News: NBA Berlin 2008.....naprawdê mo¿na by³o poczuæ siê jak na meczu za oceanem - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 18:13:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

NBA Berlin 2008.....naprawdê mo¿na by³o poczuæ siê jak na meczu za oceanem
Fanclub


 Ju¿ na kilka godzin przed meczem udziela³ siê klimat imprezy. W centrum Berlina pojawi³ siê autobus promuj±cy konkursami i wystaw± to wydarzenie. Podobnie by³o tez przed hal±. Tak¿e ju¿ same wej¶cie na hale robi³o niez³e wra¿enie, naprawdê mo¿na by³o poczuæ siê jak na meczu za oceanem. 


 W trakcie podró¿y autokarem nie by³o nudno. Mo¿na by³o poogl±daæ koszykarskie filmiki, prezentacje obu dru¿yn, porozmawiaæ na ró¿ne tematy z innymi mi³o¶nikami koszykówki oraz wzi±æ udzia³ w konkursie o NBA, którego zwyciêzc± zosta³ Micha³ Kuzia.
Micha³ by³y koszykarz MOSM-u Bytom aktualnie sêdzia koszykarski i zawodnik Amatorskiej druzyny w nagrodê za wspania³e wiadomo¶ci o najwspanialszej lidze ¶wiata
otrzyma³ statuetke i koszulkê promuj±c± Mistrzostwa Europy w Polsce  Euro 2009

W konkursie uczestniczy³y 32 osoby
maksymalna ilo¶c zdobytych punktów 56

10 NAJLEPSZYCH ZNAWCÓW LIGI NBA

1 Micha³ Kuzia  Bytom  34 dogrywka +  7
2 Norbert Kujon  Ruda ¦laska  34 dogrywka + 6
3 Marcin Szych-£ukasz Sikora Siemianowice 33
4 ,,Pche³ka,, 33
5 Kamil Kuczmasz Bielsko Bia³a 33
6 ,,Fokcik,, 33
7,, Jo i ³on,, 32
8 Slawomir Rolicz Radzionków 31
9 So³owi Piotr Wroc³aw 30
10 ,,Wojt,, 30


 Rywalizacja na boisku przeb³aga³a pod dyktando Hornets, którzy nie mieli najmniejszych problemów z rozgromieniem os³abionych Wizards. Jednak mimo, tek du¿ej ró¿nicy punktowej, naprawdê by³o na co popatrzeæ. Gra zawodników Nowego Orleanu by³a wrêcz koncertowa - dobra obrona, zespo³owa gra w ataki i wysoka skuteczno¶æ to atuty, które da³y im zwyciêstwo. Bardzo dobry wystêp, co chyba nie dziwi nikogo, zaliczy³ Chris Paul - jego asysty (11 w ca³ym spotkaniu) naprawdê zachwyca³y, a ich wykoñczenie by³o czêsto nadzwyczaj defektowe. Je¶li bym mia³ wybieraæ nagrodê MVP to w³a¶nie Chrisowi Paulowi bym j± przyzna³, choæ niektórzy widzieli by w tej roli lidera punktowego Rasuala Butler'a zdobywcê 20 punktów. Wybra³bym Paula gdy¿ jego gra naprawdê zachwyca³a lekko¶ci± i finezj± przy zachowaniu pe³nego profesjonalizmu. Dodaæ te¿ warto, ¿e przeciwnicy, mimo sporej straty, jednak nie pró¿nowali i nie raz widowiskowym blokiem powstrzymywali akcje szerszeni. Tak¿e w przerwach, których nie brakuje w meczach NBA, by³o nadzwyczaj ciekawie. Mo¿na by³o obejrzeæ rewelacyjne cherleaderki, robi±ce naprawdê spore wra¿enie popisy. By³y tak¿e konkursy, a je¶li kto¶ mia³ szczê¶cie móg³ z³apaæ koszulkê lub pi³kê.

Zapraszam do galerii uczestników naszej imprezy

FOTO-Kurian Rafa³ Kurianowicz

FOTO-Szypul Tomasz Szypulski

FOTO-Zibi Zbigniew Bytomski

FILMIKI-Zibi Zbigniew Bytomski Tak wiêc jak widaæ wybraæ siê do Berlina naprawdê by³o warto

W maju 2009 w tej samej hali w Berlinie Final Four Euroligi... mo¿e by tak pojechac ...
co wy na to

po powrocie z Berlina swoimi wra¿eniami podzielili siê :

£ukasz z Jele¶ni

no ogó³em impreze mogê ocenic na 6+, zajebiozka jak zobaczy³em
tych wszystkich graczy z bliska to sie tego nie da opisac.
zw³aszcza ze dla mnie NBA to ca³e moje zycie 
a Chris Paul to jeden z moich idoli. Jak by³y playoffy w tym roku to praktycznie 
¿adnej nocy nie spa³em.
a autokar i sam przejazd by³ supciodo 
Tego jeszcze te rozne konkursy no i organizacja pierwsza klasa 
a wam jak sie podoba³o
najlepsze by³o jak ZIBI czyta³
tego nic nie pobije teraz czekam tylko na kolejny wyjazd i juz tesknie za Berlinem. 
 brakuje mi tylko autografow 


Podzieñkowania
Serdecznie podziêkowania wszystkim uczestnikom naszego wyjazdu na mecz NBA
za zdyscyplinowanie i zaufanie mojej osobie

Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ za zamówienie biletów
Paw³owi Berdyczko i Krzysztofowi  Sojce
Serdeczne podziêkowania wszystkim tym którzy pomogli przygotowaæ materia³y do  konkursu o NBA a w szczególno¶ci Kurianowi.... dziêki Rafa³ za linki które przygotowa³e¶ do po³±czenia laptopa z monitorami w autokarze i wszelak± pomoc 
£ukaszowi Nodze dziêki za przygotowanie prezentacji multimedialnej o dru¿ynach i zawodnikach graj±cych w mecz NBA Berlin 2008


 Nazwisko.Imie..................00:08:08miasto............... rocznik 
Bytomski Zbigniew Ruda ¦l±ska  doros³y
Boronowski Andrzej Ruda ¦l±ska  1991
Zduñczuk Benjamin ¯ory  1992
Kurianowicz Rafa³ Siemianowice ¦l.doros³y 
Sztych MarcinSiemianowice ¦l. student
Hoffmann AdamBytomstudent
Kuzia Micha³Bytomstudent
Laszuk MarcinBytomstudent
Doliñska AgnieszkaBytomdoros³a 
10 Bachowski MarekSiemianowice ¦l.  student 
11 Kujon Norbert Ruda ¦l±ska  1992
12 Kujon Adam Ruda ¦l±ska  doros³y
13 Boronowski AdamRuda ¦l±ska  doros³y
14Rafa³ ¯aba Bielsko Bia³a doros³y
15 Kuczmarz Kamil Bielsko Bia³a doros³y
16 B³otko Grzegorz Bielsko Bia³a  doros³y
17 Chodorowska MagdaBielsko Bia³a  doros³a
18Szypulski Rados³awTarnowskie Góry doros³y
19Szypulski TomaszTarnowskie Góry  1994
20 Wojtas £ukaszRuda ¦l±ska student
21 Lato Dawid Ruda ¦l±ska student
22 Kucharczyk Tomasz Ruda ¦l±ska doros³y
23 Sikora £ukaszSiemianowice doros³y
24 Skwarek SebastianJaworzno  doros³y
25Spa³ek Marcin Ruda ¦l±ska  doros³y 
26Borzucki DanielRuda ¦l±ska  doros³y 
27 Pawlenka Piotr Ruda ¦l±ska  doros³y 
28 Stru¿yna JanuszRuda ¦l±ska  doros³y 
29 Stru¿yna MarcinRuda ¦l±ska  doros³y 
30 Wierzbicki Marek
G³ogów
 doros³y
31 Vogt Pawe³
G³ogów
 doros³y
32Rdzach KrzysztofRuda ¦l±ska
 doros³y 
33 Rolicz S³awomirRadzionków doros³y
34Rolicz Janusz¦wiêtoch³owice doros³y
35So³owij TomaszWroc³aw doros³y
36So³owij PiotrWroc³aw  1992
37Sawzdargo Micha³Wroc³aw  doros³y
38Sawzdargo PiotrWroc³aw  1992
39Chorab TomaszSiemianowice 2000
40Chorab Rados³awSiemianowice doros³y
41Zasada Chorab AnnaSiemianowice doros³a
42Noga HalinaJele¶nia doros³a
43Noga £ukaszJele¶nia  1992
Komentarze
kuziek dnia padziernik 17 2008 14:16:50
na Final Four Euroligi jak najbardziej. Tylko zobaczymy ile chêtnych bêdzie,bo taki wyjazd na 3 dni na pewno bêdzie wiêcej kosztowa³.
Pzdr smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi