News: Festiwal Minibasketu Koszalin 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 09 2020 13:13:06
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Festiwal Minibasketu Koszalin 2008
Minikosz
W Koszalinie odby³ siê festiwalu Minikoszykówki. Z naszego regiony przebywa³o tam piêc zespo³ów: JAS FBG Sosnowiec ( dziewczyny ), MUKK Pszczyna ( Ch³opcy) UKS SP 27 Katowice ( dziewczyny ), GTK Gliwice ( ch³opcy 2 dru¿yny ) i Sukces Lipowa ( ch³opcy i dziewczyny ), wszystkich uczestnicz±cych dru¿yn by³o 46

W ostatnim dniu festiwalu zosta³y rozegrane fina³owe konkursy rzutów wolnych i króla strzelców.W przerwie miedzy konkursami zosta³ rozegrany mecz gwiazd w którym grali tak¿e zaproszeni zawodnicy z ekstraklasy Mariusz Bacik i Grzegorz Arabas

Konkurs ,, Króla strzelców,, dziewczyny

1. Z±bczyk Sabina - Wierzawice ( foto )
2. Rochatyñska Anna - Polkowice

Konkurs ,, Króla strzelców,, ch³opcy
Konkurs ,, Króla strzelców,, ch³opcy
1. Damian ¦wiês
- GLIMAR Gorlice ( foto )
2. Zió³kowski Braian - Kêdzierzyn Ko¿le

Konkurs ,, rzutów wolnych,, dziewczyny

1 Mruziñska Klaudia - JAS FBG Sosonowiec ( foto )
2 Hylaszek Paulina - JAS FBG Sosonowiec ( foto)

Konkurs ,, rzutów wolnych,, dziewczyny

1. Furtak Maciej - 30 Lublin
2.Wronkowski Kacper - TKM W³oc³awekzobacz fotki z I turnusu  
FOTO-ZIBI

zobacz fotki z II turnusu  http://picasaweb.google.pl/rozawz/

Filmiki z I turnusu pod tym adresem 

http://pl.youtube.com/zbyszekfryna

Opowiadania z Festiwalu Turnus I

Wtorek 1 lipca to przedostatni dzieñ festiwalu wszyscy uczestnicy wyjechali poraz ostatni nad morze do Unie¶cia i Mielna pogoda wymarzona na morskie k±piele i wylegiwanie siê na gor±cym piasku. Na po¿egnanie z Ba³tykiem dziewczyny z Sosnowca zrobi³y sobie wspólna fotkê z ratownikami WOPR. Po po³udniu zosta³ rozegrany turniej pi³ki no¿nej w finale spotkali siê dwie dru¿yny z Wa³brzycha.Wieczorem trenerzy dokonali wyboru do meczu Gwiazd ch³opców i dziewcz±t. Zosta³y wyró¿nione - 24 zawodniczki i 24 zawodników z grona 400 uczestników poni¿ej przedstawiamy listê ALL STARS.

ALL STARS - DZIEWCZYNY


DRUZYNA A trenerzy: Bujniak S³awomir i Go³±b Marek
 
Bobrowska Agnieszka – Konin
Kierzek Aleksandra  - Konin
Kamiñska Michalina – Kutno
£ukasik Natalia –Kutno
Czajkowska Monika – Nidzica
Sobolewska Kasia – Nidzica
Kosza³ko Natalia – Polkowice
Rohatyñska Anna – Polkowice
Dziewior Karolina – Sosnowiec
Krawczewska Paulina - Sosnowiec
Cholewa Marta – Ziêbice
Kucharczyk Natalia – Ziêbice
 
DRUZYNA B  Trenerzy : Justyna Boroñska i Marek Sa³ata
 
Grabowska Zofia – Gdañsk
Rutkowska Julia – Gdañsk
Nazar Agata – Lublin
Szyszko Magda - Lublin
Jachymiak Joanna – Nowy Targ
Rokiciak Justyna – Nowy Targ
Rozbicka Aleksandra – Soko³ów Podlaski
Kure³ek Paulina – Soko³ów Podlaski
Koñ Sylwia – Wierzawice
Murdzia Sylwia – Wierzawice
Bujniak Sylwia – Wo³omin
Czeredys Aleksandra – Wolomin

ALL STARS - CH£OPCY
 
DRUZYNA A trenerzy: Kolomski Maciej i Kosior Pawe³
( Gwiazda Ekstraklasy Mariusz BACIK )

Redmann Maksymilian – Drawsko Pomorskie
Cionek Arkadiusz – Gorlice
Pawlak Lukasz – Kielce
Grzelak Adrian – Konin
Wismiewski Kacper – Koszalin
Pawelec Wojciech – Lublin 5
Wnuk Jakub – Lublin 5
Furtak Maciek – Lublin 30
Szymczak Micha³ -  Pruszków
Kurowski Dariusz – Pruszków
Kolkowski – Wa³brzych
Chomicki Grzegorz -  Wa³brzych
 
DRUZYNA B trenerzy Tomaszewski Kazimierz i Kubala Zbigniew
( Gwiazda Ekstraklasy Grzegorz Arabas )

Borkowski Szymon - Gdañsk
Balawender Igor – Kêdzierzyn Ko¿le
Korolczuk  Milosz – Ko³obrzeg
Karwowski Jakub – Komorów
Kabziñski Micha³ – Piotrków Trybunalski
Matusiak Filip – Poznan
Marek Micha³ Poznañ
Jaworski £ukasz – Pszczyna
Widawski Kacper – Pszczyna
Wronkowski Kacper – W³oclawek
Jankowski Bart³omiej – W³oclawek
O³dakowski Kacper - Zambrów

Koszykówka ,  jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych na ¶wiecie cieszy siê  zainteresowaniem najm³odszych sportowców.Wielu m³odych ch³opców marzy o umiejêtno¶ciach Adama Wójcika, a dziewczêta pragn± powtórzyæ sukces sportowy Ma³gorzaty Dydek.

To ju¿ szósta edycja Festiwalu. Dwie pierwsze imprezy odby³y siê w Ostro³êce. Koszalin poraz czwarty przez miesi±c go¶ci najm³odszych koszykarzy i koszykarki z ca³ej polski
Festiwal podzielony jest na dwa turnusy
W pierwszym turnusie pad³a rekordowa ilo¶æ dru¿yn ( 36 )
Dzieciaki s± zakwaterowani w jednej szkole boiska do koszykówki s± w 2 halach i na dworze....program imprezy jest bardzo bogaty oprócz meczy koszykarskich s± tak¿e treningi wyjazd na wycieczki nad morze dyskoteka
Trzeci dzieñ Festiwalu , jak na razie pogoda dopisuje dru¿yny od rana do wieczora trenuj± i graj± mecze.W czasie wolnym od meczy trenerzy uczestnicz± w zajêciach szkoleniowych prowadzonych przez pani±  trener metodyk Izabelle Lekner

Pierwsza wycieczka nad morze do Unie¶cia i Mielna. Ca³y obóz podzielono na dwie grupy pierwsza grupa by³a na wycieczce do obiadu druga po obiedzie. Pogoda dopisa³a, chod¼ Ba³tyk bardzo zimny znalaz³o siê paru odwa¿nych na k±piel w spokojnym morzu

Sobota - Niedziela na festiwalu to wycieczki do Ko³obrzegu i rejs statkiem po Ba³tyku .Druga grupa która zosta³a w Koszalinie mia³a festyn polegaj±cy na ró¿norodnych koszykarskich testach sprawno¶ciowo-pomiarowych

Dzieñ sprawno¶ci testy:
Badania by³y robione dla potrzeb Polskiego Zwi±zku Koszykówki. Popo³udniu zawodnicy i zawodniczki brali udzia³ w eliminacjach Rzutów Wolnych a tak¿e Króla Strzelców. Pierwszy konkurs polega³ na wy³onieniu zwyciêzców z par utworzonych i rzuceniu po 5 rzutów kto mia³ wiêcej ten przechodzi³ dalej, natomiast konkurs Króla Strzelców polega³ na zdobyciu jak najwiêcej punktów nie rzucaj±c z tej samej pozycji. Punktowane by³y rzuty celne od 1 do 7 punktów. Fina³y odbêd± siê podczas ALL-STARS GAME który odbêdzie siê w ¶rodê. Wieczorem wspólnie obejrzeli¶my fina³ Mistrzostw Europy 2008 i wszyscy poszli¶my spaæ. A jutro wracamy do harmonogramu z dnia powszedniego i ka¿dy zespo³ów rozegra kolejne dwa mecze festiwalowe

Festiwal w liczbach

46
 - tyle jest dru¿yn 
550- - tyle jest dzieci
6 - tyle lat ma najm³odszy zawodnik ( £ukasz £ukawski z Ko³obrzegu )
183 - tyle centymetrów ma najwy¿szy zawodnik 
550 - tyle rozdano dzieciom pi³ek koszulek i czapeczek 
64 - tyle lat ma najstarszy trener Festiwalu

Dzieciaki serdecznie dziêkuj±  Ministerstwu Sportu, firmie Spalding, Prezydentowi miasta Koszalin, Klubowi ¯ak Koszalin, sieci supermarketów Sano i inicjatorowi Festiwalu Minikoszykówki PZKosz za  wspania³e sportowe wakacje z koszykówk±
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 0% [adnych gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 Gos]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Podkarpackie - chlopcy IV miejsce
Podkarpackie - chlopcy IV miejsce
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi