News: Srebro dla GTK W 10-rocznice powstania klubu ! - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:17:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Srebro dla GTK W 10-rocznice powstania klubu !
U-14 M³odzicy St.

Rok temu dru¿yna UKS SP 27 Katowice prowadzona przez Jarka Jakubca zdoby³a br±zowe medale Mistrzostw Polski wtedy mieli¶my du¿e szanse na Puchar PZKosz niestety pora¿ka po dwóch dogrywkach z WKK Wroc³aw przekre¶li³a nam marzenia o z³ocie.

 W tym roku w Radomskich fina³ach te¿ niewiele brakowo³o do z³ota i znowu dru¿yna z Wroc³awia WKK  w wielkim finale pokona³a nas po walce ( w czwartej kwarcie ró¿nica by³a tylko 4-punktowa na korzy¶æ WKK )

 Wicemistrzostwo Polski i srebrne medale to niew±tpliwie du¿y sukces podopiecznych trenera Janusza Ko³cza , by³o to najwiêksze osi±gniecie dru¿yny ze ¦l±ska w tegorocznych Finach Mistrzostw Polski grup m³odzie¿owych


 Wróæmy do Radomia przypominam sobie Wrze¶niowy Turniej organizowany przez UKS 40 Radom ,,szpece,, od koszykówki mówili wtedy ¿e to najsilniejszy turniej w Polsce  ¿e  z tego turnieju bêd± medali¶ci Mistrzostw Polski i tak siê te¿ siê sta³o có¿ za zbieg okoliczno¶ci... kolejno¶æ wrze¶niowego turnieju w Radomiu jest taka sama jak kolejno¶æ fina³ów MP....WKK Wroc³aw, GTK Gliwice i Bryza Kolduby 

relacja z tego turnieju TUTAJ fotki TUTAJ


 
 Dobrze siê sta³o ¿e w tym roku w  wielkim finale uczestniczy³o 8 dru¿yn ranga fina³ów wzros³a... mimo to pozosta³y niesmaki wiêkszo¶æ osób z którymi rozmawia³em jest za tym ¿eby fina³ o Puchar PZKosz by³ taki sam jak fina³ pozosta³ych roczników ( 5-dniowe) ja rozumie ¿e wzrosn± koszty ale czy nie warto spróbowaæ ....wszyscy s± tego samego zdania ch³opcy maja graæ...graæ i jeszcze raz graæ a mecze o wysok± stawkê najwiêcej ucz±


Jak daleko zajd± najbardziej utaletowani  zawodnicy....
tych trzech ch³opaków na zdjêciach poni¿ej  to moim zdaniem na dzieñ dzisisiejszy najlepsi obwodowi gracze w Polsce z rocznika 1994

 
 Jan Grzeliñski MVP  ten filigranowy ch³opak z Wroc³awia poraz drugi udowodni³ ¿e jest jednym z najlepszych graczy w Polsce mo¿e mi kto¶ powie czy jest kto¶ drugi taki w Polsce co ma na swoim koncie dwa tytu³y MVP z rzêdu to nielada wyczyn tym bardziej ¿e w tamtym roku gra³ z rok starszymi 
 
 Daniel Szymkiewicz najlepszy strzelec Mistrzostw  podpora Kolbud to od niego tak wiele zale¿a³o a jednak nie poprowadzi³ swojego zespo³u do wielkiego fina³u przeszkodzili mu w tym ch³opcy z Gliwic
 
 Stanferd Sanny Kosma Ko³cz i £ukasz Kajor  gdyby wszyscy w ka¿dym meczu zagrali na 100% swoich mo¿liwo¶ci to mo¿e by³o by i z³oto. W koszykówce m³odzie¿owej jednak bywa tak ¿e raz siê ma lepszy dzieñ raz gorszy raz wszystko wychodzi raz nic nie wpada.........
 
 Najwiêksz± niespodziank± w finale Pucharu PZKosz  by³a dru¿yna gospodarzy UKS 40 Radom ....ci ch³opcy nie trenuj± tak d³ugo jak inne zespo³y ale maj±  wielkie serce do gry pomimo ¿e nic w finale nie ugrali pokazali sie z jak najlepszej strony ...a takich kibiców jakich mieli na swoich meczach to nigdzie indziej w Polsce nie ma ja napewno takich fantastycznych kibicow nie widzia³em doping przez ca³y mecz i jescze po meczu pomimo tego ze ich wielbiciele przegrywali nawe 20 pkt.  

Szkoda ¿e nie mog³em byæ na meczach o medale i na uroczystym zakoñczeniu wybra³em MP Szkó³ Podstawowych wybra³em te mistrzostwa dlatego ¿e on nich siê wszystko zaczyna chcia³em zobaczyæ ilu mamy utalentowanych zawodników w Polsce z rocznika 1995

Z rocznikiem 1994 ( je¶li mi czas zdrowie i finanse dopisz± ) spotkam siê za kilka miesiêcy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y jestem przekonany ¿e wiêkszo¶æ zawodników z radomskich fina³ów bêdzie powo³anych do kadr wojewódzkich ...Pomorskie, Dolno¶l±skie, ¦l±skie, Mazowieckie, £ódzkie to bêd± silne kadry ale na pewno pojawi± siê inne te¿ mocne ,,ekipy,,
,,
 Ka¿dy trener ma w swym zespole utalentowanych ch³opaków ka¿demu trenerowi marzy sie aby jego wychowanek zagra³ kiedy¶ w ekstraklasie, Kadrze Narodwej w Eurolidze czy NBA....
( na fotce trener AZS Koszalin ze swoja ,,gwiazdeczka ,, )

Filmiki z Radomia  TUTAJ

Fotorelacja z Fina³u w Radomiu TUTAJ

Zapraszam do ciekawego artyku³u droga do srebra TUTAJ
najlepsza pi±tka turnieju  od lewej stoj±:
Norman Zuber (WKK Wroc³aw ), Jan Grzeliñski ( WKK Wroc³aw ) Kosma Ko³cz ( GTK Gliwice ) £ukasz Kajor ( GTK Gliwice ) i Daniel Szymkiewicz ( Bryza Kolduby )

Je¶li posiadacie jeszcze fotki z turnieju fina³owego albo wiecie gdzie s± w necie proszê o przes³anie linka

lub na moja pocztê kaktus40@interia.pl

To zdecydowanie najwa¿niejszy dzieñ w dziesiêcioletniej historii klubu GTK Gliwice . W 15.06.2008 po raz pierwszy koszykarze GTK Fluor-Britam Gliwice zagrali o miano najlepszej dru¿yny w Polsce i pomimo dobrej i ambitnej walki przegrali z faworytem rozgrywek dru¿yn± WKK Wroc³aw 70-84. Pocz±tek meczu by³ w naszym wykonaniu niestety nerwowy i korzystny dla wroc³awian, po pierwszej kwarcie przegrywamy 26-9. Druga kwarta du¿o lepsza w naszym wykonaniu, chyba nerwy przesta³y nas parali¿owaæ, wygrywamy tê kwartê 29-20 i do przerwy przegrywamy 38-46. Trzecia kwarta do¶æ wyrównana, gramy lepiej ni¿ na pocz±tku spotkania ale nie wystarcza to na dobrze graj±cy zespó³ WKK, po trzeciej jest 55-62.

Drugie miejsce w Polsce to olbrzymi sukces naszych ch³opaków, dla których przeogromne G R A T U L A C J E !!!

Najlepsza ósemka w Polsce


1. WKK Wroc³aw
2. GTK Fluor-Britam Gliwice
3. Bryza Kolbudy
4. AZS Koszalin
5. GTK Gdynia
6. £KS £ód¼
7. Polonia Warszawa
8. UKS Radom

Walka o miejsca 15.06.2008 (niedziela)

o 7. miejsce
UKS 40 Radom - Polonia Warszawa 70:72
(17:20, 22:13, 18:18, 13:21)
o 5. miejsce
£KS £ód¼ - GTK Gdynia 80:97
(35:26, 14:26, 20:19, 11:26)
o 3. miejsce
Bryza Kolbudy - AZS Koszalin 100:83
(36:13, 19:24, 30:22, 15:24)
o 1. miejsce
GTK Flour - Britam Gliwice - WKK Wroc³aw 70:84
(9:26, 29:20, 17:16, 15:22)

Mecze w grupach  fina³owych

Grupa A wyniki zaliczone z pó³fina³ów:

Bryza Kolbudy - £KS £ód¿ 97:61
UKS 40 Radom - GTK Flour - Britam Gliwice 90:86

13.06.2008 (pi±tek)
£KS £ód¼ - GTK Flour - Britam Gliwice 88:91 (20:29, 16:19, 16:9, 18:13, 11:11, 7:10)
UKS 40 Radom - Bryza Kolbudy 57:87 (22:22, 9:22, 14:24, 12:19)
14.06.2008 (sobota)
Bryza Kolbudy - GTK Fluor - Britam Gliwice 76:80 (16:15, 16:23, 22:26, 22:16)
UKS 40 Radom - £KS £ód¼ 60:74 (20:24, 12:20, 17:15, 11:15)

1. GTK Flour - Britam Gliwice
2. Bryza Kolbudy
3. £KS £ód¼
4. UKS 40 Radom

Grupa B wyniki zaliczone z pó³fina³ów:

WKK Wroc³aw - AZS Koszalin 87:56
GTK Gdynia - Polonia Warszawa 85:84

13.06.2008 (pi±tek)
AZS Koszalin - Polonia Warszawa 69:59 (19:8, 20:21, 20:20, 10:10)
WKK Wroc³aw - GTK Gdynia 115:74 (32:19, 20:18, 28:26, 35:11)
14.06.2008 (sobota)
Polonia Warszawa - WKK Wroc³aw 73:94 (15:27, 21:29, 13:20, 24:18)
GTK Gdynia - AZS Koszalin 81:96 (20:18, 29:28, 14:17, 18:33)

1. WKK Wroc³aw
2. AZS Koszalin
3. GTK Gdynia
4. Polonia Warszawa

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom turnieju fina³owego w Radomiu za umo¿liwienie mi zrobienia zdjêæ  jak równie¿ za go¶cinê
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi