News: SILESIA STREETBALL 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:32:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

SILESIA STREETBALL 2008
Streetball
 Dzi¶ zakoñczyli¶my g³osowanie na najlepszy streetball w roku 2008.
W sumie swoje g³osy odda³o 46 u¿ytkowników naszego portalu
1 miejsce dla Gliwic 13 g³osów (  w 2007 tak¿e pierwsze miejsce GRATUL;UJEMY
drugie miejsce 11 g³osów Katowice Streetball przed centrum handlowym Silesia
Dzi¶ tak¿e ma³a Natalka wylosowa³a osobê która za udzia³ w g³osowaniu otrzyma koszulkê ze streetballa na S³owacji
 
JEST NI¡ GRZEGORZ JURASZEK JUNIOR GTK GLIWICE

Tegoroczny sezon streetballa rozpocz±³ siê turniejem w Raciborzu(3.05.2008),a zakoñczy³ w Tychach (4.10) Wszystkich turnieji koszykówki ulicznej by³o 21 ( mo¿e wiêcej o których ja nie wiem ).Praktycznie co weekend, gracze walczyli na asfaltowych boiskach o jak najlepszy wynik. Mimo, i¿  statystycznie zawodów by³o trochê mniej ni¿ w poprzednim roku, mo¿na ¶mia³o powiedzieæ, ¿e sezon by³ udany. Organizacja zmagañ by³a na wy¿szym poziomie ni¿ poprzednio. Szczególnie nale¿y pochwaliæ Gliwice i Katowice(Silesia Basket Challenge),bo tam moim skromnym zdaniem odby³y siê najlepsze turnieje tego lata. W Gliwicach panowa³a ¶wietna atmosfera, natomiast Silesia Basket Challenge by³ turniejem na miarê zachodnich „eventów”. ¦wietna oprawa tego turnieju, liczne konkursy i pokazy robi³y wielkie wra¿enie. Pozosta³e turnieje sta³y na wysokim poziomie, ale jednak niektórym brakowa³o konkursów, które zawsze  s± wielk± atrakcj±. Ogólnie podsumowuj±c ¦l±sk bardzo szybko rozwija siê w kwestii streetballa, wiec miejmy nadziejê, ¿e z roku na rok bêdzie tylko lepiej.

LpMaiasto....Dataorganiza Informacje.Nazwa Koszt..... Kategoria Zapisy ...
konk. NagrodyFoto Relacja UWAGI
1 Raciburz3.05Stowarz.
Ofensywa
  15PLAKAT
trójki
wolne
koszulki
buty
 TUTAJ
30
druzyn
2Knurów3.05 MOSiRMOSiR 10PLAKAT  medale TUTAJ20 dru¿yn
3Bytom10.05 JuwenaliaJuwenalia 00   Puchary  20
dru¿yn
4Jaworzno 17.05MCKiS SKOK Jaworzno Cup’0850 koszulki
Red Bull
Pierogi
wsady
trójki
GotówkaTUTAJ TUTAJ25
dru¿yn
5Ruda
¦l±ska
24.05MOSiR Dni
Profilaktyki
5      33 dry¿yny
6Jastrzêbie
Zdrój
25.05MOSiR
TKKF
InformacjeBRUK30      
7Katowice31.05
1.06
Kontakt
Plus
Zg³oszenie-O¶wiadczenieSupersamOP.30
Poz.20
  TAK TAK  35
dru¿yn
8Bielsko
Bia³a
31.05
1.06
BLK
Zg³oszenie-O¶wiadczenie Op.40
Poz. 20
PLAKAT wsady
trójki
 TUTAJTUTAJ 46 dru¿yny
9Gliwice7.06 GTK  20PLAKATKoszulkawsady
trójki
TAKTUTAJ TUTAJ82
dru¿yny
10Radzionków8.06KK-Bytom Rynek PLAKAT      
11Rybnik 14.06 MOSiR Zg³oszenie gratisPLAKAT  wolne  TUTAJTUTAJ26 dru¿yn
12Chorzów5.07MORiSFilarowa         
13Ustroñ6.07SP 2
UM
 Beton40  wsady
trójki
1000 EuroTUTAJ TUTAJ26 dru¿yn
14Bytom26.07PSEI
WSHE
OSiR

Puchar
Kanclerza
5 z³
osoba
Open M
Open K
R.91 i m³
R 94 i m³
na miejscuwsady
trójki
osobiste
rodzinny
Puchary Medale
ciuchy
pi³ki
  15 dru¿yn
15Chorzów 2.08MORiSFilarowa gratisOpen M
92 MIX
na miejscu  FOTO 13
dru¿yn
16Wis³a30.08UM Wis³a   Open
r.92
 wsady
trójki
 FOTOTUTAJ 
17Katowice30-31.08PLEJ
SCC
Silesia
Centrum
Silesia
Basket
Chellenge
gratisPLAKATTUTAJwsady
trójki
freestyle
1X1
1000 Z£
FOTOTUTAJ 
18Pszczyna 6.09MUKK PLESS 20
40
95 i m³
92-94
91-89
OP / M
OP /K
 wolne
i z po³owy boiska
nagrody rzeczowe firmy SpaldingFOTOTUTAJ48
dru¿yn
19¯ory21.09MOSiR Mistrzostwa
¯or
 PLAKATZAPISY     
20Katowice28.09Rada
Osiedla
Osiedle
Paderewski
Dni
Parewskiego
10 z³
10 z³
15 z³
gratis
94 .m³
92/93
Open M
Open K
ZAPISY-ON-LINEJak bêdzie czas i nagrody    
21 Tychy 4.10     Open      

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l.- Katowice
Ruda ¦l.- Katowice
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi