News: Festiwal Koszykówki Dziewczêcej Sosonowiec 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 15:49:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Festiwal Koszykówki Dziewczêcej Sosonowiec 2008
Turnieje Podsumowanie
II Festiwal Koszykówki dziewczêcej Sosnowiec 2008 przeszed³ do historii.
28 dru¿yn ponad 300 zawodniczek...cztery areny sportowe gdzie by³y rozgrywane mecze...kluby koszykarskie od zachodu po wschód i od pó³nocy po po³udnie polski

wszystkie fotki z festiwalu i meczu Polska- Bosnia Hercegowina w trzech albumach
http://picasaweb.google.com/Zibi.skm/II Festiwal Koszykówki dziewczêcej Sosnowiec 2008 przeszed³ do historii. 28 dru¿yn ponad 300 zawodniczek...cztery areny sportowe gdzie by³y rozgrywane mecze...kluby koszykarskie od zachodu po wschód i od pó³nocy po po³udnie polski. Koszykarski Festiwal w Sosnowcu to  najwiêksze przedwsiêziêcie koszykarskie  na ¦l±sku
Piêkne medalu wspania³e puchary statuetki dla najlepszych zawodniczek wrêcza³ trener kadry narodowej kobiet pan Koziorowicz


W kategorii najm³odszej mini koszykówki wygra³a dru¿yna JAS-FBG Sosnowiec. Zespó³ Kasi Kaliñskiej pokaza³ klasê pewnie wygrywaj±c wszystkie pojedynki ....drugie miejsce dla Przemkowa. W tej kategorii mamy wszystkie wyniki tak siê z³o¿y³o ¿e by³em zakwaterowany w szkole przy ulicy Czeladzkiej

W kategorii dziewczyn rocznika 1995 i m³odsze na najwy¿szym podium stanê³y zawodniczki z Przemkowa zespó³ ten trenuje od trzech lat i ma ju¿ za sob±  sukcesy: miêdzy innymi w tym roku wygra³y wielki turniej w Wiedniu. Nasze dziewczyny z Sosnowca zajê³y czwarte miejsce, teraz pewnie zazdroszcz± piêknych medali swoim starszym i m³odszym kole¿ankom, ju¿ za dwa tygodnie bêd± mog³y sobie to odbiæ wyje¿d¿aj±c na turniej Alles Cup 2008 do G³owna. W tym mie¶cie pod £odzi± przebywali w tym roku na obozie. Organizatorem turnieju bêdzie klub TK Alles klub sponsorowany przez firmê produkuj±c± markow± bieliznê damska. Organizator turnieju zapowiada wiele atrakcji...w koñcu to pierwsza rocznica klubu

W kategorii dziewczyn z rocznika 1993 i m³odsze byli¶my ¶wiadkami pechowej pora¿ki dziewczyn z Sosnowca jeszcze na minutê przed koñcem spotkania JAS FBG Sosnowiec prowadzi³ piêcioma punktami z Uni± Tarnów ju¿ widzieli¶my blask z³ota w oczach kibiców a tu psikus Tarnowianki wygra³y ten mecz 1 punktem i to one cieszy³y siê ze z³ota
 
My¶lê ¿e ta du¿a impreza by³a dobrze zorganizowana ka¿dy z trenerów JAS FBG Sosnowiec mia³ pod opieka rozgrywki w jednej hali a nad wszystkim czuwa³ dyrektor festiwalu Marek Sa³ata

Strza³em w dziesi±tkê okaza³ siê pomys³ aby zaprosiæ uczestników festiwalu na mecz do Szopienickiej hali ...to by³a prawdziwa promocja koszykówki w¶ród dzieci !!! oby takich gestów ze strony PZKosz by³o jak najwiêcej.Mecz reprezantacji Polski z Bo¶nia-Hercegowina pozostanie na d³ugo w pamiêci m³odych koszykarek i na pewno bêdzie ich mobilizowa³ do jeszcze wiêkszej pracy nad poprawa swoich umiejêtno¶ci koszykarskich
 
Teraz tylko czekaæ na organizacje festiwalu koszykówki ch³opiêcej na ¦l±sku, mo¿na by³o by wykorzystaæ hale MOSiR-u w Zabrzu gdzie pod jednym dachem mo¿na zmie¶ciæ  8 boisk koszykarskich


Festiwal koszykówki dziewczêcej Sosonowiec 2008  odby³ siê dziêki pomocy w³adz miasta Sosnowca.Trenerzy,rodzice i zawodniczki serdecznie dziêkuj± za okaza³± pomoc.


wszystkie wyniki i kolejno¶c zespo³ów bêd± uzupe³nione jak tylko dostane wyniki


ROCZNIK '93 - hala NIWKA

1. Godzina 9.00 SOSNOWIEC - RZESZÓW
2. Godzina 10.30 SIERADZ - TARNÓW
3. Godzina 12.00 PRAGA - ZGORZELEC
4. Godzina 15.00 TARNÓW - RZESZÓW
5. Godzina 16.30 SIERADZ - ZGORZELEC
6. Godzina 18.00 SOSNOWIEC - PRAGA
7. Godzina 9.00 SIERADZ - RZESZÓW
8. Godzina 10.30 PRAGA - TARNÓW
9. Godzina 12.00 SOSNOWIEC - ZGORZELEC
10. Godzina 15.00 SOSNOWIEC - SIERADZ
11. Godzina 16.30 TARNÓW - ZGORZELEC
12. Godzina 18.00 RZESZÓW - PRAGA
13. Godzina 8.00 ZGORZELEC - RZESZÓW
14. Godzina 9.30 SIERADZ - PRAGA
15. Godzina 11.00 TARNÓW - SOSNOWIECROCZNIK '95 - hala ZAGÓRZE


1. Godzina 9.00 ¯YRARDÓW - GDYNIA
2. Godzina 10.30 SOSNOWIEC - WARSZAWA 
3. Godzina 12.00 ¯YRARDÓW - ZGORZELEC
4. Godzina 15.00 SOSNOWIEC - PIASECZNO
5. Godzina 16.30 GDYNIA - ZGORZELEC
6. Godzina 18.00 WARSZAWA - PIASECZNO
13. Godzina 9.00
15.Godzina 10.30
17.Godzina 12.00
19.Godzina 15.00
21.Godzina 16.30 zw. meczu nr17 - zw. meczu nr18
23.Godzina 18.00 zw. meczu nr15 - zw. meczu nr16
25.Godzina 8.00 zw. meczu nr22 - zw. meczu nr24 (o 5 miejsce)
27.Godzina 9.30 przeg. meczu nr21 - przeg. meczu nr23 (o 3 miejsce)
29.Godzina 11.00 zw. meczu nr21 - zw. meczu nr23 (o 1 miejsce)

ROCZNIK '95 - hala ¯EROMSKIEGO

7. Godzina 9.00 RZESZÓW - INOWROC£AW
8. Godzina 10.30 PRZEMKÓW - SIERADZ
9. Godzina 12.00 RZESZÓW - KONIN
10. Godzina 15.00 PRZEMKÓW - WROC£AW
11. Godzina 16.30 INOWROC£AW - KONIN
12. Godzina 18.00 SIERADZ - WROC£AW
14. Godzina 9.00 4C..... - 4D.....
16.Godzina 10.30 2A..... - 1D.....
18.Godzina 12.00 1B..... - 2C.....
20.Godzina 15.00 4A..... - 4C.....
22.Godzina 16.30 przeg. meczu nr15 - przeg. meczu nr16
24.Godzina 18.00 przeg. meczu nr17 - przeg. meczu nr18
25.Godzina 8.00 4A..... - 4B.....
27.Godzina 9.30 4D..... - 4C.....
29.Godzina 11.00 przeg. meczu nr22 - przeg. meczu nr24 (o 7 miejsce)

ROCZNIK '97 - hala CZELADZKA SP 45

1. Godzina 8.30 G£OWNO - WARSZAWA  20 - 12
2. Godzina 9.45 PRZEMKOW - WROC£AW 38 - 11
3. Godzina 11.00 SOSNOWIEC - PIASECZNO 30 - 4
4. Godzina 12.15 RZESZÓW - ¯YRARDÓW  18 - 31
5. Godzina 14.00 G£OWNO - SOSNOWIEC 2 - 68
6. Godzina 15.15 PRZEMKÓW - RZESZÓW  33 - 10
7. Godzina 16.30 WARSZAWA - PIASECZNO 30 - 10
8. Godzina 17.45 WROC£AW - ZYRARDÓW  24 - 19
9. Godzina 8.30 G£OWNO - PIASECZNO 27 - 13
10. Godzina 9.45 PRZEMKOW - ¯YRARDÓW 38 - 15
11. Godzina 11.00 SOSNOWIEC - WARSZAWA 48 - 11
12. Godzina 12.15 WROC£AW - RZESZÓW 46 - 12
13. Godzina 14.00 SOSNOWIEC - ¯YRARDÓW 52 - 11
14. Godzina 15.00 PRZEMKÓW -  WARSZAWA 46 - 15
15. Godzina 16.30 RZESZÓW - PIASECZNO 7 - 28
16. Godzina 17.45 G£OWNO - WROC£AW 24 - 39

Mecz o miejsce 7-8
17. Godzina 8.00 G£OWNO - RZESZÓW 26 - 24

Mecz o miejsce 5-6
18. Godzina 9.00 PIASECZNO - WROC£AW 25 - 34

Mecz o miejsce 3-4
19. Godzina 10.00 ¯YRARDÓW - WARSZAWA  36 - 20
 
Mecz o miejsce 1-2
20. Godzina 11.15 SOSONOWIEC - PRZEMKÓW  36 - 20

KOÑCOWA KOLEJNO¦Æ

1 Sosonowiec
2 Przemków
3 ¯yrardów
4 Warszawa
5 WROC£AW
6 PIASECZNO
7 G£OWNO
8 RZESZÓW
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WTK W³oc³awek
WTK W³oc³awek
Fina³ MP U-16 rocz.91 Prudnik 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi