News: SILESIA STREETBALL 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:24:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
SILESIA STREETBALL 2008
Streetball
 Dzi¶ zakoñczyli¶my g³osowanie na najlepszy streetball w roku 2008.
W sumie swoje g³osy odda³o 46 u¿ytkowników naszego portalu
1 miejsce dla Gliwic 13 g³osów (  w 2007 tak¿e pierwsze miejsce GRATUL;UJEMY
drugie miejsce 11 g³osów Katowice Streetball przed centrum handlowym Silesia
Dzi¶ tak¿e ma³a Natalka wylosowa³a osobê która za udzia³ w g³osowaniu otrzyma koszulkê ze streetballa na S³owacji
 
JEST NI¡ GRZEGORZ JURASZEK JUNIOR GTK GLIWICE

Tegoroczny sezon streetballa rozpocz±³ siê turniejem w Raciborzu(3.05.2008),a zakoñczy³ w Tychach (4.10) Wszystkich turnieji koszykówki ulicznej by³o 21 ( mo¿e wiêcej o których ja nie wiem ).Praktycznie co weekend, gracze walczyli na asfaltowych boiskach o jak najlepszy wynik. Mimo, i¿  statystycznie zawodów by³o trochê mniej ni¿ w poprzednim roku, mo¿na ¶mia³o powiedzieæ, ¿e sezon by³ udany. Organizacja zmagañ by³a na wy¿szym poziomie ni¿ poprzednio. Szczególnie nale¿y pochwaliæ Gliwice i Katowice(Silesia Basket Challenge),bo tam moim skromnym zdaniem odby³y siê najlepsze turnieje tego lata. W Gliwicach panowa³a ¶wietna atmosfera, natomiast Silesia Basket Challenge by³ turniejem na miarê zachodnich „eventów”. ¦wietna oprawa tego turnieju, liczne konkursy i pokazy robi³y wielkie wra¿enie. Pozosta³e turnieje sta³y na wysokim poziomie, ale jednak niektórym brakowa³o konkursów, które zawsze  s± wielk± atrakcj±. Ogólnie podsumowuj±c ¦l±sk bardzo szybko rozwija siê w kwestii streetballa, wiec miejmy nadziejê, ¿e z roku na rok bêdzie tylko lepiej.

LpMaiasto....Dataorganiza Informacje.Nazwa Koszt..... Kategoria Zapisy ...
konk. NagrodyFoto Relacja UWAGI
1 Raciburz3.05Stowarz.
Ofensywa
  15PLAKAT
trójki
wolne
koszulki
buty
 TUTAJ
30
druzyn
2Knurów3.05 MOSiRMOSiR 10PLAKAT  medale TUTAJ20 dru¿yn
3Bytom10.05 JuwenaliaJuwenalia 00   Puchary  20
dru¿yn
4Jaworzno 17.05MCKiS SKOK Jaworzno Cup’0850 koszulki
Red Bull
Pierogi
wsady
trójki
GotówkaTUTAJ TUTAJ25
dru¿yn
5Ruda
¦l±ska
24.05MOSiR Dni
Profilaktyki
5      33 dry¿yny
6Jastrzêbie
Zdrój
25.05MOSiR
TKKF
InformacjeBRUK30      
7Katowice31.05
1.06
Kontakt
Plus
Zg³oszenie-O¶wiadczenieSupersamOP.30
Poz.20
  TAK TAK  35
dru¿yn
8Bielsko
Bia³a
31.05
1.06
BLK
Zg³oszenie-O¶wiadczenie Op.40
Poz. 20
PLAKAT wsady
trójki
 TUTAJTUTAJ 46 dru¿yny
9Gliwice7.06 GTK  20PLAKATKoszulkawsady
trójki
TAKTUTAJ TUTAJ82
dru¿yny
10Radzionków8.06KK-Bytom Rynek PLAKAT      
11Rybnik 14.06 MOSiR Zg³oszenie gratisPLAKAT  wolne  TUTAJTUTAJ26 dru¿yn
12Chorzów5.07MORiSFilarowa         
13Ustroñ6.07SP 2
UM
 Beton40  wsady
trójki
1000 EuroTUTAJ TUTAJ26 dru¿yn
14Bytom26.07PSEI
WSHE
OSiR

Puchar
Kanclerza
5 z³
osoba
Open M
Open K
R.91 i m³
R 94 i m³
na miejscuwsady
trójki
osobiste
rodzinny
Puchary Medale
ciuchy
pi³ki
  15 dru¿yn
15Chorzów 2.08MORiSFilarowa gratisOpen M
92 MIX
na miejscu  FOTO 13
dru¿yn
16Wis³a30.08UM Wis³a   Open
r.92
 wsady
trójki
 FOTOTUTAJ 
17Katowice30-31.08PLEJ
SCC
Silesia
Centrum
Silesia
Basket
Chellenge
gratisPLAKATTUTAJwsady
trójki
freestyle
1X1
1000 Z£
FOTOTUTAJ 
18Pszczyna 6.09MUKK PLESS 20
40
95 i m³
92-94
91-89
OP / M
OP /K
 wolne
i z po³owy boiska
nagrody rzeczowe firmy SpaldingFOTOTUTAJ48
dru¿yn
19¯ory21.09MOSiR Mistrzostwa
¯or
 PLAKATZAPISY     
20Katowice28.09Rada
Osiedla
Osiedle
Paderewski
Dni
Parewskiego
10 z³
10 z³
15 z³
gratis
94 .m³
92/93
Open M
Open K
ZAPISY-ON-LINEJak bêdzie czas i nagrody    
21 Tychy 4.10     Open      

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi