News: XXIII-MEMORIA£U Wac³awa Draba - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 03:05:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXIII-MEMORIA£U Wac³awa Draba
Turnieje Podsumowanie
PYRA POZNAN - AZS Katowice 120 : 60
I Kwarta-32-19
II Kwarta-32-19
III Kwarta-27-10
IV Kwarta-29-12
Pyra Poznañ
Szepelowski-5pkt,£ukomski-19pkt,Grod-0pkt,Nowak-11pkt,Bartkowiak-27pkt oraz Ziólkowski-18-pkt,Walczak-13-pkt,Mocydlarz-3pkt,Przygocki-12pkt,Beszterda-12pkt
AZS Katowice
Krakowczyk-14pkt,Buczyñski-4pkt,Kornecki-10pkt,Wolañski-7pkt,Weisbrot-0pkt oraz Miadowicz-2pkt,Stawowski-1pkt,w±s-6pkt,Handwerker-8pkt,Ka³u¿a-5pkt,¦wiercz-1pkt,B³êdowski-2pkt

mecz odby³ sie od razu po wyj¶ciu z pociagu co jednak nie usprawiedliwia tak wysokiej porazki

Niechcê -bronic Druzyny AZS-u - To nie Oni -czytaj Zawodnicy -Byli Tak S³abi ,ze przegrali -Róznica 60 pkt czyli de-fakto Byli s³absi 2-krotnie od druzyny Pyry !!!
ale -Tutaj -poprostu -Przegra³y KOSZTY -Finanse .
zawodnicy -aby Dotrzec na mecz -o godz 12,30- Wyruszyli ze swoich -domów o godz 4,00 !!!
Gdy dojechalismy do Poznania -o godz 11,30 Wprost z pociagu -zawodnicy udali siê na ..Parkiet i efekt -czyli wynik Poszed³ w ¦wiat

SABONIS Kowno - AZS Katowice  64 : 71
I Kwarta 18-15
Ii Kwarta 9-20
III Kwarta 18-13
IV Kwarta 19-23
Komentarz -do i o .. Meczu
Po poranej Pora¿d¿ce z Pyr± Dru¿yna AZS-u przyst±pi³a do meczu z Faworyzowanym Sabonisem -Rozpoczê³o siê -planowo od Prowadzenia dru¿yny z Litwy I kwarta pod dyktando Litwinow .
Natomiast II Rozpoczê³a siê udanych Zagrañ popularnych w dru¿ynie AZS-u 'Buczka: i "Betona" -poderwali ca³a Dru¿ynê i po pierwszej po³owie Wyszli na prowadzenie 35-27
III Kwarta -do Nadal Bardzo dobra Gra Ca³ej Dru¿yny ,Natomiast IV kwarta to By³ Juz Popis "Wolana" ,który w tej Kwarcie Rzuci³ 14-pkt
Ogólna -opinia po Tym Meczu By³a taka ,¿e AZS -Musi Grac Wieczorem
a Litwini ,którzy troszkê zignorowali Nasza dru¿ynê -ponie¶li 2-porazke !!!!


Có¿ faktycznie -w druzynie KSM Sabonis -Kowno -W turnieju -wystepowa³ -rocznik 1992
Fakt...Ale ile druzyn Na Naszym Terenie -Posiada w Swoim Sk³adzie Zawodnikow o Wzroscie -
Urbonas -216cm
Barauskas -205cm
Stakvilevicius-202cm
I Powiem Wszystkim ,¿e w rozmowie z Trenerem Dru¿yny Sabonisa -panem Edasem Nickiusem -dowiedzielismy siê ,¿e na Turniej do Poznania -generalnie -Nie Przywióz³ -I Druzyny -Tylko rezerwy !!!!!!!!!!!
I NaprawdêWszystkim Tak trenerom ,zawodnikom -Serdecznie -¯yczê Rozegrania -Kilku meczy -Przeciwko dru¿ynom LITEWSKIM !!!


AISCIAI Kowno - AZS Katowice 68 : 73


I Kwarta 24-19
II Kwarta 11-20
III Kwarta 24-18
IV Kwarta 9-16
2 w Ci±gu 24-godz Miêdzynarodowy Mecz AZS-u z dru¿yn± z Litwy.
Dru¿yna AISCSAI -Pragnê³a -Pom¶ciæ swoich -m³odszych -kolegów ,którzy 12-godz wcze¶niej -przegrali mecz z dru¿yna z Katowic !!!
Mecz WALKI -!!!!
gdy na 6 minut przed koñcem meczu -Litwini wygrywali 6pkt -Wiele -osób na trybunach -widzia³o ju¿ zwyciêstwo Litwinów .ale Nagle Dru¿ynê AZS-u "pociagno³ " Bartek Stawowski 4-pkt , Popularny "Buczek -Dorzuci³ 4pkt pierwsze 4pkt w tym Meczu Do³o¿y³ do Puli "Beton " i stan rywalizacji Zosta³ Wyrównany plus swoje 3-grosze dorzucili jeszcze Wojtek Handwerker i i Nagle Stan Rywalizacji By³ na poziomie + 5pkt dla AZS-u.
Zwyciêstwo !!!!
Bardzo -RZADKO Zdarza siê ,aby w ci±gu 16-godz Polska dru¿yna 2 krotnie z dwoma dru¿ynami litewskimi -Wygra³a -Po ³adnych Meczach .

PYRA II Poznañ - AZS Katowice 48 :78


I Kwarta - 11-16
II Kwarta 11-12
III Kwarta 12-24
IV Kwarta 11-26

Mecz z II dru¿yna Pyry By³ z Tzw. Treningowych w Tym Meczu Trener dru¿yny Katowic -.."da³ trosze Odpocz±æ " zawodnikom po 2 ciê¿kich meczach .
W meczu tym Przypomnia³ o sobie "Wolan "-Trenuj±c przed Wieczornym -konkursem Rzuty za 3pkt -dzielnie mu Wtórowa³ "Buczek" -jak i Pozosta³a dru¿yna Wszyscy -Zapisali siê w Protokóle meczowym.


AZS Katowice - KKS Obra Ko¶cian 61 : 83
I Kwarta 18-22
II Kwarta 16-16
III Kwarta 7-21
IV Kwarta 20-24


Dru¿yna Obry Ko¶cian "Wskoczy³a " do turnieju w Miejsce Dru¿yny z Czech ,która -niestety nie przyjecha³a na Memoria³ DRABA .
dru¿yna z Ko¶ciana na co dzieñ gra w... III lidze -
Mecz w 1-po³owie -By³ Wyrównany ,ale od poczatku III kwarty -zawodnicy AZS-u chyba juz "Udawali siê na pociag do Katowic !!!"


Na zakoñczenie Podam statystykê "¦rednich zdobyczy pkt w Memoriale DRABA a Uzyskanych przez dru¿ynê AZS-u

Miadowicz - 4,4 pkt na mecz
Krakowczyk - 7pkt
Stawowski - 5pkt
W±s - 2,8pkt
Buczyñski - 8,6pkt
Handwerker - 5,8pkt
Kornecki - 7pkt
Wolañski - 15,6pkt
Ka³u¿a - 1,6pkt
¦wiercz - 0,4pkt
B³edowski - 7,8pkt
Weisbrot - 2,6pkt


KOÑCOWA KLASYFIKACJA XXIII-MEMORIA£U Wac³awa Draba
-by³ego wieloletniego Prezesa KKs Lech -Poznañ


I- Miejsce -Pyra I Poznañ 10 pkt
II-Miejsce -KKS Obra Ko¶cian 8 pkt
III-Miejsce -AZS Katowice 8 pkt
IV Miejsce -AISCIAI Kowno 7 pkt
V-Miejsce -Sabonis Kowno 7 pkt.
VI-Miejsce -Pyra II Poznañ 5 pkt

I w Tym Miejscu W Imieniu CA£EJ Dru¿yny AZS-Katowice -Pragniemy -Podziêkowaæ Panu Prezesowi MKS Pyra -Poznañ -Tadeuszowi Dudziñskiemu za zaprosz

Komentarze
darek dnia stycze 03 2009 11:49:04
W Ferworze -Nowego Roku -2009 -Umkne³y -Wyniki
XXIII -Memoria³u W.Draba

Niedziela -28-12-2008-DZIEÑ -I
Sabonis Kowno--- Aisciai Kowno ---60-73
Obra Ko¶cian ---Pyra II Poznañ ---76-70
Pyra I Poznañ ---AZS Katowice ---120-60
Pyra I Poznañ ---Pyra II Poznañ ---84-65
Aisciai Kowno ---Obra Ko¶cian ---70-76
Sabonis Kowno---AZS Katowice ---64-71

Poniedzia³ek 29-12-2008- Dzieñ II

Pyra II Poznañ --- Sabonis Kowno ---50-79
Aisciai kowno --- AZS Katowice ---68-73
Pyra I Poznan ---Obra Ko¶cian ---74-71
Sabonis Kowno ---Obra Ko¶cian ---79-74
Pyra II Poznan --- AZs Katowice ---48-78
Pyra I Poznañ ---Aisciai Kowno ---110-69

Wtorek 30-12-2008 -Dzien -III

AZS Katowice --- Obra Koscian --- 61-83
Pyra II Poznan ---Aisciai Kowno --- 44-74
Pyra I Poznan ---Sabonis Kowno ---87-65

Wyniki Koñcowe XXII Memoria³u W .DRABA w Poznaniu
1.-Pyra I Poznañ 10-pkt 5-zw-0-por-475-330
2.-Obra Ko¶cian 8-pkt 3-zw-2-por-380-327
3.-AZS Katowice 8-pkt-3-zw-2-por-343-383
4.-Aiscai Kowno 7-pkt -2-zw-3-por-354-363
5-Sabonis Kowno 7-pkt- 2-zw-3-por-347-355
6.-Pyra II Poznañ 5-pkt-0-zw-5-por-250-391
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
 III miejsce Smyk Prudnik rocz.91-92
III miejsce Smyk Prudnik rocz.91-92
Dru¿yny rocznik 91/92 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi