News: ¯yczenia ¶wi±teczne i noworoczne 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 14:58:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

¯yczenia ¶wi±teczne i noworoczne 2008
 Od rocznika 1993 zacze³a siê moja medialna przygoda z koszykówk±  ich fotek chyba mam najwiêcej w moich galeriach
na koniec roku pochwale siê ¿e wszytkich fotek w internecie mam  25.000

J
Wszystkim koszykarzom, koszykarkom tym graj±cych w klubach i na podwórkach ¿yczê w nowym roku du¿o zdrowia bo to najwa¿niejsze ¿eby was kontuzje omija³y ¿eby¶cie byli zadowoleni z siebie i osi±gali sukcesy dru¿ynowe i indywidualne, ¿eby koszykówka zawsze by³a dla was rado¶ci± i przyjemno¶ci± ¿eby¶cie grali w ni± ,, do koñca ¶wiata i jeden dzieñ d³u¿ejTrenerom i trenerkom dzia³aczom i sêdziom  ¿yczê szampañskiej zabawy  sylwestrowej a w Nowym Roku jak najwiêcej sukcesów  mniej nerwów, stresów i k³ótni

Sobie ¿yczê wytrwa³o¶ci  znalezienia pracy która pozwoli mi prowadziæ dalej portal ¦KM
Chcia³bym ¿eby w Nowym Roku by³ lepszy kontakt z trenerami klubowymi trenerami kadr, ich informacje s± cenne a zamieszczone na SKM czytane s± przez setki m³odych ludzi
przyk³ad w grudniu 2007 na SKM by³o 13.000 osób w tym roku 18.000
³±cznie od pocz±tku strony a ma dopiero dwa lata mamy milion trzysta tysiêcy unikalnych wej¶æ , z ka¿dego województwa w Polsce s± wej¶cia na SKM a najwiêcej z
Mazowieckiego

W roku Euro - Poland 2009 powinni¶my  Europie pokazaæ ¿e polska m³odzie¿owa koszykówka ma siê dobrze i ¿e jest dobrze promowana... ostatnio wygrali¶my Puchar Nadziei Olimpijskich  na Wêgrzech na stronie PZKosz pokaza³a  siê  krótka wzmianka  z samymi wynikami ..tak byæ nie powinno. Wiele móg³bym napisaæ bol±czek jakie mnie drêcz± ale dzi¶ nie czas na to 

Ostatnio dosta³em list od pana Zygmunta ,,cz³owiek legenda koszykówki,,
Przytoczê kilka zdañ  tego listu

Jako ojciec rybnickiego basketu i trener z 45 letnimi sta¿em pragnê panu pogratulowaæ doskonale prowadzonej strony internetowej o ¶l±skiej koszykówce m³odzie¿owej i dzieciêcej
Koszykówka w Polsce i na ¦l±sku przezywa trudne chwile w zwi±zku z s³abymi wynikami reprezentacji i wyeliminowaniu jej z telewizji publicznej ogólnodostêpnej jej popularno¶æ w ¶ród dzieci zdecydowanie spad³a. Ofensywa siatkówki czy pi³ki no¿nej w prasie radiu i telewizji o koszykówce jest coraz mnie

Ja na ka¿dym kroku podkre¶lam wagê wspó³pracy trenera z nauczycielami W-F
Uwa¿am ¿e dalszy rozwój uzdolnionego ch³opca w 90 % zale¿y od niego samego i tylko 10 % to b³êdne decyzje rodziców b±d¼ szkoleniowców .Je¶li chodzi o trenerów  to wyznaje zasadê ¿e szkolenie dzieci i m³odzie¿y  nie ma na celu osi±gniêcia  za wszelk± cenê wyników dru¿ynowych
Celem jest wychowanie gracza do sportu seniorskiego za¶ etap dzieciêco- m³odzie¿owy jest ¶rodkiem do tego celu


Wszystkim ¿yczê wspanialej zabawy sylwestrowej


 Radosnych i pogodnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia
Du¿o zdrowia (bo to dla sportowców najwa¿niejsze), powodzenia, wytrwa³o¶ci w d±¿eniu do celu, u¶miechu na ustach, zas³u¿onego odpoczynku przez ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê wszystkim koszykarkom, koszykarzom , trenerom, sêdziom, dzia³aczom oraz ich rodzinom
Sk³adam tak¿e ¿yczenia wszystkim u¿ytkownikom naszego koszykarskiego  m³odzie¿owego poratalu
 
wasza lista prezentów ( koszyk marzeñ ) jakie chcieliby¶cie  znale¼æ pod choink± w Wigilie Bo¿ego Narodzenia

¿yczenia ¶wiateczne od was w komentarzach

Koszulkê All Stars 2008 NBA – LeBron
nowe buty do kosza
koszulkê cleveland wallace
jaki¶ gad¿et z Euroligi
NBA2K9
 ja bym chcia³ jakie¶ spodenki
koszulkê lebrona
Koszulkê Lebrona albo chyba jak ka¿dy pi³kê
p³ytê z technika koszykówki
rêkaw elastyczny na ca³e ramie
Koszulkê lakers...albo cokolwiek co jest zwi±zane z lakers...
ja bym chcia³ dostaæ pi³kê bia³o czerwono niebiesko co s± n slam dunk w nba
Buty NIke BB II
stabilizator na kolano
koszulkê Paul'a Pierce'a z Boston Celtics
jak±¶ koszulkê z autografem jakiego¶ zawodnika z nba np kobiego ,lebrona
koszulke Jordana  z bullsow
buty nowe, lub cos zwizanego z MJ
koszulke albo dres rozgrzewkowy druzyny NBA Cleveland Cavaliers
pi³ke albo strój koszykarski
Buty nike hyper dunk
jakies buty do trenowania 
spodenki z nike a koszulka Lebrona
koszulke ulubionego gracza z autografem
Komentarze
darek dnia grudzie 31 2008 22:02:58
Zbyszek-!!!!!!!!!!!

Tak -"Zakrêconego Oczywiscie Pozytywnie -Fana -Basketu"
Nam -ch³opakom na ¦lasku Zazdro¶ci -Ca³a Polska !!!!!!!!

Robisz Robotê ,która w PZKOSZ-u -prawdopodobnie -Robi³o By -kilkana¶cie osób -Bior±c Ogrom Kasy !!

Tobie w Imieniu Ca³ej naszej ¶l±skiej i ..oczywi¶cie Zag³êbiowskiej koszykówki w 2009 roku -¯yczymy -..Przede wszystkim -Pracy i Pracodawcy ,który Rozumie i Wspomaga -koszykówkê .

Pragne -Równie¿ -Wszystkim Zawodnikom ,Trenerom ,Dzia³aczom i ..Oczywiscie -Naszym Sêdziom w 2009 roku -¿yczyc -Przede Wszystkim Zdrowia i......
smileysmileysmiley
Obserwator dnia stycze 01 2009 16:57:49
Zibi!!!
Ja i wszyscy przyjaciele z £odzi ¿yczymy Ci samych sukcesów w roku 2009, zdrowia i kolejnych wspania³ych pomys³ów na stronach ¦KM!!!
A wszystkim zawodnikom i trenerom sukcesów w klubach i w reprezentacji.
Sushi dnia stycze 01 2009 19:07:38
ja ¿ycze wszystkim powodzenia w lidze i dostawania siê jak najdalej do kadr smiley) pozdro.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 Polska - W³ochy
1 Polska - W³ochy
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi