News: UKS SP 27 Katowice na Wielkanocnym turnieju w Wiedniu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:57:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

UKS SP 27 Katowice na Wielkanocnym turnieju w Wiedniu
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 17-22 marca odby³a siê 18 edycja Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki w Wiedniu. Wziê³y w nim udzia³ 454 dru¿yny i blisko 4500 uczestników. Rozegrano 1300 spotkañ na 33 boiskach. Zespó³ UKS SP 27 Katowice poraz drugi przebywa³ w Wiedniu. Dwa lata temu nie uda³o siê nic ugraæ w tym roku nasze najm³odsze dziewczyny przywioz³y z Wiednia Puchar za drugie miejsce


U-12 CH£OPCY -  72-FOTKI


 Dwie pora¿ki i dwa zwyciêstwa i 3 miejsce w grupie.... niestety w tym turnieju do dalszej gry awansuj± tylko zespo³y z pierwszego i drugiego  miejsca. Przegrali¶my z Giessen/1 tylko dlatego ze w ich sk³adzie by³ ch³opczek z Pakistanu o wzro¶cie przewy¿szaj±cym naszych zawodników o dwie g³owy.... wysoki i sprawny Pakistanczyk rz±dzi³ na parkiecie doprowadzi³ swój zespó³ do fina³u. Drugi przegrany mecz z m³odymi Niemcami to efekt ich dobrze zorganizowanej zespo³owej gry czego nie by³o w naszym zespole...kolejne mecze wygrane ale nie awansowali¶my do dalszych gier i ju¿ w czwartek mogli¶my zwiedzaæ Wiedeñ zaliczyæ basen i dopingowaæ nasze pozosta³e zespo³y

Katowice - Gießen/1 ( Niemcy ) 28 : 57
Ulm ( Niemcy ) - Katowice 33 : 18
Halles SC 96 - Katowice ( Niemcy ) 36 : 52
Katowice - Basketclubs ( Niemcy ) 39 : 27

1. Gießen/1
2. Ulm
3. Katowice
4. Halles SC 96
5. Basketclubs
 Nasi ch³opcy brali udzia³ w konkursie sztafety w którym zajêli drugie miejsce w nagrodê dostali od organizatorów koszulki promuj±ce EURO 2008 w pi³ce no¿nej które odbêd± siê w Wiedniu

U-16 CH£OPCY - 100-fotek Nasz zespól z³o¿ony z ch³opaków  z rocznika 92( Pawlik, Petelick, Antosik, Kozaczyñski, Senka³a, Godziñski, Smodis ) i z rocznika 93 ( Belzanereg, Kwieciñski, Bujoczej, Kalinowski ) trafi³ na do¶æ s³ab± grupê ...W³oska Parma z nazwy mog³a byæ silna ale ju¿ na parkiecie nie by³o tego widaæ spokojnie ograli¶my ten zespó³. W drugim meczu natrafili¶my na Niemców z którymi tak¿e nie by³o problemów ostanie spotkanie z Aschaffenburg tak¿e zespó³ z Niemiec  to walka o 1 miejsce w grupie ..mecz bardzo wyrównany i zaciêty  g³o¶ny doping kibiców z Polski i W³och dodawa³ ch³opcom skrzyde³ do gry niestety czego¶ zabrak³o do zwyciêstwa mo¿e gdyby nie techniczny w koñcówce meczu dla Kwieciñskiego to mo¿e by¶my wygrali ...dobre zawody w tych 3 meczach rozegra³ Adam Bujoczek
Drugie miejsce w grupie da³o nam awans do 1/16 fina³ów tak siê z³o¿y³o ze trafili¶my na Polski zespó³ z £odzi £KS na dzieñ dzisiejszy mistrzowie swojego okrêgu w Polsce w szeregach tego zespo³u reprezentant Polski ...tego meczu raczej niesz³o wygraæ co nie znaczy ¿e nie nawi±zali¶my walki jednak 28 punktów przewagi £odzian mówi samo za siebie na pocieszenie pozostaje fakt ¿e z dalszych gry odpadli¶my z pó¼niejszym Mistrzem  Wiedeñskiego Turnieju po tym meczu mo¿emy ju¿ tylko spacerowaæ b±d¼ je¼dziæ po Wiedniu no i dopingowaæ nasze dziewczyny

Katowice - Parma ( W³ochy ) 63 : 31
Nördlingen ( Niemcy ) - Katowice 39 : 74
Aschaffenburg ( Niemcy ) - Katowice 73 : 66

1. Aschaffenburg
2. Katowice
3. Parma
4. Nördlingen

1/16 fina³ów

UKS SP 27 Katowice – £KS £ód¼ 34 : 62

U-12 DZIEWCZYNY   72-FOTKI

 Pomimo ¿e dziewczyny UKS SP 27 Katowice nie maj± do¶wiadczeñ meczowych ( jeszcze nie graj± w rozgrywkach ligowych ) to w Wiedeñskim turnieju spisa³y siê rewelacyjnie ....w swojej grupie wygra³y wszystkie mecze a w pó³finale ogra³y Niemki z Góttengen
Wielki fina³  w Stadhalii z zespo³em Czeskim Kralupy zapowiada³ wiele emocji i te¿ tak by³o dawno nie widzia³em tak zaciêtego pojedynku ile si³y i serca na parkiecie zostawi³y te dziewczyny.... g³o¶ny doping z jednej jak i drugiej strony dodawa³ jeszcze wiêkszych emocji po walce przegrali¶my 3 punktami i ze ³zami w oczach obierali¶my puchar za drugie miejsce a dla u¶miechy dostali¶my po wielkanocnym zaj±czku 

Katowice - Kuenring ( Austria ) 41 : 13
Oberhausen ( Niemcy ) - Katowice 15 : 47
Katowice - Gödöllö  ( Wêgry ) 45 : 29

1. Katowice

2. Kuenring
3. Gödöllö
4. Oberhausen

Pó³fina³

Katowice - Gottengen 39 : 25

Mecz o I - miejsce

Katowice – Kralupy ( Czechy ) 32 : 35

 Podsumowuj±c ca³y turniej to mo¿na stwierdziæ ¿e by³ udany dla Katowickiego klubu zawodnicy i zawodniczki pograli w miêdzynarodowej obsadzie zwiedzili stolice Austrii Wiedeñ ...szkoda tylko ¿e nasz region by³ reprezentowany tylko przez jedn± dru¿ynê ..mo¿e w przysz³o¶ci inne zespo³y wybior± siê do Wiednia

Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ prezesowi UKS SP 27 Katowice panu mgr. Arturze Mikrucie za umo¿liwienie mi drugiego pobytu z jego klubem w Wiedniu !

zibi

oficjalna strona turnieju na ktorej znajdziecie wiêcej informacji i napewno fotki naszych druzyn

http://www.basketball-wien.at/

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogoñ Ruda ¦laska Bytomski
Pogoñ Ruda ¦laska Bytomski
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi