News: Camp Basketlandu w Ró¿omberok-S³owacja - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 03:35:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Camp Basketlandu w Ró¿omberok-S³owacja
Campy / Obozy
 Podsumowuj±c : Polscy uczestnicy Campu nie kryli zadowolenie obiecali organizatorom ze za rok znowu przyjad± i bêd± namawiaæ kolegów na przyjazd  bo Camp dla nich by³ w 100% udany pod wzglêdem organizacyjnym i szkoleniowym. Dobra obstawa trenerska ( gracze i trenerzy ekstraligi S³owackiej ) i opieka  która pozwoli³a czuæ siê na Campie bezpiecznie.
Sze¶ciodniowy miêdzynarodowy obóz koszykarski w urokliwym mie¶cie Ruzomberok przebiega³ w przyjacielskiej i kulturalnej atmosferze integracja z kolegami i kole¿ankami z Francji i S³owacji rewelacyjna Grupa z Polski  S³owacki Camp Koszykarski rozpoczê³a od udzia³u w Streetballu.
Dla naszych chlopaków zaskoczeniem by³o miejsce rozgrywania  Turnieju koszykówki ulicznej....  mecze odbywa³y siê na lodowisku.... to ¶wietny pomys³ organizatorów...latem lodowisko nie jest wykorzystane lodu niema, równa betonowa nawierzchnia sprzyja³a ,,streetballowcom,, Polacy do Streetballa wystawili 4 dru¿yny niestety nie uda³o nam siê nic ugraæ.... po pierwsze grali¶my m³odszym rocznikiem a po drugie S³owacy prezentowali dosyæ wysoki poziom. S³owacki streetball to nie tylko mecze ale równie¿ konkursy: trójki, wsady, AND 1- 1x1
 Do konkursu trójek zg³osi³o siê 7 osób z Polski do wykonania by³o 11 rzutów z ró¿nych pozycji... niestety naszym ch³opakom nie sprzyja³o szczê¶cie trafiali¶my zbyt ma³o aby dostaæ siê do fina³ów... dla ciekawostki podam ¿e udzia³ w tym konkursie by³ p³atny 20 koron zwyciêzca zgarnia³ wszystko plus nagrody od organizatorów

W konkursie wsadów nie miêli¶my swojego przedstawiciela ....sze¶ciu S³owaków  da³o prawdziwy pokaz dunków a publiczno¶æ sk³adaj±ca siê  m³odych koszykarzy by³a pod wra¿eniem

Ostatnim konkursem  by³y zawody 1x1 AND1 ....i tu musimy siê pochwaliæ najlepszym graczem w tej konkurencji okaza³ siê Piotrek Piwoñski z Krakowa który pomimo 13 lat i niedu¿ego wzrostu ogrywa³ wszystkich S³owaków i tych ma³ych i tych wysokich a publiczno¶æ nagradza³a go gromkimi brawami za jego niesamowite koszykarskie tricki.
Piotrek w nagrodê za pierwsze miejsce otrzyma³ gad¿ety AND1 + szklan± patere.

Ka¿dy uczestnik streetballa dosta³ pami±tkow± koszulkê...  my¶lê ¿e impreza by³a bardzo udana.... mecze, konkursy, ca³y czas muzyka elektoniczana a w przerwach na ¿ywo 4 S³owackie kapele Hip-hopu

 Po turnieju koszykówki wybrali¶my siê na najwiêkszy Park Wodny w Europie TATRALANDIE ...trzygodzinna frajda z wod± to k±piel w kilkunastu basenach w tym kilka basenów termalnych ( woda 36 stopni C ) zjazdy ró¿norodnymi zje¿d¿alniami tego siê nie da opisaæ po prostu trzeba przyjechaæ do TATRALANDI
 Niedziela 13 lipca godz.15.00 oficjalne rozpoczêcie Campu w hali MBK Ró¿eberok ten obiekt go¶ci³ najlepsze kobiece dru¿yny w Europie tu bowiem odbywaj± siê mecze Euroligi kobiecej. Polska grupa na rozpoczêciu prezentuje siê rewelacyjnie wszyscy jeste¶my ubrani w koszulki promuj±ce Mistrzostwa Europy w Polsce. Po krótkiej przemowie pana Kubali szefa ca³ego Campu rozpoczyna siê prezentacja trenerów i asystentów  po prezentacji wszyscy uczestnicy Campu zostaj± podzieleni na grupy wed³ug roczników
....ka¿da z grup dosta³a nazwê klubu NBA  jednego trenera i jednego asystenta i od tego momentu wszyscy s± podporz±dkowani swoim opiekunom którzy chodz± z nimi na treningi na posi³ki rano ich budz± a wieczorem mówi± dobranoc


 Poniedzia³ek – treningi konkursy
Wtorek -  treningi konkursy
¦roda – rano treningi konkursy ...popo³udniu wycieczka do skansenu ( stara S³owacka wioska ) po kolacji basen kryty


Czwartek
– do po³udnia treningi z Toñko Gavelem S³owack±-gwiazd± Basketu ( gracz Aris Saloniki ) konkursy po kolacji mecz trenerzy kontra campowicze

Pi±tek – ostatni dzieñ Campu od rana rozgrywane s± mecze 4x4 we wszystkich kategoriach wiekowych...godz. 14 oficjalne zakoñczenie Campu rozdanie nagród ( z polskiej grupy zosta³ tylko wyró¿niony Piotr Piwoñski z Krakowa ) ....Piotrek na zakoñczenie da³ prawdziwy pokaz Freestyle


Konkursy – najlepsi z Polski

Konkurs: rzutów wolnych ( po trzech rzutach nietrafionych koniec )

1 Tom¿a Jêdzrzej         Pszczyna       14 pkt.
   Lipski Darek             Lublin           14 pkt.
   Piwoñski Piotr           Kraków          14 pkt.
   Ostatkiewicz Marcin   Gliwice           14 pkt.

Konkurs: sztafeta

1. Dytko Oliwer          Gliwice               15 pkt.
2. Puk Micha³             Gliwice               14 pkt.
3. Famulok Mateusz    Pszczyna           14 pkt.

Konkurs: rzuty wolne za 1, 2,3 -  wybrana pozycja

1. Puk Micha³             Gliwice              14 pkt.
2. Szczebiñczyk Kinga Bytom              12 pkt.
3. Piwoñski Piotr         Kraków               9 pkt
   Lipski Dariusz         Lublin                9
   Pudo Kinga            Bytom                 9

Konkurs : 1x1

1. Dytko Oliwer           Gliwice              15 pkt.
2. Puk Micha³              Gliwice             14 pkt.
3. Keller Oskar            Gliwice             13 pkt
    Byrski                    Pszczyna          13 pkt.

Dodatkowe punkty

1 Piwoñski Piotr           Kraków               5 pkt.
2. Lipski Dariusz          Liblin                 5 pkt.
3. Melnyk                   Gliwice                5 pkt.
4. Szczebiñczyk Kinga  Bytom                5 pkt
5. Pudo Kinga             Bytom                5 pkt.             

Ogólna Klasyfikacja
 

   1. Puk Micha³                Gliwice           53 pkt.
   2. Piowoñski Piotr          Kraków          51 pkt.
   3. Lipski Dariusz           Lublin            50 pkt.
   4. Dytko Oliwer             Knurów           49 pkt.
   5. Melnyk Dawid           Gliwice            48 pkt
       Pudo Kinga              Bytom            48 pkt.
   7. Strzbiñczyk Kinga     Bytom             47 pkt.
   8. Famulok                  Pszczyna        46 pkt.
   9. So³owij Piotr              Wroc³aw         45 pkt.
      Tom¿a Jêdzrej          Gocza³kowice   45 pkt.
11. Czarkowski Tomasz   Knurów           44 pkt.
12. Keller Oskar              Gliwice            43 pkt.
13. Ostatkiewicz Marcin    Gliwice            41 pkt.
14. Byrski Ivo                 Pszczyna         37 pkt.
15. Zaj±c Krzysztof           Tychy            33 pkt.
16. Kuliñski Szymon        Kraków           21 pkt.   

zobacz wszytkie wyniki w konkursach Campowych TUTAJ

 Nasz portal koszykarski wybra³ najlepszego Campowicza z Polski
( wed³ug wyników w konkursach, g³osowañ trenerów, kolegów z Polski i S³owacji )
Piotrek Piwoñski z Krakowa  - otrzyma³ statuetkê z napisem koszykarski talent Camp Ru¿emberok 
Micha³ Pukz Gliwic - najbardziej perspektywiczny gracz
Szymon Kuliñski z Krakowa - najsypatyczniejszy i najgrzeczniejszcy Campowicz
Kinga Pudo - najwy¿ej w ogólnej kwalifikacji koñcowej


 Nasz  portal ¦KM rozda³ koszulki promuj±ce Basket Euro Poland 2009
Otrzymali je:
Ing. Franti¹ek Kubala – organizator Campu
Katarina Meli¹ková -  menager Campu
Toñko Gavelem –  S³owacka Gwiazda Basketu Aris Salonik
Homola Marek -  S³owacja – rocznik 1992
Branio Pepiszka  - S³owacja -  rocznik 1995
Alexis   - Francja rocznik 1997


 ¦KM serdecznie dziêkuje PZKosz za koszulki
,,Grajmy razem,,  promuj±ce Euro-2009 to dziêki tym koszulkom mogli¶my pokazaæ S³owakom i Francuzom ¿e tak wielka koszykarska impreza odbêdzie siê za rok w naszym kraju
Chcia³bym jeszcze raz podziêkowaæ rodzicom za dowiezienie dzieciaków na Campzobacz  fotki z Campu  TUTAJ
Komentarze
kinga94 dnia lipiec 20 2008 14:16:19
dziêki za ten obóz ; ) by³o naprawde fajnie smiley
szkoda ¿e tak krótko smiley
pzdr dla ca³ej ekipy z polski smiley
krisu dnia lipiec 20 2008 19:00:49
by³o zar±bi¶cie i trochê krótko smiley . hmm co by wiêcej napisaæ. ludzie s± tam przyja¼nie nastawieni. treningi s± bardzo ciekawie.polecam ka¿demu za rok zeby pojechali na ten camp.smiley
PiotrekPiwonski dnia lipiec 20 2008 23:30:35
Camp na bardzo wysokim poziomie, trenerzy o duzej wiedzy z umiejêtnosci± jej przekazania. Tylko pobyt troche krótki, bo chcia³o by sie jeszcze wiêcej potrenowaæ i nauczyæ. Ale i tak super Camp. specjalne podziêkowania dla pana Zbyszka Bytomskiego za informacje i zaanga¿owanie w Campie, równiez za fotki i filmiki i za opieke. Fajnie, ¿e moglismy wzi±¶æ udzia³ w streetballu. Bylo by fajnie gdyby siê uda³o w przysz³ym roku tam pojechacsmiley
Kindzara94 dnia lipiec 21 2008 17:31:39
Wielkie dziêki wszystkim za ten Camp by³o super tylko szkoda, ¿e tak krótko smiley. Mam nadzieje, ¿e na drugi rok te¿ siê spotkamy smiley.
Pozdrowienia dla wszystkich smiley
DariuszLipski dnia lipiec 23 2008 10:45:15
Camp Udany smiley
Nawet Bardzosmiley
Tylko Najgorsze ¿e jeszcze mnie wszystko boli po ponad 500-set pompkach które zrobi³em na campie ( za kare za duzo wieczorami przebywa³em nie w swoim pokojusmiley
Fajnie By By³o Jak By¶my pojechali w takim samym sk³adzie za rok smiley
Pozdrawiam a Zarazem Dziekuje Calej ekipie z Polski a w szczególno¶ci Zibiemu za to ¿e mi pomóg³ jako¶ dotrzeæ z Lublina do Ru¿omberok smiley

COACH WE ARE THE TEAM <hahaha> smiley
ivob dnia lipiec 23 2008 12:29:36
Jak poprzednik smiley Tylko nie napisa³ za co te 'push-up'y' by³y smiley
My¶lê, ¿e ten camp jest najbardziej efektywny dla m³odszych, aczkolwiek sam te¿ siê trochê porusza³em.
Polecam wszystkim, którzy chc± siê przekonaæ jak basket wygl±da za granic±.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [4 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK ??
GTK ??
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi