News: UKS Komorów w Ba³kañskim kotle - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 02:53:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

UKS Komorów w Ba³kañskim kotle
Turnieje Podsumowanie
 Styczeñ 2009. IV Festiwal koszykówki m³odzie¿owej w stolicy Bo¶ni i Hercegowiny w Sarajewie.


FOTKI-Z-SARAJEWA

FILMIKI-Z-SARAJEWA


Pierwszy mecz  z PLAY-OFF Sarajewo
to dobre wej¶cie UKS Komorów  w nowy rok. Dru¿yna z Komorowa funkcjonowa³a przyzwoicie. Ch³opcy  konsekwentnie realizowali za³o¿enia przedmeczowe co prze³o¿y³o siê na dobr± grê i klarowny wynik. Co ciekawe te dru¿yny spotka³y siê pó³ roku wcze¶niej na turnieju w Wiedniu. Wtedy te¿ wygra³ Komorów.

UKS MEDAGRO Komorów - PLAY-OFF Sarajewo ( Bosnia-Hercegowina ) 65 : 49  Poranny pojedynek w niedzielê z W³ochami by³ meczem o pierwsze miejsce w grupie i bezpo¶rednie wej¶cie do pó³fina³u, bez konieczno¶ci grania dodatkowych meczy. W³osi jako po³udniowcy to zawodnicy wczesnorozwojowi: wysocy, umiê¶nieni, dojrzali. Gra z wiêkszymi od siebie o 8 rano nie nale¿y do ³atwych, jednak  ch³opcy z Komorowa stanêli na wysoko¶ci zadania i ani przez moment nie dali rywalowi z³apaæ odpowiedniego rytmu. W tym meczu najwy¿szy zawodnik z Komorowa skrêci³ kostkê. 

UKS MEDAGRO Komorów - Cesena Basket ( W³ochy ) 40 : 28 
 Pó³fina³ z dru¿yn± Bo¶ni Spars  to pojedynek bo¶niackiej si³y i  wzrostu  z Komorowsk±  szybko¶ci±. Pó³fina³ to istny ba³kañski kocio³. Niestety m³odzicy z Komorowa w tym meczu zagrali bardzo, bardzo nieskutecznie. Pora¿aj±co niska skuteczno¶æ, ospa³o¶æ i wrêcz ociê¿a³o¶æ znacz±co wp³ynê³a na pierwsz± pora¿kê .Widocznie liczne atrakcje podczas turnieju: gor±ce ¼ród³a termalne, basen, krêgle  rozkojarzy³y zbyt pewnych siebie koszykarzy z UKS Komorów. A szkoda, ze kryzys przyszed³ akurat w tak istotnym meczu.

UKS MEDAGRO Komorów - SPARS Sarajewo (Bo¶nia-Hercegowina) 36 : 53
 Mecz o trzecie z gospodarzami turnieju PLAY-OFF Sarajewo: w tym meczu nie wygra³y dzieci a jawne oszustwo sêdziów na korzy¶æ gospodarzy. Aby to zaakcentowaæ szkoleniowiec z Komorowa w spokojny sposób powiedzia³ zbyt gospodarskim sêdziom , ¿e nie byli fair play, za co po raz pierwszy w karierze otrzyma³ 2 faule techniczne. 

UKS MEDAGRO Komorów - PLAY-OFF Sarajewo (Bo¶nia-Hercegowina)     22 : 28


 Zdaniem trenera z Komorowa  pora¿ki na etapie m³odzika s± szkoleniowo wrêcz korzystne gdy¿ motywuj± do ciê¿kiej pracy – treningu, a zbyt czêste  wygrane jedynie usypiaj± czujno¶æ.

Trener jest zadowolony, ¿e mo¿e uczyæ Komorowskich koszykarzy basketu w oparciu o:  pojedynki z Ba³kañsk± szko³± koszykówki –fizyczno¶ci± i ekspresj± oraz w Eurolidze  m³odych w konfrontacjach z  rewelacyjnymi technicznie i taktycznie Litwinami, Rosjanami i  £otyszami.
Trener korzystaj±c z okazji bardzo ciep³o wypowiedzia³ siê o patronach i sponsorach swojego klubu ; firmie farmaceutycznej MEDAGRO oraz Urzêdowi Gminy Micha³owice bez których wyjazdy i podboje kolejnych stron Europy nie by³y by mo¿liwe.   


  

Ju¿ za 10 dni m³odzicy
z UKS Komorów wyje¿d¿aj± do Estonii na turniej Euroligii m³odych...


 Tu byli¶my zakwaterowani

                                      Po wojnie na Ba³kanach, która poch³onê³a dziesi±tki tysiêcy istnieñ ludzkich, Sarajewo - miasto, które ucierpia³a jak ma³o które inne - powoli odradza siê jak Feniks z popio³ów

 Sarajewo noc±

 Krêgle

 Basen


strona turnieju:
http://www.int-basket.com/

poczytaj o Sarajewie http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarajewo

 Podsumowuj±c: na plus mo¿na zaliczyæ  komfortowe zakwaterowanie, smaczne i ró¿norodne wy¿ywienie i mo¿liwo¶æ korzystania z basenu ( Hotel trzy gwiazdkowy )

Na minus hala sportowa w której gra³ zespó³ z Komorowa nie do koñca spe³nia³a warunki jak na turniej miêdzynarodowy który kosztowa³ jednego uczestnika 129 euro. Zajmuj±c czwarte miejsce nie dostali¶my nawet dyplomu a koszulki turniejowe by³y bez opisu

Ja ze swej strony jeszcze raz chcia³bym serdecznie podziêkowaæ  panu Grzegorzowi Tomaszewskiemu ¿e zorganizowa³ mi darmowy przejazd do Sarajewa i z powrotem


Komentarze
Mateusz Paziewski dnia stycze 06 2009 17:24:40
smiley w Sarajewie by³o SUPER!!! Fajny hotel, ¶rednia hala, no i niezast±piony doping Zibiego. Dziêki Zibi, ¿e by³e¶ z nami i polecam galeriê zdjêæ...smiley
maciass18 dnia stycze 06 2009 18:39:50
zibi by³es super na tym wyjezdzie szkoda ¿e nie jedziesz z nami na estonijesmiley
maciass18 dnia stycze 06 2009 19:04:53
fajne filmikismiley robi³es
czocz dnia stycze 08 2009 19:45:43
Turniej ogó³em fajny, ale ma³a hala i nie profesjonalni sêdziowie, którzy wygrali gospodarzom mecz o 3 miejsce.Teraz EYBL na Estoni, a potem ju¿ najlepsza 8 mazowsza.Dziêki ZIBI za pobyt z nami w Sarajewie.;]
kusy7 dnia stycze 09 2009 20:06:08
zibi dziêki za wszystko ¿e by³e¶ ¿e kibicowa³e¶ nam i genialnie na focie dyjas wyszed³smiley
kusy7 dnia stycze 09 2009 20:07:29
hotel nie by³ z³y a sêdziowie bardzo nie profesionalni znowu pó³wina³ przegrany no có¿
kusy7 dnia stycze 09 2009 20:08:59
http://www.ihastehotell.ee/pt/24/
to stronka o hotelu na estonii szkoda ¿e nie jedziesz
a i kto nam bêdzie kibicowa³??
maciass18 dnia stycze 10 2009 13:39:31
zibi czy jeszcze pojedziesz gdzies z nami
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi