News: Podsumowanie m³odzików m³odszych - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:58:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
Zakoñczy³ siê pierwszy etap rozgrywek M³odzików M³odszych. Specjalnie dla naszych czytelników przygotowali¶my podsumowanie eliminacji, z którego wynika, ¿e motto rybnickiego trenera Andrzeja Zygmunta :

„Jak masz dobry 'materia³' to 5 dni szkolisz 1 dzieñ szukasz kolejnych talentów , jak masz s³aby 'materia³' to 5 dni szukasz a 1dzieñ szkolisz”
jest nadal aktualne w 33 lata, po jego pierwszym publicznym zaprezentowaniu przez autora.

 

Grupa I

1MKS I Zabrze16801418:193
2KTK Knurów1462643:318
3MKKS Zag³êbie II Sosnowiec1135322:600
4UKS Hajduki Chorzów1026251:858
5AZS Gliwice917173:838


 Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ do walki o miejsc 1-8 FINA£ A awansuje faworyt z Zabrza. Zespó³ z³o¿ony z zawodników rocznika 1996, prowadzony przez Tomasza Przyby³ê, który w sezonie 2005/2006 zdoby³ Mistrzostwo ¦l±ska Juniorów (roczniki 88/89), wygra³ wszystkie spotkania eliminacyjne. Do grupy E awansowa³ równie¿ debiutuj±cy w tym sezonie KTK Knurów prowadzony przez Andrzeja Weso³owskiego. Szczególn± uwagê w Knurowie zwraca sprawny, 182 centymetrowy zawodnik z rocznika 1996 Maciej Piszek.

Na podkre¶lenie zas³uguje dobry wyników Hajduków – dru¿yny z³o¿onej z m³odszych zawodników, mo¿e w przysz³o¶ci uda im siê powtórzyæ sukcesy rocznika 1991.

Grupa II

1MOSiR Cieszyn16801035:341
2MKKS Rybnik1462859:386
3MKS Wodzis³aw ¦l±ski1244658:545
4GTK Fluor-Britam II Gliwice 917256:876
5MKS II Zabrze917354:1014


 Do grona faworytów w tej grupie zaliczano zespo³y z Wodzis³awia ¦l±skiego, Cieszyna i Rybnika. Z pierwszego miejsca do FINA£U A awansuje niepokonany w tej zakoñczonej fazie zespó³ z Cieszyna, prowadzony przez £ukasza Kuboszka. W eliminacjach gra tego zespo³u opiera³a siê na 2 zawodnikach: Micha³a Kuboszka i Bart³omieja Krogulewskiego. Zobaczymy jak taktyka sprawdzi siê w dalszych rozgrywkach. Zespó³ Rybnika to zawodnicy roczników 1996/97 od pa¼dziernika prowadzeni przez m³odego trenera Adama Bia³dygê, a wcze¶niej przygotowywani przez do¶wiadczonego trenera Andrzeja Zygmunta.

Pozosta³e zespo³y sk³adaj± siê z m³odych jeszcze nie do¶wiadczonych graczy (wiêkszo¶æ zawodników dopiero w tym roku zaczê³a treningi) i nie by³y w stanie podj±æ wyrównanej walki z faworytami. W¶ród nich wyró¿nia siê dru¿yna z Wodzis³awia ¦l±skiego, któr± zaliczamy do faworytów FINA£ B. Jednak nie powtórz± oni ju¿ sukcesu klubowych kolegów, którzy w sezonie 2007/2008 zdobyli 3 miejsce.

Grupa III

1GTK Fluor-Britam I Gliwice1260683:68
2MCKiS I Jaworzno 1042356:298
3UKS Niwa O¶wiêcim715160:495
4MCKiS II Jaworzn715123:461


 Zespó³ z Gliwic ju¿ w turniejach przed rozpoczêciem Ligi pokaza³, ¿e staæ go na wiele. Ci niezbyt wysocy zawodnicy s± bardzo szybcy i zgrani, przez co stanowi± trudn± do zatrzymania ekipê. Najwyra¼niej podopieczni Marcina Reszkiewicza chc± powtórzyæ zesz³oroczny sukces, który wielu z nich mia³o okazjê posmakowaæ i wygraæ Ligê.


Grupa IV

1MKS D±browa Górnicza1680669:193
2MKCKS Czelad¼1462653:355
3UKS SP-27 Katowice1244485:451
4KS MOSM Tychy1026495:498
5MKKS Zag³ebie I Sosnowiec708103:908


 Do FINA£U A awansuj± D±browa Górnicza (od pocz±tku uwa¿ana za faworyta) –  bez ¿adnej pora¿ki, oraz podopieczni Andrzeja Mentla. Niespodziank± jest zatem awans UKS SP-27 Katowice do FINA£U B, zespo³u uwa¿anego za drugiego faworyta tych rozgrywek po tym jak bardzo dobrze prezentowali siê w ró¿nych turniejach

 

Niestety nie posiadamy dru¿ynowej fotki zespo³u z D±browy Górniczej wzamian umie¶cili¶my lidera zespo³u
Patryka Wieczorka który rok temu by³ królem trójek w m³odzickach m³odszych ciekawi jeste¶my czy poprawi w tym sezonie swój sukces


Do dalszych rozgrywek zespo³y awansuj± z zaliczeniem bezpo¶rednich spotkañ, zatem tabela FINA£ A mecze o Mistrzostwa ¦l±ska ( miejsca 1-8) powinna wygl±daæ nastêpuj±co:


  PKTZWPOBILANS 
 1 MKS I Zabrze420158
 2GTK Fluor-Britam I Gliwice420149
 3MKS D±browa Górnicza42073
 4MOSiR Cieszyn42053
 5MKKS Rybnik20253
 6MKCKS Czelad¼ 202-53
 7MCKiS I Jaworzno202-149
 8KTK Knurów202-158
Przyjêli¶my ¿e po pierwszym meczu zakoñczonym wynikiem MKS D±browa G. - MKCKS Czelad¼ 73 : 30 równie¿ spotkanie rewan¿owe bêdzie rozstrzygniête na korzy¶æ D±browy Górniczej.

W sprawie pozosta³ych grup oraz terminarza rozgrywek musimy czekaæ na oficjalny komunikat.

Komentarze
DiRdI MKS dnia grudzie 21 2008 12:48:36
Gratulujê m³odzikom z Zabrza smileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogon II - Czelad¼..
Pogon II - Czelad¼..
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi