News: KONIEC BASKETU NA HAJDUKACH - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 30 2020 16:43:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

KONIEC BASKETU NA HAJDUKACH
Kluby
Smutnie zakoñczy³ siê 2008 i rozpocz±³ nowy 2009 rok w dzia³alno¶ci koszykarskiego klubu Hajduki Chorzów. Po latach ¶wietno¶ci gdzie naprawde hajduki mog³y pokazaæ si³e swojego zespo³u i potrafi³y zagroziæ najlepszym zespo³om w swojej kategorii wiekowej, przyszed³ okres totalnego roztrwonienia tych dokonañ a zespó³ pogr±¿y³ siê w sportowej niemocy.

To co trzyma³o ch³opaków przez tyle lat w koszykarskiej, sportowej dyscyplinie i w duchu walki zosta³o gdzie¶ zatracone i bezpowrotnie zgubione a owocem tego by³o i jest stopniowe opuszczanie zespo³u przez zawodników którzy byli przecie¿ sol± tej grupy.

Napewno jako zawodnicy nie byli¶my jakimi¶ indywidualno¶ciami kosza (nie licz±c Paw³a) ale w zespole zawsze byli¶my mocni.Wszystkim ch³opakom którzy przewinêli siê przez UKS nale¿± siê wielkie brawa i sporo ciep³ych s³ów za to co dokonali lub nie zd±¿yli dokonaæ z takich czy innych powodów.

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim a w szczególno¶ci najd³u¿ej graj±cym zawodnikom za po¶wiêcenie swojego wolnego czasu czêsto kosztem nauki i zycia towarzyskiego aby nasz klub móg³ osi±gn±æ to wszystko co uda³o siê wygraæ.

JM

O takich ch³opakach jak Werba, Szymon (kto pamiêta?), Skopi, Bart, Boro, Karwan, Lisu, Kobe, Tomi, Kaczmar, Ró¿a, Gojo,Ciawus oraz wielu innych mo¿na ¶mia³o powiedzieæ ¿e byli naszymi Or³ami (i tak ich te¿ zwykle nazywali¶my)
Dziêkuje rodzicom za wiele lat wytrwa³o¶ci i pomocy w tym ca³ym przedsiêwziêciu które nazywa³o siê UKS Hajduki Chorzów.

My¶le ¿e strona dotrwa tylko do marca ale archiwum - szczególnie z filmami i fotografiami z tamtych lat - bêdzie dostêpne jeszce przez jaki¶ okres. Trzymamay kciuki za naszych m³odych adeptów aby poszli w slady starszych kolegów.

¿ród³o UKS Hajduki Chorzów

JM

MISTRZOWIE ¦L¡SKA: M£ODZIK M£ODSZY i M£ODZK STARSZY
WICEMISTRZ0WIE  ¦L¡SKA: KADET
Komentarze
KrisKoszykarz dnia stycze 14 2009 22:02:15
Smutne ale prawdziwe . . . Chcialem Serdecznie podziekowac Panu Krzysztofowi Sojce za to ze odkryl mnie smiley jako zawodnika i nauczyl duzo elementow !! jak i rowniez Panu Michalowi Gancarzowi ktory przez 2 sezony nauczyl mnie byc zawodnikiem z charakterem jemu zawdziecam bardzo duzo !! Calej mojej druzynie tez dziekuje bardzo za wszystkie treningi mecze ligowe turnieje obozy bedzie co wspominac naprawde Dzieki Chlopaki !! Mam nadzieje ze sie jeszcze na parkietach spotkamy juz nie jako jedna druzyna ale zawsze cos hehe , rodzicom , Panu Jarkowi Musialowi i Panu Darkowi Jurycznyskiemu za wszystkie nagrywane mecze robione statystyki bylo troche roboty przy tym .. Rowniez chce podziekowac Kibicom ktorzy nas wspierali i dopingowali na meczach Czasami byla pelna hala Pamietacie?smiley Szkoda ze to wszystko sie skonczylo Niestety trzeba isc dalej do przodu !! Teraz czekamy na mlode pokolenie " Or³ów " smiley Pozdrawiam Kris
darek dnia stycze 15 2009 15:28:36
..................
Nigdy -Do czego -Przyznajê siê Nie By³em -"Fanem "-druzyny zChorzowa -Hajdukow !!!!!!!-To Fakt.
Naprawdê -niewiem -sk±d -Bra³a siê ta -ANIMOZJA ???
,ale -By³a -Mo¿e Dlatego ,¿e Druzyna Hajdukow -By³a ..Lepsza od Druzyny AZS Katowice -Mo¿e .

Ale Dzi¶ -czytaj±c -tego NEWS-a -Troszeczkê siê -ZDENERWOWA£EM !!!-dlaczego -Znika z Mapy koszykarskiej -Druzyna z Chorzowa ??-druzyna ,która -Mia³a Swój -Klimat !!!
Kilka -lat temu -By³ -Sponsor ,który -Wspiera³ ta Druzynê , Niektore Kluby -Zazdro¶ci³y -Jej -Obozow ,strojow ,Organizacji itp.
Dla mie Jest To Naprawdê -¯enuj±ce ,¿e w Chorzowie -ZLIKWIDOWANO druzyne ,która -Przynosi³a Jakis Splendor Temu Miastu !!
Wiem -Jest Pi³ka no¿na i RUCH Chorzów -ale ........ Tych -Kilkudziesiêciu -zawodników -przez te kilka -Lat Co¶ -Robi³o -Mia³o ZAJÊCIE !!!-Udziela³o siê
TERAZ -POZOSTANIE ....PUSTYNIA

Panowie do BARDZO SZYBKIEJ REAKTYWACJI !!!!!!!
w przysz³ym sezonie -czekamy na WAS na salach w Katowicach przy ul .Paderewskiego i Kukuczki !!!!!!!
Wasu dnia stycze 16 2009 01:05:49
Szkoda bo mia³o nie byæ mocnych w tych sezonie na nich w juniorach starszych smiley ! Cry baby, cry !
bosman dnia stycze 16 2009 09:53:05
w JUNIORACH STARSZYCH ??? Przecie¿ my gramy w tych rozgrywkach rocznikiem 91, a junior starszy to rocznik 89-90.
ms dnia stycze 16 2009 10:56:41
Drodzy Wieszcze cudzego nieszczê¶cia, muszê Was niestety zmartwiæ, ale kasandryczne wizje degrengolady klubu UKS HAJDUKI Chorzów s± NIEPRAWDZIWE. Klub nie znika z mapy koszykarskiej ¦l±ska, wprost przeciwnie rozwija siê. Krzysiek Sojka wespó³ ze swoim wychowankami prowadzi szkolenie kolejnych roczników pocz±wszy od m³odzików i jestem przekonany, ¿e przyniesie to wymierny efekt szkoleniowy w postaci ciekawych dru¿yn.
W odniesieniu do zespo³u rocznika 91, to fakt jest taki, ¿e rzeczywi¶cie zespó³ zosta³ wycofany z rozgrywek w kategorii Juniorów, ale zawodnicy nasi uczestniczo³ nadal w tych rozgrywkach reprezentuj±c barwy KS POGOÑ R¦. Wp³yw na tak± decyzjê mia³o kilka czynników. Najwa¿niejszym determinantem by³a krótka ³awka, a w zasadzie jej brak. Maks wróci³ z wypo¿yczenia do Czeladzi, ¦wierczu do Tychów, a trzech zawodników bez s³owa wyja¶nienia przesta³o uczêszczaæ na zajêcia. Kolejnym wa¿nym jak nie najwa¿niejszym powodem takiej decyzji jest mo¿liwo¶æ trenowania i gry z I zespo³em KS Pogoñ dwóch zawodników. Kobi ju¿ w tym sezonie regularnie otrzymuje minuty meczowe w II lidze od trenera Ryszarda Poznañskiego.
Dziêki takiej wspó³pracy dwa solidne zespo³y juniorskie (Hajduki i Pogoñ) maj± szansê staæ siê w przysz³y sezonie jedn± bardzo solidn± dru¿yn±. Zacz±tki tworzenia siê nowej jako¶ci mogli¶my obserowaæ choæby we wczorajszym zwyciêskim spotkaniu z Tychami. Ka¿dy trener ¿yczy³by sobie pracowaæ z zespo³em gdzie jest 12 równych zawodników zmotywowanych i zorientowanych na cel.
Hajduki/Pogoñ nadal walcz± w rozgrywkach zarówno Juniorów jaki Juniorów Starszych (z cieniem szansy na awans do 1/4 MP w tej drugiej kategorii).
Nie narzekamy równie¿ na brak sponsorów. Wydatnie wspomagaj± nas lokalni przedsiêbiorcy i korzystaj±c z okazji chcia³bym podziêkowaæ Panu Ireneuszowi Sikorze BMW SIKORA AUTO-CENTRUM z Miko³owa oraz Panu Robertowi Klamce - Prezesowi firmy BRASE Consulting LTD Sp. z o.o. z Katowic za przekazane wsparcie finansowe, która zapewni³o dru¿ynie ekonmiczny byt, a nawet fanaberie w postaci zakupu markowych strojów meczowych, toreb treningowych czy pi³ek.
Pozostaj±c z powa¿anie pozdrawiam
ms
Wasu dnia stycze 17 2009 13:29:35
bosman skuma³e¶ o co mi chodzi ? Bo chyba nie bardzo. Przed sezonem kto¶ od was z dru¿yny (mo¿e trener, mo¿e Ty) powiedzia³ s³owa, ¿e "wszystkich ogracie w juniorach starszych"... Co roku wielkie ambicje i na nich siê koñczy !
bosman dnia stycze 17 2009 16:07:02
Wasu ch³opcze roczniku 89, cytujesz tu jakies slowa które ja niby mia³em mówiæ przed sezonem, jest to oczywiscie normalnie nieprawd± bo nikt z klubu nie zak³ada³ ¿e w juniorach starszych "wszystkich ogramy" i nikt takich s³ów nie wypowiada³. Rozumiem Twój kompleks do Hajduk, bo je¿eli siê dostaje od m³odszych i to o 2 lata ch³opców lanie to mo¿na wpa¶æ w takie kompleksy.
Wasu dnia stycze 17 2009 21:15:06
Hahahahahaha. Nawet za czasów gry w Zag³êbiu dostawali¶cie w dupê ! Dwoma s³owami ucisza³em Ciê na meczu a w komentarzach jeste¶ mocny jak i w newsach na stronie smiley.
bosman dnia stycze 18 2009 08:48:11
Hahahahaha m±dralo przypomnij wszystkim wynik ostatniego meczu , podpowiem Ci, ¿e mecz odby³ siê u Was na Niwce za nim siê wycofali¶cie. Jeszcze raz Ci przypomnê, ¿e zlali Was juniorzy rocznika 91.
Wasu dnia stycze 18 2009 14:28:12
Mój drogi za moich czasów w Zag³êbiu a w ostatnim meczu na niwce nie gra³em w barwach Zag³êbia smiley.
bosman dnia stycze 18 2009 17:33:32
Wiem o tym ¿e nie gra³ê¶ w ostatnim meczu, proponujê zakoñczyæ temat. Pozdrawiam.smiley
darek dnia stycze 18 2009 18:37:13
..................-Je¿eli -Mogê ???
To -kolega -"wasu"-prawdopodobnie !!!-Nigdy nie -GRA£ i Nie -PRZEGRA£ -NIGDY Meczu z Hajdukami !!!!!
ale .. To do "BOSMANA " -faktem -Jest ,¿e ..na -Pocz±tku -Rozgrywek -By³o ..S³ychac -G³osy ,¿e Druzyna Hajdówków Chorzów -Mierzy -Wysko tak w Juniorach ,jak i Juniorach Starszych -chyba ,ze ..mam -k³opoty ze S³uchem !!!
Ale Wiele -Osób -nie zwi±zanych z koszykówka -mo¿e Tutaj -zarêczyc ,¿e takowych Nie mam .
I Faktycznie -Proponujê -zamkn±æ -w/w -Watek.
PS.
Dziêkuje za -Wyjasnienia -"Koledze -ms "
Bo -Wiele -Osób -Dziwnie Wypowiada siê n/t Druzyn -Nie Znaj±c -¬róde³ -Wielkie -dziêki za Wyja¶nienia .
ksoja dnia stycze 18 2009 19:00:47
Witam
Etymologia s³ów cyt: W juniorach starszych bêdziemy ogrywaæ wszystkich" wziê³a siê z za³o¿enia ogrywania zawodników naszej dru¿yny, aby nabierali do¶wiadczenia, mówiê o 7-12 zawodniku ekipy (bo tylu zawodników przed sezonem), a nie przeciwników wystepuj±cych w lidze juniorów starszych. Nikt nie ukrywa³ tego, ¿e nasza ekipa liczy³a na wystêp w æwieæfina³ach MP. Nale¿eli¶my do faworytów, ale nie zajêli¶my premiowanego miejca i nie zagramy w MP. Przegrani tez musz± istnieæ, taki sport.
Pozdrawiam
krzysztof sojka
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Eurobasket 2009 Spalding rozgrzewkowa
Eurobasket 2009 Spalding rozgrzewkowa
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi