News: XXX Turniej Minikoszykówki - Dzieñ Dziecka Poznañ 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 16:22:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXX Turniej Minikoszykówki - Dzieñ Dziecka Poznañ 2009
Minikosz
Ponad piêæset dzieciaków z ca³ej Polski zjecha³o siê do stolicy Wielkopolski na XXX Ogólnopolski Turniej Mini-Kosza, którego organizatorami byli MKK Pyra Poznañ oraz AWF Poznañ. To za ich spraw± Poznañ przez trzy dni by³ koszykarsk±, a przede wszystkim, dzieciêc± stolic± Polski. Na kilku boiskach, w halach AWF, a tak¿e miejscowych szkó³ podstawowych, 16 dru¿yn ch³opiêcych i 16 dru¿yn dziewcz±t rozgrywa³o swoje mecze. Z tym, ¿e spotkania fina³owe odbywa³y siê na g³ównym boisku nowej hali AWF, a towarzyszy³ im g³o¶ny doping, gdy¿ na trybunach zasiad³o ponad 400 widzów.

700 FOTEKI  
TUTAJ

filmik  
TUTAJ

koñcowy komunikat 
TUTAJ


Pierwszy mecz w ramach fina³u dziewcz±t pomiêdzy JAS BFG Sosnowiec a MUKS Poznañ przysporzy³ nam wielu emocji. Tym bardziej, ¿e po walce lepsze okaza³y siê dziewczynki z po³udniowej polski i to one cieszy³y siê ze zwyciêstwa, do wrêczenia medali „z³otka” z Sosnowca wybieg³y z 10 metrow± flag± Polski z du¿ym napisem SOSNOWIEC. Zrobi³o to niew±tpliwie na wszystkich ogromne wra¿enie

Z kolei, w meczu fina³owym ch³opców naprzeciw siebie stanê³y dwie wielkopolskie dru¿yny Ostrów Wielkopolski visa Opalenica . Klub z Ostrowa Wielkopolskiego mia³ ju¿ na koncie kilka tytu³ów mistrzowskich w tym turnieju. Natomiast Opalanica - to debiutanci. By³ to wyrównany mecz. Od pocz±tku do koñca. I mimo, ¿e zawodnik z Ostrowa - Marcel Ponitka dwoi³ siê i troi³, by jego dru¿yna wygra³a, to jednak nie uda³o siê. Mistrzostwo zdobyli ch³opcy z Opalenic

 Bez mini-kosza nigdy nie bêdzie koszykówki

Od mini-kosza wszystko siê zaczyna. Potwierdzi³y to poznañskie zawody, które zdominowa³y dru¿yny maj±ce w sk³adzie dzieciaki, szkol±ce siê ju¿ od pierwszej klasy szko³y podstawowej. Nic w tym dziwnego, bo mini-koszykówka to zabawa, a dzieci powinni cieszyæ siê t± gr±. Natomiast treningi i mecz traktowaæ, jako sposób przyjemnego spêdzenia czasu. Ka¿dy trener i nauczyciel mini-kosza powinien zrozumieæ i respektowaæ idee ducha mini-kosza. A trenerzy przede wszystkim powinni byæ przyk³adem dla swoich dru¿yn

Turnieje w liczbach

2013
tyle turniejów rozegrano od 1979
863 - tyle zespo³ów uczestniczy³o we wszystkich trzydziestu turniejach
( Ch³opcy 456 , Dziewczyn 407 )
10.496 tyle dzieci gra³o przez trzydzie¶ci lat w tym turnieju

W sumie
Poziom zawodów by³ bardzo fajny widaæ by³o, ¿e dzieciaki dobrze siê przygotowa³y do zawodów. W Polsce mamy wielu utalentowanych zawodników i zawodniczek, a ja osobi¶cie jestem przekonany, i¿ za kilka lat wyrosn± z nich przysz³e gwiazdy
                                   
 na turniejach grali


Tomasz Jankowski ( na fotce przygl±da siê jak gra jego syn ,,Jankes Junior,, i przypomina sobie jak to on gra³ w tym turnieju kilkan¶cie lat temu ) , Alina S³abecka, Natalia Waligorska , Marin Fliger, Joanna Jarska, Aleksandra Karpiñska i wielu innych ¶wietnych graczy uczestniczy³o w czerwcowych turniejach z okazji Dnia Dziecka 


              

Organizacyjnie Turniej by³ ¶wietnie pouk³adany, wiadomo do¶wiadczenie-30 lat to naprawdê wiele. Tadeusz Dudziñski od zawsze ma wszystko pod kontrol±. Dlatego jemu to, w³a¶nie chcia³em serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie do Poznania.


Wszystkie wyniki i koñcowe tabele wkrótce  Wyniki naszych dziewczyn jedynego reprezentanta z naszego regionu

Podziekowania dla Pana Marka Sa³aty Prezesa JAS-FBG Sosnowiec za transport do Poznania

Koñcowa kolejno¶æ dru¿yn przedstawia siê nastêpuj±co:
1. KS JAS-FBG Sosnowiec   trener Marek Sa³ata, Katarzyna Kaliñska
2. MUKS I Poznañ     Krzysztof Dobrowolski
3. UKS TROPS Kartuzy    Monika Tomaczkowska, Irena Krajewska
4. UKS DELFIN K³ecko    Waldemar Go³ochowicz
5. UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.   Jan Stempniewicz
6. UKS TRÓJKA Nowogard    £ukasz Podemski
7. MKS ORZE£ Polkowice    Sebastian Rudnicki
8. UKS TRÓJKA ¯yrardów    £ukasz Pucha³a
9. SP 7 Poznañ      Katarzyna Barañska
10. TK G³owno 2007     Jacek Lewandowski
11. UKS DWÓJKA Stêszew    Joanna Przespolewska
12. SP 65 Poznañ      Ma³gorzata £abêdzka, Marta £apawiec
13. UKS BASKET Ostrów Wlkp.   Tomasz G³ówka
14. UKS VENUS Jêdrzejewo    Robert Zimny
15. UKS OLIMPIJCZYK Drawsko Pom.  Edward Mróz
16.MUKS II Poznañ     Tomasz Lubiñskimecze eliminacyjne w grupie

wyniki dziewczyn z Sosnowca

JAS FBG Sosnowiec – TROPS Kartuzy 31 –16
JAS FBG Sosnowiec – SP 65 Poznañ  64 –11
JAS FBG Sosnowiec -  MUKS II Poznañ 62 -13

mecze æwieræfina³owe

JAS FBG Sosnowiec - UKS 3 ¯yradów 52 -8
JAS FBG Sosonowiec - Orze³ Polkowice 34-8
JAS FBG Sosnowiec -  MUKS IPoznañ 33-17

mecz pó³fina³owy

JAS FBG Sosnowiec -Delfin K³ecko 41-9

mecz fina³owy

JAS FBG Sosnowiec – MUKS Poznañ 27-20
 
Koñcowa kolejno¶æ dru¿yn przedstawia siê nastêpuj±co:
BASKET TEAM Opalenica    Aleksander Ziobro
UKS OLIMPIJCZYK Ostrów   Andrzej Suski
MKK PYRA Poznañ     Jan Ignasiak
UKS TRÓJKA ¯yrardów    Leszek Kamiñski
SSP 14 Gdynia     Micha³ Mróz
UKS DELFIN K³ecko    Ewa Kujawska
UKS JEDYNKA Ko¶cian    Marcin Michalczyk
MKS NOVUM Bydgosz    £ukasz Ignasiak
UKS SPORTOWCY DWÓJKI Poznañ  Aleksander Piechowiak
SKK KOTWICA Ko³obrzeg    Przemys³aw Wróbel
MKS Wrze¶nia     Jerzy Szama³ek
SZS Poznañ      Beata Jagsch-Kitowska
SP Wielichowo     Dominik Majchrzak
UKS OLIMPIJCZYK Drawsko Pom.  Pawe³ Redmann
SSP 6 Wrze¶nia     Cezary Kurzawski
STK Szczecin     Adam Sell


Pi±tka  „All Stars” ch³opców

1.       Marcel PONITKA                      (OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.)
2.       Dawid GRUSZCZYÑSKI             (BASKET TEAM opalenica)
3.       Wojciech FR¡CKOWIAK            (PYRA Poznañ)
4.       Damian ORÊBSKI                    (TRÓJKA ¯yrardów)
5.       Mateusz JANKOWSKI               (SSP 14 Gdynia) J

Pi±tka  „All Stars” dziewczyn
 
1.       Klaudia MRUZIÑSKA                  (JAS-FBG Sosnowiec)
2.       Katarzyna WOJCIECHOWSKA      (MUKS I Poznañ)
3.       Aleksandra MAKURAT                (TROPS Kartuzy)
4.       Klaudia BURZYÑSKA                  (DELFIN K³ecko)
5.       Agnieszka SEREK                      (OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.)

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grzegorz Kulka - POLONIA Warszawa
Grzegorz Kulka - POLONIA Warszawa
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi