News: Fina³ MP Kadetów Stargard Szczeciñski 18-12 Czerwiec 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:20:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³ MP Kadetów Stargard Szczeciñski 18-12 Czerwiec 2008
U-16 Kadecifotki 
http://picasaweb.google.com/zibi.skm 
filmiki  http://pl.youtube.com/user/zbyszekfryna
statystyki TUTAJ 

Zakoñczy³y siê Mistrzostwa Polski kadetów.
Kilka uwag jakie nasuwaj± siê po obejrzeniu meczów.
Poziom fina³ów bardzo wyrównany. Spotka³o siê osiem najlepszych dru¿yn 
w Polsce.
W fazie grupowej do dostatniego gwizdka mo¿liwe by³o ka¿de 
rozstrzygniêcie.
Prognozy znawców typuj±cych zespo³y, które zakwalifikuj± sie do strefy 
medalowej sprawdzi³y siê czê¶ciowo.
W strefie medalowej pojawi³ siê typowany na mistrza Pruszków i 
Bydgoszcz. NIespodziankê sprawi³ £KS i Inowroc³aw.
Zaskoczeniem jest dopiero 5 miejsce Bytomia (typowani byli na wielki 
fina³) oraz 8 miejsce Prudnika (typowani byli do medalu).
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e w tego typu turniejach trzeba mieæ 
do¶wiadczenie, umiejêtnie dysponowaæ si³ami i dobieraæ strategiê do 
ka¿dego meczu. Przegranie jednego meczu w fazie grupowej to jeszcze 
nie jest tragedia. Nawet wtedy mo¿na mieæ medal.
Widaæ by³o, ¿e trenerzy kilku zespo³ów s± przygotowani do gry z 
przeciwnikami. Maj± rozpracowane zagrywki przeciwników, znaj± ich 
mocne i s³abe strony. Coraz czê¶ciej na meczach pojawiaj± siê kamery, 
mecze s± filmowane aby mieæ wiedzê o przeciwnikach.
Dobrze przygotowana taktyka sprawdzi³a siê szczególnie w przypadku 
dwóch zespo³ów: Kasprowicz Inowroc³aw (wysoko wygrany mecz z 
gospodarzami turnieju oraz mecz o 3 miejsce z Novum Bydgoszcz) Oraz 
£KS £ód¿ (mecz pó³fina³owy z Novum Bydgoszcz oraz fina³ z Pruszkowem).
W meczu fina³owym odnosi³o siê wra¿enie jakby zespó³ Pruszkowa 
zlekcew¿y³ przeciwnika. A £KS okaza³ zdecydowanie wiêksz± dojrza³o¶æ 
ni¿ w dwa tygodnie wcze¶niej w pó³fina³ach, kiedy przegra³ z 
Pruszkowem. W drugiej po³owie odskoczy³ na kilka punktów i przewagê 
dowióz³ do koñca.
W fina³owej czwórce znalaz³y siê trzy zespo³y z jedenej strefy: 
³ódzkie - kujawsko-pomorskie - £KS, Novum Bydgoszcz i Kasprowicz 
Inowroc³aw. Jak siê okaza³o jest to bardzo silny region w roczniku '92.
Na meczach widaæ by³o "skautów" z kilku czo³owych dru¿yn. Filmowali, 
robili notatki, rozmawiali z zawodnikami i trenerami... Mo¿e 
niektórych zawodników w przysz³ym sezonie zobczymy w innych barwach?
 
5 razy NAJ...
Najwiêksza niespodzianka - zwyciêstwo £KS
Najwiêksze zaskoczenie - dopiero 8 miejsce Prudnika i 5 miejsce Bytomia.
Najlepszy strzelec - Bartoszewicz (£KS)
Najwiêksze objawienie - Karnowski (Inowroc³aw), Michalak (£KS) - obaj 
rocznik '93
Najs³absze ogniwo - sêdziowanie
 
Poziom sêdziowania nieco ni¿szy ni¿ poziom meczów. Sêdziowie nie 
przeszkadzali w grze ale pope³niali wiele pomy³ek w trakcie spotkañ. 
Na pochwa³ê zas³uguje fakt, ¿e sêdziowie nagrywali swoje mecze 
nawzajem w celu pó¼niejszej analizy swojej pracy. Brawo!!!
 
Na fina³ach obecni byli trenerzy kadry Polski U-16. Obserwowali mecze 
i z pewno¶ci± wybrali grupê zawodników, która w sierpniu reprezentowaæ 
Polskê na Mistrzostwach Europy dywizji A.
 
Na fina³ach nie mog³o zabrakn±æ Najwiêkszego Mi³o¶nika polskiej 
koszykówki m³odzie¿owej czyli ZIBIEGO. To w³a¶nie dziêki niemu mamy 
piekn± galeriê zdjêæ i filmów z tego co siê wydarzy³o w Stargardzie.
DZIÊKI ZIBI!!!!
 
Pozdrawiam Obserwator

1 £KS £ód¼
2 MOS Pruszków
3 SKS Kasprowicz Nowa Era Inowroc³aw
4 MKS Nowvum Bydgoszcz
5 UKS MOSM Bytom
6 Spójnia Stargard Szczeciñski
7 Prokom Trefl Sopot 
8 Smyk Prudnik11.06.2008 r.


Prokom Trefl Sopot – Smyk Prudnik  71 - 54
( 10-16, 24-11,19-16,18-11 )

Prudnik: Oleksy 4, Madziar 19, Kamelita 0, Skowronski 0, Makarowski -, Staszewski 6, Ziemba 0, Sopata 2, Stalicki 316, Urbañski -, Bolibrzuch 7
 
Sopot: Ja¶kiewicz  11, Fisikowiski  0, ¯o³nierewicz  21, Gussmann 1, Drózd  6, Sz³apka  16, Ossowski  0, Urabañski  1, Grabiñski  4, Gabry¶  0, Witen 11 ,

UKS MOSM Bytom – Spójnia Stargard Szczeciñski  77 - 38

Stargard: Berdzik 0, Nakielski 3, Wróblewski 10, Wa¿ny 5, Zieliñski 0, Kasprzak 10, Fitler 0, Dabrowski 2, Sobolewski 0, Kazimierczak 5, Kisielewski 0, Weryho  3

Bytom: Buga³a 2, Kujon21 ( 5x3), Dziemba Mateusz 13, Zaj±c  6, S³ania - , Czypionka 4 , Dziemba Marcel 21  , Filczek  2, Wlecia³ 2, Semków - , Piechaczyk 6 , Studziñski 0

Nowum Bydgoszcz  – £KS £ód¼  60 - 65
( 14-17, 23-16, 13-12, 10-20 )

Bydgoszcz: Prusak -, Robak 0, Andryañczyk 6, Raczyñski -, Siñski 7, Barszczyk 14, R±palski 7, Szafranek 4, Kapelski 3, Mroczyñski 13, Szynwelski 0, Muchewicz 6

£ód¼: Kaczmarek 3, Kuczmera 2, Grapow -, Bartosiewicz 22, Grodzki 8, Wiaderny 0, Michalak 14, Binkowski 8, Fokczyñski 2, Ku¼niarek 6, Pe³ka -, Paradowski-

MKS MOS Pruszków – Kasprowicz Inowroc³aw  102 - 63
( 25-12,23-11,22-26,32-14

Pruszków: Tybora -, Dziewanowski 7, Romanowicz 11, Kuligowski 0, Duniec 18, Jastrzêbski  16, Wo³osz 8, Soko³owski 26, Szczukowski 7, Adamczewski  0, Poniatowski 9, Migdalski

Inowroc³aw: Nowaczyk 4, Budzyñski 18, Sparniuk 0, £awiñski 0, Koz³owski 2, Danielewski 2, Paw³owski 8, Dêbowski 4, Karnowski 6, Pietrzak 3, Rych³owski 12, Mu¿yñski 4

mecz o III-miejsce

10.00 Kasprowicz  Inowroc³aw - Nowum Bydgoszcz  79 -64
( 16-16, 20-25, 15-20, 13-18 )

Inowroc³aw: Nowaczyk 16, Budzyñski 3, Sparniuk 2, £awiñski -, Koz³owski -, Danielewski 0, Paw³owski -, Dêbowski-, Karnowski 21, Pietrzak 18, Rych³owski 14, Mu¿yñski 5

Bydgoszcz: Prusak -, Robak 0, Andryañczyk 6, Raczyñski 0, Siñski 9, Barszczyk 16, R±palski 9, Szafranek 9, Kapelski 0, Mroczyñski 6, Szynwelski 6, Muchewicz 3

mecz o z³oto


MOS Pruszków - £KS £ód¼ 71 -77
(17-15, 23-24, 10-20, 21-18 )

Pruszków: Tybora -, Dziewanowski 0, Romanowicz 15, Kuligowski -, Duniec 19, Jastrzêbski  7, Wo³osz 7, Soko³owski 14, Szczukowski 0, Adamczewski  -, Poniatowski 9, Migdalski 0

£ód¼: Kaczmarek 0, Kuczmera 1, Grapow -, Bartosiewicz 34, Grodzki 0, Wiaderny 2, Michalak 29, Binkowski 9, Fokczyñski 0, Ku¼niarek 2, Pe³ka -, Paradowski -

Norbert Kujon - ,,KRÓL TRÓJEK ,, MP Kadetów - w czterech meczach 22 za ,,3,,


MOSM BYTOM V MIEJSCE W POLSCE


 


 

DZIEÑ PIERWSZY 8.06.2008 r. 5.06.2008 r.

MKS MOS Pruszków – NOVUM Bydgoszcz  69 : 64
( 16-16, 17-19, 13-13, 23-16 )
Mecz praktycznie wyrównany przez trzy kwarty.
W kwarcie czwartej  na trzy minuty przed koñcem Bydgoszcz mia³a ogromn± szansê wyj¶æ na prowadzenie jednak niecelne rzuty i dwie straty pozwoli³y na to, ¿e Pruszków odskoczy³ na cztery punkty i prowadzenia ju¿ nie odda³ do koñca

Pruszków: Tybora 4, Dziewanowski -, Romanowicz 3 , Kuligowski -, Duniec 15, Jastrzêbski  23, Wo³osz 3, Soko³owski 7, Szczukowski 0, Adamczewski - , Poniatowski 14, Migdalski 0, 

Bydgoszcz: Prusak -, Robak 0, Andryañczyk 3, Raczyñski 2, Siñski 8, Barszczyk 16, R±palski 16, Szafranek 4, Kapelski -, Mroczyñski 7, Szynwelski 4, Muchewicz 4


£KS £ód¼– KASPROWICZ Inowroc³aw  63 : 55
(15-13, 18-16, 13-20, 17-6 )
Pocz±tkowo mecz wyrównany. Jednak po kilku minutach drugiej kwarty £KS uzyska³ kilkupunktowe prowadzenie i zacz±³ kontrolowaæ przebieg spotkania. W czwartej kwarcie nast±pi³a zmiana prowadzenia. Zespó³ Inowroc³awia po kilku udanych akcjach obj±³ sze¶ciopunktowe prowadzenie.
Na boisko powróci³ lecz±cy lecz±cy kontuzjê Michalak i po celnym rzucie za trzy oraz dwóch asystach £KS powtórnie obj±³ prowadzenie.
Koñcówka spotkania to presing na ca³ym boisku w wykonaniu Inowroc³awia. £KS kilka razy traci pi³kê ale Inowroc³aw nie wykorzystuje swojej przewagi.
£KS dorzuca jeszcze dwa kosze i trzy osobiste i spotkanie koñczy siê wynikiem 63 do 55 dla £KS.

£ód¼: Paradowski – Kaczmarek 8 , Kuczmera 15, Grapow -, Bartosiewicz 23, Grodzki 6 , Wiaderny 3, Michalak 6, Binkowski 0, Fokczyñski 1, Ku¼niarek 1, Pe³ka 0,

Inowroc³aw: Nowaczyk 3, Budzynski 9, Sparniuk 2, £awiñski -, Koz³owski 0, Danielewski -, Paw³owski 0, Dêbowski 3, Karnowski 8, Pietrzak 11, Rych³owski 8, Mu¿yñski 11

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  – SMYK  Prudnik 76 : 55
Pocz±tek spotkania to rewelacyjna gra gospodarzy. Na 20 punktów zdobytych w pierwszej kwarcie trafili 6xza3 punkty.
Gospodarze szybko uzyskali przewagê i mecz przebiega³ pod ich ca³kowit± momentami siêgaj±c 30 punktów przewagi.
Bardzo dobra gra na tablicach gospodarzy przy kiepskiej postawie Prudnika.
Ale pamiêtajmy, ¿e w pó³fina³ach Prudnik te¿ zagra³ s³abo pierwszy mecz a w kolejnych spotkaniach rozgromili dwóch pozosta³ych przeciwników i znale¼li siê w fina³ach.
Ten zespó³ z pewno¶ci± nie odpu¶ci.

Stargard; Berdzik 0, Nakielski 0, Wróblewski 15, Wa¿ny 4, Zieliñski o, Kasprzak 26, Fitler 18, Dabrowski 0, Sobolewski 6, Kazimierczak 6, Kisielewski 0, Weryho 0

Prudnik; Oleksy 6, Madziar 19, Kamelita o, Skowronski 4, Makarowski 0, Staszewski 5,Ziemba 0, Sopata 0, Stalicki 20, Urbañski 0, Bolibrzuch 2

PROKOM TREFL Sopot – MOSM Bytom  59 : 78
(19:12)(12:31)(17:18)(11:17)
Kluczowymi postaciami meczu byli zawodnicy rezerwowi którzy ³±cznie rzucili 39 punktów Tylko pierwsza kwarta to w miarê wyrównany pojedynek. Pozosta³e kwarty to pe³na kontrola Bytomia. Bytom jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, gra szybk±, nowoczesn± koszykówkê. Przez obserwatorów zespó³ typowany jest na mistrza Polski. Na wyró¿nienie zas³uguje Kujon zdobywca 23 punkty oraz Marcel Dziemba 0raz Wojtka Zaj±ca który da³ bardzo dobr± zmianê .

Sopot; Ja¶kiewicz 8 , Fisikowiski 0 , ¯o³nierewicz 7 , Gussmann 0 , Drózd 7 , Sz³apak 5 , Ossowski 0 , Urabañski 0 , Grabiñski 7 , Gabry¶ 4 , Witen 21 ,
Bytom; Buga³a 5 , Kujon 23 (6x3) , Dziemba Mateusz 6 , Zaj±c 10 , S³ania 4 , Czypionka 4 , Dziemba Marcel 19 , Filczek 5 , Wleciam 0 , Senków - , Piechaczyk 2 , Studziñski

DZIEÑ DRUGI  9.06.2008 r.

SMYK Prudnik  – £KS £ód¼   69 : 65
( 16-17, 22-13, 14-20, 17-17 )

Prudnik: Oleksy 6, Madziar 11, Kamelita 2, Skowronski 1, Makarowski -, Staszewski 2, Ziemba -, Sopata -, Stalicki 37, Urbañski -, Bolibrzuch 10

£ód¼: Kaczmarek 4, Kuczmera 5, Grapow 0, Bartosiewicz 21, Grodzki 2, Wiaderny 0, Michalak 16, Binkowski 9, Fokczyñski 2, Ku¼niarek 6, Pe³ka -, Paradowski -

Mecz zacz±³ siê po my¶li dru¿yn z £odzi. £KS szybko uzyska³ 
kilkupunktow± przewagê a do tego wysocy zawodnicy Prudnika z³apali poo 
trzy przewinienia. Jednak ju¿ w pierwszej kwarcie po serii b³êdów £KS-
u Prudnik odrobi³ straty i na koniec kwarty wyszed³ na jednopunktowe 
prowadzenie.
Druga i trzecia kwarta to bardzo wyrówany pojedynek i ¿adna z dru¿yn 
nie uzyska³a znacz±cej przewagi. W dru¿ynie Prudnika punkty g³ównie 
zdobywa³ Kacper Stalicki a w £KS punktowa³ Bartoszewicz i Michalak.
W po³owie czwartej kwarty po kolejnej serii b³êdów £KS Prudnik zyskuje 
przewagê 10 punktów. Znów dziêki celnym rzutom Kacpra Stalickiego. £KS 
próbuje odrabiaæ straty rzutami za trzy punkty ale robi to 
nieskutecznie. Prudnik do koñca spotkania nie oddaje prowadzenia i 
wygrywa 69 do 65.
Bardzo dobre spotkanie rozregra³ Kacper "Stalin" Stalicki - zdoby³ 37 
punktów (5x3). W dru¿ynie £KS najwy¿ej punktowali Bartoszewicz (21 
punktów) i Michalak (16 punktów).
£KS spotkanie przegra³ na w³asne ¿yczenie. Pope³nienie 30 strat w 
meczu nie mo¿e skoñczyæ siê inaczej ni¿ pora¿k±. Pozytywny mo¿e byæ 
jedynie fakt, ¿e do formy powraca Michalak, który 10 dni wcze¶niej 
nabawi³ siê gro¼nej kontuzji stawu skokowego i jego udzia³ w fina³ach 
Mistrzostw Polski Kadetów do ostatniej chwili sta³ pod znakiem 
zapytania.

W drugim meczu Inowroc³aw g³adko rozprawi³ siê z gospodarzami turnieju 
Spójni± Stargard wygrywaj±c 72 do 39. Jest to wynik bardzo m±drej 
taktycznie obrony Inowroc³awia i wyeliminowaniu mo¿liwo¶ci rzutu za 
trzy punkty. Bo w³a¶nie skutecznym rzutem z dystansu dzieñ wcze¶niej 
Stargard pokona³ Prudnik.

Sytuacja w grupie B jest dosyæ prosta. Zwyciê¿cy jutrzejszych 
pojedynków awansuj± do fina³owej czwórki. Kolejno¶æ w grupie poznamy 
jutro po ostatnim meczu. Do tego momentu ka¿dy uk³ad jest mo¿liwy...

ObserwatorPROKOM TREFL Sopot– MKS MOS Pruszków 43 :60

Pruszków: Tybora 1 , Dziewanowski - , Romanowicz 9 , Kuligowski - , Duniec 16 , Jastrzêbski 6  , Wo³osz 9 , Soko³owski 10 , Szczukowski - , Adamczewski - , Poniatowski 7 , Migdalski 2

Sopot: Ja¶kiewicz 3  , Fisikowiski -  , ¯o³nierewicz 7  , Gussmann 0  , Drózd 14  , Sz³apak 8  , Ossowski   , Urabañski 0  , Grabiñski 6  , Gabry¶ 0   , Witen 5 ,

MOSM Bytom  – NOVUM Bydgoszcz - 51 - 56
( 18-17, 14-14, 11-15, 8-10 )

Bytom: Buga³a 5, Kujon 5 ( 15x3), Dziemba Mateusz 11, Zaj±c 4, S³ania 2, Czypionka 0 , Dziemba Marcel 5 , Filczek 0, Wlecia³  2, Semków  0, Piechaczyk  7, Studziñski -

Bydgoszcz: Prusak 0, Robak 0, Andryañczyk 2, Raczyñski 2, Siñski 14, Barszczyk 5, R±palski 12, Szafranek 11, Kapelski 0, Mroczyñski 6, Szynwelski 0, Muchewicz 4

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  - KASPROWICZ Inowroc³aw 39-72
( 6-15, 16-12 6-26,11-19 )

Stargard: Berdzik 2, Nakielski 0, Wróblewski 8, Wa¿ny 7, Zieliñski -, Kasprzak 6, Fitler 8, Dabrowski 1, Sobolewski 3, Kazimierczak 4, Kisielewski -, Weryho –

Inowroc³aw: Nowaczyk 12, Budzyñski 13, Sparniuk 0, £awiñski 2, Koz³owski 6, Danielewski 1, Paw³owski 1, Dêbowski 0, Karnowski 17, Pietrzak 5, Rych³owski 15, Mu¿yñski 0


 DZIEÑ TRZECI 10.06.2008 r. 7.06.2008 r.

NOVUM Bydgoszcz – PROKOM TREFL Sopot  69 - 60
( 20-5, 17-12, 19-32,13-11 )

Bydgoszcz: Prusak 0, Robak 0, Andryañczyk 3, Raczyñski -, Siñski 19 ( 4X3), Barszczyk 19 (13 zbiórek ), R±palski 3, Szafranek 4, Kapelski 0, Mroczyñski 9, Szynwelski 0, Muchewicz 16

Sopot: Ja¶kiewicz  21- 14 zbiórek, Fisikowiski  -, ¯o³nierewicz 16 (4X3), Gussmann  -, Drózd  3, Sz³apak 4, Ossowski  -, Urabañski  -, Grabiñski  6 –( 6 asyst), Gabry¶ 0 , Witen  10,

KASPROWICZ Inowroc³aw – SMYK Prudnik  80 - 62
( 17-15, 18-17, 23-17, 22-14 )
Inowroc³aw: Nowaczyk 13, Budzyñski 25, Sparniuk -, £awiñski -,
Koz³owski -, Danielewski 2, Paw³owski -, Dêbowski -, Karnowski  6, Pietrzak 12, Rych³owski 10 Mu¿yñski 12
Prudnik: Oleksy 12, Madziar 27, Kamelita 0, Skowronski 2, Makarowski -, Staszewski 11, Ziemba 0, Sopata 0, Stalicki 8, Urbañski -, Bolibrzuch 2

MKS MOS Pruszków  – MOSM Bytom  60 -58
Pruszków: Tybora 1, Dziewanowski -, Romanowicz 10, Kuligowski -, Duniec 14, Jastrzêbski 12, Wo³osz 1, Soko³owski 9, Szczukowski -, Adamczewski -, Poniatowski 11, Migdalski  2
 
Bytom: Buga³a  6, Kujon 18, Dziemba Mateusz 15, Zaj±c 1 , S³ania 0, Czypionka 2, Dziemba Marcel  9, Filczek 0  , Wlecia³  2, Semków - , Piechaczyk 5, Studziñski 0

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  - £KS £ód¼ 62 - 69
( 8-24, 17-15, 17-18, 20-12 )

Stargard: Berdzik -, Nakielski 0, Wróblewski 9, Wa¿ny0 , Zieliñski 13, Kasprzak 29, Fitler 6, Dabrowski 3, Sobolewski 2, Kazimierczak -, Kisielewski -, Weryho -

£ód¼: Kaczmarek 7, Kuczmera 7, Grapow 0, Bartosiewicz 22, Grodzki 13, Wiaderny 0, Michalak 10, Binkowski 8, Fokczyñski 0, Ku¼niarek 2, Pe³ka 0, Paradowski 0

Tabelka 1 grupy:
 
1 Kasprowicz Inwroc³aw  3 mecze 5 punktów bilans+ 43
2 £KS £ód¼ 3 mecze 5 punktów bilans +11

3 Spojnia Stargard Szczeciñsci 3 mecze 4 punkty bilans -9
4 Smyk Prudnik 3 mecze 4 punkty bilans –35


Tabelka 2 grupy:
 
1.MOSM Pruszków 3 mecze 6 pkt. +24
2.Nowum Bydgoszcz  3 mecze  5 pkt  +9

3 MOSM Bytom 3 mecze 4 pkt.  + 12
4 Prokom TREFL Sopot  3 mecze 3 pkt.-45 

 

 

Dla ciekawostki podam ¿e w Elbl±gu zakoñczy³y siê Mistrzostwa Polski Szkó³ Gimnazjalnych
Pierwszy miejsce w tym turnieju zdoby³a dru¿yna  z £odzi która w swoim sk³adzie mia³a wielu zawodników którzy jada na fina³y MP. ¦l±ski reprezentant  MKKS Rybnik zaj±³ wysokie 5 miejsce natomiast Prudniczanie dopiero 10 chyba potraktowali ten turniej jako dobry trening prze fina³ami MP z tego co s³ysza³em dru¿yna Gimnazjum z Pruszkowa odpu¶ci³a sobie te zawody

 

 

Je¶li macie fotki czy informacje na ta temat
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej w Hiszpani 18
Turniej w Hiszpani 18
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi