News: Camp - Ferie z Katowick± Basketmani± - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:26:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Camp - Ferie z Katowick± Basketmani±
Campy / Obozy
 Za nami pierwsze treningi w ramach akcji “Ferie z Basketmani±” i ju¿ teraz mo¿na stwierdziæ, ¿e pomys³ na t± akcje by³ przys³owiowym strza³em w dziesi±tkê. M³odzi mi³o¶nicy koszykówki (uczniowie szkó³  podstawowych i gimnazjów) mogli pod okiem fachowej kadry trenerskiej szkoliæ swoje boiskowe umiejêtno¶ci oraz podpatrywaæ i wys³uchaæ porad zawodowych koszykarzy z naszego regionu. Wiek, p³eæ czy koszykarskie umiejêtno¶ci nie mia³y znaczenia liczy³a siê dobra zabawa.
  W pierwszym dniu zajêæ na hali pojawi³o siê ponad trzydziestu m³odych mi³o¶ników koszykówki w tym tak¿e dziewczyny. Zajêcia prowadzone by³y przez Ryszarda Poznañskiego w stylu koszykarskiego campu.  Jak na prawdziwym treningu zajêcia rozpoczê³y siê oczywi¶cie od rozgrzewki i rozci±gania, a potem nadszed³ czas na æwiczenia sprawno¶ciowe i rzutowe. Rozgrywane by³y tak¿e krótkie mecze, a na zakoñczenie odby³y siê konkursy oddzielnie dla uczniów podstawówek i gimnazjów. Do wygrania by³y wyroby firmy Kipsta. W pierwszym dniu zajêæ dodatkow± atrakcj± by³a tak¿e wizyta Daniela Kubisty i Przemys³awa Tomeckiego, koszykarzy drugoligowej Pogoni Ruda ¦l±ska.
Drugi dzieñ zajêæ przebiega³ podobnie tak¿e w formie campu-treningu. Tym razem zjawi³o siê ponad czterdziestu mi³o¶ników tego sportu. Zajêcia ponownie poprowadzi³ Ryszard Poznañski, a nad wszystkim, podobnie jak dzieñ wczesnej, czuwa³ organizator Basketmani Ryszard  Litkowycz. Oczywi¶cie tak¿e byli go¶cie specjalni tym razem Mariusz Piotrkowski oraz Janusz Barycz pierwszoligowi koszykarze AZS AWF Katowice. Na zakoñczenie odby³y siê ju¿ tradycyjnie konkursy,  a tym razem do wygrania by³y pi³ki Spaldinga promuj±ce ligê NBA. W trakcie zajêæ pojawi³a siê tak¿e ekipa TV Silesia.

GO¦CIE BASKETMANII

         
 Daniel Kubista
 Pogoñ Ruda ¦l.
 Mariusz Piotrowski
 AZS AWF Katowice
 Piotr Ha³as
 AZS AWF Katowice
 Janusz Barycz
 AZS AWF Katowice
 Pawe³ Grzywocz
 AZS AWF Katowice
         
  Przemek Tomecki
 Pogoñ Ruda ¦l.
   W ostatnim dniu pierwszego tygodnia ferii z Basketmani±, organizatorzy przygotowali mini turniej  “trio basket“. Po krótkiej rozgrzewce wszyscy zostali podzielni na trzyosobowe dru¿yny i rozegrane zosta³y dwa turnieje oddzielnie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci koszulek BASKETMANII . Pojawili siê tak¿e go¶cie specjalni Grzywacz i Ha³as z I-ligowego AZS AWF Katowice. Zawita³a zapowiedziana ekipa TVP Katowice. Jak wiêc widaæ atrakcji nie brakuje. Na zakoñczenie zajêæ organizatorzy zapewnili jeszcze dodatkow± niespodziankê w postaci mo¿liwo¶ci skorzystania z basenu
W przysz³ym tygodniu tak¿e odbywaæ siê bêd± zajêcia. Organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj± i zapewniaj±, ¿e atrakcji i niespodzianek nie bêdzie brakowaæ. 

FOTO

FILMIKI
 
Szczegó³owe informacje www.basketmania.katowice.plKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dzia³dowo 2003 XVI Turniej Przedwio¶nia
Dzia³dowo 2003 XVI Turniej Przedwio¶nia
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi