News: VI Miêdzynarodowy Turniej w Gnie¼nie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 15:11:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Miêdzynarodowy Turniej w Gnie¼nie
Turnieje Podsumowanie
W Polsce prawdopodobnie nie ma drugiego takiego turnieju jak ten w Gnie¼nie , gromadzi on dru¿yny z kilku Pañstw z Europy , a to nie wszystko bo organizatorzy chc± , a raczej marz± o tym by w Gnie¼nieñskim turnieju wziê³a udzia³ dru¿yna ze Stanów Zjednoczonych

Ju¿ poraz VI mieli¶my okazje go¶ciæ w Gnie¼nie m³odych koszykarzy z Polski i Europy .
W dniach 4 - 6 lipca 2008 odby³ miêdzynarodowego turnieju koszykówki m³odzie¿owej. Turniej ten jest najlepiej obsadzonego turniejem w Polsce je¶li chodzi o dru¿yny zagraniczne. W tym roku udzia³ w nim wziê³o 36 dru¿yn (w tym dok³adnie po³owa czyli 18 zagranicznych). Najdalej na turniej mia³a dru¿yna z Hiszpanii  w Wysp Kanaryjskich z Lanzarotte. Pozosta³e pañstwa to Niemcy, Ukraina, £otwa, Litwa, Belgia, Wielka Brytania. Dru¿yny dziewcz±t i ch³opców zosta³y podzielone na dwie kategorie wiekowe.
Dziewczêta i ch³opcy rocznik 93/94 i 92/91
 Z ka¿dym rokiem turniej jest coraz ciekawszy , dru¿yny  z poza Polski nie przyje¿d¿aj± tylko po to by grac , ale tak¿e maj± okazje zwiedziæ pierwsza stolice Polski ( organizatorzy zadbali o darmowe przejazdy komunikacj± miejsk± dla u³atwienia zwiedzania ) . Uczestnicy turnieju mog± równie¿ spotkaæ siê wszyscy razem na Dyskotece oraz Grilowaniu . Ka¿dy zawodnik otrzymuje pami±tkow±  koszulkê z logiem turnieju , a organizatorzy staraj± siê i dbaj± o to by ka¿dy z tego turnieju mia³ same dobre wspomnienia z pobytu w polsce . Wiele osób jest zdania ze termin turnieju jest z³y , poniewa¿ to pocz±tek wakacji , ale pan Szczepanowski jest zdania ca³kiem odwrotnego , mówi ze termin jest idealny gdy¿ w tym okresie nigdzie indziej nie odbywaj± siê turnieje
Dobre kontakty pana Marka Szczepanowskiego z zagranicznymi klubami pozwalaj± na sprowadzenie ich na Turniej do Polski. Piêkne miasto ¶wietne warunki pobytowe przyzwoite hale sportowe sêdziowanie na dobrym poziomie pokazuj± nasz kraj z dobrej stromy.

Zwyciêzcami tegorocznej edycji turnieju okaza³y siê niestety dru¿yny zagraniczne , ale nie ma siê co dziwiæ , gdy¿ w turnieju nie uczestniczy³y bardziej renomowane polskie kluby m³odzie¿owe , mo¿e to tez dlatego ze termin nie pasowa³ . Miejmy nadzieje ze trenerzy sie przekonaj± do tego nietypowego terminu i w przysz³ym roku wyst±pi± silniejsze dru¿yny z polski

wiêcej informacji na temat turnieju  http://www.tsbasket.gniezno.pl/

 

Jedynym ¦l±skim akcentem na tym turnieju by³a para sêdziów z Rudy ¦l±skiej

Sk³adam serdeczne podziêkowanie organizatorom za nocleg w Gnie¼nie zorganizowanie mi transportu na ¦l±sk i fajnej koszulki do mojej kolejkcji

zibi Zbyszek Bytomski

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 miejsca dla kadr Podkarpackiego
3 miejsca dla kadr Podkarpackiego
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi