News: MA£A MIEJSCOWO¦Æ Z WIELK¡ DRU¯YN¡ - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 07:45:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MA£A MIEJSCOWO¦Æ Z WIELK¡ DRU¯YN¡
Kluby
 O kulisach sukcesów prawdziwej "dru¿yny z klas±" oraz jej szansach i zagro¿eniach w najbli¿szej przysz³o¶ci. Rozmowa z trenerem mistrzowskich koszykarzy - p. Jaros³awem Czeka³± - sierakowianinem, na co dzieñ nauczycielem historii (!) w Zespole Szkó³ w Chrzypsku Wielkim.
M³odzi koszykarze z Sierakowa zostali 15 czerwca Mistrzami Polski Szkó³ Podstawowych. W zakoñczonym w³a¶nie sezonie 2007/2008, oprócz ogólnopolskich rozgrywek szkolnych - ju¿ jako klubowa dru¿yna Kormorana Sieraków - bezapelacyjnie wygrali Wojewódzk± Ligê M³odzików M³odszych. Triumfowali w ka¿dym turnieju, na jaki pojechali w tym roku. Spo¶ród ostatnich stu rozegranych meczów przegrali tylko jeden i to ró¿nic± zaledwie dwóch punktów - jednego kosza.Trenuj± piêæ razy w tygodniu. Maj± w dru¿ynie jednego z najwy¿szych koszykarzy w kraju z rocznika 1996 - mierzy 188 cm! Rywale czuj± przed meczem z nimi wielki respekt, bo "m³óc± ca³± Polskê". Pytani odpowiadaj±, ¿e nie boj± siê nikogo, mo¿e tylko trenera. 21 maja, podczas spotkania o tytu³ Mistrza Wielkopolski Szkó³ Podstawowych,niemal przegraliby w regulaminowym czasie. Tym samym mogliby nie reprezentowaæ województwa na mistrzostwach Polski w Krakowie, nie zostaliby najlepsi w kraju w swojej kategorii a tekst ten zapewne nigdy by siê nie powsta³. Jednak nie na darmo maj± w swojej ekipie m.in. super snajpera o ksywce "Psychopata" - doprowadzili do remisu i pewnie wygrali dogrywkê. Kolejne ich zmagania tworz± ju¿ najnowsz± historiê szko³y, jak i miasta, które reprezentuj±.

Z perspektywy ostatniego roku osi±gnêli niebywa³y sukces - ograli wszystkich najlepszych krajowych rówie¶ników, wygrali wszystko, co mogli. I pomy¶leæ, ¿e pochodz± z ma³ego, 6-tysiêcznego miasteczka bez jakichkolwiek tradycji sportowych i znacz±cych sukcesów w tej dziedzinie. Choæ wystêpuj± w ³adnych, profesjonalnych strojach z logo Urzêdu Gminy i dwóch prywatnych firm na plecach, kwestie finansowe pozostaj± ich najwiêksz± bol±czk± - w szczególno¶ci brak sta³ego, strategicznego sponsora. Smutn± ciekawostk± jest fakt, ¿e do dzi¶ w kilku sierakowskich sklepach mo¿na jeszcze odnale¼æ s³oiki ze zdjêciem dru¿yny i pro¶b± o symboliczne wsparcie. Nie maj± wiernego klubu kibiców - w przeci±gu sezonu na ich mecze przychodzi³a garstka osób a w przerwach nie dopingowa³y ich dru¿ynowe cheerleaderki. W okresie wakacyjnym, podczas gdy ich rywale z wiêkszych miast lub bogatszych klubów wyje¿d¿aj± na zagraniczne obozy przygotowawcze, oni przez dwa tygodnie intensywnie trenuj± - po znajomo¶ci - niedaleko Sierakowa, w Chrzypsku Wielkim. 

K.£. - Co kryje siê za mistrzowskimi tytu³ami? Ciê¿ka praca czy indywidualne talenty zawodników?
J.CZ. - Wszystko. Sam talent nie wystarczy, choæ jest w tej dyscyplinie niezwykle wa¿ny. ¯eby co¶ osi±gn±æ trzeba uporczywie trenowaæ. Choæ z drugiej strony kto¶ mniej uzdolniony, taki "rzemie¶lnik", dojdzie do pewnego etapu rozwoju i stanie. Dlaczego moi zawodnicy odnosz± dzi¶ takie sukcesy? W³o¿yli w to ogrom pracy. Gdy ich koledzy po szkole robi±, co chc±, oni odrabiaj± lekcje i codziennie id± na trening - tak od kilku lat. Po drugie kilku cz³onków dru¿yny to prawdziwe talenty i wierzê, ¿e bêd± grali w kosza w przysz³o¶ci. A pozosta³e sk³adniki sukcesu to pasja i inteligencja. S± to naprawdê bardzo inteligentni ch³opcy - wiêkszo¶æ z nich w³a¶nie co ukoñczy³a szko³ê podstawow± z wyró¿nieniem - a w koszykówce bez tego ani rusz. Co ciekawe, zauwa¿am tak¿e, jak wielki wp³yw na ich sukcesy maj± rodzice i w ogóle ¿ycie codziennie, to co na co dzieñ dzieje siê w ich domach.

K.£. - Przygoda z dru¿yn± rozpoczê³a siê od og³oszenia w przedszkolu o naborze do sekcji koszykarskiej Kormorana 7 lat temu...
J.CZ. - Faktycznie, zacz±³em spotykaæ siê z ch³opakami ju¿ w 2001 r., gdy byli jeszcze przedszkolakami i mieli po 5-6 lat. Ale to ju¿ moja trzecia dru¿yna - z poprzednimi sam ³apa³em do¶wiadczenie. Koszykówka by³a zawsze moj± pasj± i du¿o w ni± gra³em, choæ zupe³nie amatorsko. Pocz±tek naszej "przygody" to czysta zabawa. Æwiczyli¶my raz w tygodniu - z mniejsz± pi³k± - ³apanie, rzucanie, koz³owanie etc. Rozwijali¶my sprawno¶æ ogóln±. Z roku na rok ciê¿ar treningowy wzrasta³. Zaczê³o siê szlifowanie techniki. Nasze postêpy mo¿na ³atwo zaobserwowaæ przez pryzmat turnieju z okazji Dnia Dziecka dla czwartoklasistów, organizowanego corocznie przez poznañski AWF. Jest to turniej ogólnopolski, w którym uczestniczy 16 dru¿yn. Brali¶my w nim udzia³ trzy lata z rzêdu. Najpierw zajêli¶my przedostatnie miejsce. Pamiêtam do dzi¶, gdy po przegraniu wszystkich dotychczasowych meczów, grali¶my ten ostatni i powiedzia³em ch³opakom, ¿e je¶li nie wygraj± nie pojedziemy po spotkaniu do McDonald’s. Tak siê spiêli, ze wygrali z przewag± 20 punktów. W kolejnym roku zajêli¶my 9 miejsce. Potem ju¿ wygrali¶my ten turniej i by³ to nasz pierwszy znacz±cy sukces. Przez te wszystkie lata przez zespó³ przewinê³o siê w sumie tylko 19 ch³opaków. Odpadli g³ównie ci, którzy nie posiadali za grosz zdolno¶ci do uprawiania sportu. Praktycznie od samego pocz±tku grali¶my ze starszymi od siebie, silniejszymi i wy¿szymi. Dlaczego? Nie mieli¶my ¿adnych sparing-partnerów z naszego rocznika - nikt nie zaczyna³, tak wcze¶nie jak my. Przegrywali¶my sromotnie. Ale przez mecze z lepszymi od siebie szybciej siê uczyli¶my. I przysz³y efekty.

K.£. - Czy satysfakcja ze zwyciêstw i kolejnych tytu³ów przek³ada siê na zadowolenie ze zdobytych nagród?
J.CZ. - Nagród rzeczowych dostali¶my dotychczas naprawdê niewiele - najczê¶ciej tylko puchary i medale. Tych zgromadzili¶my ju¿ naprawdê imponuj±c± kolekcjê! Z lokalnego podwórka: w lutym 2008 r. Rada Sportu - gminny organ doradczy - wyró¿ni³a nas statuetkami Mistrzów Sportu za sukcesy w minionym roku. A w ostatnich dniach pojawi³ siê pomys³ nagrodzenia nas przez gminê. Zasugerowa³em, ¿e skoro wszystkie sierakowskie zespo³y muzyczne wyje¿d¿aj± przynajmniej raz w roku na zagraniczne koncerty, czemu my - dzi¶ chyba najlepsza ¿ywa wizytówka Sierakowa - mieliby¶my gdzie¶ nie pojechaæ. Na przyk³ad na jaki¶ turniej na Litwê, gdzie koszykówka to sport narodowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

K.£.: - W tym sezonie wywalczyli¶cie w sumie trzy tytu³y mistrzowskie, wygrali¶cie piêæ turniejów. Czy kolejny sezon mo¿e byæ jeszcze lepszy?
J.CZ.: - Na dzi¶ ¿egnamy siê z rozgrywkami szkolnymi. Wiêkszo¶æ zawodników dru¿yny przejdzie w tym roku do I klasy gimnazjum. Na poziomie gimnazjalnym nie mamy ¿adnych szans, bo w zespo³ach graj± najczê¶ciej uczniowie najstarszych klas. Od pa¼dziernika czeka nas Wielkopolska Liga M³odzików Starszych - choæ z ogólnopolsk± kontynuacj± miêdzy najlepszymi dru¿ynami lig wojewódzkich - oraz turnieje. W przysz³o¶ci bêdzie nam jednak coraz trudniej wygrywaæ. Choæby dlatego, ¿e gramy ci±gle w tym samym sk³adzie. Nasi przeciwnicy systematycznie uzupe³niaj± swoje zespo³y. Nas nie staæ na to, aby komu¶ podziêkowaæ, bo siê ju¿ bardziej nie rozwinie. Ci±gle szukam nowych, wysokich zawodników w granicach 1,80-1,85 m z bli¿szych i dalszych okolic Sierakowa. Jak do tej pory bez powodzenia.

K.£.: - Czy sytuacja finansowa waszej sekcji jest ustabilizowana?
J.CZ.: - W kwestii finansów nigdy nie jest tak dobrze, ¿eby nie mog³o byæ lepiej. Gminne dotacje id± tylko i wy³±cznie na ligê - wykupienie licencji, badania lekarskie, wpisowe, dojazdy na mecze. Prywatni sponsorzy pokrywaj± nam udzia³ w turniejach - jednorazowo wypada 4-5 tys. z³ za bardziej renomowany turniej. W zesz³ym roku Fil-Bud zasponsorowa³ nam stroje - trzeba przyznaæ, ¿e wygl±damy teraz jak zawodowcy. Z firm± transportow± Universal nawi±zali¶my kontakt - dziêki pomocy znajomego - 3 lata temu. Nasza sytuacja jest jednak na tyle niestabilna, ¿e nigdy do koñca nie wiemy, jakim bud¿etem bêdziemy dysponowaæ w danym sezonie. Najbardziej absurdalne jest to, ¿e po zg³oszeniu siê do jakiego¶ turnieju do koñca nie mamy pewno¶ci, czy na niego pojedziemy - musimy zabiegaæ o dodatkowe fundusze. Wci±¿ szukamy sponsora strategicznego, którego umie¶cimy w nazwie zespo³u. Dla du¿ej firmy suma rzêdu 20 tys. z³ jest niezauwa¿alna, a dla nas mieæ takie pieni±dze na starcie sezonu, to by³oby co¶ niesamowitego. Choæ teraz mamy mocny argument w rêku - Mistrzostwo Polski. Liczê, ¿e bêdzie nieco lepiej.

K.£.: - Sukces wiele zmienia. Czego dla dru¿yny ¿yczy³by sobie trener w przysz³o¶ci?
J.CZ.: - ¯eby¶my nie musieli siê martwiæ o ka¿d± przys³owiow± z³otówkê i mogli wyjechaæ na jaki¶ nowy, dobry turniej. Im jeste¶my starsi, tym zwiêksza siê liczba dobrych i znacz±cych zawodów. Chcia³bym tak¿e, aby sukces ten sprawi³, ¿e kto¶ do nas dojdzie - jeden czy dwóch zawodników. Mo¿e sama nazwa Sieraków nie jest wyj±tkowym bod¼cem przyci±gaj±cym do dru¿yny, ale tytu³ Mistrza Polski ju¿ tak.

K.£.: - Podczas styczniowego fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy wyzwali¶cie na pojedynek naszych samorz±dowców. Czy¿by siê was przestraszyli?
J.CZ.: - Burmistrz zaproponowa³, aby wspólny mecz odby³ siê we wrze¶niu. Poza tym wcze¶niej grali¶my w lidze, turniejach i mistrzostwach Polski - nie by³o kiedy zorganizowaæ spotkania.

K.£.: - Dobra rada dla reprezentacji gminy?
J.CZ.: - Trening czyni mistrza. Z tego, co wiem, nasi w³odarze specjalizuj± siê w innych sportach dru¿ynowych. W ramach przygotowañ radzi³bym im najpierw zapoznaæ siê z zasadami gry w koszykówkê. Zapowiada siê niez³y mecz!
Rozmawia³a Katarzyna £adyñska
Sieraków, 22 czerwca 2008 r

¼ród³o: strona internetowa Gminy Sieraków

zobacz filmiki z MP Szkó³ Podstawowych TUTAJ
zobacz filmiki z Turnieju w Ostrawie TUTAJ
zobacz fotki MP SP Kraków TUTAJ
zobacz fotki z Turnieju w Ostrawie TUTAJ

STRONA INTERNETOWA KLUBU:  http://www.sierakow_basket.republika.pl/

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Poznañ 2009 Fina³ MP U-14
Poznañ 2009 Fina³ MP U-14
Kolekcja Koszulek MP
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi