News: III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 14:07:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów
Turnieje Podsumowanie

 


 

 

M³odzie¿owy Dom Kultury, Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i M³odzie¿y Uzdolnionej oraz M³odzie¿owy Klub Koszykówki MDK Kielce zapraszaj± w dniach 13-14 czerwca 2008r. (pi±tek-sobota) na III Ogólnopolski Turniej Koszykówki „¦wiêto Kielc 2008”, który zostanie rozegrany w kategorii kadetów (rocznik 1993-94).
 
1. Termin Turnieju i miejsce rozgrywania zawodów;
 
13-14 czerwiec 2008r. (pi±tek-sobota).
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach ul. ¯ytnia 1.
 
2. Program Turnieju.
 
Kategoria wiekowa – kadeci m³odsi rocznik 1993-1994.
Ilo¶æ startuj±cych dru¿yn – 4.
Mecze rozgrywane systemem „ka¿dy z ka¿dym” wg przepisów PZKosz z pe³n± obsad± sêdziowsk±.
Nagrody – puchary, pami±tki dla ka¿dego uczestnika,
Godzinowy rozk³ad rozgrywania meczy;
Pi±tek;              16.00, 18.00, (otwarcie turnieju godz. 17.55),
Sobota:              9.30, 11.30, 15.30, 17.30 (zakoñczenie turnieju godz. 19.00)
 
3. Zakwaterowanie, wy¿ywienie;
 
Zakwaterowanie;
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe „Wêdrownik” ul. Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce,
tel/fax; (041) 342 37 35, e-mail: recepcja@ssm-wedrownik.com.pl, www.ssm-wedrownik.com.pl
 
Cena za nocleg; 18,19 z³ brutto/osoba / pokoje wieloosobowe (2 pokoje 8-osobowe, 4 pokoje 10-osobowe) z po¶ciel±, opiekunowie dru¿yn mog± byæ zakwaterowani w pokoju wieloosobowym lub w osobnym pokoju 1 lub 3 osobowym którego cena z po¶ciel± wynosi 28,89 z³ brutto/osoba. Dla dru¿yn startuj±cych w turnieju dokonana zosta³a rezerwacja noclegów.
 
Wy¿ywienie. Dru¿yny zapewniaj± sobie wy¿ywienie we w³asnym zakresie. Polecane bary szybkiej obs³ugi i jad³odajnie w pobli¿u miejsca zakwaterowania i miejsca rozgrywania zawodów;
 
Jad³odajnia „Sprint”, ul.Z³ota 3, tel. 041 3456702, 5 min drogi pieszo od hali,
Bar „Turystyczny” „Spo³em” PSS, ul. ¯elazna 29, tel. 041 344-69-74, naprzeciwko dworca PKP – 5 minut drogi pieszo od hali,
Bar „Ja¶ i Ma³gosia” „Spo³em” PSS, ul. Seminaryjska 17, tel. 041 362-05-68
Jad³odajnia „Bartosz”, ul. G³owackiego 3, tel. 041 344-52-85
Jad³odajnia „Tempo” PHUP, ul. G³owackiego 4, tel. 041 347-90-90,
Jad³odajnia „Tempo”,  ul. Paderewskiego 43, tel. 041 366-30-94,
Bar „Ludwik”, ul.Staszica 6, tel. 041 344-62-77,
 
W razie niedogodno¶ci czasowych posi³ki mo¿na zje¶æ w godzinach wieczornych w barach przy hipermarketach TESCO ul.¦wiêtokrzyska, Real ul.Manifestu Lipcowego.
 
Do dyspozycji dru¿yn bêdzie uruchomiony specjalny bus pomagaj±cy w poruszaniu siê po mie¶cie, dojazdach z miejsca zakwaterowania na halê.
 
!!! W schronisku funkcjonuje kuchnia samoobs³ugowa – do dyspozycji; kuchenka elektryczna, lodówka, czajnik, zastawa sto³owa – kuchnia przeznaczona tylko do sporz±dzania ¶niadañ i kolacji.
 
4. Zg³oszenia.
 
Zg³oszenia (nazwa zespo³u, ilo¶æ uczestników, ilo¶æ opiekunów, tel. kontaktowy) nale¿y przes³aæ faxem na numer 0-41 344-34-23, listownie na adres; MDK ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce lub e-mailem; m.kolomski@wp.pl, lub poczta@mdkkielce.pl w  terminie do dnia 5 czerwca 2008r. O zakwalifikowaniu zespo³ów do Turnieju decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ.
 
5. Informacje dodatkowe.
 
Szczegó³owych informacji na temat Turnieju udziela trener Maciej Kolomski – tel. 607 823 555,
0-41 331-72-57, m.kolomski@wp.pl, lub sekretariat MDK 0-41 344-34-23.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
 no comment
no comment
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi