News: U-13 r.1995 Podsumowanie m³odzików m³odszych sezon 2007/2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 11 2020 00:30:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-13 r.1995 Podsumowanie m³odzików m³odszych sezon 2007/2008
U-13 M³odzicy M³.
Zakoñczy³y siê rozgrywki m³odzików m³odszych.Zgodnie z prognozami fachowców zwyciê¿y³a dru¿yna GTK Gliwice .Podopieczni trenera Reszkiewicza d³ugo rywalizowali o tryumf w rozgrywkach z MOSM-em Bytom ale pod koniec rozgrywek bytomianie potknêli siê na MKS-ie Wodzis³aw i nawet przegrana gliwiczan w Wodzis³awiu nie mia³a wp³ywu na koñcowy uk³ad tabeli. Cieszy fakt,¿e 2 najlepsze zespo³y prowadz± szkoleniowcy, którzy zwracaj± uwagê na indywidualny rozwój swoich graczy, k³ad± nacisk na porz±dne szkolenie podstaw techniki indywidualnej, szkol± 1:1, "podaj i wbiegaj", ucz± obrony "ka¿dy swego".Je¶li zespo³y te graæ bêd± w przysz³ym sezonie w tych samych sk³adach mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem prognozowaæ ,ze dalej bêd± wie¶æ prym w rozgrywkach na ¦l±sku.Na trzecim miejscu uplasowa³ sie MKS Wodzis³aw, który "br±z" zapewni³ sobie dobrym finiszem pokonuj±c miêdzy innymi GTK. Tu¿ za nimi zespo³, który w mojej ocenie dysponuje wiêkszym potencja³em czyli MKS Zabrze. Na miejscu szóstym MKS MOS Katowice,który tak wysok± pozycjê zapewni³ sobie zwyciêstwami z dru¿ynami z górej czê¶ci tabeli : Bytomiem i Zabrzem. Co ciekawe dwukrotnie przegrali z zajmuj±cym 8 miejsce w tabeli pszczyñskim MUKK-iem.Na 5 miejscu pierwsza dru¿yna D±browy Górniczej, która mia³a podobno znale¼æ siê w pierwszej "czwórce"( mieli w 1 rundzie komplet punktów! ) ale w trakcie 2 rundy nie zrobi³a spodziewanych postêpów. Pó¿niej  druga dru¿yna D±browy, która lepszym stosunkiem koszy wyprzedzi³a MUKK.. Co prawda 2 razy wygrali w 1 czê¶ci rozgrywek ale u siebie po bardzo szczê¶liwej koñcówce, a w Pszczynie walczyli ze "zdziesi±tkowanym" chorobami rywalem. MUKK zakoñczy³ rozgrywki na 8 pozycji. Jesli ch³opcy pod wodz± najlepszego strzelca rozgrywek Tomka Dzidy grali w pe³nym sk³adzie byli gro¼ni dla najlepszych (GTK, Wodzis³aw) jednak ich niska pozycja wynika równie¿ z zerowego konta z jakim rozpoczeli 2 czê¶æ rozgrywek. Na 9 miescu uplasowa³a sie Czelad¼ ,która nie wygra³a ¿adnego meczu w rozgrywkach grupy "D".
Liga by³a w tym roku bardzo interesuj±ca. Nie  by³o meczów  o przys³owiow± pietruszkê. Nawet zdecydowanym  faworytom zdarza³y sie potkniêcia z teoretycznie s³abszymi rywalami .By³y emocje bo czêsto gra toczy³a sie "na styku"i rzadko który mecz toczy³ siê pod dyktando dru¿yny zwyciêskiej.Zapowiada sie wiêc ciekawa rywalizacja w m³odzikach starszych.

TABELA KOÑCOWA
 
  1. GTK „Britam” Gliwice
  2. UKS MOSM Bytom
  3. MKS Wodzis³aw ¦l±ski
  4. MKS I Zabrze
  5. MKS I D±browa Górnicza
  6. MKS MOS Katowice
  7. MKS II D±browa Górnicza
  8. MUKK Pszczyna
  9. MCKS I Czelad¼
10. MCKiS I Jaworzno
11. KS MOSM Tychy
12. MKS II Zabrze
13. UKS SP 27 Katowice
14. MCKS II Czelad¼
15. MCKiS II Jaworzno
16. MKKS Zag³êbie Sosnowiec
 
Tabela najlepszych strzelców (etap I+II)
 
1. Dzida Tomasz (MUKK Pszczyna) 655/22
2. Rup Artur (UKS MOSM Bytom) 590/22
3. Wieczorek Patryk (MKS II D±browa Górnicza) 555/21
4. Chomczyñski Marko (MKS I Zabrze) 488/20
5. Bakowski £ukasz (MKS MOS Katowice) 465/22
6. Wit Marcin (MKS I D±browa Górnicza) 428/20
7. Gros Mateusz (UKS MOSM Bytom) 426/22
8. Rudziñski Alan (MKS I Zabrze) 414/21
9. Ko³osowski S³awomir (MKS II Zabrze) 412/15
10. Budziñski Karol (MKS Wodzis³aw ¦l±ski) 389/19


 
 Tomek Dzida - MUUK Pszczyna zdoby³ tytu³ najlepszego strzelca w rozgrywkach ¦laskiego Zwi±zku Koszykówki.W 22 meczach zdoby³ 655 punktów co daje imponuj±c± ¶redni± 29.77 pkt/mecz. W klasyfikacji najlepiej rzucaj±cych za 3 punkty zaj±³ 2 miejsce trafiaj±c 34 razy ! zza linii 6.25m.Swój "best season" Tomek zdoby³ w meczu z MOSM-em Tychy , kiedy rzuci³
47 punktów ! natomiast najs³abszy wystêp zanotowa³ w spotkaniu z MOSM-em Bytom zdobywaj±c "tylko" 17 punktów. Kapitan MUKK-a uzyska³ te¿ najlepszy wynik w te¶cie rzutowym kadry ¦l±ska. Wygra³ wtedy z ...90 kolegami, w tym z koszykarzami rocznika 1994.Tomek w tym roku koñczy klasê "6c" Szko³y Podstawowej Nr 18 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Pszczynie. Jest bardzo dobrym uczniem lubianym przez kolegów i...kole¿anki.Nie jest wielkoludem, ma zaledwie 161 cm wzrostu i wa¿y 46 kg.Jego najwiêkszymi atutami w grze jest niesamowita "zdolno¶æ rzutowa" w tym w tzw. sytuacjach specjalnych. ¦wietnie gra 1:1 nawet przeciwko wy¿szym obroñcom. Najs³abszym elementem w jego grze jest ...obrona, któr± obieca³ poprawiæ w przysz³ym sezonie. Zreszt± gra w m³odzikach starszych mo¿e zadecydowaæ o jego dalszym rozwoju. Je¶li dalej bêdzie solidnie trenowa³ ma szansê na grê w reprezentacji naszego województwa na pozycji nr2. Tomek jest liderem dru¿yny MUKK-a, mobilizuje pozosta³ych kolegów.Na codzieñ przyja¼ni siê z Wojtkiem Janaszkiewiczem (wybranym do pi±tki "all stars" turnieju w Ostrawie ) i kto wie czy w przysz³ym sezonie na zgrupowania kadry województwa nie pojad±...razem!?


 
Najcelniej rzucaj±cy za 3 punkty (etap I + II)

 1. Wieczorek Patryk 41
2. Dzida Tomasz 34
3. Bakowski £ukasz 20
4. Rudziñski Alan 18
5. Lalik Pawe³(GUKS „Sukces” Lipowa) 17
6. Spratek Patryk (GUKS „Sukces” Lipowa) 15
7. Caputa Maciej (GUKS „Sukces” Lipowa) 10
 


Przewinienia techniczne: 2 – trener MKS Wodzis³aw ¦l±ski; po 1 – trenerzy: UKS MOSM
Bytom, MUKK Pszczyna, MKS I D±browa Górnicza, MKS II D±browa Górnicza, MKS I Zabrze.
Zawodnicy: Dytko Oliwer, Puk Micha³, Sowa Kamil, Sowa £ukasz, Trociñski Artur, Hudzikowski
Maciej, Caputa Maciej, Spraetek Patryk i Bakowski £ukasz.


IV MIEJSCE MKS ZABRZEVIII MIEJSCE MUKK PSZCZYNAX MIEJSCE MCKiS JAWORZNOXII MIEJSCE MKS ZABRZE II rocz.1996
XIII MIEJSCE UKS SP 27 KATOWICE

Komentarze
kinga94 dnia lipiec 20 2008 13:09:55
smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jezela Marcin AZS Katowice
Jezela Marcin AZS Katowice
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi