News: ¦l±ski Basket w blogu Kuriana - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 04:08:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

¦l±ski Basket w blogu Kuriana
Ligi Amatorskie
 Czas wyja¶niæ mo¿e co tu ma byæ o czym mam zamiar pisaæ. Oczywi¶ci o koszykówce i oczywi¶cie o tym co w tym sporcie s³ychaæ naszym regionie (Górny ¦l±sk ale i nie tylko). Bêdzie wiêc i o „powa¿nej” koszykówce czyli zmaganiach w I, II, III lidze, tak¿e zapewne pojawia siê tematy dotycz±ce kobiecej koszykówki (nie zapominajmy, ¿e w Rybniku mamy ekstraklasê PLKK) ale i tak¿e o tej mniej „powa¿nej”, ale dla niektórych równie wa¿nej czyli koszykówka m³odzie¿owa, streetballe czy SLLK. Na pewno tez przewijaæ bêd± siê tematy EURO, którego fina³y rozegrane zostan± w katowickim Spodku w 2009 roku. Tak wiêc chyba tematów do pisania nie powinno mi zabrakn±æ, gorzej mo¿e byæ z czasem. Nale¿y siê tak¿e spodziewaæ, ¿e bêdzie du¿o fotek (ju¿ teraz zapraszam do archiwum – link po prawej), gdy¿ zazwyczaj na meczach bywam z aparatem.

 

Planujê, zobaczymy co z tego wyjdzie, ¿e na tej stornie powinny pojawiaæ siê, oprócz dora¼nych wpisów tak¿e „sta³e dzia³y” takie jak zapowiedzi spotkañ ligowych i innych wydarzeñ zwianych z koszem, bo niestety prasa lokalna czêsto zapomina o tym sporcie i czasem nie ³atwo znale¼æ, jak¿e wa¿ne dla kibiców, informacje „Co, gdzie, kiedy”. Powinny tez w miarê systematycznie pojawiaæ siê jakie¶ relacje czy podsumowania.

 

Nie bêdzie natomiast zbyt du¿o szczegó³ów. Nie planuje wiêkszych referatów czy cytowania znalezionych w sieci materia³ów. Po szczegó³y bêdê odsy³a³ do ¼róde³ st±d poka¼na lista linków po prawej, które mam zamiar systematycznie wykorzystywaæ.

 

Na koniec jeszcze ma³y apel do wszystkich zwi±zanych z koszem w naszym regionie. Je¶li macie jakie¶ ciekawe informacje, wiedzie gdzie kto kiedy gra, chcecie zaprosiæ kibiców na mecz czy turniej piszcie, bo nie wszystko sam znajdê ! Te informacje bêdê tu zamieszcza³ ! Piszcie tak¿e jak macie jakie¶ ciekawe pomys³y co by tu mog³o siê pojawiæ – wszystko bowiem bêdzie brane pod uwagê.

 

I to by by³o tyle tytu³em wstêpu zobaczymy jak siê to potoczy i co z tego wyjdzie …

 

Zapraszam wiêc do odwiedzin   http://kurian.blox.pl/html

,,Pozytywnie zakrêceni,,
 
Jest dwóch zakrêconych fotografów koszykówki na ¦l±sku  obydwoje maj± w swoich galeriach po kilkana¶cie tysiêcy zdjêæ ...mowa tu o Kurianie  i zibim

plany ...marzenia....

Planujemy w przysz³o¶ci wydaæ album po¶wiecony koszykówce dzieciêcej, m³odzie¿owej i amatorskiej mo¿e nam siê to uda mo¿e znajdzie siê sponsor który dopomo¿e wydaæ przepiêkny album a jest w czym wybieraæ podejrzewam ¿e ja i kurian na twardych dyskach razem mamy  40.000 zdjêæ !!!
 
Marzy mi siê zrobiæ wystawê najciekawszych zdjêæ w Katowickiej Galerii  taka wystawa mog³a by potem wêdrowaæ po wszystkich klubach i byæ wystawiana w holu nie jednej hali
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Miga³a odbiera puchar z r±k prezesa ¦OZKosz.
Miga³a odbiera puchar z r±k prezesa ¦OZKosz.
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi