogoñ): By³a walka z naszej strony, wynik do koñca by³ spraw± otwart±, natomiast wygra³a dru¿yna, która by³a dzisiaj lepsza. Zagrali¶my nieskutecznie, jednak do koñca starali¶my siê wywalczyæ fina³.

Dawid Grochowski (Pogoñ): Walczyli¶my dzisiaj z ca³ych si³, gdyby uda³o nam siê wyeliminowaæ kilka niepotrzebnych strat w pierwszej po³owie wydaje mi siê, ¿e walka mog³aby byæ jeszcze bardziej wyrównana.

Arkadiusz Mi³oszewski (Polonia 2011): Bali¶my siê bardzo dobrej obrony Pogoni. Zespó³ z Rudy ¦l±skiej jest s³abszy fizycznie jednak nadrabia te braki ogromn± ambicj± i wol± walki. Wierzy³em w nasz atak w to, ¿e która¶ z naszych "strzelb" w koñcu zaskoczy. No i Dardan Berisha trafi³ kilka wa¿nych rzutów. Jest on bardzo ciê¿kim zawodnikiem do prowadzenia, poniewa¿ czasami ³amie za³o¿enia taktyczne, jednak bardzo ciê¿ko odbieraæ mu jego najwiêkszy atut, pewno¶æ siebie.
Dardan Berisha (Polonia 2011): Od pocz±tku zagrali¶my dobrze w obronie, jednak w trzeciej kwarcie rywale zbli¿yli siê do nas. W ostatniej czê¶ci gry dziêki pomocy kolegów trafi³em kilka wa¿nych rzutów i uda³o siê awansowaæ do fina³u, gdzie bêdzie na pewno jeszcze ciê¿ej.

POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - TURÓW ZGORZELEC 63:53
(11:23 18:15 19:6 15:9)
Pogoñ: ¯ym³a 15, Nowak 14, Lemañski 11, Goldammer 9, Grochowski 9, Kubista 5.
Turów: Szymañski 19, Jarmakowicz 18, Bohno 9, Bodziñski 4, Kapias 3.

Para liderów zespo³u ze Zgorzelca - Sebastian Szymañski i Mateusz Jarmakowicz zdoby³a w pierwszej po³owie odpowiednio 15 i 14 punktów, co pozwoli³o Turowowi prowadziæ po 20 minutach dziewiêcioma punktami. W zespole prowadzonym przez Ryszarda Poznañskiego najlepiej wypad³ Rados³aw Lemañski (9 punktów, 3-na-4 za 3 pkt). Po przerwie agresywna obrona zespo³u z Rudy ¦l±skiej. Pogoñ rozpoczê³a od 10 kolejnych punktów, co pozwoli³ wyj¶æ na pierwsze w meczu prowadzenie - 39:38. Dobra postawa Kamila Nowaka, który gra³ z 4 przewinieniami oraz Szymona ¯ym³y pozwoli³a obj±æ prowadzenie 48:44 po trzech kwartach. W ostatniej czê¶ci gry Pogoñ kontynuowa³a dobr± grê w obronie pozwalaj±c zdobyæ pierwsze punkty zespo³owi ze Zgorzelca dopiero w 38 minucie i ostatecznie wygra³a 63:53

Ryszard Poznañski (Pogoñ): Do przerwy dominowa³a dru¿yna Turowa, nam uda³o siê poprawiæ w drugiej po³owie defensywie, bronili¶my na ca³ym boisku, czym zmêczyli¶my przeciwnika, dziêki czemu mieli¶my ³atwiejsze pozycje do rzutów. Dwa zwyciêstwa w grupie to jest dla nas bardzo dobry wynik.

Daniel Goldammer (Pogoñ): Przyst±pili¶my do meczu bardzo zmobilizowani, jednak na pocz±tku nie uk³ada³a nam siê gra za dobrze. Po przerwie wrócili¶my na parkiet jeszcze bardziej zmobilizowani i pokazali¶my wszystkie nasze umiejêtno¶ci, co pozwoli³o nam wygraæ po raz drugi w turnieju.

Pawe³ Turkiewicz (Turów): Mam m³ody zespó³, który jest po raz pierwszy na takiej imprezie. Pogoñ gra³a pod presj±, poniewa¿ wygrana przed³u¿a³a ich szanse na awans. Mogli¶my to bardziej wykorzystaæ w pierwszej po³owie, gdy byli¶my na prowadzeniu. Niestety niewymuszone b³êdy w drugiej po³owie, spowodowane te¿ zmêczeniem sprawi³y, ¿e rywale odrobili starty, a my mieli¶my problemy w ofensywie.

Prokom Trefl Sopot - Pogoñ Ruda ¦l±ska 77:43
Prokom Trefl: Kostrzewski 15, Kietliñski 13, Waczyñski 13, Trela 10, Krauze 7, Wojdyr 7, Wilkusz 4, Krajniewski 3, Maryniewski 2, Konsek 0, Sikora 0, Paul 0
Pogoñ: Kubista 15, ¯ym³a 8, Grochowski 5, Gruth 4, Lemañski 3, Nowak 3, Tomecki 3, Goldammer 2, Stawowski 0, Goczok 0, Patyna 0

W ostatnim spotkaniu drugiego dnia turnieju Mistrzostw Polski Juniorów Starszych wyst±pi³y dwie dru¿yny, które dzieñ wcze¶niej wygra³y swoje spotkania. Pierwsza kwarta by³a wyrównana do momentu, w którym pojawi³ siê na parkiecie rezerwowy rozgrywaj±cy zespo³u z Sopotu.
Jakub Kietliñski, najpierw trafi³ trójkê, a nastêpnie wykorzysta³ cztery rzuty wolne, co da³o prowadzenie po 10 minutach 22:17. Graj±c wiêksz± czê¶æ drugiej kwarty bez maj±cego problemy z przewinieniami, Kamila Nowaka (10 pkt i 17 zb w meczu z Poloni± Warszawa), przyspieszyli grê i odrobili czê¶æ strat, a rzut za 3 pkt, w ostatniej akcji Pogoni Daniela Kubisty ustali³ wynik na 35:34 po pierwszej po³owie. Trzecia kwarta, wygrana 24:7, okaza³a siê decyduj±ca dla losów spotkania. Sopocianie wzmocnili obronê i skuteczniej zagrali w ataku (trójki Waczyñskiego i Kostrzewskiego), a niecelne rzuty kolegów z zespo³u zbiera³ na atakowanej tablicy Igor Trela (6 zbiórek ofensywnych po trzeciej kwarcie). W ostatniej kwarcie podopieczni Rimantasa Ramonasa powiêkszali prowadzenie min. dziêki punktom rezerwowych - Piotra Wojdyra i Daniela Wilkusza, oraz obronie, która dopu¶ci³a do zdobycia jedynie dwóch punktów w tej kwarcie.

POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - POLONIA WARSZAWA 44:40
(12:12 8:14 18:8 6:6)
Pogoñ: Nowak 12, Goldammer 7, Goczok 6, ¯ym³a 5, Kubista 4, Lemañski 4, Patyna 4, Gruth 2.
Polonia: Kusper 11, Gruszecki 8, Ludwin 5, Pawlak 5, Krajewski 4, Czujkowski 3, £±czyñski 2, Pisarczyk 2.

Pogoñ Ruda ¦l±ska pokona³a w meczu inauguruj±cym Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych Poloniê Warszawa. W pierwszej po³owie podopieczni Andrzeja Kierlewicza osi±gnêli kilkupunktow± przewagê dziêki skutecznej grze Dariusza Kuspera oraz zbiórkom Wojciecha Pisarczyka. W drugiej po³owiê grê Pogoni odmieni³a postawa Kamila Nowaka (10 punktów), który wcze¶niej nie wykorzysta³ ¿adnego z rzutów z gry. Po trzech kwartach zespó³ trenera Ryszarda Poznañskiego prowadzi³ 38:34. Ostatnia, nerwowa kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 6:6. Wynik ustali³y rzuty wolne wykonywane 5 sekund przed koñcowym gwizdkiem kapitana Pogoni – Daniela Kubisty.

Ryszard Poznañsk (Pogoñ)i: Obie dru¿yny s± podobne poziomem i oba mog³y wygraæ. W pierwszej po³owie zosta³y zjedzone przez presjê i odpowiedzialno¶æ za wynik. w pierwszej po³owie nasz lider zagra³ nieskutecznie (0/8 z rzutów wolnych, 0/6 z gry). Jednak w drugiej po³owie grali¶my ju¿ swoje, mecz siê wyrowna³ i przebiega³o to tak jak zak³adali¶my w szatni.

Andrzej Kierlewicz (Polonia): Na przegran± z³o¿y³o siê kilka elementów, pierwszy z nich to skuteczno¶æ rzutów zza obwodu, trafili¶my tylko 3 „trójki” i z linii rzutów wolnych. Mecz siê tak u³o¿y³, ¿e obie dru¿yny mia³y szansê przewa¿yæ wynik na swoj± korzy¶æ, niestety nam siê nie uda³o.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SKM U-20
SKM U-20
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi