News: NBA Marcin Gortat Camp £ód¼ 2008 - Mówcie do mnie Marcin jestem tu dla was - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 01:18:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

NBA Marcin Gortat Camp £ód¼ 2008 - Mówcie do mnie Marcin jestem tu dla was
Campy / Obozy
Piêkna nowa hala ,,Parkowa,, w £odzi to miejsce pierwszego w Polsce czterodniowego Campu dla dzieci z zawodnikiem NBA. Kilkadziesi±t par oczu wpatrzonych w Marcina Gortata z Orlando Magic .Mówcie do mnie Marcin jestem tu dla was tymi s³owami  rozpoczo³ MG swój pierwszy Camp dla ch³opców i dziewczynek nie tylko z £odzi ale z ca³ej Polski
Tata chcia³ ¿eby poszed³ w jego ¶lady i zosta³ bokserem mama namawia³a go do koszykówki on jednak wybra³ pi³kê no¿n± jednak w wieku 18 lat cos siê wydarzy³o...i Marcin zaczo³ trenowaæ koszykówkê w ci±gu sze¶ciu lat dosta³ sie do najwsapanialszej ligi ¶wiata do NBA !

W imieniu dzieciaków i w³asnym chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania dla Marcina Gortata za super Camp oraz dla £udzkiego Klubu Sportowego  - organizatorów za pomoc i go¶cinê w £odzi. Chcia³bym jeszcze podziêkowaæ wszystkim rodzicom, którzy nie tylko zabrali swoje dzieci, ale tak¿e ich kolegów.

zobacz filmiki z Campu
TUTAJ  a fotki TUTAJ

NBA Gortat Camp £ód¼ 2008 – dzieñ pierwszy

 Wspólna rozgrzewka, nastêpnie  podzia³  uczestników na grupy wiekowe i rozdanie koszulek campowych. Marcinowi Gortatowi  w prowadzeniu treningu z 50-osobow± grup± pomagali trenerzy i zawodnicy ³ódzkiego £KS-u. Ka¿dy mia³ swoj± ,,stacjê, grupy przesuwa³y siê co 15 minut a ka¿dy uczestnik mia³ mozliwo¶æ pograæ z  MG. Na koniec dnia rozmowa uczestników campu z MG - dzieciaki pyta³y o wszystko.

Po trenigu ca³a nasza grupa pojecha³a na obiad do pobliskiego akademika - tani i smaczny posi³ek zaspokoi³ na g³ód . Z baga¿ami udali¶my siê do miejsca zakwaterowania. £ódzka szkolna bursa przy ul. Podgórnej przypad³a nam do gustu tym bardziej, ¿e na wyci±gniêcie rêki mieli¶my tartanowe, o¶wietlone boisko do kosza, gdzie mogli¶my grac do pó¼nych godzin. Zibi zorganizowa³ wewnêtrzny turniej streetballa. Ka¿da dru¿yna wziê³a nazwê dru¿yny NBA. Do teamów do³±czyli pan Fiszer, pan Kuboszek i pan Bytomski. Ka¿dy z ka¿dym rozegra³ mecz a najlepsz± ekip± okaza³ siê zespó³ Los Ageles Lakers w sk³adzie: Starferd Sanny, Ponitka Marcel i Maciek Klimczok - w nagrodê dostali 2 litrow± Coca-Colê

NBA Gortat Camp £ód¼ – dzieñ drugi

 Dzisiejsza grupa na Campie by³a bardziej liczniejsza ni¿ poprzedniego dnia, bo pojawi³o siê oko³o 70 osób, do tego jeszcze zawita³y ekipy TVN 24, TVP oraz  telewizja i prasa lokalna. Dzieciaki czu³y siê jak gwiazdy, bo ca³y czas udziela³y wywiadów. Sam trening by³ podobny do tego z poprzedniego dnia dodatkowo by³y konkursy, gdzie mo¿na by³o wygraæ koszulki NBA. Ma³y Oskar Sanny z Gliwic trafi³ z po³owy boiska za pierwszym razem i od razu koszulka powêdrowa³a w jego rêce. Na koniec treningu MG zagra³ 1x1 z kadetem £KS, który mierzy 210 cm Na filmiku mo¿ecie zobaczyæ jak „Mungo” radzi³ sobie w tym starciu.

 Po obiedzie udali¶my siê do parku wodnego Fala  zabawa w cieplutkiej wodzie ( 29 stopni )
Odrelaksowa³a nas trochê od basketu po basenie pizza , lody i wracamy do Bursy ...o 21.30 do³±czaj± do nas ch³opcy z, Gdañska
Zibi organizuje kolejne konkursy a ponich mecz pomiêdzy ch³opcami ze ¦l±ska a ch³opcami z ,,nowego województwa,, Poznañsko- Pomorskiego wygrali ¦l±zacy chod¼ dzi¶ zastanawiam siê jak by to wygl±da³o gdyby w sk³adzie ¦l±ska zabrak³o Stanferda Sannego

NBA Gortat Camp £ód¼ 2008 – dzieñ trzeci

 Do Campu do³±czyli ch³opcy z Gdañski i Komorowa. Jak zwykle zajêcia rozpoczynaj± siê od rozgrzewki nastêpnie konkursy i trochê gry „bez koz³a” z MG w sk³adzie. W przerwach dzieciaki czêstowa³y siê owocami oraz rozmawia³y z MG. Na zakoñczenie dnia ka¿dy móg³ poprosiæ o autograf . MG podpisywa³ koszulki a nawet buty

Po 15 .00 jedziemy na obiad i do bursy parê osób pojecha³o po zakupy do Manufaktury .Opu¶cili nas ch³opcy z Gliwic i Marcel Ponitka z Ostrowa
Wieczorem zibi organizuje mini turniej kadr wojewódzkich ( ¦l±skie 2 druzyny, £ódzkie, Pomorskie i Wielkopolskie ka¿dy gra z ka¿dym g³ówna nagroda to pi³ka Spaldinga ( fundator  MG ) i do tego 2,5 litra Pepsi najlepsza i niepokonana reprezentacja zosta³a ekipa z Wielkopolski w sk³adzie
Jakub Fiszer i Lubik Szymon ( Sieraków 0 oraz Klimczok Maciej ( Ko¶cian ) Pomorze , ¦l±skvi drugi ¦l±skie równorzêdnie na drugim miejscu
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Jakub Fiszer  ( nagroda Red Bul; )on tak¿e otrzyma³ MVP ( NAGRODA Etui na p³yty DVD )
Na pocieszenie wszyscy dostali Batoniki Lyon  i arbuza ..
Fundatorami nagród byli rodzice

NBA Gortat Camp £ód¼ – dzieñ czwarty ostatni

 Ostatni dzieñ Campu to mecze i konkursy w zajêciach z dzieciakami Marcinowi Gortatowi   pomaga pierwszy trener £KS i drugi trener Reprezentacji Polski pan Rados³aw Czerniak na zakoñczenie popularny konkurs musi-niemusi 8 najlepszych otrzyma³a pi³ki spaldinga a¿ 5 z tej ósemki to ch³opcy z naszej grupy ..ostatnie wspólne zdjêcia autografy i do domu ...jednak jeszcze nie uczestnicy campu postanowili rozebraæ Marcin proponuj±c mu konkurs rzutów wolnych kto wygra dostaje koszulkê spodenki ...koszulkê Orlando Magic wywalczy³ Jakub Fiszer z Sierakowa  a spodenki spaldinga o rozmiarach XXXXL wygra³ Mateusz  Fischer  z Gdañsk trochê czasu up³ynie zanim ch³opcy urosn± do tych rozmiarów ...jestem przekonany ¿e ka¿dy z uczstnikow campu przez d³ugie lata bêdzie wspomina³ spotkanie z Marcinem Gortatem a mo¿e kto¶ pójdzie w jego ¶lady ..NASZA GRUPA


           
 Marcel Ponitka
 1997 Ostrów Wlk.
 Patryk Miko³ajec
 1997 Rybnik
 Maciej Klimczok
 1996 Ko¶cian
 Szymon Lubik
 1996 Sieraków
 Jakub Fiszer
 1995 Sieraków
 Oskar Sanny
 1996 Gliwice
 Tomek Jankowski 
 1996 W³oc³awek
         
 Micha³ Micha³
 1996 Cieszyn
 Mateusz Fischer
 1996 Gdañsk
 Damian Trojan
 1996 Cieszyn
 £ukasz Miler
 1995 Ruda ¦l±ska
 Adam G³odowski 
 1995 Komorów
 Roman Janik 
 1995 Komorów
 Maciej Caputa
 1995 ¯ywiec
           
 Muniñski Krzysztof
 1995 Gdañsk
 Walus Jakub
 1995 Gdañsk
 So³owij Piotr
 1994 Wroc³aw
 Lukawski £ukasz
 1994 Ruda ¦l±ska
 Sanny Stanfert
 1994 Gliwice
 Nowak £ukasz
 1994 Gliwice
 


DO ZOBACZENIA ZA ROK
Komentarze
lukiluk14 dnia sierpie 16 2008 09:50:27
Niez³y artyku³ Zibi. Ca³a prawda.Super by³o na tym Campie fajnie, ¿e Marcinowi chcia³o sie tak do nas przyjechaæ i czego¶ pouczyæ. I jeszcze nawet jakie¶ nagrody by³y do wygrania...smiley
lukiluk14 dnia sierpie 16 2008 09:55:36
I jeszcze podziêkowania dla Zibiego. Za twoje bezinteresowne po¶wiêcenie i uczestnictwo w promowaniu koszykówki w Polsce.
smag3 dnia sierpie 16 2008 13:55:03
Naprawdê warto by³o pojechaæ. Marcin Gortat okaza³ siê bardzo sympatycznym cz³owiekiem. Ogromny sukces, który zaprowadzi³ go do NBA nie przeszkodzi³ mu szczerze i otwarcie opowiadaæ m³odym sympatykom koszykówki o swoich pierwszych krokach i karierze. Æwiczy³ z ma³ymi i du¿ymi, nikomu nie ¿a³owa³ u¶miechu. Podkre¶la³, jak bardzo sukces wi±¿e siê z ciê¿k± prac± i systematyczno¶ci±. Warto o tym pamiêtaæ! Mi³o by³o uczestniczyæ w campie, który by³ dobrze zorganizowany, pod okiem cz³owieka sukcesu. Chyba wszyscy ¶wietnie siê bawili. M³odzi ludzie na ¿ywo otarli siê o historiê, o której wielu marzy. Atmosferê campu (naprwdê fajn±) u¶wietni³ nam Zibi. Turnieje i konkursy, które organizowa³, poch³ania³y ch³opców bez reszty. Wyj¶cie na basen to kolejna frajda. Nawet ratowniczka mia³a s³abo¶æ do naszej grupy. My¶lê, ¿e wielkie DZIEKUJEMY nale¿y siê Zibiemu za to, ¿e zorganizowa³ wyjazd do £odzi i za ca³okszta³t swojej osobowo¶ci, ¿e dba³ o nas wszystkich i dostarczy³ nam niezapomnianych wra¿eñ w czasie spotkañ z Marcinem Gortatem.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi