News: Fina³y MP Juniorów Katowice 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:19:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³y MP Juniorów Katowice 2008
U-18 Juniorzy
ZOBACZ FOTORELACJE TUTAJ 

ZOBACZ KILKA FILMIKÓW  TUTAJ


Zarz±d Uczniowskiego Klubu Sportowego SP 27 Katowice pragnie pogratulowaæ zawodnikom Trefla Sopot zdobycia tytu³u MISTRZA POLSKI w kategorii wiekowej do lat 18 oraz wszystkim dru¿ynom bior±cym udzia³ w FINA£OWYM TURNIEJU O MISTRZOSTWO POLSKI JUNIORÓW. Chcemy tak¿e, podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, ¿e turniej przebiega³ sprawnie i bezpiecznie, a informacje i relacje z meczy by³y przekazywane na bie¿±co. W pierwszej kolejno¶ci podziêkowaæ pragniemy Marsza³kowi Województwa ¦l±skiego za dofinansowanie turnieju, Przewodnicz±cemu Rady Miasta Katowice panu Jerzemu Forajterowi, oraz Prezydentowi Miasta Katowice panu Piotrowi Uszokowi. Za okazan± pomoc dziêkujemy pani Ewelinie Kajzerek p.o. Naczelnika Wydzia³u Sportu i Turystki Urzêdu Miasta Katowice, a tak¿e pracownikom Wydzia³u SiT szczególnie za przygotowanie pami±tkowych koszulek, które wzbudzi³y wielkie zainteresowanie uczestników, sêdziów i widzów. Podobne podziêkowania nale¿± siê Wydzia³owi Informacji i Promocji Urzêdu Miasta Katowice. Szczególne podziêkowania nale¿± siê pracownikom hali MOSiRu w Katowicach Szopienicach, którzy z du¿ym zaanga¿owaniem wspierali dzia³ania organizatorów turnieju oraz dbali o wygodê i zadowolenie uczestników. Przekazujemy podziêkowania Prezesowi Zarz±du FOSA Sp. z o.o. za nieodp³atne zabezpieczenie imprezy. Firmie SPORT TRANSFER z Krakowa za przygotowanie upominków dla zawodników i trenerów w podobny sposób w organizacjê turnieju w³±czy³a siê sieæ sklepów GO SPORT (sklep w Katowicach). Dziêkujemy tak¿e Prezesowi Katowickiego Holdingu Wêglowego oraz Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 7 w Katowicach za pomoc w zorganizowaniu wy¿ywienia uczestników zawodów.Turniej tej rangi nie mo¿e siê obyæ bez patronatów medialnych w tym miejscu chcemy podziêkowaæ Prezesowi TVS Silesia za objêciem Turnieju Patronatem medialnym, a zespo³owi redakcji sportowej za wielokrotn± obecno¶æ w hali gdzie rozgrywane by³y mecze. Dziêkujemy redakcji sportowej Polska Dziennik Zachodni za przygotowanie materia³ów informacyjnych na temat mistrzostw Polski. Podziêkowania nale¿± siê Zbigniewowi Bytomskiemu oraz wszystkim jego wspó³pracownikom za przygotowanie oraz prowadzenie oficjalne strony internetowej Mistrzostw Polski juniorów, która by³a wielkim oknem na koszykarski ¶wiat.Za wspaniale prowadzone statystyki, które wszystkim nieobecnym na hali umo¿liwia³y pasjonowanie siê meczami w Internecie dziêkujemy Mateuszowi Gabrysowi, B³a¿ejowi Ka³uskiemu i Karolowi Kolnek, oraz wszystkim, o których mogli¶my zapomnieæ, a bez których by³oby o wiele trudniej.Do podziêkowañ przy³±cza siê równie¿ Jacek Cholewa.


Prokom Trefl Sopot – Wis³a Kraków 91:50 (21:14, 21:12,22:15, 27:9)

 

Punkty:
Prokom: Smoczyñski 4, Maryniewski 21, Kopiowski 2, Budziñski 8, Zaj±c 13, Szczechowicz 15(3x3), Le¶niewski 2, Malitka 5, Majtyka 16(10zb), Szymañski 4, Literski 1.
Wis³a: Krawczyk 7, Godlewski 0, Czepczyk Daniel 3, G³ogowski 0, Tomaszewski 5, Piech 2, Cygan 0, Szume³da-Krzycki 18, Merzec 0, Chwiej 3, Czepczyk Pawe³ 5, Pilch 7.

 

Prokom nie da³ najmniejszych szans zespo³owi z Krakowa na udany rewan¿ i zdeklasowa³ Wi¶laków ró¿nic± 41pkt, wygrywaj±c 91:50. By³o to najwiêksza ró¿nica punktowa w ca³ym turnieju.
Mecz fina³owy mia³ zupe³nie inny przebieg ni¿ spotkanie, które zespo³y z Sopotu i Krakowa rozegra³y w grupie, gdzie Wis³a do ostatnich sekund mia³a szansê na zwyciêstwo.  Dzisiaj Prokom od pocz±tku narzuci³ swój styl gry, a dobrze dysponowani liderzy – Maryniewski, Majtyka i Szczechowicz wyprowadzili Sopocian na prowadzenie 21:14 po pierwszej kwarcie. W ka¿d± chwil± dystanst dziel±cy dru¿yny powiêksza³ siê. W Prokomie wszyscy zawodnicy pojawiaj±cy siê w dniu dzisiejszym na parkiecie prezentowali dobr± grê. Jedynym jasnym punktem Wi¶laków by³ Marek Szume³da-Krzycki. Po przerwie prowadzenie wzros³o ju¿ do ponad 20-stu punktów. Kapitalnie gra³ Maryniewski, który zarówno punktowa³ jak i dzieli³ pi³k±. Efektownymi wsadami popisywa³ siê Cezary Majtyka. Dziêki tej dwójce wynik po 3.kwartach brzmia³ 64:41 dla Prokomu. Po wprowadzeniu rezerwowych w ekipie z Sopotu wydawa³o siê, i¿ przewaga nie bêdzie siê zwiêkszaæ, jednak zmiennicy okazali siê godnymi nastêpcami „starterów” dobijaj±c przeciwnika, wygrywaj±c 4.kwarte ró¿nic± 18. punktów. Prokom Trefl Sopot wygra³ ca³e spotkanie 91:50 zdobywaj±c tym samym z³oto, spe³niaj±c powierzane w nich oczekiwania, nie pozostawiaj±c z³udzeñ, która ekipa by³a w tym roku w tej kategorii najlepsza.

 

MVP turnieju wybrany zosta³ zawodnik Mistrza Polski Prokomu Trefl Sopot – Cezary Majtyka.

 

Do pierwszej pi±tki turnieju wybrani zostali : Tomasz Maryniewski (Prokom Trefl Sopot), Wojciech Glabas (TKM W³oc³awek), Micha³ Ku¶mierz (Ochota Warszawa), Karol Nowacki (Wilki Morskie Szczecin) oraz Krzysztof Sulima (Gimbasket Bia³ystok).

 

Nagrodê ulubieñca publiczno¶ci otrzyma³ Pawe³ Czepczyk – Wis³a Kraków.

 

Wypowied¼ pana Jacka Czepczyka ( Wis³a Kraków ): W imieniu „Armii Kibiców” dziêkujê tym, dziêki którym mogli¶my ¶ledziæ poczynania zawodników w Internecie. T± drog± ¶lê ¿yczenia dla Prezesa klubu Ludwika Miêty, dla trenera Miku³owskiego w Szwecji, Boba Macinlope w Davidson College w USA, trenera ¦wi±tka w Karpaczu. Do Ostrowa, Gorlic, Tarnowa, Kielc, do wszystkich z którymi grali¶my. Teraz czas na wakacje. Z pozdrowieniami Jacek Czepczyk.


 

UKS Gimbasket Bia³ystok – Wilki Morskie Szczecin 88:72 ( 20:21,23:23,20:15,25:13)

 

Punkty:
Gimbasket: Iwaniuk 4, Kromer 6, Weremijewicz 11(13zb), Rapucha 18, Sulima 38(27zb), Potapczyk 11.
Wilki Morskie: Knowa 15(3x3), Musial 5, Kwa¶niewski 0, Bojko 24(10zb), Buczkowski 2, Steciuk 2, Kujawski 2, Nowacki 16(14zb), Szymborski 0, Rudiger 6, Grzesiowski 0.

 

Udanym rewan¿em i pewnym zwyciêstwem UKS-u Gimbasket Bia³ystok nad Wilkami Morskimi Szczecin zakoñczy³ siê mecz o 3.miejsce. O zwyciêstwie zadecydowa³a druga po³owa, zdecydowanie wygrana przez Gimbasket oraz niesamowita gra Krzysztofa Sulimy, który dzieli³ i rz±dzi³ pod koszami.
Pierwsza po³owa to walka kosz za kosz. W pierwszej kwarcie Wilki wiêkszo¶æ punktów zdoby³y dziêki celnym rzutom trzypunktowym Nowackiego i Bojko. W Gimbaskecie skuteczni byli Rapucha i Sulima. Druga ods³ona to szybkie, liczne kontry zawodników Bia³egostoku w wykonaniu Rapuchy i Kromera. Po drugiej stronie da³ o sobie znaæ Knowa, zdobywaj±c szybko 7pkt. Dobrze gra³ tak¿e Sulima, nie do zatrzymania pod koszem. Jego 10pkt w kwarcie ( w tym 2 akcje „2+1” ) pozwoli³o jego zespo³owi trzymaæ siê blisko przeciwników i do po³owy UKS przegrywa³ tylko jednym punktem – 44:43.
Reprezentantów Szczecina na wyrównan± walkê staæ by³o tylko przez pierwsz± po³owê. Po przerwie nie potrafili znale¼æ odpowiedzi na ¶wietnie dysponowanego tego dnia Sulimê i z ka¿d± chwil± ich dystans do przeciwników zwiêksza³ siê. W czwartej kwarcie w³±czy³ siê tak¿e drugi z liderów Gimbasketu Rapucha, zdobywaj±c 8pkt i popisuj±c siê dobrymi asystami, pozbawiaj±c tym samym przeciwników z³udzeñ na nawi±zanie walki. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Gimbasketu 88:72 i to oni zostali br±zowymi medalistami mistrzostw Polski.


 

Wilki Morskie Szczecin – Wis³a Kraków 55:68 (10:19,17:10,20:21,8:18)

 

Punkty:
Wilki Morskie: Knowa 10, Musia³ 2, Kwa¶niewski 0, Bojko 8, Kanigowski 0, Buczkowski 2, Steciuk 3, Kujawski 0, Nowacki 15(17zb), Rudiger 15, Grzesiowski 0.
Wis³a: Krawczyk 19, Godlewski 0, Czepczyk Daniel 11, G³ogowski 0, Tomaszewski 9, Piech 9, Cygan 0, Szume³da-Krzycki 2, Marzec 0, Chwiej 3, Czepczyk Pawe³ 8, Pilch 7.

 

Drugi pó³fina³ by³ pojedynkiem najwiêkszej rewelacji i jednocze¶nie niespodzianki tego turnieju, zwyciêzców swojej grupy – zespo³u Wilków Morskich Szczecin, w którym wszyscy poza dwoma zawodnikami s± rocznikiem 91’ z dru¿yn± Wis³y Kraków, która w szczê¶liwych i dramatycznych okoliczno¶ciach w ostatniej chwili uzyska³a awans do fazy pucharowej.

 

Pierwsza po³owa to nieskuteczna gra z obu stron. Po 4min gry na tablicy wyników mieli¶my remis po 5. Celne trójki zawodników krakowskiej Wis³y – Chwieja i Tomaszewskiego wyprowadzi³y Wis³ê na 9-cio punktowe prowadzenie. Wynik 1.kwarty - 19:10 dla Wis³y. Wi¶lacy nie byli jednak w stanie utrzymaæ wypracowanej przewagi, która topnia³a z ka¿d± chwil±. Akcje Rudigera (celna „trójka” i akcja „2+1”) zmniejszy³y prowadzenie Wi¶laków do 2pkt i w przerwie meczu by³ wynik 29:27 dla Wis³y. Dobr± grê „Wilki” kontynuowa³y na pocz±tku drugiej po³owy, a popis Karola Nowackiego, kapitana ekipy ze Szczecina wyprowadzi³ ich na pierwsze prowadzenie w meczu 43:41. Rado¶æ trwa³a jednak krótko poniewa¿ sprawy w swoje rêce wzi±³ Jakub Krawczyk (19pkt w meczu) który odzyska³ prowadzenie dla Wis³y i przed rozpoczêciem ostatniej ods³ony Wis³a mia³a 3-punktow± zaliczkê – 50:47. Obrona na ca³ym boisku i dobra gra ca³ego zespo³u Wis³y Kraków w czwartej czê¶ci gry podobnie jak we wczorajszym spotkaniu z W³oc³awkiem przynios³a oczekiwany rezultat. Wis³a odskoczy³a na kilkana¶cie punktów i spokojnie kontrolowa³a przebieg meczu wygrywaj±c 68:55. By³o to dopiero drugie zwyciêstwo Wi¶laków, które zapewni³o im udzia³ w niedzielnym finale. Szczecinowi pozostaje walka o najni¿sze miejsce na podium.

Stal Ostrów Wielkopolski – TKM W³oc³awek 63:56 (15:10,15:13,16:20,17:13)
Punkty:
Stal: Gajda 2, Dyma³a 21(9zb), Gilarski 2, Galewski 6, Kowalski 6, Karczmarek 26(6x3), Szczepañski 0.
TKM: Trzciñski 2, Klarecki 17(12zb), Adamczewski 12, Sadowski 3, Kopkowski 0, Michalak 4, Witka 0, Glabas 16, Chrz±szcz 0, Zió³kowski 0, Maciejewski 2.
 
W spotkaniu o 5. miejsce w turnieju spotkali siê wielcy przegrani fazy grupowej – zespo³y Stali Ostrów Wielkopolski oraz TKM-u W³oc³awek.
Dobra gra od pocz±tku spotkania Marcina Dyma³y, który zdoby³ 9pkt w pierwszej ods³onie da³a Stali szybkie prowadzenie 9:2, jednak podkoszowe akcje Glabasa i Klareckiego w ekipie z W³oc³awka pozwoli³y TKM-owi „doj¶æ” Ostrów na 5pkt i kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 15:10. W drugiej czê¶ci wreszcie „wstrzeli³” siê Kaczmarek, a jego 10pkt zdobyte w krótkim odstêpie czasu zwiêkszy³o prowadzenie reprezentantów Wielkopolski po pierwszej po³owie do 7-miu punktów. Na tablicy mieli¶my wynik 30:23.
Trzecia æwiartka do dobra gra liderów z obu stron – Kaczmarka i Dyma³y w ekipie Stali, oraz Glabasa i Adamczewskiego z TKM-u. Lepsi okazali siê gracze z W³oc³awka, którzy zdo³ali zmniejszyæ prowadzenie do 3pkt – wynik 46:43 po 3-ech kwartach. Dwie szybkie trójki zdobyte w ostatniej ods³onie przez Micha³a Kaczmarka (w ca³ym spotkaniu 6x3) ustawi³y dalszy przebieg spotkania. Stal spokojnie dowioz³a kilkupunktow± przewagê wygrywaj± mecz 63:56 i zajmuj±c w koñcowym rozrachunku 5-te miejsce

 

UKS Gimbasket Bia³ystok – Prokom Trefl Sopot  68:80 (11:25,14:19,17:21,26:15)
Punkty:
Gimbasket: Zawadzki 3, Iwaniuk 4, Kromer 19, Weremijewicz 10, Bondar 0, Danielecki 1, Rapucha 5, Sulima 26(13zb), Kruk 0, Potapczyk 0.
Prokom: Smoczyñski 2, Maryniewski 20, Kopiowski 4, Budziñski 12, Zaj±c 6, Szczechowicz 12(3x3), Le¶niewski 0, Malitka 5, Majtyka 14, Szymañski 3, Literski 2.

 

W pierwszym pó³finale zmierzy³y siê zespo³y UKS Gimbasket Bia³ystok - Prokom Trefl Sopot. Faworytem tego spotkania, jak i ca³ego turnieju by³ zespó³ z Sopotu, co potwierdzi³ przebieg dzisiejszego spotkania. Od pierwszych minut Prokom uzyska³ wyra¼n± przewagê, a dziêki skutecznym wej¶ciom pod kosz Zaj±ca, efektownym wsadom Majtyki, oraz celnym trójkom Maryniewskiego i Szczechowicza wynik po pierwszej kwarcie wynosi³ 25:11 dla Prokomu. Jedynym jasnym punktem w zespole z Bia³egostoku by³ kadrowicz Sulima, który zdobywa³ niemal wszystkie punkty swojej dru¿yny. Wypracowana przewaga pozwoli³a Sopocianom spokojnie kontrolowaæ dalszy przebieg meczu. Kilkunastopunktowe punktowe prowadzenie utrzymywa³o siê, a po rzucie Szczechowicza za 3 wynosi³o ju¿ 19pkt i utrzyma³o siê do koñca pierwszej po³owy. ( 44-25 po 2.kwarcie). Pocz±tek drugiej po³owy to popis dobrej gry rozgrywaj±cego Prokomu – Tomasza Maryniewskiego, oraz skuteczne akcje Szczechowicza.. Prowadzenie Prokomu wzros³o do ponad 20-stu punktów, jednak ambitna gra UKS-u  w czwartej kwarcie, która w po³±czeniu z przebywaj±cymi na parkiecie rezerwowymi Prokomu spowodowa³a zmniejszenie straty Gimbasketu do 12pkt. Warto zwróciæ uwagê, na Dawida Kromera, dla którego by³ to indywidualnie najlepszy mecz turnieju (19pkt,5as). Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Sopocian 80:68, którzy jutro bêd± starali siê pozostaæ niepokonani w turnieju i zdobyæ z³oto. Gimbasket zagra za¶ w meczu o br±z.


 

UKS Gimbasket Bia³ystok – Prokom Trefl Sopot  68:80 (11:25,14:19,17:21,26:15)
Punkty:
Gimbasket: Zawadzki 3, Iwaniuk 4, Kromer 19, Weremijewicz 10, Bondar 0, Danielecki 1, Rapucha 5, Sulima 26(13zb), Kruk 0, Potapczyk 0.
Prokom: Smoczyñski 2, Maryniewski 20, Kopiowski 4, Budziñski 12, Zaj±c 6, Szczechowicz 12(3x3), Le¶niewski 0, Malitka 5, Majtyka 14, Szymañski 3, Literski 2.

 

W pierwszym pó³finale zmierzy³y siê zespo³y UKS Gimbasket Bia³ystok - Prokom Trefl Sopot. Faworytem tego spotkania, jak i ca³ego turnieju by³ zespó³ z Sopotu, co potwierdzi³ przebieg dzisiejszego spotkania. Od pierwszych minut Prokom uzyska³ wyra¼n± przewagê, a dziêki skutecznym wej¶ciom pod kosz Zaj±ca, efektownym wsadom Majtyki, oraz celnym trójkom Maryniewskiego i Szczechowicza wynik po pierwszej kwarcie wynosi³ 25:11 dla Prokomu. Jedynym jasnym punktem w zespole z Bia³egostoku by³ kadrowicz Sulima, który zdobywa³ niemal wszystkie punkty swojej dru¿yny. Wypracowana przewaga pozwoli³a Sopocianom spokojnie kontrolowaæ dalszy przebieg meczu. Kilkunastopunktowe punktowe prowadzenie utrzymywa³o siê, a po rzucie Szczechowicza za 3 wynosi³o ju¿ 19pkt i utrzyma³o siê do koñca pierwszej po³owy. ( 44-25 po 2.kwarcie). Pocz±tek drugiej po³owy to popis dobrej gry rozgrywaj±cego Prokomu – Tomasza Maryniewskiego, oraz skuteczne akcje Szczechowicza.. Prowadzenie Prokomu wzros³o do ponad 20-stu punktów, jednak ambitna gra UKS-u  w czwartej kwarcie, która w po³±czeniu z przebywaj±cymi na parkiecie rezerwowymi Prokomu spowodowa³a zmniejszenie straty Gimbasketu do 12pkt. Warto zwróciæ uwagê, na Dawida Kromera, dla którego by³ to indywidualnie najlepszy mecz turnieju (19pkt,5as). Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Sopocian 80:68, którzy jutro bêd± starali siê pozostaæ niepokonani w turnieju i zdobyæ z³oto. Gimbasket zagra za¶ w meczu o br±z.

 

MKS Ochota Warszawa – MKS Polonia Warszawa 82:69 (26:19,13:16,19:8,24:26)
Punkty:
Ochota: Piesio 0, Sznajder 2, Grabowski 12, £añcucki 0, Jêdruszak 5, Milewski 14, Miatkowski 23(3x3), Urmañski 0, Ku¶mierz 26, Waku³a 0.
Polonia: Zimnowodzki 0, £uszczyñski 2, ¦wiercz 20, Wo¶ 7, Tondryk 7, Czujkowski 2, Szczepañski 2, Bañczer 13(3x3), B³êdowski 4, Niedbalski 8, Tymkowski 2.
 
W meczu o 7 miejsce w turnieju byli¶my ¶wiadkami derbów stolicy, a na parkiet przeciwko sobie wybieg³y zespo³y MKS-u Ochoty i Polonii Warszawa. Pocz±tkowe minuty zapowiada³y wyrównany pojedynek, jednak skuteczne akcje Ku¶mierza w koñcówce pierwszej æwiartki wyprowadzi³y Ochotê na 7-mio punktowe prowadzenie 26:19. Kilkupunktowa przewaga Ochoty utrzymywa³a siê w drugiej kwarcie. Grê Ochoty ci±gn±³ celnymi trójkami Miatkowski natomiast po przeciwnej stronie brylowa³ ¦wiercz. W drugiej po³owie ponownie da³ o sobie znaæ najlepszy strzelec Ochoty- Ku¶mierz. To dziêki jego zagraniom i trójkom Grabowskiego Ochota zdoby³a kilkunastopunktowe prowadzenie. Na nic zda³y siê ju¿ dwie celne trójki Bañczera i to Ochota okaza³a siê zwyciêska, zdobywaj±c tym samym 7.miejsce w turnieju.

 


 

 

TKM W³oc³awek – Wis³a Kraków 43:56 (3:18,14:10,13:5,13:23)
Punkty:
TKM: Trzciñski 0, Klarecki 4, Adamczewski 14(4x3), Sadowski 6, Kopkowski 2, Michalak 1, Grabas 16, Chrz±szcz 0, Zió³kowski 0, Maciejewski 0.
Wis³a: Krawczyk 8, Godlewski 0, Czepczyk Daniel 3, Tomaszewski 5, Piech 8, Cygan 2, Szume³da-Krzycki 11, Chwiej 2, Czepczyk Pawe³ 8, Pilch 9.

 

Ostatnim meczem fazy grupowej by³ pojedynek: TKM W³oc³awek – Wis³a Kraków.
Pewnym pierwszego miejsca w tej grupie byli Sopocianie, a po za tym nic nie by³o jasne. Wis³a, która jeszcze nie zazna³a smaku zwyciêstwa wci±¿ mia³a szanse na awans. Warunkiem by³o jednak minimum 9-cio punktowa wygrana z W³oc³awkiem. Ka¿dy inny rezultat premiowa³ TKM.
Trener Wis³y od pierwszej minuty zdecydowa³ siê na pressing na ca³ym boisku co przynios³o oczekiwane rezultaty. TKM wielokrotnie nie potrafi³ nawet przeprowadziæ pi³ki z w³asnej po³owy. Szybkie kontry, oraz zupe³na nieporadno¶æ w ataku W³oc³awka spowodowa³y i¿ przewaga Wis³y ros³a z ka¿d± minut± i pierwsza kwarta zakoñczy³a siê ich 15-sto punktowym prowadzeniem 18:3. Druga kwarta to wzmocnienie obrony W³oc³awian i chaotyczna gra z obydwu stron. Zespo³y przez d³ugi czas nie potrafi³y nawet zdobyæ punktów, a po 7 min wynik kwarty brzmia³ 3:3. Skuteczne akcje Glabasa oraz celna „trójka” Adamczewskiego zmniejszy³y prowadzenie Wis³y na koniec pierwszej po³owy do 11.punktów – 17:28.
Pocz±tkowo w drugiej po³owie Wis³a by³a w stanie utrzymaæ kilkupunktow± przewagê, w zespole których skutecznymi wej¶ciami kosz TKM-u dziurawi³ Marek Szume³da. Twarda obrona od pocz±tku meczu „Wi¶laków” da³a siê we znaki, którzy zmêczeni utracili przewagê. Celne trójki Adamczewskiego i Glabasa doprowadzi³y do remisu po 33:33 i wydawa³o siê, ¿e wszystko jest ju¿ jasne. Co¶ jednak zaciê³o siê w grze W³oc³awka, a ponowny pressing Wi¶laków i skuteczne akcje „zza ³uku” Pilcha i Krawczyka pozwoli³y Krakowianom wyj¶æ na kilkunastopunktowe prowadzenie (okres gry 19:4 dla Wis³y). Z tego ciosu W³oc³awianie nie byli siê ju¿ w stanie podnie¶æ i to Wis³a Kraków, która przegra³a dwa pierwsze mecze zagra o medale. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 56:43 dla Wis³y.

 

Po meczu powiedzieli:
pan Piotr Piecuch (trener Wis³y Kraków): O naszej wygranej zadecydowa³a ciê¿ka praca ch³opaków przez ca³y sezon, dzienne treningi i liczne zgrupowania odbywaj±ce siê czasami nawet kosztem szko³y. Byli¶my dobrze przygotowani fizycznie i bardzo pomog³o nam to w dzisiejszym meczu. Przed meczem motywowa³em ch³opaków, gdy¿ ci±gle mieli¶my szansê na awans i musieli¶my zagraæ na 110%. W pierwszych dwóch spotkaniach pozostawili¶my po sobie dobre wra¿enie, jednak zabrak³o trochê szczê¶cia. Dzisiaj wreszcie siê uda³o, jeste¶my w czwórce, zapominamy ju¿ o dzisiejszym spotkaniu i zaczynamy siê koncentrowaæ na jutrzejszym pó³finale z Wilkami Morskimi, dru¿yn± nieobliczaln± której na pewno nie mo¿na lekcewa¿yæ.


 

UKS Gimbasket Bia³ystok – Stal Ostrów Wielkopolski 81:79 (26:11,15:27,22:23,18:18)
Punkty:
Gimbasket: Zawadzki 7, Iwaniuk 2, Kromer 15, Weremijewicz13(10zb), Rapucha 12, Sulima 29(22zb), Jab³oñski 0, Potapczyk 3.
Stal: Gajda 0, Dyma³a 33, Gilarski 6, Galewski 9, Kowalski 14, Kaczmarek 17(3x3), Szczepañski 0, Urbaniak 0.

 

W trzecim meczu dzisiejszego dnia spotka³y siê ze sob± zespo³y UKS Gimbasket Bia³ystok – Stal Ostrów Wielkopolski. Spotkanie to bezpo¶rednio decydowa³o o tym, który z zespo³ów zajmie drugie miejsce w grupie i awansuje do pó³fina³ów.
Pocz±tek spotkania to szybkie prowadzenie i dominacja Gimbasketu, którzy dziêki skutecznym akcjom podkoszowym Sulimy (14pkt w kwarcie) wygrali pierwsz± czê¶æ meczu 26:11. W drugiej ods³onie obraz gry zmieni³ siê, Stal zaczê³a dochodziæ do g³osu i odrabiaæ straty. Podkoszowi zawodnicy Gimbasketu opadli z si³ i nie byli w stanie zatrzymaæ licznych i skutecznych „wjazdów” Marcina Dyma³y. Uaktywni³ siê tak¿e Kaczmarek i g³ównie dziêki tej dwójce po pierwszej po³owie strata Stali wynosi³a tylko 3 „oczka” – 41:38
Trzecia kwarta to dalszy koncert gry Dyma³y, który w 6min zdoby³ 16pkt i da³ Stali w 23min meczu pierwsze prowadzenie. Pierwsze skrzypce w ekipie Gimbasketu wci±¿ odgrywa³ Sulima i dziêki jego akcjom po 3 kwartach prowadzi³a ekipa z Bia³egostoku 63:61. Wynik by³ dalej spraw± otwart± i w pierwszych fragmentach 4.czê¶ci gry ¿adna z dru¿yn nie potrafi³a wypracowaæ sobie du¿ej przewagi. Dopiero pope³nienie 5.przewinienia przez zawodnika Stali Ostrów- Micha³a Kaczmarka spowodowa³o i¿ Gimbasket odskoczy³ na kilka punktów i dowióz³ zwyciêstwo do koñca wygrywaj±c 81:79.

 

Po meczu powiedzieli:
Krzysztof Sulima – UKS Gimbasket Bia³ystok: O naszym zwyciêstwie zadecydowa³o nasze du¿e do¶wiadczenie poniewa¿ wcze¶niej ogrywali¶my siê w 3 lidze i juniorach starszych. Decyduj±ca by³a równie¿ przewaga wzrostu oraz pi±ty faul Kaczmarka. Pozwoli³o nam to odskoczyæ na kilka punktów i dowie¼æ zwyciêstwo, z czego siê bardzo cieszymy.

Polonia Warszawa - Prokom Trefl Sopot 39:58 (14:17,8:18,0:12,17:11)
Punkty:
Polonia
: Zimnowodzki 0, £uszczyñski 0, ¦wiercz 6, Wo¶ 7, Tondryk 6, Czujkowski 8, Szczepeñski 0, Bañczer 10, B³êdowski 0, Niedbalski 2, Tymkowski 0, Pawlak 0.
Prokom
: Smoczyñski 0, Maryniewski 8, Kopiowski 0, Budziñski 7, Zaj±c 14, Szczechowicz 5, Le¶niewski 0, Malitka 5, Majtyka 9, Szymañski 8, Literski 2.

Pocz±tek meczu nale¿a³ do Sopocian, którzy objêli szybkie prowadzenie 6:0, dziêki skutecznym kontrom w wykonaniu Bartosza Zaj±ca i wej¶ciom pod kosz Maryniewskiego. Polonia utrzymywa³a siê w grze za spraw± celnych trójek; Czujkowskiego i Bañczera. Kwarta zakoñczy³a siê 3-punktowym prowadzeniem Sopocian 17:14. Z czasem Prokom zniwelowa³ poczynania liderów Polonii, a sam skutecznie dogrywa³ pi³ki pod kosz. Sopocianie bez fajerwerków, punkt po punkcie budowali swoj± przewagê. Schodz±c do szatni z wynikiem 35:22.
Trzecia kwarta to popis defensywy dru¿yny Jacka £±czyñskiego, który sta³ siê aktywnym dyrygentem strefy Sopocian. Dziêki temu Polonia nie potrafi³a zdobyæ nawet jednego punktu w tej czê¶ci gry, któr± Prokom wygra³ 12:0. Przewaga wypracowana w 3.kwarcie zdecydowa³a i przebiegu ostatniej ods³ony. Trener Prokomu zdecydowa³ siê na wprowadzenie graczy rezerwowych, którzy mieli okazjê zaprezentowaæ siê w grze i skutecznie kontrolowali przebieg gry. Wynik koñcowy 58:39.

 

 

 

MKS Ochota Warszawa - Wilki Morskie Szczecin 76:64 (16:11,18:15,17:18,25:20)
Punkty:
Ochota:
Piesio 2, Sznajder 0, Grabowski 12, Skalski 0, Jêdruszak 2, Milewski 2, Miatkowski 11(12zb), Urmañski 4, Ku¶miesz 33, Wo³yniec 0, £eñcucki 2, Waka³a 8.
Wilki Morskie:
Knowa 14, Musia³ 2, Kwa¶niewski 4, Bojko 2, Kanigowski 0, Buczkowski 0, Steciuk 9, Kujawski 0, Nawacki 20, Szymborski 0, Rudiger 8, Grzesiowski 5.

W pocz±tkowych minutach pierwszego meczu trzeciego dnia turnieju fina³owego MP zespo³y Ochoty i Wilków Morskich razi³y du¿± nieskuteczno¶ci±. Po 3min gry mieli¶my wynik 2:2. Pó¼niej da³ o sobie znaæ Piotr Knowa, a jego akcje wyprowadzi³y Wilki na prowadzenie 10:6. Pod koniec kwarty w szeregi zawodników ze Szczecina, pewnych ju¿ pierwszego miejsca w grupie wtargnê³o siê rozprê¿enie, a ich liczne straty spowodowa³y utratê prowadzenie i po pierwszej kwarcie by³ wynik 14:11 dla „Ochoty”. Warszawiacy zaczêli skutecznie drug± cze¶æ gry zdobywaj±c szybko 6pkt. Po rzucie Micha³a Ku¶mierza by³o 20:11. Na boisku pojawili siê zawodnicy rezerwowi, Ci warszawscy okazali siê skuteczniejsi i dziêki temu wypracowali przewagê 34:26.
Kilkupunktowa przewaga Ochoty utrzymywa³a siê równie¿ w 3.kwarcie w szeregach których brylowa³ Micha³ Ku¶mierz (9pkt w kwarcie). Tym który stara³ siê nawi±zaæ walkê w dru¿ynie Wilków by³ Karol Nowacki(8pkt w kwarcie). Wynik na koniec 3.kwarty – 49:44. Dobra gra Micha³a Ku¶mierza oraz skuteczne akcje podkoszowe Macieja Waku³y pozwoli³y Ochocie utrzymaæ wypracowan± przewagê i dowie¼æ zwyciêstwo do koñca wygrywaj±c 76:64.

Po meczu powiedzieli:

Micha³ Ku¶mierz - MKS Ochota Warszawa : Na pewno czujemy niedosyt. W dzisiejszym meczu o honor pokazali¶my, i¿ potrafimy walczyæ do koñca. Do awansu zabrak³o nam trochê szczê¶cia, poniewa¿ poprzednie zakoñczy³y siê pora¿kami niewielk± ilo¶ci± punktów, a grupie ka¿dy móg³ wygraæ z ka¿dym, jednak nam siê nie uda³o.

 

 

 

Wis³a Kraków – Polonia Warszawa 66:71 (12:16,16:18,18:21,20:16)
Punkty:
Wis³a: Krawczyk 2, Godlewski 2, Czepczyk Daniel 8, G³ogowski 0, Tomaszewski 5, Piech 19, Cygan 0, Szume³da-Krzycki 15, Chwiej 2, :Pawe³ Czepczyk 8, Pilch 5.
Polonia:
Zimnowodzki 0, ¦wiercz 16, Wo¶ 5, Tondryk 10, Czujkowski 12, Szczepañski 4, Bañczer 17, B³êdowski 2, Niedbalski 0, Tymkowski 0.

Pierwsza kwarta to walka punkt za punkt z lekkim wskazaniem na Poloniê, co odzwierciedla wynik którym zakoñczy³a siê pierwsza czê¶æ meczu – 16:12 dla „Czarnych Koszul”. Druga kwarta to przewaga zespo³u ze stolicy, który wypracowa³ sobie kilkupunktow± przewagê, a jej szeragach wyró¿nia³ siê skuteczny z dystansu Alan Czujkowski. Celny rzut za trzy równo z syren± koñcz±c± drug± ods³onê meczu reprezentanta Wis³y – Damiana Tomaszewskiego zmniejszy³ prowadzenie do 6pkt (wynik do przerwy 34:28 dla Polonii). Trzecia kwarta to dalsza „wymiana ciosów” – z jednej strony popis zawodnika Polonii Micha³a Bañczera (8pkt w kwarcie-w tym celna trójka i akcja „2+1”), a z drugiej dobra i solidna gra podkoszowa braci Czepczyk. Kwarta koñczy siê 9-cio punktowym prowadzeniem Polonii 55:46. Pocz±tek ostatniej ods³ony to dobra gra Wis³y, a w szczególno¶ci Marka Szume³dy-Krzyckiego. Wyrównana koñcówka meczu obfitowa³a w wiele emocji, jednak wiele niecelnych rzutów wolnych Wis³y oraz dwa skuteczne wej¶cia pod kosz Piotra Tondryka spowodowa³y, ¿e ze zwyciêstwa cieszyli siê Warszawiacy wygrywaj±c 71:66 i zachowuj±c szanse na awans.

 

 

 

Stal Ostrów Wielkopolski - MKS Ochota Warszawa 72:67 (14:13,22:20,22:13,14:21)
Punkty:
Stal: Gajda 0, Dyma³a 26, Gilarski 4, Galewski 8, Kowalski 14, Kaczmarek 20(6x3), Szczepañski 0, Urbaniak 0
Ochota: Piesio 0, Sznajder 8, Grabowski 2, Skalski 3, £añcucki 0, Jêdruszak 12, Milewski 2, Miatkowski 14, Ku¶mierz 26, Waku³a 0.

W dzisiejszym trzecim meczu spotka³y siê zespo³y,które wczoraj przegra³y swoje spotkania Stal Ostrów Wielkopolski - MKS Ochota Warszawa. Pierwsza po³owa to wyrównana gra z obydwu stron. W zespole Stali pryzm wiedli Marcin Dyma³a, który niejednokrotnie rozmontowywa³ obronê zespo³u ze stolicy skutecznymi wej¶ciami oraz Micha³ Kaczmarek, który w przeciwieñstwie do wczorajszego meczu skuteczny by³ na dystansie. W "Ochocie" gra opiera³a siê g³ównie na Michale Ku¶mierzu (w ca³ym meczu 26pkt,15zb). Po pierwszej kwarcie Stal prowadzi³a 1pkt (14:13),natomiast po pierwszej po³owie ich prowadzenie wzros³o do 3pkt (36:33). Trzecia kwarta to dominacja zawodników z Ostrowa, którzy opieraj±c swoje akcje na rzutach z dystansu ( "trójki" Kaczmarka i Kowalskiego ) odskoczyli na 12pkt (58:46). Podobnie jak w pierwszym meczu w 4kwarcie w grze z Ostrowa nast±pi³ przestój i Ochota zaczê³a odrabiaæ straty. Do doprowadzenia do remisu przeszkodzi³ im koñcz±cy siê czas oraz 2 zawodników: Micha³ Kaczmarek (2x3 w 4kw) oraz Marcin Dyma³a. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê 5-cio punktow± wygran± Stali Ostrów Wielkopolski 72:67

 

- Micha³ Kuzia- przewaga uzyskana g³ównie w 3 kw. Pozwoli³a Wam dowie¶æ zwyciêstwo do koñca.
-
Jacek £±czyñski
- Tak, generalnie pierwsza kwarta zakoñczy³a siê ¶miesznym wynikiem. Jest to zas³uga bardzo dobrej obrony. Warto dodaæ, ¿e do tej pory obydwa zespo³y nie mia³y tak silnych przeciwników. Zarówno my jak i W³oc³awek ³atwo wygrali¶my turnieje pó³fina³owe. Wczoraj okaza³o siê, ¿e s± jednak zespo³y, które mog± nam zagroziæ i to tylko powoduje, ¿e zawody s± ciekawsze. Dzisiaj dobrze funkcjonowa³a obrona zmienna i strefowa ale jestem bardzo niezadowolony z postawy ch³opaków w koñcówce gdzie stracili¶my 15 punktów. W takim turnieju nale¿y liczyæ wszystkie ma³e punkty.
-
M. K
- Czy spotkacie siê z W³oc³awkiem w finale?
-
J.£
.- Chcia³bym, bo przyjecha³em po to aby byæ w finale. Uwa¿am, ¿e to powinno byæ celem ka¿dej dru¿yny wystêpuj±cej w tym turnieju. Nie jedzie siê na Mistrzostwa Polski, aby zaj±æ 5 miejsce. Ka¿da dru¿yna powinna celowaæ w medal my równie¿. Staæ nas zespó³ na to.
-
M.K
.- Wydawa³o siê, ¿e na wczorajszym meczu by³ Pan spokojniejszy, pomimo faktu, ¿e wygrali¶cie dopiero po dogrywce?
-
J.£.-Tak, dlatego ¿e zna³em trochê Wis³ê. Grali¶my ze sob± pó³ roku temu. Nie wiedzia³em, ¿e bêdziemy siê a¿ tak mêczyæ. W trakcie meczu do koñca wierzy³em w ch³opaków i zwyciêstwo. A je¶li chodzi o dzisiejszy mecz to pojedynki Sopot - W³oc³awek w ka¿dej kategorii wiekowej wyzwalaj± dodatkowe emocje. Da³o siê to odczuæ równie¿ po mnie, ¿e chcia³em bardzo wygraæ. Uda³o siê , seniorzy nas podbudowali swoim zwyciêstwem i te¿ chcieli¶my wygraæ.

 

 

 

Wilki Morskie Szczecin – UKS Gimbasket Bia³ystok 91:90 (16:14,25:17,18:20,19:27, d:13:12)
Punkty:
Wilki: Knowa 15, Bojko 16(15zb), Kwa¶niewski 0, Buczkowski 0, Steciuk 12, Kujawski 4, Nowacki 24, Rudiger 19, Grzesiowski 1.
Gimbasket:
Zawadzki 0, Iwaniuk 0, Kromer 14, Weremiewicz 12, Bondar 2, Rapucha 26, Sulima 28(10zb), Jab³oñski 0, Potapczyk 8.

W drugim meczu dzisiejszego dnia spotka³y siê ze sob± dru¿yny, które wczoraj wygra³y swoje pojedynki Wilki Morskie Szczecin – UKS Gimbasket Bia³ystok. Mecz obfitowa³ w ogromne emocje, a zwyciêzca wy³oniony zosta³ dopiero w ostatnich sekundach dogrywki.
W pocz±tkowych fragmentach meczu zespó³ z Bia³egostoku kompletnie nie potrafi³ znale¼æ recepty na dobrze dysponowanych zawodników Szczecina. G³ównie dziêki skutecznym akcjom rozegranym z dala od kosza Wilki Morskie objê³y szybkie prowadzenie 10:0. Szczególnie skutecznym zawodnikiem by³ Rudiger (2x3). Gimbasket szybko otrz±sn±³ siê po s³abym pocz±tku i z up³ywem czasu zacz±³ odrabiaæ straty. Prym wiód³ Krzysztof Sulima-7pkt w pierwszej kwarcie. Kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 16:14 dla „Wilków”. 2 kwarta to scenariusz niemal¿e identyczny do pierwszej. Nieporadno¶æ Gimbasketu, szybkie kontry Wilków oraz skuteczna gra na dystansie (na wyró¿nienie zas78³uguje Piotr Knowa, który w kilka chwil zaprezentowa³ 3 udane akcje zdobywaj±c 7pkt) pozwoli³y w pocz±tkowych fragmentach ods³ony wypracowaæ sobie kilkupunktow± przewagê, której nie stracili ju¿ do koñca pierwszej ko³owy schodz±c na przerwê z 10-cio punktow± przewagê i na przerwê zespo³y schodzi³y z wynikiem 41:31 dla Szczecina. Po przerwie trwa³a dalsza dominacja „Wilków”, a koncert dobrej gry kontynuowa³ Knowa. W³±czy³ siê tak¿e Karol Nowacki (7pkt w kwarcie,24pkt w ca³ym meczu). Prowadzenie wynosi³o ju¿ 15pkt (48:33), jednak wcze¶niejszy scenariusz powtórzy³ siê i do g³osu doszli zawodnicy Bia³egostoku, którzy g³ównie dziêki dobrej grze pod obiema tablicami reprezentanta Polski Krzysztofa Sulimy, oraz Mariusza Rapuchy zdo³ali zmniejszyæ prowadzenie do 8pkt (wynik 59:51 na koniec 3kw). W ostatniej ods³onie regulaminowego czasu gry dziêki szczelnej obronie, szybkim kontrom i skutecznym akcjom podkoszowym Sulimy Bia³ystok zdo³a³ zmniejszyæ stratê, a nawet wyj¶æ na prowadzenie. Na nieca³e 3min do koñca parkiet z powodu przekroczenia limitu 5 fauli parkiet opu¶ciæ musia³ najlepszy zawodnik Gimbasketu – Krzysztof Sulima. Pozwoli³o to „Wilkom” dziêki skutecznym akcjom 3-punktowym Rudigera (3x3 w tej czê¶ci meczu) doprowadziæ do remisu. W ostatniej minucie, ¿adna dru¿yna nie by³a w stanie przechyliæ zwyciêstwa na swoj± stronê i po ukoñczeniu regulaminowego czasu gry mieli¶my remis po 78, a do wy³onienia zwyciêzcy potrzebna by³a dogrywka. Takiego scenariusza, jaki mia³ miejsce w dogrywce nie by³by w stanie napisaæ najlepszy nawet re¿yser. Gimbasket pomimo braku na boisku najlepszego zawodnika by³ w stanie wypracowaæ sobie 7-mio punktow± przewagê. Gra toczy siê jednak do ostatniego gwizdka, o czym przekonali nas zawodnicy Szczecina. Dziêki pressingowi na ca³ym boisku, zbiórom w ataku i szybkim kontrom na 8s do koñca objêli 1-punktowe powadzenie 91:90. Ostatnia akcja meczu nie przynios³a ju¿ zmiany rezultatu i niemo¿liwe sta³o siê faktem ! „Morskie Wilki” wygra³y mecz wydawa³oby siê nie do wygrania, i jedn± nog± s± ju¿ w kwarcie pucharowej. Na wyró¿nienie zas³uguje ca³a dru¿yna, która w trudnych chwilach pokaza³a charakter wolê walki, jednak szczególnie pozytywnie zaprezentowali siê : Bojko, Nowacki, Rudiger oraz Knowa.

 

Po meczu powiedzieli:

 

Rados³aw Bojko Wilki Morskie Szczecin – Na pewno nie podali¶my siê w momencie kiedy wszyscy w nas zw±tpili. Trener w najwa¿niejszym okresie wzi±³ czas i przekaza³ nam parê istotnych rzeczy. My uwierzyli¶my w siebie i dziêki temu odnie¶li¶my zwyciêstwo. Dla nas druga wygrana jest sporym sukcesem poniewa¿ tylko dwóch zawodników jest z rocznika 90.

 

Prokom Trefl Sopot – TKM W³oc³awek 55:48 ( 9:11,16:8,19:14,11:15 )
Punkty:
Prokom: Maryniewski 9, Kopiowski 0, Budziñski 2, Zaj±c 18(10zb), Szczechowicz 7, Le¶niewski 0, Malitka 4, Majtyka 4, Wojdyr 11(15zb), Szymañski 0, Literski 0
TKM:
Trzciñski 0, Klarecki 3, Witka 2, Adamczewski 16(4x3), Sadowski 4, Kopkowski 2, Michalak 0, Glabas 21, Chrz±szcz 0, Zió³kowski 0, Maciejewski 0

W pierwszym meczu drugiego dnia turnieju fina³owego Mistrzostw Polski spotka³y siê ze sob± zespo³y odwiecznych rywali Prokom Trefl Sopot – TKM W³oc³awek.
Pierwsze minuty meczu obfitowa³y w nieskuteczne akcje z obydwu stron, zawodnicy obwodowi Prokomu Maryniewski i Szczechowicz nie byli w stanie trafiæ ¿adnego rzutu, a podwajany pod koszem reprezentant Polski Piotr Wojdyr nie by³ w stanie wykorzystaæ swojej przewagi fizycznej. Po 6min gry wynik brzmia³ 4:0 dla Anwilu. Dziêki skutecznym akcjom 3punktowym Glabasa i Adamczewskiego prowadzenie w pewnym momencie wynosi³o ju¿ 11:4. Agresywniejsza obrona zawdników z Sopotu i skuteczne akcje podkoszowe ( w tym Wojdyra 2+1 ) pozwoli³y zniwelowaæ prowadzenie i kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 11:9. Pocz±tkowe minuty drugiej kwarty to wyrównana walka z obydwu stron, dopiero efektowne akcje i skuteczne wej¶cia Bartosza Zaj±ca ( 8pkt w kwarcie ) pozwoli³y Prokomowi „odskoczyæ” i na przerwê dru¿yny schodzi³y z wynikiem 25:19. Skuteczna gra pod obiema tablicami Wojdyra, który popisa³ siê kilkoma blokami i udanymi zagraniami w ataku. Do gry w³±czyli siê równie¿ zawodnicy obwodowi – Szczechowicz i Maryniewski. W pewnym momencie przewaga Prokomu osi±gnê³a ju¿ 18pkt (42:24). Rozprê¿enie w ekipie Prokomu i przebudzenie siê zawodników z Kujaw spowodowa³o zniwelowanie strat do 11pkt (44:33). Przewaga osi±gniêta przez Prokom w 3kw. Meczu okaza³a siê decyduj±ca i W³oc³awek pomimo usilnych starañ nie by³ w stanie jej odrobiæ. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Prokomu 55:48. By³o to ich drugie kolejne zwyciêstwo, które daje im ju¿ niemal pewny awans do fazy pucharowej. TKM czeka jutro ciê¿ki bój z Wis³±, który decydowa³ bêdzie o ich dalszym „losie”.

 

 

 

Po meczu powiedzieli:

 

Bartosz Zaj±c Prokom Trefl Sopot – Naszym problemem na nowej hali w Katowicach jest skuteczno¶æ rzutów z dystansu. Nasz najlepszy strzelec Przemys³aw Szczechowicz nie potrafi siê prze³amaæ. Dlatego staramy siê szukaæ punktów bli¿ej kosza. Mamy zawodników o du¿ych gabarytach, szczególnie Piotr Wojdyr, który wystêpuje w kadrze Polski. W trudnych momentach stara³em siê graæ 1 na 1, raz wychodzi³o raz nie., ja cieszê siê ze zwyciestwa. Nasze szanse? Przyjechali¶my tu w roli faworytów, ci±¿y na nas du¿a presja poniewa¿ nasi juniorzy starsi przegrali fina³ MP z Polonia 2011 Warszawa a równie¿ byli faworytami. Oby nasi seniorzy jak i nasza dru¿yna zdoby³a mistrzostwo kraju.

 

Wojtek Glabas TKM W³oc³awek - W drugiej po³owie dobra strefa i przewaga wzrostu Prokomu przy niskiej skuteczno¶ci rzutów naszego zespo³u zadecydowa³a o ich koñcowym sukcesie. Wszystko bêdzie jasne jutro, a mecz z Wis³± zadecyduje o tym czy znajdziemy siê w fazie pucharowej. Celem dru¿yny jest zdobycie medalu. Liczymy na to, i¿ spotkamy siê w finale z Prokomem i wtedy to my bêdziemy ju¿ zwyciêzcami.

 

MKS Ochota Warszawa – Gimbasket Bia³ystok 59 – 74 ( 16:24, 9:16, 17:14, 17:20 )
Punkty:
Ochota:
Piesio 2, Sznajder 1, Grabowski 2, Skalski 0, Jendruszak 5, Milewski 2, Miatkowski 18, Urmañski 4, Ku¶mierz 19,Wo³yniec 0, £añcucki 6, Waku³a 0
Gimbasket:
Zawadzki 0, Iwaniuk 2, Kromer 17, Weremijewicz 4, Kruk 0, Bondar 0, Rapucha 22, Sulima 28, Jab³oñski 0, Potapczyk 1, Danilecki 0

W ostatnim meczu pierwszego dnia turnieju spotka³y siê MKS Ochota Warszawa - UKS Gimbasket Bia³ystok. Pierwsza po³owa wygrana przez Bia³ystok 15stoma punktami ustawi³a spotkanie. Druga po³owa to walka punkt za punkt, jednak wypracowana przewaga pozwoli³a reprezentantom Bia³egostoku dowie¼æ spokojne zwyciêstwo do koñcowego gwizdka, wygrywaj±c ostatecznie mecz w stosunku 74:59. Warto tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e w zespole zwyciêzców 3 zawodników: Krzysztof Sulima, Maciej Rapucha i Dawid Kromer zdoby³o 67 punktów zespo³u, podczas gry ca³a reszta tylko 7.

 

MKS Polonia Warszawa – TKM W³oc³awek 56:68 (14:12, 8:25, 13:12, 21:17)
Punkty:
Polonia: Zimnowocki 0, ¦wiercz 6, Wo¶ 0, Tombryk 5, Czujkowski 23, Szczepañski 2, Banczer 18, B³êdowski 0, Tymkowski 2
TKM: Trzciñski 0, Klarecki 10, Witka 0, Adamczewski 17, Sadowski 6, Kopkowski 2, Michalak 6, Glabas 24, Zió³kowski 0, Maciejewski 3

 Pierwsza kwarta meczu do¶æ bezbarwna i wyrównana. Wiele niecelnych rzutów z obu stron. Trzypunktowy rzut w ostatniej sekundzie kwarty da³ prowadzenie Polonii. W pierwszej czê¶ci drugiej kwarty uwidoczni³a siê przewaga zawodników z W³oc³awka. Zawodnicy Polonii nie mogli sobie poradziæ z obron± strefow± W³oc³awian. TKM wypracowa³ sobie piêtnastopunktow± przewagê. W trzeciej kwarcie du¿a przewaga TKM na desce oraz celne rzuty za trzy punkty przyczyni³y siê do dalszego prowadzenia w meczu. Na samym pocz±tku czwartej kwarty mobilizacja Polonii i szybkie punkty. W polowie kwarty przewaga stopnia³a do 9 punktów. Gracze z W³oc³awka jednak nadal kontrolowali spotkanie. Dziêki rozwa¿nej grze, ³apaniu przeciwników na faule i dobrej celno¶ci rzutów osobistych gracze TKM zwyciê¿yli.

 

TS Wis³a Kraków – Prokom Trefl Sopot 61:67 (13:13, 13:16, 16:13, 17:17 , d: 2:8)
Punkty:
Wis³a:
Krawczyk 2, Godlewski 0, Czepczyk Daniel 2, Tomaszewski 10, Piech 5,     Szlime³da-Krzycki 17,Chwiej 3, Czepczyk Pawe³ 11, Pilch 11
Prokom: Smoczyñski 0, Maryniewski 15, Kopiowski 0, Budziñski 3, Zaj±c 9, Szczechowicz 10, Malitka 2, Majtyka 4, Wojdyr 19, Szymañski 1, Literski 4

 


W drugim meczu pierwszego dnia turnieju fina³owego Mistrzostw Polski Juniorów spotka³y siê ze sob± jedni z faworytów imprezy: TS Wis³a Kraków – Prokom Trefl Sopot. Zawody dostarczy³y wielu emocji, a wynik by³ nierozstrzygniêty do ostatniej chwili.
 Pocz±tek spotkania to przewaga Prokomu i objêcie szybkiego prowadzenia 9:2. Z up³ywem czasu Wis³a zaczê³a odrabiaæ  straty i pierwsza kwarta zakoñczy³a siê remisem 13:13.  Wyrównany obraz gry utrzymywa³ siê do koñca pierwszej po³owy i na przerwê dru¿yny schodzi³y z 3punktow± przewag± Prokomu 29:26. Pocz±tek 3 kwarty nale¿a³ do Wis³y, która dziêki szybkim kontrom i skutecznym akcjom „zza ³uku” doprowadzi³a do remisu i przed 4. kwart± ci±gle mieli¶my remis 42:42.  Dobra obrona i szybkie kontry Krakowa pozwoli³y im obj±æ 7-mio punktowe prowadzenie, jednak problemy z faulami wysokich graczy pozwoli³y Prokomowi odrobiæ stratê i doprowadziæ do remisu. Koñcówka meczu dostarczy³a bardzo wielu emocji, jednak ¿adna z dru¿yn nie potrafi³a wykorzystaæ swoich szans i przechyliæ szali zwyciêstwa na swoj± stronê. Tak wiêc do wy³onienia zwyciêzcy potrzebna by³a dogrywka, w której Prokom wykorzysta³ swoj± przewagê fizyczn±, wygrywaj±c t± czê¶æ meczu 8:2,a ca³y mecz 61:67

KS Stal Ostrów Wielkopolski-STK Wilki Morskie Szczecin 59:61 (9:14,23:6,11:24,16:17)
Punkty:
Stal: Gajda 2, Dyma³a 17, Gilarski 4, Galewski 10, Kowalski 7, Kaczmarek 19, Szczepañski 0, Urbaniak 0.
Wilki: Knowa 13, Bojko 15, Buczkowski 0, Steciuk 3, Kujawski 9, Nowacki 13, Szymborski 0, Rudiger 8, Grzesiowski 0.

W meczu otwarcia zmierzy³y siê zespo³y KS Stal Ostrów Wielkopolski - STK Wilki Morskie Szczecin. Pocz±tkowe minuty meczu to spokojna i wyrównana gra z obydwu stron. Dru¿yny razi³y nieskuteczno¶ci± zarówno w rzutach z dystansu ja i akcjach podkoszowych. Skuteczne akcje „Wilków” w koñcówce pierwszej kwarty da³o im prowadzenie 14:9. Druga kwarta to ju¿ ca³kowita dominacja Stali, która wypracowa³a sobie schodz±c na przerwe 12sto punktow± przewagê (wynik 32:20).Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem w tej czê¶ci meczu by³ Micha³ Kaczmarek, który rzuci³ 12pkt ( w tym 2x3). Po zmianie stron sytuacja zmieni³a siê diametralnie i to dru¿yna ze Szczecina by³a stron± dominuj±c±, odrabiaj±c stratê i obejmuj±c 1punktowe prowadzenie 44:43. Ostatnia kwarta to walka punkt, za punkt, a gra opiera³a siê g³ównie na dystansie. Wiêksza skuteczno¶æ i opanowanie zespo³u STK Wilki Morskie Szczecin w koñcowych fragmentach spotkania sprawi³o, i¿ to oni po koñcowym gwizdku sêdziego mogli cieszyæ siê ze zwyciêstwa wygrywaj±c mecz w stosunku 61:59.
 

W Katowicach wyst±pi osiem najlepszych w Polsce zespo³ów, rozegraj± 18 meczy, które wy³oni± Mistrza Polski w tej kategorii wiekowej w sezonie 2007/2008.
       Dla naszych koszykarzy ten sezon by³ bardzo udany. Z powodzeniem rywalizowali¶my z klubami o wiêkszym potencjale finansowym i zawodniczym. Zawodnicy naszego klubu zostali zauwa¿eni przez selekcjonerów m³odzie¿owych kadr narodowych s± tak¿e filarami kadr makroregionu.
       W tej sytuacji zdecydowali¶my siê wyst±piæ do Zarz±du Polskiego Zwi±zku Koszykówki z ofert± na organizacjê Fina³ów Mistrzostw Polski juniorów i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu nasza oferta zosta³a przyjêta.
Katowicki turniej juniorów jest jedn± z pierwszych maj±cych na celu promocjê koszykówki przed FINA£AMI MISTRZOSTW EUROPY KADETEK w sierpniu tego roku oraz EUROBASKET 2009.
       Jest to dla nas wielkie wyró¿nienie tak dla samych zawodników, jak i dla trener i dzia³aczy.

Organizator : Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice z siedzib± w Katowicach ul. £êtowskiego 18.  Osoby do kontaktu telefonicznego – 1/ Artur Mikruta – 692- 461- 137    email: mikrussp27@gazeta.pl2/ Jacek Cholewa – 888 – 430 - 359    email : jacek.cholewa@neostrada.pl  Ø        turniej rozgrywany jest w Hali MOSIR w  Katowicach-Szopienicach       ul. 11 listopada 16 Ø        miejsca noclegowe :1/ Dom Studenta Wy¿szej Szko³y Zarz±dzania Marketingiem     Katowice ul. Ondraszka 102/ Dom Studenta AWF ul. Miko³owska ( na terenie AWF Katowice)   wtorek – 27.05.2008r.Przyjazd i zakwaterowanie w godzinach 12- 16Odprawa trenerów godzina – 21.00

NOCLEGI : miejsca noclegowe
1/ Dom Studenta Wy¿szej Szko³y Zarz±dzania Marketingiem     Katowice ul. Ondraszka 10      2/ Dom Studenta AWF ul. Miko³owska ( na terenie AWF Katowice)  Organizator zapewnia nocleg w pokojach 2 lub 3 osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym dla dru¿yny 15 osobowej. Dodatkowe noclegi w cenie 55z³ za osobê z wy¿ywieniem w cenie 35 z³ mo¿na zamówiæ zg³aszaj±c ten fakt organizatorowi w terminie do 26.05.2008r.  Zg³oszenie na dodatkowe miejsca noclegowe i wy¿ywienie proszê wys³aæ na adres :  jacek.cholewa@neostrada.pl

WY¯YWIENIE :  Wszystkie zespo³y wy¿ywienie maj± zapewnione w dniach :27.05              -  kolacja28.05 – 31.05 -  ¶niadanie, obiad i kolacja1.06.               -  ¶niadanie i obiad
wy¿ywienie w Gimnazjum nr 6 Katowice – O¶. Witosa ul. Witosa 23                      godziny posi³ków do uzgodnienia na odprawie (czas dojazdu z                         obu DS 5 minut ) organizator zapewnia tak¿e : 1/ wody mineralne – w dowolnej ilo¶ci.(dru¿yny proszone s± o posiadanie bidonów gdy¿ wodê zapewniamy tak¿e z 20L butli )2/ pomoc medyczn± 3/ w obu obiektach hotelowych istnieje mo¿liwo¶æ prania strojów meczowych    ( sprawa wymaga tylko uzgodnienia z obs³ug± ) 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polacy w ataku
Polacy w ataku
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi